Cyngor Celfyddydau Cymru | Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol i Sefydliadau

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol i Sefydliadau

Datblygu sgiliau, hyfedredd a galluoedd y bobl sy’n gweithio ym myd y celfyddydau yng Nghymru.

Rydyn ni am feithrin amgylchedd cefnogol lle gall unigolion creadigol proffesiynol greu’r gwaith gorau posibl, ac rydyn ni am i’n sefydliadau celfyddydol gymryd y blaen wrth ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygu sgiliau creadigol, technegol a busnes, trwy hyfforddiant a mathau eraill o ddatblygiad proffesiynol.

Rydyn ni am helpu i feithrin modelau busnes newydd a chadarnach ar gyfer sefydliadau’r celfyddydau, cwmnïau, canolfannau ac orielau – ac rydyn ni’n disgwyl i’r sefydliadau rydyn ni’n eu hariannu ddangos arweinyddiaeth a llywodraethu effeithiol. Rydyn ni am gynorthwyo cyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad proffesiynol sy’n datblygu sgiliau a gwybodaeth eich gweithlu, ac yn cyfrannu at ddatblygiad eich sefydliad. Rydyn ni’n credu y bydd y buddsoddiad hwn mewn pobl yn helpu i gyflunio dyfodol ein sefydliadau allweddol ym maes y celfyddydau, gan eu gwneud yn fwy gwydn a chadarn.

Rydyn ni am gynorthwyo prosiectau sy’n galluogi unigolion creadigol proffesiynol i ddatblygu eu sgiliau creadigol a thechnegol er mwyn codi ansawdd eu gwaith artistig. Rydyn ni am gynorthwyo prosiectau sy’n buddsoddi yn staff neu aelodau bwrdd eich sefydliad hefyd er mwyn gwella eich dulliau o lywodraethu a mentro, eich rheolaeth ar gyllid a chynaliadwyedd eich busnes.

Gall prosiectau gynnwys mynychu cwrs hyfforddi sy’n gydnabyddedig o fewn y diwydiant, mynychu dosbarth meistr, cymryd rhan mewn set dysgu ar waith, neu roi cynnig ar hyfforddi, mentora neu ddarparu prentisiaethau.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Dewch o hyn i wybodaeth am brosiectau yr ydym yn arbennig o awyddus i'w cefnogi yn y maes hwn. beth yr ydym yn chwilio amdano mewn cais a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.

Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw ac enw'r sefydliad a fydd yn gwneud cais (os yw'n briodol)
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

Nodiadau Cymorth Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245