Cyngor Celfyddydau Cymru | Gwyliau i Sefydliadau

Gwyliau i Sefydliadau

Cynorthwyo dathliadau neilltuol o ansawdd uchel i ddathlu’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru.

Mae gwyliau’n chwarae rhan annatod ym myd diwylliannol Cymru. Maent yn gallu estyn allan at bobl na fyddai’n mynd i ganolfannau celfyddydol traddodiadol fel arall. Maent yn darparu llwyfan hefyd i ddangos cyfoeth diwylliant yng Nghymru.

Gall y gwyliau gorau gynnig rhywbeth anghyffredin. Rydyn ni am gynorthwyo gwyliau â ffocws, ac â chyfyngiad o ran amser, sy’n darparu rhaglenni bywiog o ddigwyddiadau a gweithgareddau celfyddydol o safon uchel sy’n dathlu amrywiaeth a natur unigryw Cymru. Rhaid iddynt fod â ffocws artistig clir ac ymrwymiad i raglennu gwaith o ansawdd.

Ni fyddwn yn cynorthwyo rhaglenni gweithgarwch a allai ddigwydd mewn theatr neu oriel, neu lle mae’r celfyddydau’n rhan fechan mewn digwyddiad gŵyl o fath gwahanol. Ni fyddwn yn cynorthwyo rhaglenni gwaith sy’n para gydol y flwyddyn chwaith.

Er bod diddordeb gennym mewn gwyliau sy’n cyflwyno pob math o gelfyddyd, nid ydym yn cynorthwyo gwaith ffilm. Y rheswm am hynny yw ein bod ni’n dirprwyo’r cyfrifoldeb dros gyllido digwyddiadau ym maes ffilm i Ffilm Cymru Wales.

Am beth yr ydym yn chwilio?

A oes gennych Ŵyl mewn folwg a all fod yn addas i dderbyn arian? Dewch o hyd i'r hyn y chwiliwn amdano mewn cais a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Gwyliau.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.


Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw ac enw'r sefydliad a fydd yn gwneud cais (os yw'n briodol)
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Gwyliau

Nodiadau Cymorth Gwyliau

Ariannu Gwyliau: Llythyr 11 Ebrill 2017

Ariannu Gwyliau: Llythyr mis Medi 2016

Ariannu Gwyliau: Templed y Cynllun Datblygu Tair Blynedd

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245