Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth Ceisio am Arian: Rhaglen Arian Cyfalaf y Loteri: Cofrestru Projectau

Nodiadau Cymorth Ceisio am Arian: Rhaglen Arian Cyfalaf y Loteri: Cofrestru Projectau

Y Broses

Os hoffech chi wneud cais i Gyngor Celfyddydau Cymru am werth £50,000 neu ragor o gyllid Cyfalaf y Loteri, rhaid i chi gofrestru’r project gyda ni.

Rydyn ni wedi dylunio’r ffurflen fel ei bod yn syml ac fel ei bod yn eich galluogi i roi disgrifiad cryno o’ch project. Mae’n casglu rhywfaint o wybodaeth am y gweithgarwch celfyddydol rydych chi’n ei gynnig hefyd.

Bydd Swyddog yn ysgrifennu adroddiad ar eich ffurflen gofrestru a bydd y Pwyllgor Cyfalaf yn ei ystyried. Wedyn byddwn ni’n rhoi gwybod i chi a allwch chi fynd ati i gyflwyno cais llawn ai peidio.

Caiff eich project ei feirniadu ar sail ei allu i gyflawni ein blaenoriaethau strategol a’n meini prawf sydd wedi eu rhestru yn ein Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Cyllid Cyfalaf y Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, yn ogystal â’r cronfeydd sydd ar gael i’w dosbarthu.

Cofiwch nad yw gwahoddiad i wneud cais yn golygu, o reidrwydd, y caiff y cyllid ei ddyfarnu.

Os ydych chi’n gwneud cais am £100,000 neu ragor i ariannu project adeiladu, bydd angen i chi ddilyn y broses tri cham yma:

  • Hyfywedd
  • Datblygu
  • Cais llawn

Yn achos projectau rhwng £50,000 a £100,000, cewch gyflwyno cais llawn yn syth fel rheol.

Os cewch eich cynghori i gyflwyno cais, rhaid i chi wneud hynny cyn pen naw mis ar ôl cofrestru eich project, fel arall ystyrir ei fod yn ddi-rym. Os ydych chi am gyflwyno cais ar ôl diwedd y cyfnod hwn, bydd angen i chi ddilyn y broses o gofrestru’r project eto.


Ffurflen Gofrestru’r Project

Mae’r nodiadau isod yn esbonio’r wybodaeth y mae angen i chi ei darparu ar eich ffurflen gofrestru ar gyfer y project.

Ynglŷn â’ch Corff

Yn y fan hyn rydyn ni’n gofyn i chi nodi ychydig o wybodaeth sylfaenol am eich corff a’ch gweithgarwch. Rydyn ni’n gofyn am dair set o fanylion cyswllt:

  • Cyfeiriad eich corff (ei brif swyddfa weinyddol neu ganolfan)
  • Cadeirydd eich Bwrdd neu’ch Pwyllgor Rheoli (neu unrhyw gorff llywodraethu cyfatebol)
  • Y person sydd ag awdurdod i ymdrin â phob mater sy’n gysylltiedig â’r cais (y Prif berson Cyswllt)

Mae pobl yn aml yn gofyn i ni am y mathau o gyrff rydyn ni’n eu hariannu a pha weithgareddau celfyddydol y maen nhw’n eu cynnig. Bydd y wybodaeth a rowch chi yma’n ein helpu ni i ateb y cwestiynau hyn. Bydd hyn yn ein helpu ni i asesu eich cais hefyd.

Disgrifiad o’r project

Dylech ddisgrifio’r project cyfalaf rydych chi’n ceisio cyllid ar ei gyfer. Gallai hyn fod yn fater o brynu offer, gwaith celfyddyd gyhoeddus neu ailddatblygu eich adeiladau cyfredol. Dylech roi gwybodaeth gryno i ni o ran pam mae angen y project a’r manteision a fydd yn deillio o’r project.

Crynodeb o’r gweithgarwch celfyddydol dros y deuddeg mis diwethaf

Mae lefel y gweithgarwch celfyddydol rydych chi’n ei gyflawni a’i fath yn bwysig iawn wrth i ni ystyried eich project. Dylech grynhoi’r gweithgarwch rydych chi wedi ei gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Rhowch wybod i ni faint o bobl sydd wedi dod i gysylltiad â’ch gweithgarwch celfyddydol naill ai fel cyfranogwyr, aelodau o’r gynulleidfa neu fynychwyr. Mae amcangyfrif o’r ffigurau yn dderbyniol.

Y partneriaid ariannu eraill a ddiogelwyd

Ni all cyllid Cyfalaf y Loteri dalu holl gostau eich project. (Mae manylion y ganran uchaf y gallwn ei chyfrannu at eich project yn ein Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Cyllid Cyfalaf y Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru). Dylech ddweud wrthym ba gyrff eraill rydych chi wedi eu diogelu fel partneriaid ariannu ar gyfer y project. Os ydych chi wedi gwneud ceisiadau i’r sefydliadau hyn, dylech roi gwybod i ni faint rydych chi wedi gwneud cais amdano a phryd rydych chi’n disgwyl cael penderfyniad ganddynt. Os ydych chi wedi diogelu cyllid eisoes, rhowch wybod i ni faint rydych chi wedi ei godi ac o ba ffynonellau.

Amserlen fras ar gyfer y project:

Mae hi’n bwysig at ddibenion cynllunio eich bod chi’n rhoi gwybod i ni beth yw’r amserlen ar gyfer eich project. Dylech nodi’r dyddiad dechrau arfaethedig ar gyfer eich project, ac os oes modd, dylech nodi pryd rydych chi’n meddwl y byddwch chi’n cyflwyno’ch cais i ni. Os oes unrhyw ffactorau lliniarol a allai effeithio ar eich amserlen rydych chi eisoes yn ymwybodol ohonynt, rhowch wybod i ni.

A ydych chi wedi cyflawni unrhyw un o’r canlynol:

Os ydych chi wedi cyflawni’r darnau o waith a restrir isod, dylech roi tic yn y blwch priodol.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245