Cyngor Celfyddydau Cymru | Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau

Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau

Mae’r cynllun hwn yn bwysig i ni am ei bod yn helpu sefydliadau i wireddu eu potensial artistig.

Rydyn ni’n uchelgeisiol dros y celfyddydau yng Nghymru, ac rydyn ni am i’r cynllun gefnogi gwaith o safon.

Rydyn ni am fuddsoddi mewn prosiectau sy’n cynrychioli’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru.


Gwybodaeth am wneud eich cais

Cewch ymgeisio unai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Caiff bob cais ei drin yn gyfartal.

Cewch wybod a oes gennych borwr gwe addas i ddefnyddio ein system ymgeisio ar-lein yma.


Pryd y gallwch ymgeisio am Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau?

Mae'r rhaglen dreigl grantiau bychain ar agor ar hyn o bryd.

Sylwch: Bydd ein rhaglen Grantiau Bach yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri. Y dyddiad olaf byddwn yn derbyn ceisiadau Grantiau Bach fydd Dydd Mercher, 10fed o Orffennaf 2019 am 5pm. Caiff benderfyniadau eu cyfathrebu erbyn Dydd Mercher 31ain o Orffennaf 2019.

Y dyddiadau cau nesaf ar gyfer grantiau mawrion yw:

• 5pm Dydd Mercher 8fed Mai 2019

Bydd y rhaglen wedyn yn cau dros-dro tra ein bod yn adolygu sut yr ydym yn dosbarthu arian Loteri.

Sut i wneud cais

1. Darllenwch ein Canllaw Cychwyn Arni

Mae’r ddogfen Grantiau’r Celfyddydau i Sefydliadau: Cychwyn Arni yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch os ydych chi’n ystyried cyflwyno cais ar gyfer Grantiau’r Celfyddydau i Sefydliadau.

Bydd yn eich helpu chi gyda’r cam pwysig cyntaf: sef canfod a yw ein cyllid yn iawn i’ch sefydliad a'ch prosiect. Bydd yn dweud wrthych pa fathau o weithgarwch rydyn ni am eu cefnogi. Rydyn ni’n galw’r rhain yn "feysydd". Mae canllawiau penodol ar gael ar gyfer pob maes, a byddwn ni’n dweud wrthych sut i ddod o hyd i’r rhain yn nes ymlaen.

Cychwyn arni: Grantiau'r Celfyddydau i Sefydliadau


2. Gwiriwch eich cymhwysedd i ymgeisio am arian

Dim ond sefydliadau cymwys a gaiff ymgeisio am arian. Dylech bob tro wirio eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf cyn gwneud cais am arian.

Llenwch yr holiadur cymhwysedd ar-lein yn fan hyn.


3. Dewisiwch faes ariannu

Wedi i chi ddarllen y ddogfen Grantiau’r Celfyddydau i Sefydliadau: Cychwyn Arni a chwblhau'r holiadur cymhwysedd, gallwch ddarllen rhagor o wybodaeth am bob maes sydd ar gael.

Rydyn ni’n galw’r mathau o weithgarwch rydyn ni am eu cynorthwyo yn "feysydd". Rydyn ni’n glir iawn ynghylch beth rydyn ni am ei gyflawni trwy bob maes, a sut maen nhw’n ein helpu ni i gyflawni ein blaenoriaethau strategol.

Mae gennym nodiadau canllaw ar wahân ar gyfer pob maes. Dewisiwch faes er mwyn darllen gwybodaeth bellach am y mathau o brosiectau rydyn ni am eu cynorthwyo a sut i fynd ati i wneud cais.


Datblygu Cynulleidfaoedd

Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu cynulleidfaoedd gan ddefnyddio dulliau sy’n glir, wedi eu targedu ac sy’n fesuradwy. Dewis y maes hwn

Datblygu Busnes a Sefydliadol

Helpu sefydliadau’r celfyddydau i fod yn fwy cadarn ac i’w cynnal eu hunain yn well. Dewis y maes hwn

Gwyliau

Cynorthwyo dathliadau neilltuol o ansawdd uchel i ddathlu’r gorau o fyd y celfyddydau yng Nghymru. Dewis y maes hwn

Datblygu’r Diwydiant Cerddoriaeth

Cynorthwyo prosiectau sy’n datblygu sylfeini diwydiant cerddoriaeth llewyrchus yng Nghymru, ac sy’n helpu pobl â dawn gerddorol yng Nghymru i feithrin gyrfaoedd cynaliadwy. Dewis y maes hwn

Cynhyrchu

Cynorthwyo gwaith i greu cynnyrch artistig o safon uchel i’w gyflwyno i gynulleidfaoedd. Dewis y maes hwn

Cymorth Rhaglennu ar gyfer Canolfannau ac Orielau

Cynorthwyo prosiectau sy’n curadu ac yn cyflwyno gwaith artistig neilltuol a chyffrous o safon uchel sy’n cyfoethogi rhaglen canolfan neu oriel. Dewis y maes hwn

Gwaith Ymchwil a Datblygu

Cynorthwyo gwaith arbrofi er mwyn galluogi i syniadau newydd, cydweithredu newydd a ffyrdd newydd o weithio gael eu harchwilio a’u datblygu. Dewis y maes hwn

Cymryd Rhan

Darparu rhagor o ddulliau i bobl gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol o safon uchel. Dewis y maes hwn

Criw Celf

Datblygu doniau yn y celfyddydau gweledol a chymhwysol i bobl ifanc o oedran ysgol. Dewis y maes hwn

Hyfforddiant a Datblygiad Proffesiynol

Datblygu sgiliau, hyfedredd a galluoedd y bobl sy’n gweithio ym myd y celfyddydau yng Nghymru. Dewis y maes hwn

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245