Cyngor Celfyddydau Cymru | Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Mae cynorthwyo unigolion creadigol proffesiynol yn flaenoriaeth bwysig i ni.

Rydyn ni’n awyddus i adnabod a meithrin unigolion â dawn greadigol, ac rydyn ni am alluogi unigolion creadigol proffesiynol i ddatblygu eu gyrfaoedd a bod yn gallu ennill bywoliaeth gynaliadwy yng Nghymru trwy eu gwaith.

Gwybodaeth am wneud eich cais

Cewch ymgeisio unai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Caiff bob cais ei drin yn gyfartal.

Cewch wybod a oes gennych borwr gwe addas i ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein yma.


Pryd y gallwch ymgeisio am Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol?

Mae'r rhaglen dreigl grantiau bychain ar agor ar hyn o bryd.

Sylwch: Bydd ein rhaglen Grantiau Bach yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri. Y dyddiad olaf byddwn yn derbyn ceisiadau Grantiau Bach fydd Dydd Mercher, 10fed o Orffennaf 2019 am 5pm. Caiff benderfyniadau eu cyfathrebu erbyn Dydd Mercher 31ain o Orffennaf 2019.

Y dyddiadau cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yw:

• 5pm Dydd Mercher 23ain Ionawr 2019

• 5pm Dydd Mercher 8fed Mai 2019

Bydd y rhaglen wedyn yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri.

Sut i wneud cais

1. Darllenwch ein Canllaw Cychwyn Arni

Mae’r ddogfen Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol: Cychwyn Arni yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch os ydych chi’n ystyried cyflwyno cais ar gyfer Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Bydd yn eich helpu chi gyda’r cam pwysig cyntaf: sef canfod a yw ein cyllid yn iawn i chi a'ch prosiect. Bydd yn dweud wrthych pa fathau o weithgarwch rydyn ni am eu cefnogi. Rydyn ni’n galw’r rhain yn "feysydd". Mae canllawiau penodol ar gael ar gyfer pob maes, a byddwn ni’n dweud wrthych sut i ddod o hyd i’r rhain yn nes ymlaen.

Cychwyn Arni: Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol


2. Gwiriwch eich cymhwysedd i ymgeisio am arian

Dylech bob tro wirio eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf cyn gwneud cais am arian.

Llenwch ein holiadur cymhwysedd ar-lein yn fan hyn.


3. Dewisiwch faes ariannu

Wedi i chi ddarllen y ddogfen Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol: Cychwyn Arni a chwblhau'r holiadur cymhwysedd, gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am bob maes sydd ar gael.

Rydyn ni’n galw’r mathau o weithgarwch rydyn ni am eu cynorthwyo yn "feysydd". Rydyn ni’n glir iawn ynghylch beth rydyn ni am ei gyflawni ym mhob maes, a sut mae’r meysydd yn ein helpu ni i gyflawni ein blaenoriaethau strategol.

Mae gennym nodiadau canllaw ar wahân ar gyfer pob maes. Dewisiwch faes isod i ddarllen gwybodaeth bellach am y mathau o brosiectau rydyn ni am eu cynorthwyo a sut i fynd ati i wneud cais.


Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth

Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy. Dewis y maes hwn

Cynhyrchu

Cynorthwyo’r broses o greu gwaith artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd. Dewis y maes hwn

Ymchwil a Datblygu

Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu. Dewis y maes hwn

Datblygiad Proffesiynol

Galluogi pobl greadigol broffesiynol i fynychu hyfforddiant, cyfoethogi eu harferion creadigol a buddsoddi yn y sgiliau a fydd yn eu cynorthwyo i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy yng Nghymru. Dewis y maes hwn

Artist: Ronan Devlin
Cyngor i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245