Cyngor Celfyddydau Cymru | Loteri

Loteri


Y Loteri Fawr

Mae'r Loteri Fawr yn gyfrifol am roi hanner yr arian ar gyfer y Loteri Genedlaethol i achosion da.

Ffôn: 0845 4 10 20 30

general.enquiries@biglotteryfund.org.uk
www.biglotteryfund.org.uk


Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Sefydlwyd Cronfa Dreftadaeth y Loteri gan y Senedd yn 1994 i roi grantiau i amrywiaeth eang o brosiectau sy'n cynnwys treftadaeth leol, rhanbarthol a chenedlaethol y DU. Eleni, bydd yn rhoi tua £205 miliwn i brosiectau yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru. Ers 1994, mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi dyfarnu £4.5 biliwn i fwy na 30,000 o brosiectau ledled y DU.

Ffôn: 020 7591 6000

enquire@hlf.org.uk
www.hlf.org.uk


Chwaraeon Cymru

Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Nhw yw'r prif gynghorwr ynghylch yr holl faterion yn ymwneud â chwaraeon i Lywodraeth Cynulliad Cymru ac rydym yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid y Loteri Genedlaethol i chwaraeon elitaidd a chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru.

Eu nod yw nid yn unig gwella lefel y cymryd rhan mewn chwaraeon ar lefel gyffredin ond hefyd darparu i'n hathletwyr addawol y gefnogaeth maent ei hangen er mwyn cystadlu'n llwyddiannus ar lwyfan y byd.

Ffôn: 0845 045 0904

Ebost: info@sportwales.org.uk
www.sportwales.org.uk


NESTA

Nod NESTA yw arloesi ffyrdd o hyrwyddo a chefnogi talent, arloesedd a chreadigrwydd yn y gwyddorau, technoleg a'r celfyddydau. Maent yn buddsoddi mewn amrywiaeth eang o bobl, yn cynnwys gwyddonwyr, dyfeiswyr, peiriannwyr, ymarferwyr meddygol, gwneuthurwyr ffilmiau, artistiaid, addysgwyr, a cherddorion. Mae eu hymagwedd unigryw yn gymwys i'r ddau fath o brosiect y maent yn eu hariannu a'r ffordd y maent yn eu hariannu. Mae cefnogaeth unigryw NESTA wedi'i adlewyrchu yn eu rhaglenni a'u prosiectau dyfarnu, sy'n dod o dan y penawdau canlynol 'Invention and Innovation', 'Fellowship', 'Learning', 'Futurelab', 'Creative Pioneer', 'Planet Science' a nifer o bartneriaethau a chystadlaethau.

Ffôn: 029 7438 2500

www.nesta.org.uk


UnLtd

Mae UnLtd yn gweinyddu Dyfarniadau'r Mileniwm sydd ar gael i unigolion ar gyfer prosiectau sydd o fudd i'r gymuned. Mae UnLtd hefyd yn darparu pecyn cymorth sy'n cynnwys hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio i ymgeiswyr llwyddiannus.

Rhaglenni

Rhoir Gwobrau lefel 1 i unigolion neu grwpiau anffurfiol sydd â syniad a fydd yn newid cymdeithas er gwell ac am gael cymorth i fynd â'r maen i'r wal. Rhoir yr arian er mwyn cynorthwyo gyda chostau rhedeg y project. Ar lefel 1 gellir gwneud cais am wobr rhwng £500 a £5,000 (cyfartaledd gwobrau yw £2000). Mae gowbrau lefel 2 yn cefnogi unigolion sydd â syniadau blaengar sydd eisoes ar waith a sydd am dderbyn cymorth wrth fwrw ati ymhellach; gall gwobr lefel 2 dalu costau byw'r enillydd a bod o gymorth iddynt ymroi rhagor o'u hamser i'w projectau. Mae gan UnLtd wobrau lefel 2 o hyd at £15,000.

Ffôn: 029 2048 4811

www.unltd.org.uk

Music Therapy
Ffynonellau Eraill o Arian

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245