Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymryd Rhan

Cymryd Rhan

Darparu rhagor o ddulliau i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol o safon uchel.

Rydyn ni am i’r amrywiaeth ehangaf bosibl o bobl gymryd rhan yn y celfyddydau a’u mwynhau. Mae hynny am ein bod ni’n gwybod bod ymgysylltu’r gymuned mewn ffordd wirioneddol ac ystyrlon yn gallu bod yn drawsnewidiol. Ond rydyn ni’n gwybod hefyd fod yna rwystrau parhaus – rhai cymdeithasol, economaidd, daearyddol ac ariannol – sy’n gallu atal pobl rhag cymryd rhan.

Rydyn ni am i sefydliadau’r celfyddydau fod yn feiddgar, yn arloesol ac yn llawn dychymyg o ran y ffordd y maent yn cyflawni rhaglenni cyfranogol ym maes y celfyddydau, sy’n estyn allan ac yn ymrwymo pobl mewn ffordd ystyrlon. Rydyn ni am gynorthwyo amrywiaeth o weithgareddau, ond mae diddordeb arbennig gennym mewn prosiectau ansawdd uchel sy’n estyn allan at bobl sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig cydnabyddedig.

Rydyn ni am ganolbwyntio ar brosiectau ar gyfer plant a phobl ifanc hefyd, am ein bod ni’n gwybod bod ymgysylltu â’r celfyddydau mewn ffordd ymarferol yn gallu trawsnewid eu dulliau o ddysgu ac archwilio’r byd o’u cwmpas, yn ogystal â’u cynorthwyo i ddatblygu eu sgiliau bywyd a chodi eu disgwyliadau.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn a chwiliwn amdano mewn cais Cymryd Rhan a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Cymryd Rhan.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.


Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw ac enw'r sefydliad a fydd yn gwneud cais (os yw'n briodol)
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Cymryd Rhan

Nodiadau Cymorth Cymryd Rhan

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245