Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau cymorth i'r cyllideb prosiect - Creu Cymunedau Cyfoes

Nodiadau cymorth i'r cyllideb prosiect - Creu Cymunedau Cyfoes

Cyllideb y prosiect

Bydd yn rhaid ichi gyflwyno eich cyllideb ar y Templed Cyllideb Prosiect y gellid ei islwytho (mae'n daenlen Excel ".xls"). Mae'r nodiadau cymorth cyllidebol hefyd wedi'u hyperddolennu o'r templed. Defnyddiwch y blychau llwydion ar gyfer eich ffigyrau a'ch testun esboniadol. Ni fyddwch yn gallu newid y blychau gwynion. Defnyddiwch bunnau llawn yn unig. Os yw rhai o'r penawdau hyn yn amherthnasol i'ch prosiect, gadewch hwy'n wag. Bydd y templed yn clandro is-gyfansymiau'n awtomatig ichi gan sicrhau y mantolir y gyllideb.

Gwariant y prosiect

Dywedwch wrthym am gostau eich gweithgarwch. Rydym wedi cynnwys rhai penawdau ond os oes arnoch eisiau rhagor o le defnyddiwch yr adran 'Costau eraill y prosiect'. Mae'r nodiadau hyn yn amlinellu'r mathau ar gostau sy'n gymwys ond os oes gennych gwestiwn penodol, cysylltwch a’ch swyddog penodol yn @cyngorcelfyddydaucymru.org.uk.

Ffioedd proffesiynol

Dywedwch wrthym am y ffioedd proffesiynol yr ydych yn eu talu megis costau artistiaid a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes y celfyddydau (er enghraifft, curadur).

Costau recriwtio

Dywedwch wrthym am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â recriwtio unrhyw rai o'ch artistiaid neu'ch gweithwyr proffesiynol eraill ym maes y celfyddydau. Mae'r rhain yn gallu cynnwys cost hysbysebu'r cyfle a chostau teithio ar gyfer y rhai sy'n cyrraedd y rhestr fer i ddod i'r cyfweliadau.

Costau ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd

Dywedwch wrthym am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig ag ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Bydd y rhain yn gallu cynnwys llogi ystafelloedd neu leoliadau ar gyfer digwyddiadau, sesiynau ymgynghori, gweithdai neu sesiynau agored a'r gost o wneud y gweithgareddau hyn yn fwy hygyrch i bobl anabl, yn ogystal â chost gweithgareddau creadigol, deunyddiau, ffotograffiaeth a dogfennau.

Costau cyfalaf

Rydym yn disgwyl i unrhyw wariant cyfalaf a ariennir gennym fod yn berthnasol i Gyllideb gyffredinol eich Prosiect ac yn rhan annatod o Gynllun eich Prosiect.

Prynu offer: Ar gyfer pob eitem sengl sy'n costio dros £500, dylech gyflwyno tri dyfynbris ysgrifenedig gan gyflenwyr gwahanol am offer sy'n union yr un fath neu’n gymaradwy.

Hyfforddiant a DPP

Dywedwch wrthym am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â'ch rhaglen dysgu a datblygiad sy'n gysylltiedig â staff a/neu gyfranogwyr y prosiect.

Rhaglen a digwyddiadau celfyddydol

Dywedwch wrthym am y gost sy'n gysylltiedig â chreu eich gweithgareddau (digwyddiadau, seminarau, ac yn y blaen)

Treth ar Werth (TAW)

Os nad ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW dylech gynnwys TAW yng nghyllidebau eich prosiect. Os ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW, yr unig DAW y dylech ei chynnwys yn eich cyllideb yw'r math na ellwch ei hawlio'n ôl ('TAW anadenilladwy'). Dywedwch wrthym sut yr ydych wedi clandro swm y DAW anadenilladwy yr ydych wedi'i chynnwys.

Costau prosiect eraill

Dywedwch wrthym am unrhyw gostau eraill nad ydynt yn mynd yn ddestlus dan

unrhyw rai o'r penawdau uchod.

Arian wrth gefn

Rydym yn argymell bod eich arian wrth gefn yn ddim rhagor na phump y cant o gyfanswm cost y prosiect ar gyfer y gweithgarwch ymchwilio a datblygu.

Incwm y prosiect

Dywedwch wrthym am sut y byddwch yn talu costau eich gweithgarwch. Rydym wedi cynnwys ychydig o benawdau ichi.

Eich arian eich hun

Nid yw hyn yn gallu dod o unrhyw grantiau Cyngor Celfyddydau Cymru eraill sydd gennych yn barod.

Incwm a enillir

Ni fyddwn yn disgwyl bydd eich prosiect yn y cyfnod cynnar, yn ennill unrhyw incwm ond rydym wedi cynnwys y pennawd rhag ofn yr hoffech ei ddefnyddio.

Arian awdurdod lleol

Dywedwch wrthym enw pob awdurdod lleol sy'n bartner ariannu ichi ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu beidio ar hyn o bryd.

Arian cyhoeddus arall

Dywedwch wrthym am unrhyw grantiau oddi wrth sefydliadau cyhoeddus eraill megis Llywodraeth Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu beidio ar hyn o bryd.

Arian arall o ffynonellau preifat neu gan ymddiriedolaethau/sefydliadau

Dywedwch wrthym enw pob un o'ch partneriaid ariannu ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu beidio ar hyn o bryd.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245