Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhaglen gyfalaf y Loteri - canllawiau ychwanegol: Celfyddyd gyhoeddus

Rhaglen gyfalaf y Loteri - canllawiau ychwanegol: Celfyddyd gyhoeddus

Cynnwys

Cyflwyniad

Sut i ddefnyddio'r canllawiau ychwanegol

Yr hyn y gellwch ymgeisio amdani

Ymgysylltu ag artistiaid yn gynnar

Dau gam i ymgeisio

Ein gofynion am gelfyddyd gyhoeddus

Gwybodaeth ddefnyddiol

Cyflwyniad

Croeso i'n canllawiau: Celfyddyd gyhoeddus

Gall comisiynu celfyddyd gyhoeddus fod yn gymhleth a heriol ond drwy ddilyn yr ymarfer gorau a gosod artistiaid wrth wraidd y broses, gall celfyddyd gyhoeddus fod yn gyffrous gan wella a bywiogi'r amgylchedd naturiol ac adeiledig.

Cefnogwn gelfyddyd gyhoeddus o safon sy'n glynu at yr ymarfer gorau. Bydd y canllawiau o gymorth ichi gynllunio a darparu prosiectau sy'n cyd-fynd â'n huchelgais. Disgrifiant y mathau o gelfyddyd gyhoeddus y gallwn eu hariannu a'r hyn y disgwyliwn ei weld mewn ceisiadau. Disgrifiant hefyd ein proses ymgeisio dau gam.

Nôl i frig y dudalen


Sut i ddefnyddio'r canllawiau ychwanegol

Cymerant yn ganiataol os ydych am ymgeisio am fwy na £50,000 rydych wedi gorffen y broses cofrestru prosiect a'n bod wedi eich gwahodd i ymgeisio am arian. Os nad yw hyn yn wir, darllenwch ragor am gofrestru yn y canllawiau cyffredinol i raglen y Loteri.

Dogfen ar ei phen ei hun yw'r canllawiau - darllenwch hwy ar gychwyn eich prosiect. Ailddarllenwch adrannau penodol fel yr ewch drwy'r broses i gadw mewn cof y pethau o bwys.

Darllenwch y canllawiau gyda chanllawiau cyffredinol i raglen y Loteri a'n strategaeth gyfalaf 2012-17.

Am ragor o wybodaeth, darllenwch y nodiadau cymorth ariannu perthnasol.

Os hoffech wybodaeth am gelfyddyd gyhoeddus yn rhan o'ch prosiect adeiladu, darllenwch ein canllawiau ychwanegol: prosiectau cyfalaf mawrion. Bydd yr adrannau am yr ymarfer gorau yn ddefnyddiol hefyd.

Nôl i frig y dudalen


Yr hyn y gellwch ymgeisio amdani

Gall sefydliadau ymgeisio am arian cyfalaf y Loteri tuag at gost dylunio, datblygu a darparu celfyddyd yn llygad y cyhoedd. Gall prosiectau ddigwydd mewn amgylcheddau trefol, gwledig neu naturiol ond rhaid iddynt fod ar safleoedd gyda hygyrchedd cyhoeddus eang. Felly gall cynifer o bobl â phosibl brofi eich prosiect celfyddyd gyhoeddus ac elwa ohono.

Mae diffiniad ixia o gelfyddyd gyhoeddus yn ddefnyddiol yn y cyswllt hwn.

Y cyd-destun strategol

Rhaid i'ch prosiect fod yn rhan o gynllun ehangach, strategol ag ôl meddwl arno. Rhaid ichi ddangos bod eich cynigion yn rhan annatod o hwn ac nid yn ychwanegiad.

Yn fwyfwy mae swyddogaeth i'r celfyddydau mewn strategaethau a fframweithiau a arweinir gan y sector cyhoeddus. Cynnwys enghreifftiau strategaethau adfywio awdurdodau lleol, cynlluniau adfywio canol y dref, gwaith seilwaith megis ailddatblygu priffyrdd, cynlluniau meistr trefol a gwledig a chynlluniau datblygiad gwledig.

Os nodasoch gyfle strategol am gelfyddyd gyhoeddus cysylltwch â ni i'w drafod.

Parhauster

Defnyddiwn arian cyfalaf y Loteri i ariannu comisiynu celfyddyd gyhoeddus. Rhaid defnyddio'r fath arian i greu asedau. Er yr ystyriwn ariannu gwaith dros dro wedi'i seilio ar amser neu broses, rhaid i ganlyniadau cyffredinol eich prosiect feddu ar elfen barhaus.

Eithriadau

Yn y gorffennol arianasom gomisiynau celfyddyd gyhoeddus a safai ar eu pen eu hunain. Ond mae'r math hwn o brosiect yn llai o flaenoriaeth inni erbyn hyn.

Nid ariannwn:

 • Cofebion, gan gynnwys i unigolion, ar ffurf gerfluniau neu waith ffiguraidd
 • Murluniau
 • Gwaith mewn ysgolion oherwydd y cyfyngiadau ar eu hygyrchedd i'r cyhoedd.

Cysylltwch os ydych yn ansicr a yw'ch prosiect yn gymwys.

Nôl i frig y dudalen


Ymgysylltu ag artistiaid yn gynnar

Rydym am i'r gelfyddyd fod yn integredig a strategol - nid 'funud olaf' ac ymatebol. Rhaid ei hystyried felly ar y foment gynharaf yn rhan o'ch strategaeth. Gweithiwch gydag artistiaid mor gynnar â phosibl yn y broses ddatblygu.

Wedyn gellwch gydweithio â thimau dylunio a datblygu i nodi cyfleoedd yn gynnar. Dechrau dialog creadigol sydd yma - un a all ddatblygu'r gelfyddyd.

Wedyn gall yr artistiaid gyfrannu at drafodaethau strategol yn hytrach na bod yn wrthrychau'n unig. Gall hyn feithrin ffordd gydweithiol o fynd ati a gall yr artistiaid gyfrannu at waith arbennig yn ogystal â thrafod cynlluniau.

Felly â swyddogaeth yr artist yn bellach na bod yn gynhyrchydd i fod yn ymholwr a dylanwadwr creadigol sy'n datrys problemau. Gall ychwanegu dimensiwn arall at eich cynllun strategol.

I'ch annog i gynnwys artistiaid yn gynnar a chynllunio o'r cychwyn, defnyddiwn broses ymgeisio dau gam.

Nôl i frig y dudalen


Dau gam i ymgeisio

Credwn fod y broses yn fodd i ddatblygu a darparu prosiectau o safon. Dyma'r ddau gam:

 • ymchwil a datblygu
 • gweithredu
Ymchwil a datblygu

Rydym am i'ch prosiect fod yn arloesol, cyffrous ac integredig o ran y cysyniadau a'r ymarfer.

Rydym yn agored i'ch syniadau ac nid ydym yn bendant am yr hyn a geisiwn yn ein canllawiau.

Nid amcan gofynion ein canllawiau yw cyfyngu ar ymarfer ond canolbwyntiant yn hytrach ar yr ymarfer gorau a darparu prosiectau o safon.

Bydd y ddau gam yn fodd ichi ddatblygu eich prosiect. Anelant at:

 • cefnogi cwmpasu cyfleoedd celfyddyd gyhoeddus a ffyrdd o'i chreu
 • galluogi cynnwys y gelfyddyd yn eich prosiect ehangach mor gynnar â phosibl i fachu ar bob cyfle
 • galluogi artistiaid, gweithwyr a churaduron i fod ynghlwm mor fuan â phosibl i gydweithio
 • galluogi a hybu ymgysylltu'n gynnar â'r cyhoedd ac ymgynghori ag ef i greu perchnogaeth ac ymgysylltu cymunedol
 • galluogi cyfnod o ymchwil i'r cyd-destun lleol i borthi'r prosiect
 • eich galluogi i ddatrys cynifer o broblemau technegol/integreiddio cyn y cam gweithredu
 • eich galluogi i ddatblygu manylion eich prosiect yn ddigonol i ymgeisio am arian ychwanegol

Disgwyliwn ichi gydweithio ag artist ar y cam ymchwil a datblygu. Argymhellwn hefyd ichi gydweithio â gweithiwr celfyddydol/curadur profiadol.

Ar ôl ichi orffen y cam ymchwil a datblygu, disgwyliwn eich bod wedi creu cynllun neu strategaeth gelfyddydol. Dibynna cynnwys y strategaeth ar eich prosiect a'i gyd-destun ond disgwyliwn iddi gynnwys y canlynol:

 • Eich gweledigaeth greadigol i'r prosiect
 • Yr hyn rydych am ei gyflawni (amcanion)
 • Y canlyniadau gan gynnwys:
  • Safleoedd/lleoliadau posibl
  • A fyddant yn ffwythiannol, esthetig neu dros dro?
  • Gwaddol y prosiect gan gynnwys datganiad am ei barhauster a hyd ei oes
 • Brîff yr artist a sut yr ewch ati o ran recriwtio a chontractau
 • Sut yr ewch ati o ran sefydlu grŵp llywio, ei swyddogaeth a'i gyfrifoldeb
 • Sut y rheolwch y prosiect?
 • Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori ag ef
 • Cyllidebau a chodi arian
 • Rhaglen fanwl sy'n nodi cerrig milltir a pharhau i integreiddio â'ch prosiect ehangach
 • Cynlluniau cynnal
 • Sut y gwyddoch y bu eich prosiect yn llwyddiannus (gwerthusiad)?
 • Sut y diwallwch ein gofynion am y fath brosiectau?
Ymgeisio am arian ymchwil a datblygu

Y grant mwyaf y gellwch ymgeisio amdano yw £10,000. Ystyriwn geisiadau am hyd at 75% o gostau cymwys y prosiect.

Gweithredu

Ar ôl ichi ddod i ben â'ch cynllun/strategaeth, anfonwch y ddogfen atom. Rhoddwn adborth a dywedwn a ydym yn fodlon ichi symud ymlaen i ymgeisio am arian i weithredu eich prosiect.

Cynllun neu strategaeth celfyddyd gyhoeddus sydd eisoes gennych

Bydd gennych o bosibl eisoes un i'ch prosiect. Os felly, anfonwch y ddogfen atom. Mae'n bosibl y gellid ei chryfhau drwy ragor o fanylion. Os felly argymhellwn yr ymgeisiwch am grant ymchwil a datblygu. Os yw'n ddigon cynhwysfawr, argymhellwn ichi ymgeisio'n syth am arian gweithredu.

Nôl i frig y dudalen


Ein gofynion am gelfyddyd gyhoeddus

Hoffem gefnogi prosiectau sydd â gweledigaeth greadigol glir ac sy'n:

 • procio'r meddwl
 • dychmyglon
 • nodweddiadol
 • arloesol
 • argyhoeddiadol
 • cyffrous
 • gobeithiol ond cyraeddadwy.

Disgwyliwn i'r prosiectau a ariannwn i fod yn ymroddedig i safon a'r ymarfer gorau.

Gwyddom fod pob comisiwn yn wahanol. Ond mae egwyddorion i'r ymarfer gorau y dylai pob un lynu wrthynt.

Disgwyliwn i bob cais nodi sut yr ystyrid ein gofynion a geir isod.

Mae gan y gofynion oblygiadau i gyllideb ac amserlen eich prosiect felly cofiwch hwy o'r cychwyn yn deg.

Esboniwch wrthym sut yr ystyriasoch y gofynion hyn yn y cynnig a ysgrifennwch.

Ymarfer da wrth gydweithio ag artistiaid

Artistiaid sydd wrth wraidd pob prosiect o'r fath. Mae safonau ymarfer da a gydnabyddir yn eang a mynnwn y glynwch wrthynt.

 • Disgwyliwn:
 • diffiniad clir o swyddogaeth yr artist a'i chyfathrebu'n effeithiol i bob rhanddeiliad. Ni raid cyfyngu swyddogaeth yr artist i greu celfwaith. Gallent fod ar y tîm dylunio i gydweithio â'r penseiri, dylunwyr a pheirianwyr yn ogystal â'r rhanddeiliaid a'r gymuned leol.
 • I artistiaid gael cyfle i fwyafu eu swyddogaeth drwy fod ynghlwm o'r cychwyn.
 • Dylid eu cydnabod yn bobl broffesiynol sy'n cydweithio â phobl broffesiynol eraill a dylid eu trin a'u talu'n deg.
 • Dylent gael contractau priodol a theg.
 • Dylent gael eu rheoli, eu cefnogi a'u meithrin yn dda.

Gallai'r Cwmni Gwybodaeth am Artistiaid (a-n) ddarparu gwybodaeth am gontractau a ffioedd.

Ymgysylltu ag artistiaid yn gynnar

Soniasom am y rhesymau da i ymgysylltu â'r artist yn gynnar.

Disgwyliwn gael eich cais mor fuan â phosibl yn y broses ddatblygu.

Rheoli prosiect

Rhaid ichi gydweithio â gweithiwr celfyddydol profiadol ym maes rheoli prosiectau o'r fath ar weithredu eich prosiect. Dylai fod ganddynt brofiad o'r canlynol:

 • briffio, recriwtio, penodi a chontractio artistiaid
 • cydweithio â grwpiau llywio
 • rheoli cyllidebau prosiect eithaf mawr
 • arolygu a llywio cam datblygu dyluniad o gomisiwn
 • negodi gyda phrif randdeiliaid megis partneriaid masnachol a chontractwyr
 • cydlynu rhwng yr artist, y comisiynydd a'r rhanddeiliaid
 • arolygu'r cam cynhyrchu a gosod

Rhaid ichi allu dangos sut y penodasoch a bod y broses yn diwallu ein gofynion. (Am ragor o gymorth gweler ein nodiadau cymorth am ariannu.)

Os ydych yn amau a oes gan eich sefydliad ddigon o brofiad ac adnoddau i reoli'r broses weithredu heb gefnogaeth allanol, siaradwch â ni'n gyntaf.

Gwyddom y cwyd arbenigedd allanol gost eich prosiect ond rydym o'r farn ei bod yn hanfodol i'w lwyddiant. Gall rheolwyr prosiect eglurhau swyddogaethau'r comisiynydd a'r artist. Gallant hefyd herio syniadau er mantais i'r prosiect. Gallant weld y cyfle â llygaid ffres a chyfrannu at y weledigaeth.

Cynhwyswch gost rheolwr prosiect allanol yn eich cais inni.

Am ragor o wybodaeth am hyn, ewch i wefan Art in the Open Resource.

Recriwtio'r artist

Rydym am ichi benodi'r artist gorau i'ch prosiect. Dibynna ei lwyddiant arno. Disgwyliwn ichi ystyried yn ofalus sut yr ewch ati.

Bydd brîff yr artist yn rhan hanfodol o'r broses a dylai ddiffinio ei swyddogaeth a'i gyfrifoldebau. Dylai'r brîff fod mor agored â phosibl i osgoi cyfyngu ar yr artist.

Disgwyliwn ichi benodi artist ar ôl proses ddethol gydnabyddedig sy'n cydymffurfio â chyfle cyfartal.

Yn gryno dyma'r prif ffyrdd y penodir artistiaid:

 • Cystadleuaeth agored: hysbysebir y comisiwn sy'n gofyn i artistiaid fynegi diddordeb ac esiamplau o'u gwaith erbyn dyddiad cau. Tynnir rhestr fer a gwahoddir y rhain am gyfweliad
 • Cystadleuaeth gyfyngedig: Gwneir ymchwil a thynnu rhestr hir o artistiaid addas a gwahoddir o leiaf dri am gyfweliad.

Gall eich rheolwr prosiect eich cynghori ynghylch y ffordd fwyaf priodol i'ch prosiect.

Weithiau (ond yn anaml iawn) gallai fod yn addas i fynd yn syth at artist a gofyn iddo. Os ystyriwch wneud hyn, siaradwch â ni cyn cyflwyno cais.

Rhaid ichi brofi bod eich proses benodi'n diwallu rheolau caffael eich sefydliad eich hun.

Ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori ag ef

Rhaid i bob celfyddyd gyhoeddus fod yn benodol i safle a phriodol i'w chyd-destun. Felly disgwyliwn i bob prosiect a ariannwn gynnwys rhywfaint o ymgysylltu â'r cyhoedd ac ymgynghori ag ef. Mae'n bwysig i borthi eich prosiect a meithrin yn y gymuned berchnogaeth yn eich prosiect.

Gwyddom fod ar wahanol brosiectau angen gwahanol lefelau o ymgysylltu ac ymgynghori. Rhaid ichi ddisgrifio sut yr ewch ati i ymgysylltu ac ymgynghori yn y camau ymchwil/datblygu a gweithredu.

Cofiwch mai gyda'r artist yr erys y sbardun a'r cyfrifoldeb am y prosiect o hyd. Ni chefnoga rhaglen gyfalaf y Loteri geisiadau os y cyhoedd sy'n creu'r celfwaith.

Etifeddiaeth

Disgwyliwn y buoch yn ystyried effaith hir dymor eich prosiect, i'ch sefydliad a'r gymuned.

Dylech ystyried oes y gwaith fel bod ganddo barhauster. Gall llawer o ffactorau effeithio ar ei oes (lleoliad, deunyddiau, goblygiadau refeniw) a rhaid rhoi gwybod inni sut y penderfynasoch beth oedd oes eich prosiect.

Ar ôl diwedd ei oes (neu os cwyd amgylcheddau lle nad yw'n briodol bellach i'w gyd-destun) rhaid ei ddadgomisiynu. Sut y dadgomisiynwch waith, pwy fydd yn gyfrifol a phwy a dâl amdano?

Ystyriwch y deunyddiau sydd eu hangen i waith parhaol - a ydynt yn addas i'r diben? E.e. a ydynt yn wrthfandal, yn mynd i bara a hawdd eu cynnal? Datblygwch gynllun cynnal a chadw a ddengys pwy sy'n gyfrifol am waith a phwy a dâl.

Mae cynaliadwyedd eich prosiect yn bwysig hefyd wrth ystyried ei waddol. Ystyriwch sut y cynhwyswch egwyddorion cynaliadwy.

Dyfeisiodd Celfyddydau'r Crysalis asesiad cynaliadwyedd celfyddyd gyhoeddus i hybu ymarfer da yn y maes. I wybod rhagor, cliciwch yma.

Sut y gwyddoch a fu'ch prosiect yn llwyddiant a sut y gellir ei werthuso'n effeithiol?

Nôl i frig y dudalen


Gwybodaeth ddefnyddiol

Mae'r rhain yn ffynonellau defnyddiol o wybodaeth. Er gwybodaeth yn unig mae'r manylion hyn. Ni chymeradwywn unrhyw un o'r sefydliadau hyn ac nid ein cyfrifoldeb ni yw cynnwys eu gwefannau, eu cyhoeddiadau neu eu cyngor.

Nid argymhellwn ymgynghorwyr, sefydliadau neu gyflenwyr penodol i weithio gyda chi.

Os hoffech wybod sut arall y cefnogwn gelfyddyd gyhoeddus, cysylltwch â ni a chewch siarad â swyddog.

Cwmni Gwybodaeth Artistiaid

http://www.a-n.co.uk/

Adnoddau ar-lein i artistiaid gweledol a chymwys, cydweithwyr a chomisiynwyr. Ar y wefan mae contractau rhyngweithiol a chymorth gyda ffioedd.

Art in the Open Resource

www.artintheopen.org.uk/index.html

Crewyd hwn gan Ddinas Agored sef celfyddyd gyhoeddus yn Llundain. Ond cynnwys wybodaeth, astudiaethau achos, offer ac ymchwil ddefnyddiol.

Artquest

www.artquest.org.uk/

Anoga ymgysylltu beirniadol a rhydd gymorth ymarferol i artistiaid gweledol drwy eu gyrfa.

Ar y wefan mae Artlaw www.artquest.org.uk/artlaw.htm a sonia am y gyfraith i artistiaid gyda 300 erthygl am y maes.

Celfyddydau'r Crysalis / asesiad cynaliadwyedd celfyddyd gyhoeddus

www.pasaguidelines.org

I hybu ymarfer da am gynaliadwyedd. Mae'r offer ar gael yn rhad ac am ddim o'r wefan.

ixia

ixia-info.com/

Melin drafod i gelfyddyd gyhoeddus Prydain a'i swyddfa ym Mirmingham. Darpara gyngor ar swyddogaeth y gelfyddyd ym myd y cyhoedd. Gwna ymchwil, cefnoga ddigwyddiadau, darpara hyfforddiant a chomisiyna ysgrifennu newydd a chyhoeddiadau.

Rheola hefyd Public Art Online, www.publicartonline.org.uk, gyda gwybodaeth, astudiaethau achos ac adnoddau.

Nôl i frig y dudalen

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245