Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth Cyllideb y Prosiect - Hyfforddiant i Unigolion

Nodiadau Cymorth Cyllideb y Prosiect - Hyfforddiant i Unigolion

Cyllideb y prosiect

Rhaid cyflwyno eich cyllideb ar dempled cyllideb eich prosiect. Mae'n daenlen Excel ('.xls').

Os nad oes gennych Microsoft Excel, mae llawer o feddalwedd arall sy'n gweithio'n dda gyda PC a Mac e.e. Open Office, cyn belled â'ch bod yn arbed ffeiliau ".ods" yn rhai ".xls" cyn ichi eu lanlwytho. (Dim ond enghraifft yw hon; ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am unrhyw feddalwedd y gosodwch ar eich cyfrifiadur neu ei lawrlwytho o wefan arall.)

Mae'n hawdd lawrlwytho ein templed Cyllideb eich prosiect. Arbedwch ef i'ch ffolder priodol gan ddefnyddio ‘SAVE AS/CADW DAN YR ENW’. Rhowch eich enw yn enw'r ffeil newydd.

Mae templed Cyllideb eich prosiect yn cynnwys tudalennau (neu dabiau) ar wahân a gyfer eich Incwm a'ch Gwariant, tudalen crynhoi’r Balans a Rhestr wirio.

Mae hefyd fformiwlâu i greu is-gyfanswm, awrgrymiadau defnyddiol a sicrhau bod eich cyllideb yn mantoli.

Mae rhai o flychau'r daenlen yn llwyd - gallwch deipio ynddynt. Mewn blychau eraill mae cwymplen. Ni ellir newid y blychau gwynion.

Darllenwch y nodiadau cyn llenwi'r templed.

Gwirio bod eich costau'n gymwys

Wrth lunio cyllideb eich prosiect hyfforddiant, ystyriwch pa gostau a dalwn a pha rai na thalwn. Galwn y rhain yn gostau cymwys neu gostau anghymwys.

Ni all yr un rhestr fod yn gyflawn, ond gofynnir inni pa fath o gostau allai fod yn gymwys:

 • Dyma enghreifftiau o gostau cymwys: costau hyfforddiant a ffioedd, costau mentora, ffioedd cynadleddau, teithio a llety, cynhyrchu (gan gynnwys deunyddiau), gwneud y prosiect yn fwy cynhwysol a hygyrch megis darpariaeth iaith arwyddion
 • Gwyddom fod angen rheolaeth dda ar brosiectau da, ond rydym hefyd yn awyddus i weld gymaint o arian â phosibl yn mynd tuag at weithgarwch artistig. Felly ystyriwn hyd at 20% o gyfanswm cost gymwys y prosiect ar gyfer gweinyddu a gorbenion sy’n uniongyrchol ymwneud â chyflawni’r prosiect hyfforddiant. Bydd arnom angen manylion llawn y costau hyn
 • Hefyd, bydd arnom angen dadansoddiad o unrhyw gostau sy’n ffurfio mwy na 5% o gyfanswm cost gymwys y prosiect

Ac yn ogystal, y rheiny nad ydynt yn gymwys:

 • Mae enghreifftiau o gostau anghymwys yn cynnwys: cyfrifeg, bwyd, lluniaeth, lletygarwch, gwobrau, gweithgareddau codi arian, lansio, crysau-T hyrwyddol a nwyddau eraill, rhoddion megis blodau, tân gwyllt neu byrotechneg arall
 • I brosiectau cael hyfforddiant neu ei ddarparu, nid ystyriwn gostau offer ‘cyfalaf’ megis cyfrifiaduron, gwerslyfrau neu offerynnau cerdd
 • Ac nid ystyriwn unrhyw gostau a dalasoch eisoes neu rydych wedi cytuno i’w talu cyn inni gael eich derbyniad o’ch grant wedi’i lofnodi.
Gwirio os yw'ch arian partneriaeth neu gyfatebol yn gymwys

Cynigiwn ein harian yn ganran benodol o gyfanswm cost gymwys y prosiect. Disgwyliwn ichi gynhyrchu neu ddarparu'r gweddill ar ffurf arian partneriaeth. Gelwir hwn yn arian cyfatebol.

Mae hwn yn ofyniad gan y Loteri Genedlaethol, ond credwn fod arian partneriaeth hefyd yn dangos cadernid a photensial syniad am brosiect. Golyga y rhanna unigolion, sefydliadau neu bartneriaid ariannu eraill ryw ymrwymiad i nodau ac amcanion eich prosiect, a’u bod yn barod i fuddsoddi arian ynddo. Golyga hefyd y gallant rannu'r perygl ariannol.

Y canrannau hyn, wrth gwrs, yw'r uchafsymiau. Dylai 10% o leiaf ddod o ffynhonnell (nad y ni), ond canran isaf yw hon a hoffem eich gweld yn codi rhagor o arian. Disgwylir i chi sicrhau'r cyfraniadau ariannol mwyaf posibl gan bartneriaethau eraill, gan gynnwys incwm a enillir. Hoffem hefyd ariannu prosiectau ar y cyd yn hytrach na bod yn unig ariannwr. Po fwyaf yw’r arian partneriaeth a gewch, cryfaf fydd eich prosiect. Hefyd gallwn ddosbarthu ein harian yn ehangach ac ariannu rhagor o brosiectau.

Gall arian partneriaeth neu gyfatebol gynnwys:

 • Eich arian eich hun, ond rhaid i'r arian ddod o ffynhonnell arall ac nid y ni a'r Loteri
 • Cyfraniadau arian gan bartneriaid eraill yn y prosiect (e.e. ffioedd)
 • Incwm a enillir (tocynnau neu werthiant arddangosfa)
 • Grantiau gan sefydliadau eraill (rhaid i o leiaf 10% ddod o ffynhonnell arall ac nid y Loteri)
 • Cyfraniadau mewn nwyddau hyd at 10% o gyfanswm cost cymwys y prosiect (e.e. lle ymarfer neu hyfforddiant a gyfrennir, amser gwirfoddoli, benthyg offer) sy'n gymwys (dan arian partneriaeth) ond ni allant ddod o'ch adnoddau eich hun. Nid yw gostyngiadau cyflenwyr yn gymwys. Rhaid darparu tystiolaeth ysgrifenedig o bob cyfraniad mewn nwyddau (gellwch eu lanlwytho yn adran 5).
Llenwi cyllideb eich prosiect

Tudalen 1 – mantolen

Rhowch eich enw, teitl y prosiect a swm y grant (mewn punnau) a geisiwch - dyna'r cyfan. Diwedderir y ffigyrau eraill yn awtomatig.

Tudalen 2 – incwm

Rhowch fanylion o'r holl incwm a dâl am eich prosiect hyfforddiant, dan y penawdau perthnasol. Dywedwch pa ffynonellau incwm sy'n gadarn a pha rai nad ydynt eto. Enwch bob partner ariannu. Defnyddiwch bunnau llawn yn unig. Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch adran is y tudalen a dewiswch bennawd incwm/gwariant i bob llinell.

Cais am grant oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru

Bydd y ffigwr yno ichi'n barod.

Eich arian eich hun

 • Gall hyn gynnwys arian a gynyrchiasoch neu a gynhyrchwch yn ystod y prosiect.

Incwm a enillir

 • Nodwch unrhyw incwm a ddisgwyliwch ei gael o weithgarwch eich prosiect hyfforddiant gan fanylu arnynt a chynnwys unrhyw ragdybiaethau a wnaethoch. Byddwch wedi profi eich hanes o lwyddo o ran cynhyrchu incwm yn eich ateb i'r cwestiwn rheoli

Arian awdurdod lleol

 • Nodwch bob grant gan awdurdodau lleol. Enwch bob awdurdod lleol, y swm a gyfranna ac a gadarnheir y swm.

Arian cyhoeddus arall

 • Nodwch bob grant gan unrhyw sefydliadau cyhoeddus eraill, megis Llywodraeth Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd. Enwch bob ariannwr, y swm a gyfranna ac a gadarnheir y swm.

Cefnogaeth mewn nwyddau - dim uchafswm

 • Amcangyfrifwch gost/gwerth unrhyw eitemau neu wasanaethau a gawsoch gan sefydliadau eraill y byddai’n rhaid i chi dalu amdanynt fel arall. Cyfrifa'r rhain yn incwm i'ch prosiect hyfforddiant, ond ni allant ddod o'ch adnoddau eich hun nac ychwaith bod yn ostyngiadau gan gyflenwyr. Rhowch fanylion a gwerth, er enghraifft, i logi neuadd am 6 dydd @ £50 y dydd = gwerth mewn nwyddau o £300
 • Nodwch bob darparwr cefnogaeth mewn da, gwerth yr hyn a gyfranna ac a gadarnhawyd y cyfraniad (ffordd hwylus o wneud hyn yw lanlwytho tystlythyrau gan bob darparwr yn adran 6 o'r ffurflen gais). O ddefnyddio'r un enghraifft, gallai fod yn llythyr gan reolwr y neuadd i gadarnhau'r gwerth sef £300
 • Gweler uchod ba gostau mewn da sy'n gymwys.

Ffynonellau incwm ychwanegol neu Eraill

 • Cynhwyswch incwm gan unrhyw ffynhonnell arall yn adran is y tudalen. Gellwch gynnwys nawdd, rhoddion neu grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau. Nodwch enw pob ffynhonnell, y swm a rydd ac a gadarnheir y swm. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis teitl incwm ar gyfer pob llinell

Ar ôl gorffen, cliciwch 'Gwnaed' i ddychwelyd i dudalen y fantolen lle ymddengys erbyn hyn gyfanswm eich incwm.

Efallai yr hoffech roi gwybodaeth fanylach am y gyllideb neu'r rhagdybiaethau. Pe hoffech, lanlwythwch hyn yn ddogfen 'Gwybodaeth ategol arall' yn adran 5.

Tudalen 3 – gwariant/costau

Rhowch fanylion yr holl eitemau y talwch amdanynt fel rhan o’ch prosiect hyfforddiant, dan y penawdau perthnasol. Rhaid i bob cost fod yn gymwys (gweler uchod). Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch adran is y tudalen a dewiswch bennawd incwm/gwariant i bob llinell.

Gofynnir inni am y lefel o fanylder sydd ei hangen. Dyma enghraifft:

Costau gweithgarwch hyfforddiant artistig

Ffioedd cwrs

£900

Costau teithio i fynychu’r cwrs

£150

Llety i fynychu’r cwrs- 2 noson @ £100

£200

Costau gweithgarwch artistig

 • Nodwch bob cost hyfforddiant uniongyrchol, er enghraifft ffioedd cwrs, deunyddiau, llety a chostau teithio

Cost gwneud eich gweithgarwch yn fwy hygyrch

 • Mae sawl peth y gellwch eu gwneud i gynyddu hygyrchedd i'ch prosiect heb bentyrru costau ond dylech gynllunio am unrhyw gostau angenrheidiol a fydd yn eich cynorthwyo i wireddu’r prosiect hyfforddiant a'urhestru
 • Os ydych yn anabl, ystyriwn y costau hyn ar ben costau'r prosiect. Golyga hyn y gallwn ganiatáu i'ch cais fynd uwchben lefel fwyafsymiol y grant. Cysylltwch â ni i drafod hyn.

Ffynonellau Gwariant/costau ychwanegol neu eraill

 • Nodwch gostau nad ânt yn daclus dan y penawdau yma a rhowch fanylion. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis teitl gwariant ar gyfer pob llinell.

Costau rhedeg prosiect (gweinyddu a gorbenion) - mwyafswm 20%

 • Yr unig gostau yr ystyriwn eu talu yw'r rhai na thâl arianwyr eraill amdanynt ac sy'n glir yn ychwanegol. Gellwch ymgeisio am gostau rhedeg amser-gyfyngedig cysylltiedig yn uniongyrchol â'r prosiect hyfforddiant, megis gweinyddu, talu staff ychwanegol a ffôn, postio ac yswiriant sy'n benodol i'r prosiect
 • Rhaid i’r swm a ddefnyddiwch gyfeirio'n uniongyrchol at faint o amser a dreuliwyd gennych ar y prosiect, felly esboniwch sut y daethoch at y ffigwr
 • Ystyriwn gostau rhedeg prosiect hyfforddiant hyd at fwyafswm o 20% o gyfanswm cost cymwys y prosiect. Ond cadwch y ganran hon cyn ised â phosibl fel yr â rhagor o'n harian ar y gweithgarwch artistig.

Gwerth cefnogaeth mewn nwyddau – nid oes mwyafswm

 • Mae cyfanswm y gefnogaeth mewn nwyddau o dudalen yr incwm yno ichi

Arian wrth gefn – mwyafswm 5%

 • Dylech hefyd gynnwys swm am gostau annisgwyl hyd at 5% o gyfanswm cost cymwys eich prosiect. Dywed y templed wrthych os yw'ch ffigwr yn rhy uchel

Ar ôl gorffen, cliciwch 'Gwnaed' i ddychwelyd i dudalen y fantolen lle ymddengys erbyn hyn gyfanswm eich gwariant.

Efallai yr hoffech roi gwybodaeth fanylach am y ffigyrau neu'r rhagdybiaethau. Pe hoffech cewch lanlwytho hyn yn ddogfen 'Gwybodaeth ategol arall’.

Tudalen 4 – rhestr wirio

Defnyddiwch y rhestr i wirio eich bod wedi gorffen pob dim (e.e. dadansoddi costau sy'n uwch na 5% o gyfanswm y gost).

Nawr arbedwch y fersiwn derfynol a'i lanlwytho i'n system.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245