Cyngor Celfyddydau Cymru | Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Sefydliadau

Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth i Sefydliadau

Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy.

Rydyn ni am ddatblygu sector cerddoriaeth cynaliadwy a llewyrchus yng Nghymru trwy fuddsoddi mewn prosiectau a dulliau newydd o weithio sy’n gallu rhoi hwb i yrfaoedd pobl ar adegau allweddol yn eu datblygiad.

Rydyn ni am gynorthwyo bandiau sy’n creu cerddoriaeth wreiddiol ac sydd ar "drobwynt" yn eu gyrfa neu gynorthwyo prosiectau dan arweiniad mentrau neu sefydliadau cerddorol lle mae yna fantais glir i fand neu artist sydd ar "drobwynt".

Rydyn ni am gynorthwyo prosiectau a fydd yn cryfhau sylfeini’r sector cerddoriaeth yng Nghymru, er enghraifft, trwy ddatblygu a chynnig gwasanaethau newydd i’r sector. Rhaid i’r prosiectau hyn ddangos yn glir sut y byddant yn cael effaith barhaus a chynaliadwy ar y sector cerddoriaeth yng Nghymru.

Ni fyddwn yn cynorthwyo:

  • Ceisiadau gan fandiau sydd ar gychwyn eu gyrfa (wrth hyn rydyn ni’n golygu artistiaid sydd heb recordio dim, heb hanes o berfformio’n fyw, heb gael unrhyw amser radio, adolygiadau na chymorth gan y diwydiant)
  • Ceisiadau gan fandiau neu ar ran bandiau neu artistiaid nad ydynt yn creu cerddoriaeth wreiddiol
  • Prosiectau nad ydynt yn dangos sut y byddant yn gwneud newid sylweddol i yrfa’r band / artist ar ôl diwedd y prosiect
  • Prosiectau sy’n canolbwyntio’n unswydd ar gyfansoddi a / neu recordio cerddoriaeth
  • Prosiectau sy’n canolbwyntio ar deithio’n genedlaethol neu’n rhyngwladol
  • Prosiectau sy’n parhau â gweithgarwch sydd eisoes ar y gweill, neu brosiectau sy’n ymwneud â’ch gweithgarwch arferol

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, sef cangen ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, yn gallu ariannu cyfleoedd i arddangos yn rhyngwladol. Mae rhagor o fanylion yma.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Ydych chi'n meddwl y gall maes Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth fod yn addas i'ch prosiect chi? Dewch o hyd i'r hyn y chwiliwn amdano mewn cais a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.

Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw ac enw'r sefydliad a fydd yn gwneud cais (os yw'n briodol)
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth

Nodiadau Cymorth Datblygu'r Diwydiant Cerddoriaeth

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Cysylltiadau defnyddiol:

Cerdd Cymru : Music Wales www.cerddcymru.com/about

PRS for Music: www.prsformusicfoundation.com/Funding/Useful-links

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245