Cyngor Celfyddydau Cymru | Datblygu Cynulleidfaoedd

Datblygu Cynulleidfaoedd

Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu cynulleidfaoedd gan ddefnyddio dulliau sy’n glir, wedi eu targedu ac sy’n fesuradwy.

Rydyn ni am gynorthwyo gweithgarwch o safon uchel, sy’n gosod ymgysylltu cynulleidfaoedd wrth ei chalon. Dylai sut rydych chi’n estyn allan at gynulleidfaoedd fod yn fan cychwyn, ac nid yn ôl-ystyriaeth ac rydyn ni’n chwilio am syniadau newydd llawn dychymyg, nid mwy o’r un hen beth.

Un o’r sialensiau mwyaf sy’n ein hwynebu yw sut i sicrhau bod y gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru ar gael i gynifer o bobl â phosibl. Rydyn ni am gynorthwyo sefydliadau i ymestyn cwmpas eu gwaith, a meddwl mewn ffordd fwy uchelgeisiol ac arloesol am sut i fynd ati. Bydd prosiectau llwyddiannus i feithrin cynulleidfaoedd yn helpu i fynd i’r afael â’r rhwystrau sy’n atal pobl rhag ymgysylltu, ac yn hyrwyddo cynhwysiant ehangaf posibl er mwyn galluogi pobl Cymru i gyrchu’r celfyddydau.

Gellir crynhoi hanfod ein Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau, sef Ysbrydoli, mewn tri gair: creu, estyn, cynnal. Mater o estyn allan yw Datblygu Cynulleidfaoedd, gan ddefnyddio gwaith o ansawdd uchel i ysbrydoli, cyffroi ac ymgysylltu pobl. Mater o gynnal cynulleidfaoedd yw hi hefyd, gan adael etifeddiaeth trwy eu heffaith a fydd yn annog iddynt ddychwelyd eto wedyn.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Oes gennych brosiect ar y gweill i ddatblygu cynulleidfaoedd? ewch o hyd i'r hyn y chwiliwn amdano mewn cais a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Datblygu Cynulleidfaoedd.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.

Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw ac enw'r sefydliad a fydd yn gwneud cais (os yw'n briodol)
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Datblygu Cynulleidfaoedd

Nodiadau Cymorth Datblygu Cynulleidfaoedd

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Cysylltiadau defnyddiol:

The Audience Agency : www.theaudienceagency.org

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245