Cyngor Celfyddydau Cymru | Dyfarniadau Cymru Greadigol 2016-2017: Canllawiau i Ymgeiswyr a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2016-2017: Canllawiau i Ymgeiswyr a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Cynnwys

Croeso i Ddyfarniadau Cymru Greadigol

Pa grantiau sydd ar gael a phryd mae'r dyddiad cau?

A yw Cymru Greadigol yn addas ar eich cyfer chi?

Siaradwch â ni cyn ymgeisio

Gwneud cais am Ddyfarniad Cymru Greadigol

Ydych chi'n gymwys am Gymru Greadigol?

Cofrestru a mewngofnodi neu ddychwelwyd i gais sy’n bodoli eisoes a mewngofnodi

A yw’ch cynnig yn addas ar gyfer Cymru Greadigol?

Rhestr wirio o wybodaeth ac atodiadau y bydd arnoch eu hangen

Gweithio drwy'r ffurflen gais

Adran 1. Amdanoch chi

Adran 2. Eich cynnig

Adran 3. Manylion y cynnig

Adran 4. Datganiad

Adran 5. Atodiadau

Adran 6. Adolygu fy nghais

Yr hyn a wnawn gyda'ch cais


Croeso i Ddyfarniadau Cymru Greadigol

Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid. Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.

Bydd Cymru Greadigol yn rhoi’r pwys mwyaf ar artistiaid a chanddynt ddealltwriaeth ac ymagweddau newydd ac arloesol. Mae Dyfarniad Cymru Greadigol yn cynnig cyfle archwilio a phrofi gweledigaeth artist unigol, a'i dychmygu o'r newydd heb fod angen creu perfformiad neu arddangosfa 'derfynol’. Fodd bynnag, bydd ymgeiswyr wedi dangos sut y bydd eu harchwiliad yn cyfrannu at ddatblygu'r celfyddydau yng Nghymru.

Nôl i frig y dudalen


Pa grantiau sydd ar gael?


Dyfarniadau Cymru Greadigol

Bydd y grantiau hyn, sy'n werth hyd at £20,000 yn cefnogi cyfnod dwys o ymchwil a dysgu penagored yn gysylltiedig â gosodiadau artistig arwyddocaol. Gall hyn gynnwys hyd at £2,000 tuag at elfen gyfalaf sy'n ymwneud yn benodol â'r cynnig. At gynigion a gynnwys elfen o gynhyrchu, ystyriwn hefyd ychwanegu hyd at £5,000 tuag at gostau cynhyrchu. Gall y costau gynnwys, er enghraifft, brynu i mewn arbenigedd technegol neu ddefnydd o gyfleusterau, cyfleoedd i gydweithio ag artistiaid eraill a phobl artistig broffesiynol i ddatblygu eich gwaith, datblygu darnau prawf bychain a/neu rannu cyfleoedd i gael adborth y beirniaid.

Pryd mae’r dyddiad cau?

Dyddiad cau Cymru Greadigol fydd 5pm ddydd Mercher 7 Medi 2016.

Nôl i frig y dudalen


A yw Cymru Greadigol yn addas ar eich cyfer chi?

Gofynnir i ni’n aml beth yw’r gwahaniaeth rhwng cais am Gymru Greadigol a chais prosiect am grantiau i unigolion. Rhan bwysig o'r drafodaeth y bydd yn rhaid ichi ei chael gydag un o'n swyddogion (gweler isod) yw penderfynu a yw'ch syniad artistig yn gweddu'n dda â Grantiau Cymru Greadigol neu gyda Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Rhoddir Dyfarniadau Cymru Greadigol am gynnig artistig ag ôl meddwl arno sydd heb ganlyniadau wedi'u diffinio'n glir ond sy'n darparu cyfle i artist gael amser yn rhydd i archwilio'n ddwfn yn greadigol. Mae'n debyg i gyfnod ymchwil a datblygiad estynedig i archwilio syniadau newydd, prosesau creadigol neu ymarfer artistig a ffurfia ac a ddiffinia waith yn y dyfodol. Ond dyma'r gwahaniaeth rhwng grantiau Cymru Greadigol a Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol: rhoddir Cymru Greadigol ar adeg dyngedfennol mewn gyrfa artist pan gaiff y buddsoddiad untro hwn effaith fawr.

Bydd gan y fath artistiaid hanes o lwyddo a bri beirniadol eang ar eu gwaith. Cyflawnant lefel sylweddol o amlygrwydd yn eu maes gyda gwaith o safon ag ôl meddwl dwfn ar eu gwaith. Hefyd bydd ganddynt hanes o gydweithio ar lefel uchel gyda phrif sefydliadau ac unigolion. Rhaid i ymgeisydd arddangos ymwybyddiaeth ddofn o'i gelfyddyd yng Nghymru a sut y caiff ei gynnig effaith dda arni.

Nid arwain o reidrwydd at ymgysylltu'n syth â'r cyhoedd (er y gall gynnwys rhannu gwaith ar y gweill yn gyhoeddus). Felly bydd y budd cyhoeddus yn y tymor hwy fwy na thebyg ond posibiliadau ei effaith sy'n ein diddori'n awr.

Os ydych yn artist sydd â'i feddwl ar ddatblygu neu gynhyrchu gwaith ar gyfer y cyhoedd neu'n darparu prosiect creadigol sydd eisoes â chanlyniadau clir a diriaethol, wedyn ein Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol yw'r rhai mwy priodol ichi. Am ragor o wybodaeth am y grantiau hyn, ewch i'n gwefan.

Nôl i frig y dudalen


Siaradwch â ni cyn ymgeisio

Os nad ydych eisoes wedi trafod Cymru Greadigol gyda Swyddog Datblygu neu Reolwr Portffolio, gellwch gysylltu â’n swyddogion gwybodaeth drwy e-bost: gwybodaeth@celf.cymru neu drwy ffonio 0845 873 4900.

Bydd yn rhaid inni gael gennych ddisgrifiad byr o’ch cynnig ac atodwch eich CV Artist, eich bywgraffiad neu ddisgrifiad o hanes eich gwaith artistig.

Os byddwn o'r farn y gallai eich cynnig fod yn addas, fe'ch gwahoddwn am drafodaeth fanwl gyda Swyddog Datblygu a Rheolwr Portffolio. Digwydd hyn naill ai mewn sesiwn Cymru Greadigol neu ar ffurf alwad ffôn Cymru Greadigol. Mae’r rhain yn sesiynau y gellwch eu trefnu ymlaen llaw a gynhelir yn ein swyddfeydd/ar y ffôn ar y dyddiadau canlynol:

Swyddfa Bae Colwyn

 • Gwener 27 Mai 2016
 • Mercher 29 Mehefin 2016
 • Llun 25 Gorffennaf 2016

Swyddfa Caerfyrddin

 • Mercher 25 Mai 2016
 • Mawrth 28 Mehefin 2016
 • Mawrth 19 Gorffennaf 2016

Swyddfa Caerdydd

 • Iau 26 Mai 2016
 • Iau 23 Mehefin 2016
 • Gwener 1 Gorffennaf 2016
 • Iau 21 Gorffennaf 2016
 • Mawrth 9 Awst 2016

Rhaid derbyn cynnig a CV artistig i'w hasesu am gymhwysedd cyn y gellir trefnu amser am sesiwn gyngor.

Ni allwn dderbyn cynigion newydd neu geisiadau am gymhorthfa ar ôl 15 Gorffennaf 2016.

Bydd yn rhaid i bob ymgeisydd Cymru Greadigol drafod ei gynnig gyda swyddog Cyngor Celfyddydau Cymru cyn dechrau ar ffurflen gais. Wedyn cadarnhawn a ydych yn cael dechrau llenwi eich cais.

Yn sgil eich sesiwn gyngor a chael ein cytundeb y gellwch ddechrau gwneud cais, gellwch siarad â swyddog Cyngor Celfyddydau Cymru i ofyn cwestiynau penodol ond ni allwn wneud sylwadau am ddrafftiau.

Mae pob cyngor a roddir drwy e-bost neu wyneb yn wyneb yn ystod y broses ymgeisio'n ddidwyll a chyda'r bwriadau gorau. Mae cystadleuaeth lem am y grantiau ac nid yw cael cyngor cadarnhaol neu anogaeth yn gwarantu neu'n awgrymu y cewch grant.

Nôl i frig y dudalen


Gwneud cais am Ddyfarniad Cymru Greadigol

Gwyddom fod llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd ymgeisio am nawdd. Bob blwyddyn, byddwn yn derbyn mwy o geisiadau am nawdd nag y gallwn eu cefnogi. Mae hyn yn golygu mai ond y ceisiadau gorau un sy'n debygol o lwyddo. Y cam cyntaf hanfodol yw cael syniad da, ond mae angen i chi hefyd gyflwyno cais sy'n rhoi disgrifiad clir a grymus o’r hyn yr ydych am ei wneud.

Rydym am i chi deimlo eich bod wedi gallu cyflwyno eich syniadau a'ch cais gyda chymaint o argyhoeddiad ag sy'n bosib. Lluniwyd y Canllawiau i Ymgeiswyr a'r Nodiadau Cymorth Hanfodol hyn i'ch helpu i lenwi ein ffurflen gais ar-lein. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cymaint o fanylion ag sy'n bosib am eich gweledigaeth artistig a'ch cynlluniau creadigol. Bydd angen i chi ateb pob cwestiwn yn yr adrannau perthnasol o'r ffurflenni, felly peidiwch â nodi "Amherthnasol".

Bydd ein system ar-lein yn eich tywys drwy'r ffurflen gais, gyda dolenni ar bob tudalen i'r Nodiadau Cymorth Hanfodol ac i Gysylltu â ni. Bydd hyn yn gymorth i sicrhau bod eich cais yn gyflawn. Ar ôl cyflwyno'ch cais, bydd yn ein cyrraedd, a byddwch yn cael e-bost yn syth i gadarnhau ein bod wedi derbyn eich cais. Byddwn yn anfon llythyrau cynnig a thempledi adroddiadau'n electronig, a bydd modd i chi gyflwyno'ch adroddiadau cynnydd ar-lein, ynghyd â dogfennau eraill.

Nôl i frig y dudalen


Ydych chi'n gymwys am Gymru Greadigol?

Ewch i: www.celf.cymru a chlicio ar Ymgeisio am arian. Dewiswch Gymru Greadigol sy’n crynhoi’r grantiau sydd ar gael. Cliciwch y botwm, Cychwyn cais.

Sicrhewch eich bod yn gymwys i ymgeisio drwy ddarllen y wybodaeth am fod yn gymwys a chlicio ar y botwm Cadarnhaol neu Negyddol. Os yw'ch cais yn gymwys, gofynnir ichi ddewis pa Ddyfarniad Cymru Greadigol yr hoffech ymgeisio amdano.

Er mwyn bod yn gymwys, bydd yn rhaid i chi fodloni'r meini prawf canlynol:

 • Byw yng Nghymru
 • Bod dros 18 oed
 • Heb fod mewn addysg amser llawn (boed hynny yn yr ysgol, y coleg neu'r brifysgol)
 • Gallu rhoi tystiolaeth o'ch hanes o greu gwaith artistig i'w gyflwyno i gynulleidfaoedd ac i chi beidio â chreu gwaith a ariannwyd drwy Gymru Greadigol yn y 5 blynedd diwethaf
 • Deall egwyddorion Cyfle Cyfartal (a gallu darparu tystiolaeth o'r modd y byddwch yn adlewyrchu cydraddoldeb ac amrywiaeth yn eich gwaith creadigol)
 • Heb dorri amodau unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru.

Nôl i frig y dudalen


Cofrestru a mewngofnodi

Os dyma'r tro cyntaf ichi ymgeisio ar-lein, rhaid ichi greu cyfrif. Cliciwch ar y ddolen Cyfrif Newydd / New Account i gofrestru eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair. Dyma fydd eich manylion mewngofnodi. Cyn gynted â'ch bod wedi ymgofrestru, eir â chi i'ch ffurflen gais.

Dychwelwyd i gais sy’n bodoli eisoes a mewngofnodi

Ewch i: www.celf.cymru a chlicio ar Ymgeisio am arian. Dewiswch Gymru Greadigol a Dyfarniadau. Cliciwch ar A ydych wedi cychwyn cais yn barod? Botwm Mewngofnodi a pharhau a defnyddiwch eich manylion mewngofnodi (eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair) i fewngofnodi. Dengys tudalen eich cyfrif bob un o'ch ceisiadau.

Nôl i frig y dudalen


A yw'ch cynnig yn addas ar gyfer Cymru Greadigol?

Cam cyntaf pob ffurflen gais yw rhestr wirio addasrwydd byr. Atebwch yn Gadarnhaol neu’n Negyddol i bob gosodiad. I fod yn addas ar gyfer nawdd Cymru Greadigol, bydd angen:

 • Bod wedi trafod gyda Swyddog Datblygu a Reolwr Portffolio. Dim ond cleientiaid sydd wedi trafod eu cynnig gyda Swyddog Datblygu a Reolwr Portffolio (ac sydd wedi derbyn cadarnhad y gallent ymgeisio) gaiff wneud cais am Gymru Greadigol/Llysgenhadon Cymru Greadigol.
 • Ymestyn eich arferion presennol mewn ffyrdd newydd (bod yn ychwanegol at eich ymarfer proffesiynol arferol.)
 • Bod yn gyfyngedig o ran amser. Hynny yw, bod dyddiadau dechrau a diwedd pendant iddo, er y bydd modd newid y rhain drwy gytuno â ni ar hynny.
 • Cael dyddiad dechrau a fydd yn caniatáu digon o amser ar gyfer cyfnod cynllunio a pharatoi trylwyr os bydd nawdd yn cael ei ddyfarnu. Ni all hyn ddigwydd cyn 1 Ionawr 2017.
 • Cynnwys gweithgarwch nad yw wedi'i ddechrau eto yn unig, fel na fydd ein cyllid yn cael ei ddefnyddio'n ôl-weithredol. Hynny yw, dim costau yr ydych naill ai wedi'u talu neu wedi cytuno i'w talu.
 • Cynnwys arian o ffynonellau eraill, fel eich arian eich hun, arian partneriaeth neu arian cyfatebol, i dalu am 10% o gost y cynnig. (Gallwn ariannu uchafswm o 90% o gost eich cynnig)
 • Gofynnir ichi hefyd gadarnhau y deallwch ac y derbyniwch fod yn rhaid cynnwys ystod o wybodaeth ategol gyda'ch cais. Ni chewch gyflwyno heb y rhain.

** Dalier sylw - os mai nod eich prosiect arfaethedig yw creu corff newydd o waith neu sydd â chanlyniad pendant, darllenwch ganllawiau Grantiau’r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol oherwydd o bosibl y bydd y grantiau hyn yn fwy addas **

Nôl i frig y dudalen


Rhestr Wirio o wybodaeth ac atodiadau y bydd arnoch eu hangen

Yn adran 5 o'r ffurflen gais gellwch islwytho'r templed, Cyllideb y Cynnig . Arbedwch y ddogfen hon yn eich cyfrifiadur fel y gellwch ddod o hyd iddi'n rhwydd pan fo arnoch eisiau ei hatodi a'i huwchlwytho. Ni ellwch orffen eich ffurflen gais heb y ddogfen hon.

I orffen y ffurflen gais, bydd arnoch angen y canlynol:

 • Eich manylion cyswllt a gwybodaeth amdanoch (os ydych wedi cyflwyno cais ar-lein o'r blaen, bydd y rhain yno yn barod)
 • Eich pedwar datganiad mewn ymateb i'r agweddau yr ydym yn gofyn am wybodaeth yn eu cylch (Mae'n well gan lawer o ymgeiswyr ysgrifennu'r rhain yn Word neu mewn rhaglen gyfatebol a chopïo a gludo'r testun i'r mannau gwag ar y ffurflen)
 • Manylion eich cynnig (gan gynnwys dyddiadau, canrannau ffurfiau ar gelfyddyd)
 • Eich CV Artistig (dylai'r CV fod mor gyfredol ag sy'n bosibl, a gall fod mewn unrhyw fformat)
 • Cyllideb eich Cynnig (rhaid nodi'r gyllideb ar y templed ".xls" wedi'i lawrlwytho – gweler tudalen 15)
 • Eich llythyrau cymeradwyaeth (o leiaf dau, a all fod mewn unrhyw fformat)
 • Eich Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal (rhaid defnyddio’r templed ".pdf" wedi'i lawrlwytho – gweler tudalen 15)
 • Tystiolaeth o'ch gwaith artistig (amlinellir hyn yn nes ymlaen, a gall fod mewn unrhyw fformat)
 • Eich bywgraffiad a gwybodaeth arall a ofynnir amdano ar gyfer defnydd y wasg o bosibl (ceir gwybodaeth bellach yn hwyrach ymlaen)
 • Yr adran ddewisol, Gwybodaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais (Gallai hyn gynnwys enghreifftiau o waith creadigol, CVau Artistig eraill, astudiaethau achos, tystlythyrau a llythyrau cefnogol eraill).

Rhaid cyflwyno yn y ffurflenni cais perthnasol bob ateb i gwestiynau'r ffurflen gais. Nid ystyrir unrhyw ffurflen a gawn sydd dim ond yn ein cyfeirio at ddogfen arall.

Nôl i frig y dudalen


Gweithio drwy'r ffurflen gais

Gallwch lunio eich cais mewn un sesiwn neu ei arbed a’i orffen yn y man. Mae cryn gystadleuaeth am yr arian, felly sicrhewch fod eich cais yn gyflawn a chynhwysfawr.

Gall ein system ar-lein eich arwain drwy bob rhan o'r ffurflen gais. Gellwch adolygu ac argraffu eich gwaith neu ei arbed tan eich sesiwn nesaf. Llenwch yr adrannau yn y drefn a fynnwch ond rhaid llenwi pob un cyn clicio ar y botwm Cyflwyno.

Peth cyffredin mewn system ar-lein yw cau ar ôl cyfnod o segurdod. Felly ar ôl peidio â chlicio eich llygoden am gyfnod, cewch eich allgofnodi'n awtomatig. Yn anffodus collwch unrhyw waith nad ydych wedi'i arbed. 120 o funudau (dwyawr) yw'r cyfnod segurdod yma. Ond cewch eich atgoffa 20 (ugain) munud cyn y digwydd hyn.

Mae gweddill y Nodiadau Cymorth Hanfodol hyn yn dilyn rhifau'r adrannau ar y ffurflen gais.

Nôl i frig y dudalen


1. Amdanoch chi

Yn yr adran hon gofynnwn am rywfaint o wybodaeth sylfaenol amdanoch chi a'ch ymarfer creadigol. Mae'r cwestiynau'n hunanesboniadol.

Rydym yn gofyn am eich cyfeiriad cartref a'ch manylion cyswllt. Gallwn eich sicrhau na fydd yn rhaid i chi lenwi’r adrannau hyn eto. Bob tro y byddwch yn dechrau ffurflen gais newydd bydd yr holl fanylion wedi'u cynnwys eisoes a bydd modd i chi eu hadolygu neu eu diweddaru fel y mynnwch.

Ar gyfer pob cais, rydym yn defnyddio'r term Prif Unigolyn Cyswllt. Chi sy'n trafod yr holl faterion sy'n ymwneud â'r cais gyda ni, a byddwch yn gyfrifol am oruchwylio neu reoli eich gweithgarwch. Gan hynny, byddwch yn llofnodi neu'n cymeradwyo'r holl ddogfennau'n gysylltiedig â'r cais hwn ac yn ateb unrhyw ymholiadau. Byddwn yn ysgrifennu atoch (drwy e-bost) gyda'n penderfyniad ac os byddwn yn cynnig grant i chi, eich llofnod (ysgrifenedig neu electronig) chi fydd ar y ffurflen derbyn grant. Chi fydd yn gyfrifol am anfon adroddiadau cynnydd pan fyddwn yn gofyn amdanynt, ac am anfon yr adroddiad cwblhau ar ddiwedd y cynnig.

Yn rhan o'r broses asesu byddwn yn chwilio am dystiolaeth o’ch hanes yn eich ffurf ar gelfyddyd. Yn adran 5 y ffurflen gais byddwn yn gofyn i chi lanlwytho eich CV Artistig diweddaraf.

Nôl i frig y dudalen


2. Eich cynnig

Yn yr adran hon rydym yn gofyn i chi ddweud wrthym am eich cynnig. Yn hytrach nag ateb cyfres o gwestiynau, gofynnir i chi ysgrifennu pedwar datganiad am wahanol agweddau ar eich cynnig. Nid yw trefn y datganiadau'n adlewyrchu pwysoliad na gogwydd arbennig, ac efallai y byddwch yn penderfynu datblygu rhai agweddau’n fwy nag agweddau eraill, yn dibynnu ar natur a chwmpas eich cynnig.

Bydd yr atebion manwl a roddwch i ni yn rhan bwysig o'n proses asesu. Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys tystiolaeth (er enghraifft dolenni i wefannau, dyfyniadau, tystlythyrau) lle bynnag y gallwch, naill ai yn eich datganiadau neu o fewn yr ystod o wybodaeth ategol a lanlwythir gennych yn adran 5 y ffurflen gais.

Dyma'r pedwar datganiad yr ydym yn gofyn i chi eu hysgrifennu:

Eich gweledigaeth artistig a'ch cynlluniau ar gyfer eich Dyfarniad Cymru Greadigol

Rhowch wybodaeth fanwl am eich cynnig a disgrifio eich cynlluniau i archwilio ac ehangu'r hyn yr ydych am ei gyflawni drwy'r dyfarniad hwn (uchafswm o 750 o eiriau):

Eich taith greadigol bersonol

Dywedwch wrthym sut mae eich cynnig yn gysylltiedig â'ch ymarfer celfyddydol presennol (uchafswm o 750 o eiriau):

 • Sut mae eich cynnig yn mynd â chi tu hwnt i'ch gweithgarwch artistig arferol? A sut
 • y bydd y gweithgarwch a gynigir gennych yn eich helpu i gyflawni eich nodau a datblygu eich ymarfer creadigol? Beth fydd yn arloesol amdano?
 • Sut y bydd eich cynnig yn cyfrannu at eich datblygiad creadigol yn y tymor hir? Pam mai nawr yw'r adeg orau yn eich gyrfa i ymgeisio am Ddyfarniad Cymru Greadigol?
Eich cyfraniad at y celfyddydau yng Nghymru

Dywedwch wrthym sut y byddai eich cynnig yn helpu i ddatblygu eich ffurf neilltuol ar gelfyddyd yng Nghymru (uchafswm o 250 o eiriau):

 • Sut mae eich cynnig yn berthnasol ac yn bwysig i weddill y celfyddydau yng Nghymru?
 • Beth sy'n newydd am y gweithgarwch yr ydych yn ei gynnig ac a allwch weld sut y bydd yn effeithio ar ddarlun ehangach y celfyddydau yng Nghymru?
 • Os cawsoch grant Cymru Greadigol yn barod, yn y cais hwn bydd yn rhaid ichi arddangos sut y bydd y grant hwn yn estyn eich datblygiad gyrfa'n bellach. Disgrifiwch eich amcanion gyrfa a sut y bydd eich grant yn eich helpu i gyflawni hyn.
Eich gallu i reoli'r gweithgarwch a gynigir gennych

Dywedwch wrthym sut yr ydych yn bwriadu gwireddu eich cynnig (uchafswm o 250 o eiriau):

 • Disgrifiwch yr amserlen weithgarwch a gynigir gennych ar gyfer Dyfarniad Cymru Greadigol, ac esboniwch sut y byddwch yn rheoli'r gwaith dan sylw - ac unrhyw artistiaid neu ymarferwyr allanol yr ydych yn bwriadu eu cynnwys yn eich gwaith.
 • Eglurwch sut rydych wedi llunio cyllideb eich cynnig a pha ragdybiaethau a wnaethoch yn gysylltiedig â'r ffigurau. Os yw eich cynnig yn cynnwys prynu offer cyfalaf, esboniwch sut y bydd yr offer yn cael ei ddefnyddio yn ystod ac ar ôl y prosiect
Dyma rai o'r pethau yr ydym yn chwilio amdanynt yn rhan o'n proses asesu

Bydd ein hasesiad yn cynnwys y canlynol:

 • Ystyried tystiolaeth y byddai Dyfarniad Cymru Greadigol yn cael ei roi ar adeg arbennig o arwyddocaol yng ngyrfa artistig yr ymgeisydd
 • Barn ynghylch a fyddai'r gweithgarwch a gynigir yn datblygu'r ffurf ar gelfyddyd yng Nghymru
 • Asesiad o'r graddau y mae'r cynnig yn newydd, yn arbrofol ac yn arloesol o fewn y ffurf ar gelfyddyd
 • Barn gyffredinol am ansawdd y cynnig a pha mor dda fyddai defnydd yr ymgeisydd o'r Dyfarniad Cymru Greadigol

Byddwn yn myfyrio ar y cwestiynau canlynol:

 • A oes gweledigaeth artistig glir a grymus?
 • A yw'r weledigaeth artistig yn arddangos arloesedd a dychymyg?
 • A yw'r nodau wedi'u llunio'n dda ac yn briodol?
 • Ai dyma'r adeg iawn yng ngyrfa'r ymgeisydd i gyflawni cyfnod o weithgarwch ar gyfer Dyfarniad Cymru Greadigol?
 • A yw'r manteision a ragwelir ar gyfer y tymor hir yn gyflawnadwy ac yn briodol?
 • A yw'r cynnig yn dangos ymchwil benagored a datblygiad creadigol ar ran yr ymgeisydd? (Ni ddylid bod modd ariannu'r gweithgarwch ond drwy Ddyfarniad Cymru Greadigol - mae a wnelo'r dyfarniadau â datblygiad creadigol yr unigolyn yn hytrach na 'phrosiect celf'.)
 • A yw'r cynnig yn dangos dealltwriaeth dda o ymarfer celf cyfredol?
 • A oes tystiolaeth o gynllunio trylwyr ac ystyriol?
 • A yw amserlen y gweithgarwch yn ymddangos yn realistig ar hyn o bryd?
 • A yw'r ymgeisydd yn arddangos lefel briodol o brofiad a gallu i reoli a chyflawni'r gweithgarwch a gynigir?
 • A oes tystiolaeth bod cyllideb y cynnig yn ddigon manwl ac yn briodol ar gyfer y gweithgarwch a gynigir? A ddilyswyd yr holl nawdd partneriaeth?
 • Os bydd unrhyw offer cyfalaf yn cael ei brynu, a yw'n angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer y gweithgarwch a gynigir? A yw'n cynrychioli gwerth da am arian?
 • A yw'r llythyrau cymeradwyaeth yn glir eu cefnogaeth tuag at yr ymgeisydd, ei yrfa hyd yma a'i gynnig, a'i allu i reoli a chyflawni'r gweithgarwch a gynigir?

Nôl i frig y dudalen


3. Manylion y cynnig

Yn yr adran hon rydym yn gofyn i chi nodi rhai o'r ffeithiau a'r ffigurau sy'n sail i'ch cynnig. Mae hyn yn cynnwys y ffurf(iau) ar gelfyddyd y byddwch yn gweithio oddi mewn iddi/iddynt, faint o weithgarwch yr ydych yn bwriadu ei gyflawni, a faint o bobl yr ydych yn bwriadu eu cyrraedd neu gydweithio â nhw.

Mae'r wybodaeth ystadegol hon yn rhan bwysig o'ch cais. Mae'n ein helpu i fonitro'r hyn sy'n digwydd ar draws Cymru ac yn ein galluogi i adrodd ar effaith ein nawdd.

Teitl y cynnig

Dywedwch wrthym beth yw enw eich cynnig.

Dyddiadau'r cynnig

Dywedwch wrthym beth yw dyddiadau dechrau a gorffen eich cynnig. Ar gyfer dyddiad dechrau eich cynnig, dylid nodi'r dyddiad pan fyddwch yn bwriadu dechrau mynd i gostau. Er enghraifft, gallech nodi'r dyddiad pan fyddwch yn prynu deunyddiau neu'n llogi man gwaith fel y dyddiad dechrau. Ni allwn ariannu unrhyw weithgarwch sydd wedi digwydd cyn hynny.

Mae angen i chi sicrhau bod eich dyddiad dechrau’n caniatáu digon o amser i ni gynnal ein hasesiad a chadarnhau ein penderfyniad, ac i chi i gwblhau eich gwaith cynllunio, paratoi a chodi arian. Ni fyddwn yn gallu derbyn ceisiadau sy'n cynnwys dyddiad dechrau sy'n rhy fuan.

Os byddwn yn dyfarnu grant, bydd y taliadau a’r adroddiadau ynghlwm wrth ddyddiad dechrau a gorffen eich cynnig.

Os bydd angen i chi newid dyddiadau dechrau a gorffen eich cynnig, rhowch wybod i ni am y newidiadau a gynigir cyn gynted ag sy'n bosibl, ynghyd â rhesymau, er mwyn i ni allu cadarnhau ein cytundeb. Yn ôl eu natur, mae Dyfarniadau Cymru Greadigol ar gyfer cyfnodau gweithgarwch tymor hwy nad oes rhaid eu cwblhau erbyn dyddiad penodol, felly byddwn mor hyblyg ag sy'n bosibl wrth drafod amseru'r gweithgarwch a gynigir gennych.

Cyfanswm cost y cynnig a'r swm y gwneir cais amdano

Ni ddylai'r swm yr ydych yn gofyn amdano fod yn fwy na 90% o gyfanswm cost eich cynnig.

Iaith

Dywedwch wrthym pa iaith/ieithoedd y byddwch yn eu defnyddio i gyflawni'r gweithgarwch a gynigir gennych. Gofynnir i ni adrodd ynghylch hyn yn aml. Dewiswch o'r ddewislen.

Ffurf ar Gelfyddyd

Ar y ffurflen gais, ceir dolen i'r Canllaw Ffurfiau ar Gelfyddyd ar ein gwefan i'ch helpu i lenwi'r adran hon. Gofynnir yn aml i ni pa ganran o'n harian sy'n cael ei chyfrannu i ffurfiau penodol ar gelfyddyd, felly mae'n bwysig bod eich ffigurau mor fanwl gywir ag sy'n bosibl (wedi'u talgrynnu yn ôl y gofyn). Wrth gwrs, gellir diwygio'r canrannau hyn pan fydd y gweithgarwch a gynigir wedi'i gwblhau.

Nôl i frig y dudalen


4. Datganiad

Yn yr adran hon rydym yn gofyn i chi ddarllen rhywfaint o wybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau'n gysylltiedig â Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth.

Mae'n bwysig eich bod yn deall sut y bydd yr wybodaeth a gyflwynir gennych yn cael ei defnyddio a'i chadw gennym. Mae angen i chi hefyd wybod beth i'w wneud os ydych yn credu bod unrhyw ran o'ch gwybodaeth yn fasnachol sensitif neu'n gyfrinachol.

Gofynnir i chi wedyn gadarnhau nifer o ddatganiadau. Drwy roi tic yn y blwch, rydych yn llofnodi'r ffurflen gais yn electronig.

Nôl i frig y dudalen


5. Atodiadau

Yma gofynnwn ichi lanlwytho eich dogfennau ategol, a elwir yn atodiadau ar ein system ar-lein.

Dogfennau gorfodol yw'r rhain ac ni fyddwn yn gallu derbyn eich cais hebddynt:

 • Cyllideb y Cynnig (rhaid i hon fod ein templed ".xls" Cyllideb y Cynnig wedi’i lawrlwytho – gweler isod)
 • Eich CV Artistig diweddaraf
 • O leiaf dau Lythyr Cymeradwyaeth manwl
 • Tystiolaeth o'ch gwaith artistig (bydd y fformat yn dibynnu ar eich ffurf ar gelfyddyd – gweler isod)
 • Eich bywgraffiad a gwybodaeth arall a ofynnir amdano ar gyfer defnydd y wasg o bosibl (gweler isod).

Mae pob un o'r dogfennau gorfodol hyn wedi’u rhestru fel categorïau ar y ddewislen gwympo. Ceir categori Eraill hefyd ar gyfer unrhyw wybodaeth arall yr ydych am ei chyflwyno i ni i gefnogi’ch cais. Mantais fydd cynnwys amserlen i'r cynnig yn eich cais. Gallwch ddefnyddio unrhyw gategori fwy nag unwaith os ydych yn dymuno lanlwytho mwy o ddogfennau. Ceir esboniad manwl o’r gofynion hyn yn y nodiadau isod.

Yr hyn sydd arnoch eisiau ei wybod enwau ffeiliau a fformatiau dogfennau

Nodwch: mwyafswm yr atodiadau yw 60 MB.

Fel sy’n gyffredin gyda nifer o systemau ar-lein, ni ellwch lanlwytho ffeiliau ag estyniadau megis ".exe", ".com", ".vbs", neu ".bat"). Cewch wybod gan ein system os nad yw'r math o ffeil yn addas.

Dim ond ffeiliau ".xls" neu ".xlsx" sy'n addas i'r categori Cyllideb y Cynnig. Ni allwn dderbyn dogfennau ".numbers" neu ".pages", ond gall Apple iWorks allforio ei ddogfennau i fformatau ".xls" neu ".doc" a gall Preview Apple agor ac arbed ffeiliau ".pdf". Os ydych yn defnyddio meddalwedd arall nad yw’n feddalwedd Microsoft Office bydd angen i chi arbed neu allforio eich dogfennau i fformatau Microsoft cyn i chi eu huwchlwytho.

Eich CV Artistig

Rhaid i bob cais gynnwys CV Artistig.

Rydym am wybod am eich gyrfa artistig a ble rydych ar hyn o bryd o safbwynt creadigol, felly dylai eich CV Artistig gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am eich gwaith, gan gynnwys arddangosfeydd, perfformiadau, addysgu, gweithiau comisiwn, dyfarniadau grant a thystebau. Dylai dolenni i unrhyw wefannau a ddengys eich gwaith artistig neu dystiolaeth o'ch hanes.

Nôl i frig y dudalen


Cyllideb y cynnig

Rhaid cyflwyno eich cyllideb ar dempled Cyllideb y Cynnig y gellir ei lawrlwytho. Taenlen Excel (".xls") yw'r ffeil.

Dim ond Cyllidebau Prosiect sydd wedi’u harbed yn ddogfennau ".xls" neu ".xlsx" y bydd ein system ar-lein yn eu derbyn. Os nad oes gennych Microsoft Excel ar eich cyfrifiadur, mae nifer o atebion ar ffurf feddalwedd Cyfrifiadur Personol neu Mac ar gael ar y we, er enghraifft, Open Office. Dim ond un enghraifft yw hon, cofiwch. Ni all Cyngor Celfyddydau Cymru dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw feddalwedd a osodwch yn eich cyfrifiadur neu ei hislwytho o unrhyw wefan gan drydydd parti.

Mae'n hawdd lawrlwytho ein templed Cyllideb y Cynnig. Yr unig beth y mae'n rhaid i chi ei wneud yw cadw'r templed mewn ffeil benodol ar eich cyfrifiadur drwy ddefnyddio'r gorchymyn 'CADW FEL'. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys eich enw yn enw'r ffeil newydd.

Mae templed Cyllideb eich prosiect yn cynnwys tudalennau (neu dabiau) ar wahân a gyfer eich Incwm a'ch Gwariant, tudalen crynhoi’r Balans a Rhestr wirio. Mae hefyd fformiwlâu i greu is-gyfanswm, awrgrymiadau defnyddiol a sicrhau bod eich cyllideb yn mantoli.

Fe welwch fod rhai o'r blychau ar y daenlen yn llwyd - gallwch osod eich testun a'ch ffigurau eich hun yn y blychau hynny. Mae rhai o'r blychau'n gofyn i chi ddewis o ddewislen gwympo. Ni ellir newid y blychau gwyn.

Darllenwch y nodiadau hyn yn ofalus cyn dechrau llenwi Cyllideb y Cynnig.

Gwiriwch eich costau er mwyn sicrhau eu bod yn gymwys

Wrth i chi lunio cyllideb eich cynnig, mae angen i chi ystyried pa gostau o fewn eich cynnig y gallwn eu cefnogi, a pha rai na allwn eu cefnogi. Gelwir y rhain yn gostau cymwys neu'n gostau anghymwys.

Mae’n amhosib llunio rhestr gynhwysfawr, ond bydd rhai pobl yn holi pa fath o gostau a allai fodloni'r gofynion:
 • Dyma rai enghreifftiau o gostau cymwys: eich ffi i gynnal y gweithgarwch a gynigir, ffioedd ar gyfer unrhyw staff neu artistiaid llawrydd a gyflogir gennych, costau hyfforddi, costau cynhyrchu gan gynnwys deunyddiau.
 • Byddwn hefyd yn ystyried offer cyfalaf sy'n ymwneud yn benodol â'ch cynnig, a gellir defnyddio hyd at £2,000 o swm eich grant fel cyfraniad tuag at hyn. Bydd angen i chi ddangos sut y byddwch yn defnyddio'r offer yn ystod ac ar ôl y gweithgarwch a gynigir. Bydd angen i chi hefyd ddarparu copïau o dderbynebau cyn y gellir talu unrhyw arian.
 • Byddwn hefyd yn gofyn am ddadansoddiad o unrhyw gostau sy'n creu mwy na 5% o gyfanswm y gost gymwys.
A pha rai nad ydynt yn bodloni'r gofynion

 • Dyma enghreifftiau o gostau anghymwys: ffioedd cyfrifeg, bwyd, lluniaeth neu gostau lletygarwch, gwobrau, gweithgareddau codi arian, costau lansio, crysau t a nwyddau hyrwyddo eraill, anrhegion fel blodau, tân gwyllt neu effeithiau tân eraill.
 • Ni allwn ychwaith ystyried unrhyw gostau yr oeddech eisoes wedi talu amdanynt neu wedi cytuno i dalu amdanynt cyn i ni dderbyn eich ffurflen derbyn grant wedi'i ‘llofnodi’(gelwir y rhain yn gostau "ôl-weithredol").
Gwirio bod eich 10% o arian partneriaeth neu arian cyfatebol yn gymwys

Gallai arian partneriaeth neu arian cyfatebol gynnwys:

 • Eich arian eich hun neu incwm a enillir, ond rhaid i'r rhain ddod o ffynhonnell ar wahân i'r Loteri neu Gyngor Celfyddydau Cymru.
 • Cyfraniadau arian parod gan bartneriaid eraill / cefnogwyr (fel ffioedd)
 • Grantiau gan sefydliadau eraill (rhaid iddynt ddod o ffynhonnell ar wahân i'r Loteri)
 • Mae cyfraniadau mewn da (fel cyfrannu gofod ymarfer, amser gwirfoddolwyr, neu fenthyg offer) hefyd yn gymwys fel arian partneriaeth, ond ni all y rhain ddod o'ch adnoddau eich hun. Nid yw gostyngiadau gan gyflenwyr yn gymwys.

Rhaid ichi ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig o’ch holl ariannu partneriaeth neu gyfatebol (arian a chyfraniadau mewn nwyddau) gan bartneriaid / cefnogwyr wrth gyflwyno eich cais - lanlwythwch y rhain yn yr adran atodiadau o dan y categori Eraill.

Cwblhau cyllideb eich cynnig

Tudalen 1 – Balans

Yr unig beth y mae'n rhaid i chi ei wneud ar y dudalen hon yw nodi eich enw, teitl eich cynnig a'r swm o grant (mewn £oedd llawn) yr ydych yn gwneud cais amdano. Diwedderir y ffigyrau eraill yn awtomatig.

Tudalen 2 – Incwm

Rhowch fanylion yr holl incwm a fydd yn helpu i ariannu'r gweithgarwch a gynigir gennych o dan y penawdau a roddir. Dylech ddweud wrthym pa ffynonellau incwm sydd wedi'u cadarnhau a pha rai yr ydych yn gwneud cais amdanynt. Dywedwch wrthym beth yw enw pob partner ariannu. Nodwch £oedd cyfan yn unig. Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch is-adran y tudalen a dewiswch bennawd incwm i bob llinell.

Cais am grant gan Gyngor Celfyddydau Cymru

 • Mae'r ffigur hwn nawr yno'n barod i chi.

Eich arian eich hun

Gallai hyn gynnwys eich arian eich hun a enillwyd drwy waith blaenorol neu a fydd yn cael ei ennill dros oes y gweithgarwch a gynigir.

Arian o ffynonellau eraill

Dylai hyn gynnwys yr holl gyfraniadau arian parod gan bartneriaid / cefnogwyr neu grantiau gan gyrff eraill (bydd angen llythyrau cefnogi oddi wrth bob darparwr).

Cymorth mewn da

 • Amcangyfrifwch gost/gwerth unrhyw eitemau neu wasanaethau a gawsoch gan sefydliadau eraill y byddai’n rhaid i chi dalu amdanynt fel arall. Cyfrifa'r rhain yn incwm i'ch prosiect, ond ni allant ddod o'ch adnoddau eich hun nac ychwaith bod yn ostyngiadau gan gyflenwyr. Rhowch fanylion a gwerth, er enghraifft, i logi neuadd am 6 dydd @ £50 y dydd = gwerth mewn nwyddau o £300
 • Nodwch bob darparwr cefnogaeth mewn da, gwerth yr hyn a gyfranna ac a gadarnhawyd y cyfraniad (ffordd hwylus o wneud hyn yw lanlwytho tystlythyrau gan bob darparwr yn adran 6 o'r ffurflen gais). O ddefnyddio'r un enghraifft, gallai fod yn llythyr gan reolwr y neuadd i gadarnhau'r gwerth sef £300
 • Gweler uchod ba gostau mewn da sy'n gymwys.

Ffynonellau incwm ychwanegol

 • Dylech gynnwys incwm o unrhyw ffynhonnell arall ar ran isaf y dudalen. Efallai y byddwch am gynnwys nawdd, rhoddion neu grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau. Nodwch enw pob ffynhonnell fel o'r blaen, y swm a roddir ac, os oes modd, a yw'r swm hwn wedi'i gadarnhau.

Pan fyddwch chi wedi gorffen, cliciwch Gorffen i fynd ôl i'r dudalen Balans, lle bydd cyfanswm eich incwm bellach wedi'i ddangos.

Efallai y byddwch yn penderfynu eich bod am roi gwybodaeth fanylach i ni am eich cyllideb, neu fwy o fanylion am eich rhagdybiaethau wrth gyfrifo’r ffigurau. Mae croeso i chi lanlwytho'r wybodaeth hon ar ffurf dogfen 'Arall'.

Tudalen 3 - Gwariant / Costau

Rhowch fanylion yr holl eitemau y byddwch yn talu amdanynt yn rhan o'r gweithgarwch a gynigir, o dan y penawdau a roddir. Rhaid i'r holl gostau fod yn gymwys (gweler uchod). Os oes arnoch angen llinellau ychwanegol, defnyddiwch adran is y tudalen a dewiswch bennawd gwariant i bob llinell.

Gofynnir yn aml i ni faint o fanylion sydd eu hangen. Dyma enghraifft sy'n dangos i chi'r math o beth yr ydym yn chwilio amdano:

Costau gweithgarwch artistig

Llogi stiwdio @ £ 100 y dydd am 10 diwrnod

£1,000

Rhyddhau o'r Gwaith (4 wythnos) @ £ 500 yr wythnos

£2,000

Nwy i danio'r odyn ar gyfer y 6 mis yng ngham 5

£400

3 dawnsiwr @ £ 500 yr wythnos ar gyfer un wythnos

£1,500

Ffi Mentor 12 diwrnod @ £ 200 y dydd

£2,400

Enillion a gollwyd dros 9 mis @ £ 1,500 y mis

£13,500


Costau gweithgarwch artistig

 • Rhestrwch eich ffi eich hunan a ffioedd a chyflogau’r holl artistiaid ac ymarferwyr fydd yn gweithio gyda chi, er enghraifft, actorion, cerddorion, cyfansoddwyr, rheolwyr llwyfan, coreograffwyr, curaduron, cynghorwyr a mentoriaid. Fel isafswm bydd angen i chi sicrhau eich bod yn defnyddio cyfraddau talu safonol y diwydiant. Gallwch gael cyngor am hyn gan sefydliadau fel Equity, Undeb y Cerddorion, UK Theatre a'r Cyngor Theatrau Annibynnol
 • Rhestrwch gostau'r ymarferion, amser stiwdio, digwyddiadau a chynyrchiadau ynghyd ag unrhyw ddeunyddiau y bydd arnoch eu hangen
 • Rhestrwch gostau unrhyw hyfforddiant ffurfiol yr ydych yn ei gynnwys yn y gweithgarwch a gynigir
 • Dylech gynnwys yr holl gostau sy'n cefnogi eich gweithgarwch artistig yn uniongyrchol, er enghraifft teithio, cludiant, llety a chynhaliaeth ddyddiol (a elwir weithiau'n gostau per diem)

Prynu offer

 • Gallwch gynnwys hyd at £2,000 fel cyfraniad at elfen gyfalaf sy'n ymwneud yn benodol â'ch cynnig, fel darn o offer y bydd angen i chi ei brynu er mwyn cyflawni'r gweithgarwch a gynigir.
 • Ar gyfer pob eitem sengl sy'n costio dros £500, dylech gyflwyno tri dyfynbris ysgrifenedig gan wahanol gyflenwyr ar gyfer offer sydd yn union yr un fath neu'n debyg. Atgoffir chi am hyn gan y templed. Yna, dylai'r dyfynbris yr ydych yn ei ddefnyddio fel ffigur yn y gyllideb a gynigir gynrychioli'r gwerth gorau.

Costau gwneud eich gweithgarwch yn fwy hygyrch

 • Os ydych yn cynhyrchu gwaith i'w gyflwyno i'r cyhoedd, rydym yn disgwyl i chi wneud eich gweithgarwch yn hygyrch i bobl anabl. Yn ein dogfen Lle Cyfartal, ceir ffynonellau cyngor a chanllawiau arfer gorau i'ch helpu i ystyried sut y byddwch yn cyflawni hyn
 • Os ydych yn anabl, byddwn yn ystyried y costau hyn yn ychwanegol at gost y gweithgarwch artistig. Mae hyn yn golygu y byddwn yn caniatáu i'ch cais fod yn fwy nag uchafswm y grant. Cysylltwch â ni os hoffech drafod hyn.

Gwariant / Costau Ychwanegol

 • Rhestrwch unrhyw gostau eraill nad ydynt yn perthyn i'r penawdau amrywiol a rhoi manylion.

Gwerth cymorth mewn da - dim uchafswm

 • Mae cyfanswm y gefnogaeth mewn da o dudalen yr incwm yno ichi.

Arian Wrth Gefn - uchafswm o 5%

 • Dylech hefyd gynnwys swm i dalu am gostau annisgwyl o hyd at 5% (pump y cant) o gyfanswm cost eich cynnig (a elwir fel arfer yn arian wrth gefn). Dywed y templed wrthych os yw'ch ffigwr yn rhy uchel.

Pan fyddwch wedi gorffen, cliciwch Gorffen i fynd yn ôl i'r dudalen Balans, lle bydd cyfanswm eich gwariant bellach wedi'i ddangos.

Efallai y byddwch yn penderfynu eich bod am roi gwybodaeth fanylach i ni am eich rhagdybiaethau wrth bennu'r ffigurau. Mae croeso i chi lanlwytho'r wybodaeth hon ar ffurf dogfen Eraill.

Tudalen 4 - Rhestr Wirio

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i'ch helpu i daro golwg arall ar eich cais er mwyn sicrhau eich bod wedi gwneud popeth yn unol â'r gofyn, er enghraifft dadansoddi unrhyw gostau sy'n creu mwy na 5% (pump y cant) o gyfanswm cost cymwys y cynnig.

Nawr gallwch gadw'r fersiwn derfynol a'i lanlwytho i'n system ar-lein pan fyddwch yn barod i wneud hynny.

Nôl i frig y dudalen


Llythyrau cymeradwyaeth

Bydd angen i chi lanlwytho isafswm o ddau lythyr cymeradwyaeth oddi wrth weithwyr proffesiynol eraill yn y celfyddydau neu oddi wrth sefydliadau celfyddydol sy'n gyfarwydd â'ch ymarfer presennol, ac sy'n gallu rhoi sylwadau ar ansawdd eich gwaith a'r gweithgarwch a gynigir. Ardystiadau pwysig gan drydydd partïon annibynnol yw’r rhain, ar eich cyfer chi fel artist ac ar gyfer y gweithgarwch a gynigir gennych.

Dylai pob llythyr cymeradwyaeth gynnwys sylwadau ar agweddau ar eich cynnig a drafodir yn y pedwar datganiad, gan amlinellu sut y teimlir y bydd Dyfarniad Cymru Greadigol o fudd i chi, eich taith greadigol, y ffurf ar gelfyddyd yng Nghymru, a dilysu eich gallu i gyflawni a rheoli'r gweithgarwch a gynigir. Os cynigiant arian neu gefnogaeth mewn da, dylent nodi hynny'n glir a chadarnhau’r gwerth.

Os bwriadwch weithio gyda sefydliadau neu unigolion eraill yn ystod eich prosiect, rhaid ichi ddarparu tystiolaeth o'u cefnogaeth hwy hefyd. Rhaid ichi lanlwytho eu llythyrau, eu llythyrau cefnogi a'u CVau artistig yn ddogfennau Eraill.

Os hoffech gyflwyno llythyrau mwy cyffredinol am eich sefydliad a'i waith, lanlwythwch hynny yn ddogfennau Eraill.

Nôl i frig y dudalen

Tystiolaeth o'ch gwaith artistig

Wrth gwrs, rydym yn awyddus i weld enghreifftiau o'ch gwaith artistig. Rydym hefyd am sicrhau bod holl ymgeiswyr Dyfarniad Cymru Greadigol yn cael yr un cyfle. Prin bod angen dweud y dylech gyflwyno'ch gwaith mor glir ac mor broffesiynol ag sy'n bosibl. Mae'n bwysig eich bod yn dewis eich gwaith yn ofalus ac yn cynnwys enghreifftiau o waith diweddar a gwaith cyfredol.

Yn dibynnu ar eich ffurf ar gelfyddyd, bydd angen i chi lanlwytho neu ddarparu'r dystiolaeth ganlynol:

 • Dawns, Drama a Syrcas: Cofnod o'ch gwaith (uchafswm amser chwarae o 5 munud).
 • Cerddoriaeth: Cofnod o'ch gwaith (uchafswm amser chwarae o 5 munud). Dylai cyfansoddwyr hefyd gynnwys sgôr o'r gwaith a berfformiwyd.
 • Celfyddydau Gweledol, Crefft / Celfyddyd Gymhwysol: 6-8 delwedd o waith diweddar (uchafswm amser chwarae o 5 munud).
 • Llenyddiaeth: Darnau o waith a gyhoeddwyd (hyd at uchafswm o 5,000 o eiriau).

Eich bywgraffiad a gwybodaeth arall a ofynnir amdano ar gyfer defnydd y wasg o bosibl

Mae derbyn cyhoeddusrwydd cadarnhaol yn y cyfryngau am y celfyddydau yn bwysig i ni. Os cynigiwn ddyfarniad i chi bydd angen mynd ati’n unionsyth i baratoi ystod o waith cyhoeddusrwydd a deunyddiau i’r wasg ynglŷn â’r artistiaid a’r cynigion ar gyfer Sgyrsiau Cymru Greadigol. Gofynnwn i chi felly lanlwytho’r canlynol:

 • Bywgraffiad 200 gair
 • Disgrifiad o’r prosiect sy’n 200 gair
 • Llun pen ac ysgwydd (300dpi)
 • 4 llun o’ch gwaith (300dpi) gyda chapsiwn ar gyfer pob un ohonynt ac enw’r photograffydd y dylid ei gydnabod

Nôl i frig y dudalen


Gwybodaeth arall i gefnogi'ch cais

Yna, cewch lanlwytho atodiadau eraill yr ydych am i ni eu hystyried, hyd at yr uchafswm maint o 60 MB ar gyfer cyfanswm y ffeiliau. Gall y rhain gynnwys ffeiliau sain, ffeiliau fideo, delweddau, astudiaethau achos, mwy o lythyrau cefnogaeth a chymeradwyaeth a thystlythyrau.

Mae'n hawdd darparu hyperddolenni i'ch gwaith creadigol neu i ddeunydd arall os ydyw ar gael ar-lein. Does ond yn rhaid i chi gopïo'r dolenni'n llawn i un o'r dogfennau yr ydych yn eu hatodi.

Os ydych chi'n bwriadu cyflogi neu gomisiynu unrhyw artistiaid neu ymarferwyr unigol eraill, bydd angen i chi atodi CVau Artistig ar gyfer pob un ohonynt (gellir cyfuno'r rhain ar ffurf un ddogfen os dymunwch).

Eitemau swmpus neu gopïau caled?

Rydym yn annog pob ymgeisydd i lanlwytho eu holl wybodaeth, ond weithiau ceir eitem swmpus na ellir ei hanfon yn electronig, fel llyfr, sgôr neu gatalog. Os oes angen i chi anfon copïau caled o'ch gwaith neu eitemau swmpus, dylech eu cyflwyno i 'Dyfarniad Cymru Greadigol', Cyngor Celfyddydau Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL yn ystod ein horiau swyddfa, sef 9.00pm tan 5.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, neu eu hanfon atom yn y post.

Dylid anfon unrhyw eitemau arbennig o werthfawr drwy un o'r gwasanaethau post/cludo lle mae'n rhaid llofnodi i gadarnhau bod eitem wedi'i derbyn.

Dylech nodi eich enw ar eich holl ddeunydd cefnogol.

Cysylltwch â'ch swyddog yng Nghyngor Celfyddydau Cymru cyn cyflwyno eich cais er mwyn gwirio fformat a chydweddoldeb unrhyw ddeunydd gweledol a gyflenwir. Peidiwch â chyflwyno unrhyw waith celf neu ddeunydd gwreiddiol.

Os hoffech i ni ddychwelyd unrhyw un o'r eitemau hyn, amgaewch amlen barod, neu gallwch drefnu i'w casglu o'n swyddfa yn y dyfodol os dymunwch.

Caniatâd Hawlfraint

Mae'r holl wybodaeth a roddwch sy'n perthyn i'ch syniadau creadigol gwreiddiol eich hun wedi'i diogelu gan eich hawlfraint eich hun. Rhaid i unrhyw un sy'n dymuno atgynhyrchu unrhyw ran o'r wybodaeth sicrhau eu bod yn cael caniatâd penodol gennych cyn gwneud hynny.

I gael cyngor am amddiffyn eich hawlfraint a’ch hawliau eiddo deallusol, cysylltwch â Swyddfa’r Eiddo Deallusol ar 0300 300 2000 neu www.ipo.gov.uk.

Mae pawb o'n staff wedi'u rhwymo gan God Arfer Gorau Cyngor Celfyddydau Cymru i sicrhau cyfrinachedd a diogelu gwybodaeth swyddogol a gedwir yn gyfrinachol. Mae'r un amodau’n gysylltiedig â’r ddyletswydd gyffredinol i sicrhau cyfrinachedd hefyd yn berthnasol i unrhyw gynghorwyr y byddwn yn eu cynnwys yn y broses asesu.

Nôl i frig y dudalen


6. Adolygu fy nghais

Rydych chi wedi cyrraedd yr adran olaf.

Bydd ein system ar-lein yn gwirio eich cais ac yn dweud wrthych os ydych wedi gadael unrhyw gwestiynau heb eu hateb. Dyma eich cyfle olaf hefyd i daro golwg arall ar y pedwar datganiad yr ydych wedi'u hysgrifennu ynglŷn â'ch cynnig er mwyn sicrhau eich bod yn fodlon â hwy.

Bydd ein system ar-lein hefyd yn sicrhau bod modd i chi weld copi gorffenedig o'ch cais o hyd ar ôl clicio ar y botwm i'w gyflwyno. Gallwch hefyd argraffu copi’n gofnod i chi'ch hun, ond peidiwch ag anfon y fersiwn papur atom ni.

Ar ôl ichi glicio botwm Cyflwyno, cewch gydnabyddiaeth awtomatig drwy e-bost. Os na chewch chi hon, craffwch eto ar eich ffurflen gais ac ail-glicio Cyflwyno.

I gloi, rydym yn gobeithio y bu’r Canllawiau i Ymgeiswyr a'r Nodiadau Cymorth Hanfodol hyn yn ddefnyddiol.

Anfonwch unrhyw adborth mewn e-bost i gwybodaeth@celf.cymru.

Pob lwc gyda'ch cais.

Nôl i frig y dudalen


Yr hyn a wnawn gyda'ch cais

Yn dilyn yr dyddiad cau, bydd eich cais yn cael ei wirio gan aelod o staff, a bydd yn cael ei ddyrannu i swyddog asesu. Yn anffodus ni allwn asesu ceisiadau anghyflawn. Er enghraifft, cyllidebau anghywir neu heb ddigon o fanylion, neu tystlythyrau na chrybwylla'r cynnig ei hun. Rydym am i bob cais gael y cyfle gorau, felly dychwelwn rai anghyflawn. Nodwn y prif ddiffygion.

Asesu a phenderfynu

Cynhelir asesiad Dyfarniad Cymru Greadigol mewn dau gam. Os yw'ch cais yn gyflawn,

rhown ystyriaeth ofalus i'r wybodaeth a'r datganiadau Eich cynnig ar y ffurflen gais, yr enghreifftiau o'ch gwaith artistig a'r ystod lawn o wybodaeth gefnogol, er mwyn nodi cryfderau, gwendidau a risgiau. Ni ofynnwn am wybodaeth ychwanegol. Bydd eich cais yn cael ei ystyried mewn cyfarfod penderfynu ar gyfer ffurf benodol ar gelfyddyd a fydd yn cynnwys cynghorwyr arbenigol. Drwy broses asesu gymharol, bydd pawb yn y cyfarfod yn cytuno ar restr fer. Yna bydd ceisiadau ar y rhestr fer yn cael eu hystyried eto mewn ail gyfarfod ar gyfer yr holl ffurfiau ar gelfyddyd. Bydd y cyfarfod terfynol hwn yn cynnwys staff a chynghorwyr arbenigol priodol, a bydd uwch aelod o’n staff yn cadeirio.

Cael y canlyniad

Byddwn yn rhannu ein penderfyniad â chi cyn pen 10 wythnos waith ar ôl y dyddiad cau.

Os bydd eich cais yn llwyddiannus byddwch yn derbyn cynnig grant ffurfiol drwy e-bost (neu drwy'r post os ydym wedi cytuno i hynny), yn cadarnhau lefel y grant ac unrhyw amodau ychwanegol (er enghraifft, cadarnhad ysgrifenedig o arian partneriaeth). Bydd y cynnig hefyd yn cynnwys ein hamodau safonol ar gyfer grantiau, ein gofynion achredu a brandio. Byddwn yn ogystal yn adolygu eich gwybodaeth ariannol (gan gynnwys llif arian) ac yn darparu amserlen daliadau. Bydd y cynnig grant hefyd yn eich hysbysu pryd y mae angen i ni dderbyn adroddiadau ariannol neu weithgarwch ac yn nodi a fydd angen bodloni unrhyw amodau ychwanegol cyn gwneud taliad.

Os na fydd eich cais yn llwyddiannus byddwn yn anfon llythyr atoch drwy e-bost (neu drwy'r post os ydym wedi cytuno i wneud hynny) yn esbonio'r prif resymau dros ein penderfyniad. Cewch drafod hyn gydag aelod o'n staff os dymunwch.

Sylwch na fydd ein penderfyniadau ynghylch Dyfarniadau Cymru Greadigol ond yn cael eu cyhoeddi yn nigwyddiad gwobrwyo Sgyrsiau Cymru Greadigol bydd manylion pellach am hyn ar gael yn yr hydref.

Yn ystod y cyfnod gweithredu ac wedi i chi orffen

Drwy gydol eich cyfnod o weithio ar eich Dyfarniad Cymru Greadigol gallwch gysylltu â Swyddog penodol o fewn Cyngor Celfyddydau Cymru. Hoffem eich annog i gadw mewn cysylltiad â hwy wrth i’ch gwaith ddatblygu.

Fe allem drefnu i swyddogion neu ymgynghorwyr i fynychu gweithgareddau neu ddigwyddiadau at ddibenion asesu ansawdd. Hoffem eich annog yn ogystal i e-bostio erthyglau ac adolygiadau’r wasg, geirda, lluniau a recordiadau sain neu gweledol atom. Fe allem ddefnyddio rhain at ddibenion cyhoeddusrwydd a’u gosod ar ein gwefan.

Ar ddiwedd cyfnod eich Dyfarniad Cymru Greadigol gofynnwn i chi ddanfon Adroddiad Cwblhau atom. Bydd yn cynnwys gwybodaeth cyllidol gan gynnwys eich holl arian partneriaeth, manylion eich gweithgaredd a’r prif ganlyniadau a’ch hunan-asesiad ynglŷn ag effaith y cyfnod, gan ddangos sut gyflawnwyd amcanion y prosiect. Gallwch wneud hyn ar-lein.


Nôl i frig y dudalen

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245