Cyngor Celfyddydau Cymru | Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau

Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau

Cynorthwyo prosiectau sy’n curadu ac yn cyflwyno gwaith artistig neilltuol a chyffrous o safon uchel sy’n cyfoethogi rhaglen canolfan neu oriel.

Rydym ni am gynorthwyo rhaglenni uchelgeisiol a phroffesiynol sy’n annog cynulleidfaoedd i fwynhau a chael profiad o amrywiaeth eang o weithgareddau. Byddwn ni’n ceisio gwneud hyn trwy alluogi canolfannau ac orielau i raglennu gwaith sydd y tu hwnt i gwmpas eu busnes craidd. Bydd hyn yn helpu i fynd i’r afael â’r bylchau daearyddol yn y ddarpariaeth ac estyn allan at gynulleidfaoedd. Gallai hynny olygu cyflwyno cynulleidfaoedd cyfredol i wahanol fathau o waith, neu estyn allan at gynulleidfaoedd newydd a grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd.

Rydym ni am i ganolfannau ac orielau fod yn wirioneddol anturus gyda’r cynigion y maent yn eu datblygu yn y maes hwn. Nid oes ofn arnom gymryd risgiau dan reolaeth, cyhyd ag y gallwch ein darbwyllo ni bod eich syniadau wedi eu paratoi’n dda a bod ganddynt weledigaeth artistig glir, gyda rhagoriaeth wrth galon y cyfan.

Byddwn ni’n ystyried prosiectau sy’n galluogi theatrau, canolfannau’r celfyddydau ac orielau i gyflwyno a churadu rhaglenni gwell, neu i ddatblygu maes gwaith newydd, yn y bwriad o ddenu cynulleidfaoedd penodol neu estyn allan at grwpiau targed newydd. Mae gennym ddiddordeb mewn prosiectau lle bydd ein buddsoddiad yn helpu i ddenu cyllid arall, neu i greu partneriaethau newydd.

Byddwn ni’n ystyried prosiectau mewn unrhyw fath o gelfyddyd ar yr amod eu bod o ansawdd uchel.

Ni fyddwn yn cynorthwyo ceisiadau am weithgareddau sydd, yn ein barn ni, yn cael eu hariannu trwy gyllid craidd y canolfannau neu’r orielau.

Am beth yr ydym yn chwilio?

Oes gennych brosiect a all fod yn addas i'r maes hwn? Dewch o hyd i'r hyn y chwiliwn amdano mewn cais Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau a pha gyllid sydd ar gael yn nogfen maes gwaith Cymorth Rhaglennu.

Nid hwn yw'r maes cywir? Dychwelwch i'r rhestr o feysydd gwaith ar gyfer Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau.

Ydych chi'n gymwys?

Dylech sicrhau eich bod wedi darllen ein gwybodaeth am Gychwyn Arni hefyd. Dylech sicrhau eich bod yn gymwys i ymgeisio trwy gwblhau ein Holiadur Cymhwysedd.

Os oes gennych brosiect yr ydych yn meddwl ei fod yn addas i ymgeisio i'r maes gwaith hwn, cysylltwch â ni cyn cychwyn arni. Gallwch ebostio syniadau am brosiectau at gwybodaeth@celf.cymru

Sut i ymgeisio

Os oes gennych brosiect rydych chi’n meddwl sy’n addas am grant, rhaid ichi ei drafod ag un o'n swyddogion datblygu. Bydd y swyddog yn anfon dolen i ffurflen gais atoch os yw’n credu ei fod yn addas inni ei ystyried ar gyfer grant.

E-bostiwch fanylion i: datblygu@celf.cymru. Os ydych chi wedi gweithio gydag un o’n swyddogion o’r blaen, gallwch gysylltu â’r swyddog hwnnw yn uniongyrchol.


Yn eich e-bost dylech gynnwys y wybodaeth ganlynol:

• eich enw ac enw'r sefydliad a fydd yn gwneud cais (os yw'n briodol)
• teitl y prosiect
• disgrifiad o’ch prosiect
• y maes ariannu rydych yn meddwl ceisio ato
• faint o arian sydd angen arnoch chi?
• lleoliad y prosiect

Bydd un o'n swyddogion datblygu’n cysylltu â chi i drafod eich syniad. Bydd yn anfon dolen i ffurflen gais atoch pan fydd y swyddog yn fodlon eich bod chi’n barod i ymgeisio.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o ymgeisio, cysylltwch â ni: grantiau@celf.cymru. Dylid anfon cwestiynau ynghylch prosiectau drwy e-bost i: datblygu@celf.cymru neu at eich Swyddog Datblygu.

Cliciwch ar y botwm isod i fynd i mewn i’ch cyfrif a gweld ceisiadau yr ydych wedi eu dechrau neu eu cyflwyno yn y gorffennol.

Dolenni allweddol

Lawrlwythwch y ddogfen maes gwaith ar gyfer Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau

Nodiadau Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau

Botwm: Wedi gwneud cais eisoes? Mewngofnodi i'ch cyfrif

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245