Cyngor Celfyddydau Cymru | Datblygu Busnes a Sefydliadol

Datblygu Busnes a Sefydliadol

Helpu sefydliadau’r celfyddydau i fod yn fwy cadarn ac i’w cynnal eu hunain yn well.

Rydyn ni’n gwybod ein bod ni i gyd yn gweithredu o dan amodau ariannol anodd. Felly rydyn ni am eich helpu chi i feithrin modelau busnes newydd a chadarnach ar gyfer sefydliadau, cwmnïau a chanolfannau’r celfyddydau neu orielau, a’ch helpu chi i wella eich effeithiolrwydd sefydliadol lle bo hynny’n briodol. Rydyn ni am eich gweld chi’n amrywio’ch gwaith a’ch arferion busnes er mwyn ei gwneud yn haws i chi oroesi yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni.

Mae diddordeb gennym hefyd mewn prosiectau sy’n cyflawni ymchwil i’r farchnad er mwyn ehangu marchnadoedd, ac sy’n denu pobl eraill i fuddsoddi yn eich busnes. Nid oes angen i’r buddsoddiad hwn fod yn ariannol, ond gall fod am wybodaeth, rhannu arferion da, eiriolaeth a chefnogaeth.

Rydyn ni am fuddsoddi mewn pobl hefyd, trwy gynorthwyo prosiectau sy’n ymbweru ac yn taclu eich staff neu’ch bwrdd i ddatblygu galluoedd eich sefydliad. Gallai hynny olygu codi arian yn well er enghraifft, neu’ch galluogi chi i fynd ar drywydd syniadau newydd sy’n gallu cryfhau’ch model busnes.

Rydyn ni am gynorthwyo prosiectau sy’n cryfhau eich sefydliad trwy ddatblygu strwythurau’r bwrdd a’r staff, ac adolygu neu ddatblygu cynlluniau busnes, systemau ariannol neu strategaethau marchnata.

Yn olaf, rydyn ni’n gwybod bod angen i sefydliadau’r celfyddydau fod ar seiliau cadarn yn ariannol er mwyn iddynt oroesi, ond mae effaith cymdeithasol ac amgylcheddol eich gwaith yn bwysig hefyd. Mae diddordeb gennym mewn prosiectau sy’n ystyried egwyddorion datblygu cynaliadwy mewn termau economaidd ac amgylcheddol.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Oes gennych brosiect mewn golwg a all fod yn addas ar gyfer maes Datblygu Busnes a Sefydliadol? Dewch o hyd i'r hyn y chwiliwn amdano mewn cais a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith nogfen maes gwaith Datblygu Busnes a Sefydliadol.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau .

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru.

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.

Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw ac enw'r sefydliad a fydd yn gwneud cais (os yw'n briodol)
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Datblygu Busnes a Sefydliadol

Nodiadau Cymorth Datblygu Busnes a Sefydliadol

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Cysylltiadau defnyddiol:

Busnes Cymru: business.wales.gov.uk

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245