Cyngor Celfyddydau Cymru | Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Ymddiriedolaethau a Sefydliadau


Bas data Ariannu ar gyfer Artistiaid Gweledol a Chyfansoddwyr

Mae Ymddiriedolaeth Paul Hamlyn wedi lawnsio cyfeiriadur ar-lein sy'n rhestru ffrydiau ariannu sydd ar gael ar hyd a lled Prydain i artistiaid gweledol a chyfansoddwyr. Mae'n rhestru grantiau o £250 i £20,000. Gallwch weld y cyfeiriadur yn fundingforartists.org.uk


Cronfa Dreftadaeth Bensaernïol (DU)

Mae'r Gronfa Dreftadaeth Pensaernïol (AHF) yn elusen gofrestredig a sefydlwyd yn 1976 i hyrwyddo'r gwaith o warchod adeiladau hanesyddol yn y DU. Gwna hyn drwy roi cyngor, gwybodaeth a chymorth ariannol ar ffurf grantiau a benthyciadau cyfalaf llog isel ar gyfer prosiectau yr ymgymerir â hwy gan yr ymddiriedolaeth diogelu adeiladau (BPTs) ac elusennau eraill ledled y DU. Dim ond sefydliadau sy'n meddu ar statws elusennol sy'n gymwys i gael cymorth ariannol gan AHF. Gall unrhyw elusen sydd â phrosiect cymwys wneud cais am grant gwerthuso opsiynau, neu fenthyciad, ond mae grantiau eraill AHF wedi'u neilltuo ar gyfer BPTs - sef elusennau a sefydlwyd yn benodol i warchod adeiladau hanesyddol.

Ffôn: 020 7925 0199
Ffacs: 020 7930 0295

ahf@ahfund.org.uk
www.ahfund.org.uk


Art Fund

Mae prif elusen gelfyddydau'r DU yn cynnig miliynau o bunnoedd i amgueddfeydd ac orielau bob blwyddyn i brynu gwaith celf.

Ffôn: 020 7225 4800
Ffacs: 020 7225 4848

info@artfund.org
www.artfund.org


Ymddireidolaeth Baring

Ei bwrpas yw gwella safonau byw pobl sy'n dioddef anfantais a rhagfarn. Eu nod yw llwyddo trwy roddi grantiau sy'n cryfhau sefydliadau'n y sector wirfoddol sy'n gwasanaethu'r bobl hynny yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

Ffôn: 020 7767 1348
Ffacs: 020 7767 7121

baring.foundation@uk.ing.com
www.baringfoundation.org.uk


BBC Plant mewn Angen (DU)

Mae'r BBC wedi cyhoeddi y bydd cylch ariannu nesaf BBC Plant mewn Angen yn agor fis Medi 2008. Mae BBC Plant mewn Angen yn darparu grantiau hyd at dair blynedd ar gyfer sefydliadau nad ydynt yn gwneud elw sy'n gweithio gyda phobl ifanc ddifreintiedig 18 oed neu'n iau.

Ffôn: 029 2032 2383

www.bbc.co.uk/pudsey/grants


Ymddiriedolaeth Calouste Gulbenkian

Mae'r Ymddiriedolaeth yn dyrannu grantiau i sefydliadau celfyddydol proffesiynol neu artistiaid proffesiynol sy'n gweithio mewn grŵp. Nod y Rhaglen Gelfyddydau yw cefnogi ymchwil arbrofol a gweithgareddau datblygu.

Fel canllaw, disgwylir fod grantiau ar gyfartaledd rhwng £10,000 a £25,000.

Ffôn: 020 7012 1400 neu 0845 872 9930
Ffacs: 020 7739 1961

info@gulbenkian.org.uk
www.gulbenkian.org.uk


Clore Duffield

Mae'r Sefydliad yn un sy'n dyfarnu grantiau, ac mae'n ffocysu ar addysg, y celfyddydau, addysg mewn amgueddfeydd ac orielau, hyfforddiant ar arweinyddiaeth ddiwylliannol, iechyd a gofal cymdeithasol a gwella bywyd Iddewig, tra'n rhoi pwys penodol ar gefnogi plant, pobl ifanc ac unigolion mwyaf diamddiffyn cymdeithas.

Ffôn: 020 7351 6061
Ffacs: 020 7351 5308

info@cloreduffield.org.uk
www.cloreduffield.org.uk


Cymdeithas Hawliau Perfformio

Sefydliad PRSF yw ariannwr mwyaf annibynnol y DU o ran cerddoriaeth newydd. Ei brif nod yw cefnogi ac ysgogi y broses o greu a pherfformio pob genre o gerddoriaeth newydd a helpu i sicrhau bod pobl yn cael profiad cadarnhaol o gerddoriaeth newydd.

Ffôn: 020 7306 4044
Ffacs: 020 7306 4814

info@prsfoundation.org.uk
www.prsfoundation.co.uk


Esmee Fairbairn

Mae'r Sefydliad yn rhoi grantiau i sefydliadau sy'n ceisio gwella ansawdd bywyd pobl a chymunedau yn y DU. Ceir 4 rhan i'r rhaglen grantiau: Celfyddydau a Threftadaeth, Addysg, yr Amgylchedd a Datblygiad Cymdeithasol. Yn benodol, croesewir cynigion a fydd yn fuddiol i gynulleidfaoedd ac artistiaid y tu allan i Lundain Fwyaf.

Ffôn: 020 7812 3700
Ffacs: 020 7812 3701

info@esmeefairbairn.org.uk
www.esmeefairbairn.org.uk/

Gwobrau Cymunedol OneFamily Foundation

E-bost: foundation@onefamily.com

Disgrifiad

Bwriad Gwobrau Cymunedol OneFamily Foundation yw helpu i ariannu prosiectau sy'n agos at galonnau ein cwsmeriaid. Mae £5 miliwn wedi ymrwymo i'r Sefydliad dros y bum mlynedd nesaf i wella cymunedau ledled y Deyrnas Unedig. Bydd dau gylch o enwebiadau a phleidlais gyhoeddus i benderfynu pwy sy’n ennill. Wyddoch chi am brosiect neu grŵp cymunedol sydd angen cyllid? Gwnewch gais heddiw er mwyn gweld y gwahaniaeth y medrwch ei wneud i'ch cymuned.

foundation.onefamily.com/community-awards


Headley Trust

Mae gan yr ymddiriedolaeth ddiddordeb penodol yn y celfyddydau ac mae wedi rhoi grantiau sylweddol i amgueddfeydd, orielau, llyfrgelloedd a theatrau. Mae'n rhagweithiol yn bennaf ac mae'n well ganddi nodi ei grantïon ei hun. Mae ei hadroddiad blynyddol diwethaf yn nodi ei bod yn gwahodd cynigion gan yr ymddiriedolwyr yn bennaf.

Ffôn: 020 7410 0330

info@sfct.org.uk

www.sfct.org.uk


Help the Aged

Dim ond i sefydliadau y bydd eu gwaith yn rhoi budd uniongyrchol a pharhaus i bobl hyn y rhoddir grantiau, ac yn bennaf, prosiectau a fydd yn helpu pobl i barhau i fod yn weithgar a chymryd rhan mewn rhaglenni hamdden ac ymarfer corff.

Ffôn: 029 2034 6550

infocymru@hta.org.uk
www.helptheaged.org.uk


QUEST - Ymddiriedolaethau a Sefydliadau

Mae QEST (Ymddiriedolaeth Ysgoloriaeth y Frenhines Elisabeth) yn rhoi dyfarniadau rhwng £2,000 a £15,000 i grefftwyr o bob oedran er mwyn eu helpu i ddatblygu eu gyrfâu.

Ers 1991, mae'r Ymddiriedolaeth wedi dyfarnu dros £1,100,000 i 174 o grefftwyr rhwng 17 oed a 50 oed a throsodd at ddibenion astudio, hyfforddiant a phrofiad gwaith.

Ffôn: 020 7828 2268

qest@rwha.co.uk
www.qest.org.uk


ROSL ARTS (Royal Over Seas League)

Y prif ffyrdd y mae ROSL ARTS yn cefnogi artistiaid a cherddorion yw drwy Gystadleuaeth Flynyddol ROSL, Ysgoloriaethau Cerdd Cymanwlad ROSL, ac Ysgoloriaethau Celfyddydau Gweledol Cymanwlad ROSL. Mae ROSL ARTS hefyd yn cynnig cyfleoedd perfformio ac arddangos i'w artistiaid a'i gerddorion ar ddechrau eu gyrfa sydd wedi ennill gwobrau, ac felly'n dod â'u gwaith gerbron y gymuned gelfyddydol broffesiynol, y cyfryngau a'r cyhoedd.

Ffôn: 020 7408 0214

culture@rosl.org.uk
www.roslarts.co.uk


Sefydliad Baring

Y diben yw gwella ansawdd bywyd pobl sydd o dan anfantais ac sy'n dioddef camwahaniaethu. Y nod yw cyflawni hyn drwy roi grantiau i gryfhau sefydliadau'r sector gwirfoddol sy'n eu gwasanaethu yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

Ffôn: 020 7767 1348
Ffacs: 020 7767 7121

baring.foundation@uk.ing.com
www.baringfoundation.org.uk


Sefydliad Calouste Gulbenkian

Mae'n rhoi grantiau i sefydliadau celfyddydol proffesiynol neu artistiaid proffesiynol sy'n gweithio mewn grwpiau. Nod ei Raglen Celfyddydau yw cefnogi gwaith ymchwil arbrofol a gweithgareddau datblygu.

Ffôn: 020 3178 3334
Ffacs: 020 7739 1961

info@gulbenkian.org.uk
www.gulbenkian.org.uk


Sefydliad Elusennol Jerwood

Mae Sefydliad Elusennol Jerwood (JCF) yn elusen yn y DU a gofrestrwyd yn 1999. Cafodd waddol yn 2005 gan Sefydliad Jerwood, sefydliad preifat a sefydlwyd yn 1977 gan y diweddar John Jerwood, er mwyn gweithredu'n annibynnol o'r corff gwreiddiol. Bellach mae JCF yn gyfrifol am nifer o ddyfarniadau refeniw, rhoddion a nawdd yn y Deyrnas Unedig, yr oedd Sefydliad Jerwood yn eu dyfarnu gynt. Mae'n ymrwymedig i ariannu a noddi'r celfyddydau gweledol a'r celfyddydau perfformio ac addysg yn yr ystyr ehangaf. Nid yw Sefydliad Elusennol Jerwood bellach yn clustnodi arian i gadwraeth, yr amgylchedd, meddyginiaeth, gwyddoniaeth a pheirianneg. Mae'r elusen yn rhannu ymrwymiad gyda Sefydliad Jerwood i roi arian a nawdd mewn ffordd gyfrifol a dychmygus i feysydd o ragoriaeth sy'n meithrin ac yn cyfoethogi cymdeithas.

Ffôn: 020 7388 6287

info@jerwood.org
www.jerwood.org


Sefydliad Foyle

Mae Sefydliad Foyle yn ymddiriedolaeth grantiau annibynnol sy'n dosbarthu grantiau i elusennau yn y DU sy'n gweithio'n bennaf ym maes Dysgu a'r Celfyddydau ac Iechyd.

Ni fydd gweithgareddau celfyddydol yn cael cymorth ariannol fel arfer.

Ffôn: 020 7430 9119

info@foylefoundation.org.uk

www.foylefoundation.org.uk


Sefydliad Garfield Weston

Dim ond sefydliadau neu grwpiau sy'n meddu ar statws elusennol a all gael cefnogaeth ac nid yw'r ymddiriedolaeth yn ariannu unigolion. Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, gwnaethant ddosbarthu dros £6M i sefydliadau celfyddydol (cyfanswm o 105 o ddyfarniadau unigol).

Ffôn: 020 7399 6565

www.garfieldweston.org


Sefydliad Hilton

Mae Sefydliad Hilton yn y Gymuned am helpu cyn gymaint o bobl ifanc â phosibl. O fan y faner Cefnogi Pobl Ifanc Ledled y Byd, mae'r Sefydliad yn ymrwymedig i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i'r rhai sydd mewn angen fwyaf, lle bynnag y mae Hilton yn gweithredu. Drwy roi grantiau a dargedir, ein nod yw cefnogi elusennau bach na fyddent yn cael cefnogaeth fel arall.

Ffôn: 020 7605 7733
Ffacs: 020 7605 7736

www.hilton-foundation.org.uk


Sefydliad Ieuenctid Ewrop

Sefydlwyd Sefydliad Ieuenctid Ewrop yn 1972 gan Gyngor Ewrop er mwyn rhoi cymorth ariannol i weithgareddau ieuenctid Ewropeaidd. Mae ganddo gyllideb flynyddol o tua 3 miliwn Ewro. Ers 1972, mae dros 300,000 o bobl ifanc, rhwng 15 a 30 oed, o'r aelod-wladwriaethau yn bennaf, wedi elwa'n uniongyrchol, o weithgareddau a gefnogwyd gan Sefydliad Ieuenctid Ewrop i weithgareddau ieuenctid Ewropeaidd sy'n hyrwyddo heddwch, deall a chydweithredu mewn ffordd sy'n parchu gwerthoedd sylfaenol Cyngor Ewrop megis hawliau dynol, democratiaeth, goddefgarwch ac undod.

Am flaenoriaethau 2009, gweler y wefan.

www.eyf.coe.int/fej


Sefydliad Lankelly Chase

Mae'r sefydliad yn canolbwytnio'n bennaf ar elusennau bach sydd a chylch gorchwyl lleol neu ranbarthol. Maent yn cydnabod ac yn rhoi gwerth ar gyfraniad y celfyddydau i iechyd corfforol ac iechyd meddwl y genedl. Maent am annog mynediad i'r celfyddydau yn enwedig i'r rhai sydd ag anghenion arbennig neu sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell.

Ffôn: 01235 820044
Ffacs: 01235 432 720

www.lankellychase.org.uk


Sefydliad Lloyds Bank Lloegr a Chymru

Mae Sefydliad Llods Bank Lloegr a Chymru yn buddsoddi mewn elusennau sy'n cefnogi pobl i dorri allan o anfantais ar adegau allweddol yn eu bywydau, ac yn hyrwyddo dulliau ymarferol o newid parhaol.

www.lloydsbankfoundation.org.uk
Pentagon House, 52-54 Southwark Street, Llundain SE1 1UN
Ffôn: 0870 411 1223
Dilynwch ni ar Twitter: @lbfew


Sefydliad Paul Hamlyn

Mae'r sefydliad yn annog ffyrdd aeloesol i bobl yn y DU fwynhau a chyfranogi yn y celfyddydau. Gall sefydliadau elusennol neu sefydliadau nad ydynt yn gwneud elw wneud cais amlinellol ar-lein unrhyw bryd, gan ganolbwyntio ar ffyrdd arloesol o annog mwynhad a chyfranogiad yn y celfyddydau. Dyfarnwyd cyfanswm o £3.7M i sefydliadau celfyddydol yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf.

Ffôn: 020 7227 3500
Ffacs: 020 7227 3575

information@phf.org.uk
www.phf.org.uk


Sefydliad Waterloo

Mae sylfaenwyr gwreiddiol Sefydliad Waterloo yn byw ac yn gweithio yng Nghymru ac maent yn awyddus i gefnogi prosiectau o fewn y gymuned hon. Fel y cyfryw, nid ydynt yn rhoi grantiau, ond maent yn disgwyl bod yn barod i ddyfarnu grantiau erbyn dechrau 2008.

info@waterloo.org.uk
www.waterloofoundation.org.uk


Welsh Coalfields Bond

Nod y dyfarniadau hyn yw helpu'r rhai sydd am ddilyn gyrfa yn y sector creadigol, drwy ariannu offerynnau cerdd, mannau ymarfer neu ddeunyddiau celf er enghraifft.

Ffôn: 01223 488400

admin@citylifeltd.org.uk
www.citylifeltd.org


Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo

Mae Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo (yr Ymddiriedolaeth) yn sefydliad gwneud grantiau annibynnol a sefydlwyd yn 1999 er mwyn gwella ansawdd bywyd yng nghymunedau meysydd glo Prydain. Yng Nghymru, mae hyn yn cwmpasu cymunedau'r Cymoedd yn ogystal ag ardaloedd ym Mhowys a Sir y Fflint.

Cysylltwch â'ch swyddfa ranbarthol i gael manylion.

Ffôn: 01443 404 455
Ffacs: 01443 408 804

www.coalfields-regen.org.uk


Ymddiriedolaeth Dulverton

Mae Ymddiriedolaeth Dulverton yn sefydliad elusennol annibynnol sy'n rhoi grantiau. Mae'n rhoi arian i elusennau cofrestredig yn y DU ac i sefydliadau sy'n meddu ar statws elusennol, sy'n gweithredu yng Nghymru, yr Alban a Lloegr yn bennaf. Fe'i sefydlwyd yn sgil ffortiwn Teulu Willis ym maes tobaco, ac mae ganddo waddol gwerth £85 miliwn.

Ffôn: 020 7629 9121
Ffacs: 020 7495 6201

trust@dulverton.org
www.dulverton.org


Ymddiriedolaeth Elephant Trust

Sefydlwyd Elephant Trust yn 1975 gan Roland Penrose a Lee Miller gyda'r bwriad o ddatblygu a gwella dealltwriaeth, gwybodaeth a gwerthfawrogiad o'r celfyddydau yn y Deyrnas Unedig.

www.elephanttrust.org.uk


Ymddiriedolaeth Leverhulme

Caiff cymorth ariannol yr ymddiriedolaeth ei drefnu i grantiau a dyfarniadau sy'n amrywio o ran symiau, diben a gweithdrefn ymgeisio. Y cyfanswm a ddyfernir mewn blwyddyn fel arfer yw tua £25M.

Ffôn: 020 7042 9873

www.leverhulme.ac.uk


Ymddiriedolaeth Pilgrim

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Pilgrim yn 1930 gan y dyngarwr Americanaidd cyfoethog, Edward Stephen Harkness. Wedi'i ysbrydoli gan ei edmygedd a'i hoffter o Brydain Fawr, gadawodd Harkness etifeddiaeth gwerth dros £2 filiwn i'r Ymddiriedolaeth. Nid oedd Harkness am i'r elusen gael ei henwi ar ei ôl, felly penderfynwyd defnyddio'r teitl Ymddiriedolaeth Pilgrim er mwyn nodi'r cysylltiad â thir Y Tadau Pererin. Dymuniad Harkness oedd y byddai'r rhodd yn cael ei roi mewn grantiau i rai o 'anghenion mwyaf' Prydain er mwyn 'hyrwyddo lles yn y dyfodol'.

Ffôn: 020 7222 4723
Ffacs: 020 7976 0461

info@thepilgrimtrust.org.uk
www.thepilgrimtrust.org.uk


Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm

Drwy ei harian grant, nod yr Ymddiriedolaeth yw gwella safon bywyd pobl sy'n byw ac yn gweithio yng Nghymru. Yn benodol, mae'r Ymddiriedolaeth yn ceisio hyrwyddo addysg, hanes, iaith a diwylliant, yn enwedig i'r rheini sy'n wynebu anfantais neu gamwahaniaethu. Mae'r Ymddiriedolaeth yn awyddus i helpu pobl ifanc i ddysgu mwy am eu gwlad drwy raglenni cyfnewid ac mae wedi llunio darpariaeth i gefnogi rhaglenni cyfnewid ieuenctid sy'n dod o dan unrhyw un o gategorïau ariannu'r Ymddiriedolaeth.

Ffôn: 029 2049 4963
Ffacs: 029 20494963

MSCT@fusionuk.org.uk
www.millenniumstadiumtrust.co.uk


Ymddiriedolaeth Tudor

Mae'r ymddiriedolaeth yn cefnogi'r sefydliadau hynny y mae eu gwaith yn mynd i'r afael ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ariannol pobl sydd ar gyrion y gymdeithas.

Ffôn: 020 7727 8522

www.tudortrust.org.uk


Ymddiriedolaeth Wellcome

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome yn elusen annibynnol sy'n ariannu gwaith ymchwil i wella iechyd dynol ac iechyd anifeiliaid

Ffôn: 020 7611 7222

arts@wellcome.ac.uk

www.wellcome.ac.uk


Ymddiriedolaeth y Tywysog

Mae Rhaglen Fusnes Ymddiriedolaeth y Tywysog yn rhoi arian a chymorth i helpu pobl ifanc i ddechrau busnes. Mae tuag un o bob pump o bobl ifanc yn y DU ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant. Mae diweithdra ymhlith ieuenctid yn costio £10 miliwn y dydd i economi'r DU mewn cynhyrchiant a gollir, tra bod troseddau ymhlith ieuenctid yn costio £1 biliwn bob blwyddyn. Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn mynd i'r afael â hyn drwy roi cymorth ymarferol ac ariannol i'r bobl ifanc sydd ei angen fwyaf. Maent yn helpu i ddatblygu sgiliau allweddol, meithrin hyder a chymhelliant, gan alluogi pobl ifanc i symud i fyd gwaith, addysg, neu hyfforddiant.

Ffôn: 029 2084 2842/0800 842 842 (rhad ffôn)

www.princes-trust.org.uk


Ysgoloriaethau Wingate

Dyfernir Ysgoloriaethau Wingate i unigolion sydd â photensial sylweddol neu hanes o ragoriaeth y mae angen cymorth ariannol arnynt i ymgymryd â gwaith arloesol neu waith gwreiddiol o werth deallusol, gwyddonol, artistig, cymdeithasol neu amgylcheddol, ac i gerddorion eithriadol o dalentog at ddibenion hyfforddiant uwch.

clark@wingate.org.uk
www.wingatescholarships.org.uk

Artist: Calum Stirling
Ffynonellau Eraill o Arian

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245