Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth Rhaglen Cyfalaf y Loteri: Prynu Offer

Nodiadau Cymorth Rhaglen Cyfalaf y Loteri: Prynu Offer

Cynnwys

Cyflwyniad

Sut i ddefnyddio'r Nodiadau Cymorth

Ymgeisio ar-lein

Adran 1: Am eich sefydliad

Adran 2: Eich prosiect arfaethedig

Adran 3: Manylion y Prosiect

Adran 4: Lleoliad y prosiect

Adran 5: Datganiad

Adran 6: Atodiadau

Adran 7: Cysylltu â ni


Cyflwyniad

Croeso i’n Nodiadau Cymorth ar gyfer Ceisiadau i Raglen Cyllid Cyfalaf y Loteri: Prynu Offer.

Amcan y nodiadau hyn yw eich helpu chi i lenwi eich cais i brynu offer ar lein.

Byddwn yn esbonio sut i wneud cais ar lein ac yn cynnig arweiniad i’r wybodaeth y mae’n rhaid i chi ei rhannu â ni mewn perthynas â’ch project.

Byddwn yn dweud wrthych pam ein bod ni’n gofyn i chi ddarparu rhai darnau o wybodaeth a sut y byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth a gawn ni gennych.

Ar y ffurflen gais ar lein cewch esboniad cryno o’r wybodaeth y mae angen i chi ei darparu ym mhob rhan o’r ffurflen. Mae’r Nodiadau Cymorth hyn yn cynnig canllawiau ychwanegol am y wybodaeth fanwl y mae’n rhaid i chi ei darparu ar ein cyfer. Mae’r Nodiadau Cymorth yn cwmpasu:

 • Adran 1: Ynglŷn â’ch corff
 • Adran 2: Eich cynnig ar gyfer y project
 • Adran 3: Manylion y project
 • Adran 4: Lleoliad y project

Bydd angen i chi gyflwyno dogfennau ategol gyda’ch cais. Bydd y Nodiadau Cymorth hyn rhoi gwybod i chi pa ddogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno, ac yn esbonio sut i wneud hynny ar lein.

Nôl i'r brig


Sut i ddefnyddio'r Nodiadau Cymorth hyn

Gellir darllen y Nodiadau Cymorth hyn ar eu pennau eu hunain neu cewch ddilyn yr hyperddolenni wrth lenwi eich ffurflen ar lein ac edrych ar adrannau penodedig o’r Nodiadau.

Dylech ddarllen y Nodiadau Cymorth hyn ar y cyd â’r Canllawiau Cyffredinol i Raglen Cyllid Cyfalaf y Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.

"Eich Project" a "Canlyniadau'r Project"

Trwy gydol y canllawiau hyn, byddwn yn sôn am "eich project". Rydyn ni’n defnyddio’r ymadrodd hwn i ddisgrifio’r hyn rydych chi’n cyflwyno cais i ni ar ei gyfer. Er enghraifft, gallai’ch project fod yn fater o brynu offer sain a goleuo newydd ar gyfer theatr.

Rydyn ni’n sôn hefyd am "ganlyniadau’r project". Rydyn ni’n defnyddio’r ymadrodd hwn i ddisgrifio beth fydd yn digwydd os bydd eich cais yn llwyddiannus ac y byddwch chi’n bwrw ymlaen â’r project. Er enghraifft, hwyrach taw canlyniadau project sy’n ymwneud â phrynu offer sain a goleuo newydd ar gyfer theatr fyddai’r gallu i lwyfannu rhagor o gynyrchiadau, a allai olygu ennill mwy o incwm.

Nôl i'r brig


Gwneud cais ar lein

Rydyn ni’n gobeithio y bydd y broses o wneud cais ar lein yn ddigon syml. Rydyn ni wedi ymrwymo i fod yn hygyrch, ac i hwyluso’r broses o gyflwyno ceisiadau am gyllid fel eu bod yn agored i bawb.

Os na allwch chi wneud cais ar lein, am eich bod chi’n anabl er enghraifft, neu am nad oes cyfrifiadur gennych, Cysylltwch â Ni. Byddwn ni’n gweithio gyda chi i ddod o hyd i ddulliau eraill i gyflwyno’ch cais. Gallwn eich cynorthwyo hefyd os nad ydych chi’n siarad Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf.

Wrth weithio ar eich cais ar lein, mae’n bwysig cofio:

 • Y cewch lenwi eich cais mewn un tro, neu ddychwelyd i weithio arno dro ar ôl tro. Cewch adolygu ac argraffu beth rydych chi wedi ei wneud hyd yn hyn, neu gadw eich gwaith a dychwelyd ato’n hwyrach
 • Cewch lenwi gwahanol adrannau’r ffurflen ym mha bynnag drefn y dewiswch chi, ond ni chewch gyflwyno’ch cais nes eich bod wedi llenwi pob adran
 • Os yw’r ffurflen gais yn agored ar eich cyfrifiadur, ond nad ydych chi’n gweithio arni am 2 awr, cewch eich allgofnodi o’n system ar lein yn awtomatig. Bydd hyn yn golygu eich bod chi’n colli unrhyw waith sydd heb gael ei gadw.

Nôl i'r brig


Adran 1: Ynglŷn â'ch corff

Yn yr adran hon, rydyn ni’n gofyn i chi rannu ychydig o wybodaeth sylfaenol am eich corff.

Manylion cyswllt

Rydyn ni’n gofyn am dair set o fanylion cyswllt:

 • Cyfeiriad eich corff (ei brif swyddfa weinyddol neu ganolfan)
 • Cadeirydd eich Bwrdd neu’ch Pwyllgor Rheoli (neu unrhyw gorff llywodraethu cyfatebol)
 • Y person sydd ag awdurdod i ymdrin â phob mater sy’n gysylltiedig â’r cais (y Prif Berson Cyswllt)

Y Prif Berson Cyswllt yw’r person y byddwn yn cysylltu â nhw mewn perthynas â phob agwedd ar eich cais, a rhaid i’r person hwn fod ag awdurdod i lofnodi a chymeradwyo dogfennau ar ran eich corff ac i ateb unrhyw ymholiadau sy’n codi.

Os yw eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn anfon y cynnig grant at y Prif Berson Cyswllt. Y person hwn fydd yn gyfrifol am anfon adroddiadau ar gynnydd, a’r adroddiad terfynol atom ar ôl cwblhau’r project.

Dim ond y tro cyntaf y byddwch chi’n cyflwyno cais ar lein y bydd gofyn i chi ddarparu’r manylion cyswllt hyn. Os byddwch chi’n penderfynu cyflwyno cais arall i ni yn y dyfodol, bydd y manylion hyn eisoes ar y ffurflen i chi eu hadolygu a’u diweddaru os oes angen.

Eich gweithgarwch

Mae pobl yn aml yn gofyn i ni am y mathau o gyrff rydyn ni’n eu hariannu a pha weithgareddau celfyddydol y maen nhw’n eu cynnig. Bydd y wybodaeth a rowch chi yma’n ein helpu ni i ateb y cwestiynau hyn. Bydd hyn yn ein helpu ni i asesu eich cais hefyd.

Ni chewch ysgrifennu mwy na 500 o eiriau yn yr adran hon, felly meddyliwch am y ffeithiau allweddol rydych chi am eu rhannu â ni sy’n crynhoi gweithgarwch celfyddydol eich corff a’ch dull o weithredu.

Nôl i'r brig


Adran 2: Eich cynnig ar gyfer y project

Yn yr adran hon, rydyn ni’n gofyn i chi ddisgrifio eich project yn fanwl. Yn hytrach na gofyn i chi ateb llawer o gwestiynau, rydyn ni’n gofyn i chi baratoi cynnig ar gyfer eich project.

Rydyn ni wedi nodi 6 thema fras y mae angen i bob cais am gyllid Cyfalaf y Loteri eu trafod.

Dyma’r themâu:

 • Bodloni angen cydnabyddedig
 • Cyflawni project o safon uchel
 • Bod o fudd i’r cyhoedd
 • Dangos eich cryfderau a’ch cynaliadwyedd
 • Cynllunio a rheoli project llwyddiannus
 • Ariannu project llwyddiannus
 • Bydd pob adran o’ch cynnig yn trafod un o’r themâu hyn.

Ym mhob adran, bydd angen i chi nodi rhai ffeithiau allweddol am eich project. Bydd angen i chi ddangos i ba raddau y mae eich project yn cyflawni pob un o’r themâu hyn. Byddwn ni’n rhestru’r wybodaeth y mae angen i chi ei darparu ar ein cyfer isod.

Cewch ysgrifennu faint fynnwch chi, a rhaid i chi wneud yn siŵr bod eich cynnig yn darparu’r holl wybodaeth rydyn ni’n gofyn amdani.

Lle bo modd, dylech ddarparu tystiolaeth i ategu eich cynnig, fel tystlythyrau, tystiolaeth o’r galw ac unrhyw gefnogaeth sydd yna ar gyfer eich project. Cewch atodi cyllideb ar gyfer y project a gwybodaeth ategol yn nes ymlaen. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Blaenoriaethau ariannu

Rydyn ni’n defnyddio blaenoriaethau ariannu i’n helpu ni i dargedu ein buddsoddiad ac i ddewis rhwng ceisiadau. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau oni bai eu bod yn cyd-fynd yn dda â’n blaenoriaethau.

Cewch ddarllen rhagor am ein blaenoriaethau ariannu yn y Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Cyllid Cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.

Sut byddwn ni'n defnyddio eich cynnig

Rydyn ni’n gwybod y bydd yna alw mawr am gyllid Cyfalaf y Loteri, ac y bydd yna geisiadau da na fydd modd i ni eu cefnogi.

Byddwn ni’n dod i benderfyniad ar eich cais trwy edrych ar y wybodaeth yn eich cynnig ar gyfer y project gan ystyried i ba raddau yr ydych chi wedi trafod ein themâu bras. Gallwch ddarllen rhagor am y pethau rydyn ni’n chwilio amdanynt wrth i ni asesu eich ceisiadau yn y Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Cyllid Cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru.

Wrth ddod i benderfyniad ar eich cais, byddwn ni’n ystyried i ba raddau y mae eich project yn cyd-fynd â’n blaenoriaethau ariannu hefyd.

Bodloni angen cydnabyddedig

Dywedwch wrthym am eich project a pham fod angen amdano.

Yn eich cynnig, dylech:

 • Ddisgrifio eich project. Dywedwch pa offer rydych chi am ei brynu, ymhle y caiff ei osod neu ei storio, ac a oes gennych ganiatâd i’w storio yno.
 • Dweud wrthym sut mae eich project yn cyd-fynd ag amcanion eich corff:
  • Pam ei bod hi’n briodol i'ch corff gyflawni’r project hwn?
  • Sut bydd hyn yn eich helpu chi i ehangu neu wella’r gwaith rydych chi eisoes yn ei wneud?
 • Dweud sut rydych chi’n gwybod bod yna angen am eich project:
  • Pa dystiolaeth sydd gennych o’r angen?
  • Pwy ydych chi wedi ymgynghori â nhw am eich project, a beth ddysgoch chi trwy wneud hyn?
 • Dweud pam eich bod chi’n credu bod eich project yn diwallu’r angen rydych chi wedi ei nodi.

Rhaid i chi gyflwyno rhestr gyflawn o’r eitemau rydych chi am eu prynu a chost pob un. Cewch wneud hyn ar ffurf atodiad i’ch cais. Cewch gyflwyno dogfennau eraill i ategu eich safbwynt bod yna angen am eich project. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am atodiadau.

Rydyn ni’n chwilio am:

 • Ddisgrifiad clir o broject yr ymchwiliwyd iddi’n dda
 • I ba raddau rydych chi wedi dangos bod yna angen am eich project ac i ba raddau y mae eich project yn diwallu’r angen rydych chi wedi ei nodi.
Cyflawni project o safon uchel

Rhannwch eich gweledigaeth ar gyfer y project â ni. Beth ydych chi am ei gyflawni? Pa gamau fyddwch chi’n eu cymryd i sicrhau bod eich project yn addas at y pwrpas ac y bydd o safon uchel?

Yn eich cynnig, dylech:

 • Ddisgrifio eich gweledigaeth ac amcanion eich project. Sut ddaethoch chi i gytundeb ar y rhain?
 • Dweud sut y byddwch yn sicrhau y byddwch yn cyflwyno project o safon uchel:
  • o Pa waith ymchwil ydych chi wedi ei wneud er mwyn sicrhau bod yr offer rydych chi am ei brynu yn addas at ei bwrpas ac y bydd yn diwallu’r angen rydych chi wedi ei nodi?
  • o Pa waith ymchwil ydych chi wedi ei wneud o ran ansawdd y cynnyrch rydych chi am ei brynu, hyd ei oes ddisgwyliedig a’r costau cynnal?
  • o Pa waith ymchwil ydych chi wedi ei wneud i ddangos bod yr offer rydych chi wedi dewis ei brynu yn cynnig gwerth am arian?
 • Dweud wrthym pam rydych chi wedi dewis y cyflenwr/cyflenwyr o dan sylw.

Rhaid i chi gyflwyno tri dyfynbris gan wahanol gyflenwyr am yr holl eitemau neu becynnau o eitemau sy’n costio £2,000 neu ragor. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am atodiadau.

Rydyn ni'n chwilio am:

 • Weledigaeth sy’n glir, yn briodol ac yn bosibl ei chyflawni, y mae pob un o fudd-ddeiliaid eich project yn cytuno arni
 • I ba raddau rydych chi wedi dangos y byddwch yn cyflawni project o safon uchel a fydd yn cyflawni eich gweledigaeth
Bod o fudd i'r cyhoedd

Dywedwch wrthym am effaith eich project (canlyniadau’r project) a’r manteision i bobl Cymru a ddaw yn ei sgil.

Yn eich cynnig, dylech:

 • Ddweud wrthym am ganlyniadau eich project. Beth fydd yn newid os cewch chi brynu’r offer yma?
 • Dweud wrthym sut bydd eich project yn cyfrannu at sector y celfyddydau yng Nghymru. Dylech wneud hyn trwy ddangos sut y mae eich project yn cyd-fynd â’n blaenoriaethau ariannu ar gyfer rhaglen Gyfalaf y Loteri. Cewch ddarllen rhagor am ein blaenoriaethau ariannu yn y Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Cyllid Cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru a’n Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2012-2017.
 • Disgrifio’r bobl a fydd yn elwa ar eich project, a dweud sut y byddant yn elwa arno. Er enghraifft:
  • A fydd eich project o fudd i’r bobl sydd eisoes yn mwynhau’r gweithgarwch celfyddydol rydych chi’n ei gynnig, naill ai fel aelodau o gynulleidfa neu fel cyfranogwyr?
  • A fydd eich project yn helpu cynulleidfa ehangach i fwynhau’r gweithgarwch celfyddydol rydych chi’n ei gynnig, neu’n annog pobl na fyddai wedi cymryd rhan o’r blaen i gymryd rhan yn y gweithgarwch?
  • A fydd eich project yn helpu ymarferwyr creadigol fel artistiaid a chrefftwyr i ddatblygu a chyflwyno eu gwaith?
 • Dweud wrthym sut y bydd eich project yn effeithio ar safon eich gwaith, ac ar faint o waith rydych chi’n ei wneud.
 • Dweud wrthym sut y byddwch chi’n sicrhau bod canlyniadau eich project mor gynhwysol â phosibl trwy esbonio sut rydych chi wedi ystyried anghenion pobl anabl a grwpiau eraill sy’n anodd eu cyrraedd.
 • Dweud wrthym sut y byddwch chi’n marchnata canlyniadau eich project er mwyn sicrhau bod cynifer o fathau o bobl â phosibl yn dod i gysylltiad â’ch gweithgarwch celfyddydol.

Rydyn ni’n chwilio am:

 • Ddisgrifiad clir o ganlyniadau arfaethedig eich project
 • I ba raddau rydych chi wedi dangos bod canlyniadau’r project rydych chi’n anelu at eu gwireddu yn bosibl i’w cyflawni
 • I ba raddau rydych chi wedi ystyried materion mynediad a Chydraddoldeb mewn ffordd briodol
Dangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd

Dywedwch wrthym am strwythur eich corff a’r ffordd y mae’n cael ei reoli. Dangoswch i ni eich bod chi wedi ystyried effaith ariannol eich project ar eich corff.

Yn eich cynnig, dylech:

 • Ddweud wrthym am eich strwythurau rheoli a staffio, ac am ddulliau llywodraethu eich corff.
  • Pa sgiliau a phrofiad y mae eich Bwrdd neu’ch Pwyllgor Rheoli (neu’ch corff llywodraethu cyfatebol) yn eu cynnig i’r corff?
 • Dangos i ni eich bod chi wedi ystyried effaith eich project ar gymhwysedd eich corff i gyflawni ei weithgarwch arferol.
  • Ydych chi’n cymryd camau i atgyfnerthu eich corff yn rhinwedd eich project?
 • Dangos i ni fod eich corff yn gadarn yn ariannol a’i fod yn cael ei reoli’n dda.
 • Dangos i ni eich bod chi wedi ystyried holl oblygiadau ariannol eich project:
  • Dangoswch eich bod chi’n gallu talu’r costau sydd ynghlwm wrth yswirio a chynnal eich offer o flwyddyn i flwyddyn. Pa drefniadau fyddwch chi’n eu gwneud i yswirio’r offer?
  • Dywedwch wrthym os yw eich asesiadau ariannol wedi dangos y bydd eich project yn cael effaith bositif ar gynaliadwyedd eich corff. Er enghraifft, trwy gynhyrchu incwm, cwtogi ar gostau neu weithio mewn partneriaeth ag eraill.

Rhaid i chi gyflwyno eich Cynllun Busnes cyfredol i ategu’r adran hon o’ch cynnig. Os nad oes Cynllun Busnes cyfredol gennych, dylech gyflwyno cyllideb eich corff ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol a’r un nesaf.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am atodiadau.

Rydyn ni'n chwilio am:

 • I ba raddau rydych chi wedi dangos i ni fod eich corff yn cael ei reoli’n dda, ei fod yn sefydlog, a’i fod mewn sefyllfa dda i gyflawni project cyfalaf
 • I ba raddau rydych chi wedi dangos i ni fod eich corff yn gadarn yn ariannol
 • I ba raddau rydych chi wedi ystyried yr effaith ariannol aruthrol y gallai eich project ei chael ar eich corff
Cynllunio a rheoli project llwyddiannus

Dywedwch wrthym am eich dull o fynd ati i gyflawni’r project. Dywedwch pwy fydd yn gyfrifol am ei reoli a’i gyflawni a sut y byddwch chi’n cadw’r project ar y trywydd iawn.

Yn eich cynnig, dylech:

 • Ddweud wrthym sut y byddwch chi’n rheoli eich project:
  • Pwy yn y corff fydd â chyfrifoldeb cyffredinol am ei gyflawni?
  • A fyddwch chi’n gweithio gydag unrhyw un o’r tu hwnt i’ch corff i gyflawni eich project? Os felly, dywedwch wrthym beth yw rôl y bobl hyn a sut a phryd y cawsant eu penodi.
  • Dywedwch wrthym os oes unrhyw brofiad gennych o gyflawni projectau tebyg. Beth wnaethoch chi ei ddysgu o’r rhain y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer y project hwn?
 • Dweud wrthym am amserlen eich project a dangos bod modd ei gyflawni.
 • Dweud wrthym sut y byddwch chi’n cadw eich project ar y trywydd iawn:
  • Sut byddwch chi’n rheoli ac yn monitro cyllideb eich project?
  • Sut byddwch chi’n monitro cynnydd eich project ac yn adrodd yn ôl i’ch Bwrdd neu’ch Pwyllgor Rheoli (neu’r corff llywodraethu cyfatebol)?
  • Ydych chi wedi adnabod unrhyw risgiau? Sut byddwch chi’n mynd ati i adnabod a rheoli risgiau trwy gydol y broses o gyflawni eich project?
 • Sut byddwch chi’n gwybod a yw eich project terfynol wedi bod yn llwyddiannus ai peidio?

Rydyn ni’n chwilio am:

 • I ba raddau rydych chi wedi dangos eich bod chi’n gallu cyflawni a rheoli’r project yn llwyddiannus, gan sicrhau ei fod yn cael ei gyflawni’n brydlon ac o fewn y gyllideb
 • I ba raddau ydych chi wedi dangos bod gan dîm y project y sgiliau a’r profiad angenrheidiol
Ariannu project llwyddiannus

Dywedwch wrthym am gyllideb y project a’r cyllid arall y bydd angen i chi ei godi er mwyn eich galluogi i gyflawni eich project.

Yn eich cynnig, dylech:

 • Ddweud wrthym am unrhyw ragdybiaethau rydych chi wedi eu gwneud wrth lunio’r gyllideb ar gyfer y project.
  • Pa dystiolaeth allwch chi ei darparu i ategu’r ffigurau sydd yng nghyllideb y project?
 • Dweud wrthym am y cyllid arall sydd ei angen arnoch i gyflawni’r project:
  • O ble y daw’r cyllid?
  • A ydych wedi diogelu’r cyllid eisoes?
  • Os na, dywedwch wrthym sut y byddwch chi’n mynd ati i godi’r arian a dangoswch y caiff ei godi mewn pryd.

Cewch ddarllen rhagor am y costau y gallwn eu hariannu a’r rhai na allwn mo’u hariannu yn y Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Cyllid Cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru.

Rydyn ni’n chwilio am:

 • Gyllideb sydd wedi ei seilio ar ragdybiaethau realistaidd, ac sy’n briodol o ran y math o broject sydd gennych mewn golwg a’i faint
 • Pa mor llwyddiannus rydych chi wedi bod wrth godi arian, a pha mor debygol yr ydych chi o godi’r holl arian sydd ei angen arnoch ar gyfer eich project, os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes.

Nôl i'r brig


Adran 3: Manylion y project

Yn yr adran hon, rydyn ni’n gofyn i chi rannu ychydig o ffeithiau sylfaenol am eich project. Byddwn ni’n defnyddio’r wybodaeth hon i’n helpu ni i fonitro beth sy’n digwydd ar draws Cymru ac i baratoi adroddiadau am effaith ein cyllid.

Dyddiadau'r project

Dylai eich project gychwyn ar y dyddiad pan rydych chi’n disgwyl tynnu’r costau cyntaf. Er enghraifft, wrth brynu offer, gallai eich project gychwyn ar y dyddiad pan fo gofyn i chi dalu blaendal. Ni allwn ariannu unrhyw weithgarwch sydd wedi digwydd ynghynt.

Os byddwn ni’n dyfarnu grant ar gyfer eich project, byddwn ni’n defnyddio’r dyddiadau hyn fel sail i gasglu gwybodaeth gennych, fel adroddiadau ar gynnydd ac adroddiadau terfynol er enghraifft. Os oes unrhyw newid o ran dyddiadau eich project, dylech ddweud wrthym ar y cyfle cyntaf posibl, gan nodi’r rheswm dros y newid.

Y math o gelfyddyd

Yn yr adran hon, rydyn ni’n gofyn i chi nodi canrannau i ddweud wrthym am y mathau o gelfyddyd sy’n gysylltiedig â’ch project.

Er enghraifft, os yw eich project yn ymwneud yn unswydd â dawns (fel prynu llawr ddawnsio symudol), dylech nodi 100% wrth ymyl dawns yn y rhestr.

Os yw eich project yn ymwneud â mwy nag un fath o gelfyddyd, rhaid i chi amcangyfrif y gyfran o wahanol fathau o gelfyddyd sydd o dan sylw cystal ag y gallwch chi. Er enghraifft, os yw eich project yn ymwneud â phrynu offer goleuo newydd ar gyfer theatr, ystyriwch y rhaglen y byddwch yn ei chyflwyno a dywedwch wrthym am y gwahanol fathau o gelfyddyd sy’n rhan o’r rhaglen. Gallai eich ateb edrych rhywbeth tebyg i hyn: drama 50%, cerddoriaeth 40% adloniant y theatr 10%.

Cydraddoldeb

Mae sicrhau bod y croestoriad ehangaf posibl o bobl yn cael mwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau yn rhan annatod o’n gwaith. Fel corff cyhoeddus, mae gennym gyfrifoldeb diwylliannol, moesol a chyfreithiol i hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant. Rydyn ni’n gosod pwys mawr ar y cyfrifoldeb hwn.

Rydyn ni am sicrhau ein bod ni, a’r cyrff rydyn ni’n eu hariannu, yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth cynhwysfawr am amrywiaeth a chydraddoldeb. Rydyn ni am weld mynediad mwy cyfartal i’r celfyddydau, boed fel cynulleidfaoedd neu gyfranogwyr, felly rydym ni am i’n cyllid weithio’n galetach i estyn allan at y bobl hynny sy’n wynebu anghydraddoldeb. Rydym am ddathlu’r rôl y gall y celfyddydau ei chwarae wrth ddatblygu cydraddoldeb, gan gynnwys meithrin perthnasau da rhwng y bobl sy’n wynebu anghydraddoldeb a’r rhai sydd ddim.

Er gwaethaf y gwaith da sydd wedi cael ei wneud gan lawer o artistiaid a chyrff ym myd y celfyddydau, rydyn ni’n gwybod bod rhai pobl yn wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag mwynhau’r celfyddydau o hyd. Dyma un o’r rhesymau pam ein bod ni’n gosod cymaint o bwys ar Gydraddoldeb.

Fel corff cyhoeddus, mae’r gyfraith yn gofyn ein bod ni’n casglu ac yn monitro gwybodaeth am bwy sy’n elwa ar ein cyllid. Mae hyn yn ein helpu ni i adrodd ar gynnydd wrth fynd i’r afael ag anghydraddoldebau ym maes y celfyddydau, ac yn ein helpu ni i dargedu’r cyllid lle mae’r angen mwyaf amdano.

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn sôn am bobl â "nodweddion gwarchodedig" ac rydyn ni’n casglu gwybodaeth am brojectau’r celfyddydau sy’n targedu ac yn cyflawni gweithgarwch penodol ar gyfer y grwpiau hyn. Ar hyn o bryd, rydyn ni’n casglu gwybodaeth am grwpiau gan ddefnyddio’r rhestr y mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei phennu. Rydyn ni’n gofyn bellach eich bod chi’n dweud wrthym a yw eich gweithgarwch yn benodol ar gyfer grŵp oedran arbennig, pobl anabl, pobl o hil, crefydd neu gredo penodol, a yw’r gweithgarwch ar gyfer dynion yn unig neu fenywod yn unig, neu a oes ganddo ffocws ar gyfeiriadaeth rywiol, ailbennu rhywedd, beichiogrwydd neu famolaeth.

Nôl i'r brig


Adran 4: Lleoliad y project

Yn yr adran hon rydyn ni’n gofyn i chi ddweud wrthym am leoliad eich project. Os caiff eich offer ei osod yn barhaol neu ei ddefnyddio mewn un canolfan yn unig, rhannwch fanylion y ganolfan â ni. Os yw eich offer yn gludadwy (fel cerbyd a gaiff ei ddefnyddio ar gyfer teithiau, er enghraifft), dylech rannu manylion prif ganolfan weinyddol eich corff â ni.

Rydyn ni’n gofyn am ganrannau i ateb rhai o’ch cwestiynau yn yr adran hon. Os bydd un canolfan i’ch project, dylech nodi 100% fel ateb (mewn geiriau eraill, bydd 100% o’r project yn digwydd yn y lleoliad hwn).


Adran 5: Datganiad

Yn y rhan yma o’r ffurflen gais, rydyn ni’n gofyn i chi ddarllen ychydig o wybodaeth bwysig am eich cyfrifoldebau o ran Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth. Mae’n bwysig eich bod chi’n deall sut y byddwn ni’n defnyddio ac yn storio eich gwybodaeth. Ac mae angen i chi wybod beth i’w wneud os ydych chi’n teimlo bod unrhyw ran o’ch gwybodaeth yn sensitif yn fasnachol neu’n gyfrinachol.

Wedyn rydyn ni’n gofyn i chi gadarnhau nifer o ddatganiadau. Trwy roi tic yn y blwch, rydych chi’n llofnodi’r ffurflen gais yn electronig ar ran eich corff.

Nôl i'r brig


Adran 6: Atodiadau

Mae’r rhan yma o’r ffurflen yn eich galluogi i gyflwyno’ch holl ddogfennau ategol, neu atodiadau.

Mae rhai atodiadau y mae’n rhaid i chi eu cyflwyno am eu bod yn rhan o’n hasesiad. Ni fyddwn ni’n derbyn eich cais hebddynt. Dyma nhw:

 • Eich cyllideb ar gyfer y project
 • Rhestr gyflawn o’r eitemau rydych chi am eu prynu, a’r costau cysylltiedig
 • Tri dyfynbris gan wahanol gyflenwyr ar gyfer pob eitem neu becyn o eitemau sy’n costio £2,500 neu ragor
 • Eich cyfrifon blynyddol ar gyfer y ddwy flwyddyn ariannol ddiwethaf
 • Eich Cynllun Busnes

Mae rhagor o fanylion am yr atodiadau hyn isod.

Rhaid i chi gyflwyno eich Ffurflen Fonitro Cyfleoedd Cyfartal hefyd. Fel corff cyhoeddus, rhaid i ni dangos ein bod ni’n cydymffurfio â’r Ddyletswydd Cydraddoldeb. Rhwymedigaeth gyfreithiol yw hon sy’n llywodraethu ein gwaith. Mae angen i ni gasglu gwybodaeth i’n galluogi i fesur ein perfformiad wrth gydymffurfio â’r ddyletswydd hon. Mae’r Ffurflen Fonitro Cyfleoedd Cyfartal yn ein helpu ni i wneud hyn, ond nid yw’n rhan o’n proses asesu ac ni fydd y staff sy’n asesu’ch cais yn ei gweld.

Dylech gynnwys enw eich corff a theitl eich project yn yr enw ffeil ar gyfer pob atodiad.

Eich cyllideb ar gyfer y project

Rhaid cyflwyno’ch cyllideb ar gyfer y project ar ein Templed pwrpasol. Gallwch lawrlwytho’r templed yma.

Bydd y templed yn cyfrif yr is-gyfansymiau ar eich cyfer yn awtomatig ac yn helpu i sicrhau bod eich cyllideb yn mantoli. Dylech lenwi’r blychau llwyd ar y daenlen lle bo hynny’n briodol. Os nad yw rhai o’r penawdau yn berthnasol i’ch project, cewch eu gadael yn wag. Ni chewch newid y blychau gwyn. Defnyddiwch £oedd llawn yn unig.

Dylai’r gyllideb ddweud wrthym faint y bydd eich project yn ei gostio (gwariant) a faint y cewch chi i dalu amdano (incwm). Dylai’r incwm a’r gwariant ar gyfer eich project fantoli (bod yn gyfartal â’i gilydd).

Gwariant y project

Defnyddiwch y templed i ddweud wrthym faint y bydd eich project yn ei gostio. Defnyddiwch y penawdau sydd yno i ddangos cost yr holl eitemau y byddwch yn talu amdanynt yn rhan o’ch project.

Rhaid i’r costau y byddwch yn eu nodi fod yn gymwys. Cewch ddarllen rhagor am y costau y gallwn ni eu talu, a’r rhai na allwn eu talu yn y Canllawiau Cyffredinol ar Raglen Cyllid Cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru.

Offer

Dywedwch wrthym beth yw cost yr offer rydych chi am ei brynu. Dylech wahanu’r gost yn wahanol eitemau neu becynnau. Er enghraifft, os ydych chi’n bwriadu prynu llawr ddawnsio symudol gan un cyflenwr ac offer sain symudol gan un arall, byddai’ch cyllideb yn edrych fel hyn:

Gwariant y Project

Llawr ddawnsio symudol

£1,700

Offer sain symudol

£3,500

Dylai’r costau y byddwch yn eu nodi yng nghyllideb eich project gyd-fynd â dyfynbrisiau’r cyflenwyr y byddwch yn eu cyflwyno gyda’ch cais.

Mae lle ar y templed i chi i ddweud wrthym am gost 5 eitem neu becyn o eitemau. Os oes angen rhagor o le arnoch, cewch ddefnyddio’r adran o’r templed dan y pennawd "costau eraill".

Ffioedd proffesiynol

Nodwch unrhyw ffioedd proffesiynol y bydd angen i chi eu talu yn yr adran hon. Dylech ddweud wrthym pam fod angen talu ffioedd proffesiynol yn adran "Cynllunio a rheoli project llwyddiannus" eich cynnig ar gyfer y project. Os ydych chi’n bwriadu talu £5,000 neu ragor i unrhyw unigolyn neu gorff, bydd angen i chi eu penodi trwy broses ddethol gystadleuol. Byddwn yn cynnal archwiliadau er mwyn sicrhau eich bod chi wedi mynd ati mewn ffordd briodol i benodi (caffael) pobl neu gyrff i weithio gyda chi.

Gwerth cymorth mewn da

Mae hyn yn gallu cynnwys gwaith gwirfoddolwr digyflog, a rhoddion ar ffurf tir, adeiladau neu offer. Nid ydym yn derbyn disgowntiau gan gyflenwyr fel cyfraniadau mewn da.

Dylech gyflwyno llythyr gyda’ch cais sy’n cadarnhau’r cymorth mewn da ac yn dangos gwerth y nwyddau a’r gwasanaethau a ddarperir.

TAW

Os nad ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW, dylech gynnwys TAW yn y gyllideb ar gyfer eich project.

Os ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW, dylai’r gyllideb ar gyfer eich project gynnwys y TAW na allwch ei hawlio nôl (sef "TAW anadferadwy"). Dywedwch wrthym sut rydych chi wedi cyfrif faint o TAW anadferadwy yr ydych wedi ei gynnwys yn y gyllideb ar gyfer eich project.

Incwm y project

Defnyddiwch y templed i ddweud wrthym am yr incwm y byddwch yn ei ddefnyddio i dalu am y project. Dylech nodi enw pob partner ariannu, a dweud a ddiogelwyd cyfraniad y partner eisoes ynteu a yw’n destun cais.

Cyllid cyhoeddus arall

Yma dylech ddweud wrthym am unrhyw grantiau a gewch chi gan gyrff cyhoeddus fel Llywodraeth Cymru neu’r Undeb Ewropeaidd.

Cymorth mewn da

Dylai hyn fod yr un fath ag unrhyw gost mewn da y gwnaethoch ei nodi yn ffigurau gwariant eich project.

Incwm arall

Yma dylech ddweud wrthym am unrhyw incwm arall y byddwch yn ei ddefnyddio i dalu costau eich project. Gallai hyn gynnwys:

 • Eich cronfeydd eich hun (ond os ydych chi’n un o’n Cyrff Cyllid Refeniw, ni all hyn ddod o’ch grant refeniw)
 • Incwm o godi arian, apelau cyhoeddus a rhoddion
 • Grantiau gan Ddosbarthwyr eraill Cyllid y Loteri
 • Grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill
Dyfynbrisiau gan gyflenwyr

Rhaid cyflwyno tri dyfynbris gan wahanol gyflenwyr ar gyfer pob eitem neu becyn o eitemau sy’n costio £2,000 neu ragor. Grŵp o eitemau rydych chi’n bwriadu eu harchebu gan un cyflenwr yw pecyn.

Os ydych chi am brynu pecyn o eitemau a fydd yn costio £30,000 neu ragor gan un cyflenwr, dylech gyflwyno adroddiad tendro sy’n nodi pam eich bod chi wedi dewis defnyddio’r cyflenwr hwn, a pham fod prynu’r offer yn y modd hwn yn cynnig gwerth am arian.

Gwybodaeth ategol arall

Cewch gyflwyno atodiadau eraill rydych chi am i ni eu hystyried hefyd. Rydyn ni wedi sôn am rhai o'r rhain eisoes yn y Nodiadau Cymorth, er enghraifft, yr adroddiad tendro, tystiolaeth o’r galw am eich project, a llythyrau sy’n cadarnhau unrhyw gymorth mewn da. Bydd natur eich project yn penderfynu a oes angen cyflwyno’r rhain ai peidio. Hwyrach y byddwch am gyflwyno enghreifftiau o’ch gwaith creadigol neu brojectau tebyg rydych chi wedi eu cyflawni hefyd.

Nôl i'r brig


Cysylltu â ni

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth i’ch helpu chi wrth lenwi’r ffurflen gais ar lein, cewch gysylltu â ni:

Ffôn: 0845 8734 900 (am bris galwad lleol)

Ffôn testun: 029 2045 0123

SMS: 07797 800 504 (am bris SMS safonol eich rhwydwaith)

E-bost: funding@artswales.org.uk

Gwefan: www.artswales.org.uk

Nôl i'r brig


Elusen Gofrestredig Rhif 1034245