Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyrff Ariannu Eraill

Cyrff Ariannu Eraill


Llenyddiaeth Cymru

Llenyddiaeth Cymru (Academi gynt) yw’r Cwmni Cenedlaethol gyda chyfrifoldeb dros ddatblygu llenyddiaeth yng Nghymru. Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnwys Yr Academi Gymreig – y gymdeithas llenorion, a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd.

Cynlluniau

Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig ysgoloriaethau, gwybodaeth a help wrth baratoi llawysgrifau. Mae’n rhedeg Gwobr Flynyddol Llyfr y Flwyddyn, ac yn cynnal y Cynllun Awduron ar Daith sy’n gosod awduron mewn canolfannau cymdeithasol, ysgolion a lleoliadau eraill ar draws y wlad. Mae’n cyhoeddi cylchgrawn Taliesin ac yn rhedeg ei rhaglen ei hun o wyliau, lansiadau llyfrau, darlleniadau, gweithdai a dathliadau llenyddol eraill.

www.llenyddiaethcymru.org


Artsadmin

Cynigia Artsadmin amrediad o brosiectau datblygiad artistig a phroffesiynol; rhai ar gyfer artistiaid sydd â chrefft ddatblygedig ac un arall ar gyfer pobl ifainc sy'n chwilio i gymryd rhan am y tro cyntaf.

 • Cyngor unigol i artistiaid. Free one to one advice sessions for artists
 • Prosiectau cyfranogol ac addysgol i bobl ifanc 16 - 25 oed.
 • Sesiynau Weekender misol gydag artistiaid byd-enwog.
 • Rhaglennu wedi'i arwain gan bobl ifanc wedi'i ddarparu gan y Bwrdd Ieuenctid
 • Cynllun Bwrariaeth Artistiaid sy'n agored i geisiadau opb deunaw mis
 • Interference – archwiliad cyfranogol o ymgyrchu celfyddydol ac addysg

Nodiadau

Ffôn: 020 7247 5182

admin@artsadmin.org.uk
www.artsadmin.co.uk


British Council

Nid corff cyllido yw British Council. Mae tîm celfyddydau byd-eang y British Council yn gweithio gyda’r gorau o dalentau creadigol gwledydd Prydain I ddatblygu digwyddiadau ac enghreifftiau o gydweithrediad arloesol a safonol sy’n cysylltu miloedd o artistiaid a sefydliadau diwylliannol trwy’r byd, gan eu dwyn I berthynas agosach â’r DU.

Cynlluniau

Mae'r Cynllun Short Film Submission yn galluogi i wneuthurwyr ffilmiau byrion yn y Deyrnas Gyfunol i arddangos eu gwaith mewn gwyliau rhyngwladol. I fod yn gymwys mae angen i'r ffilmiau fod yn llai na 4 munud o ran hyd, llai na blwydd oed a bod â chyfarwyddwr neu gynhyrchydd sydd wedi'i leoli yn y Deyrnas Gyfunol. Nid oes dyddiadau cau. Unwaith y derbynnir eich ffilm, dylech aros 12 i 14 wythnoscyn bod y panel (sef ymgynghorwyr y British Council) yn gweld eich ffilm.

Ffôn: 020 7389 3194

general.enquiries@britishcouncil.org
www.britishcouncil.org.uk


Cyngor Crefftau

Y Cyngor Crefftau yw'r asiantaeth datblygu cenedlaethol ar gyfer crefftau cyfoes yn y DU.

Cynlluniau

Cynllun wobrwyo flynyddol yw Spark Plug sy'n cefnogi curaduron ac ymarferwyr crefft yn y Dyrnas Gyfunol. Cynorthwya'r gwobrau i guradurwyr ddatblygu syniadau arddangos dyfeisgar dros gyfnod o flwyddyn. Mae'r rhaglen ar hyn o bryd yn cael ei gwerthuso.

Mae'r Crafts Council Collective yn rhaglen ddatblygu proffesiynol i grefftwyr i wneuthurwyr. Mae'n cynnwys pum rhaglen o gefnogaeth ar gyfer gwneuthurwyr: Craft Rally, Hothouse, Portfolio, Injection ac Artistic Licence. Fe'i lawnsiwyd yn 2009. Yn 2010 fe lawnsiwyd a threialwyd tair ffrwd o'r rhaglenni hyn. Mae Portfolio, Injection anc Artistic Licence eto i'w lawnsio.

Nodiadau

Ffôn: 0207 806 2500

www.craftscouncil.org.uk


Cronfa E-on Source

Mae E-on yn un o gwmnïau ynni a nwy cyfannol mwyaf blaenllaw'r DU - mae'n cynhyrchu ac yn dosbarthu trydan, ac yn adwerthu ynni a nwy - ac mae'n rhan o grŵp E.ON, cwmni ynni a nwy mwyaf y byd sy'n eiddo i fuddsoddwr.

Cynlluniau

Mae'r Gronfa Egni Gynaladwy ar gau ar hyn o bryd wrth iddi ymgymryd â phroses drylwyr i werthuso dylanwad y gronfa r elusennau, grwpiau cymunedol a busnes egni E-on. Cyn gynted ag y cyflawnir y gwaith hwn fe ddiweddarir y dudalen we, gyda'r camau nesaf, gan gynnwys y canllawiau a sut i ymgesisio. Gellir nodi eich diddordeb yn y gronfa ar y wefan.

Nodiadau

www.eon-uk.com/about/2654.aspx


Rhaglen Ddiwylliant y Comisiwn Ewropeaidd 2007-2013

Mae'r rhaglen Culture, sef un o gynlluniau arloesol Ewrop, wedi hen ennill ei blwyf. Yn ei ffurf, mae'n rhedeg o 2007 hyd at 2013 gyda chyfanswm cyllid o tua €400 miliwn yn y cyfnod hwnnw. Daw holl ddigwyddiadau diwylliannol nad ydynt ar ffurf clywedol/gweledol.

Cynlluniau

Amcanion penodol y rhaglen Culture cyfredol yw:

 • hyrwyddo ymwybyddiaeth a chadwraeth eitemau diwylliannol o bwysigrwydd Ewropeaidd;
 • hyrwyddo teithio rhyngwladol ymhlith rhai sy'n gweihio yn y sector ddiwylliannol;
 • annog cylchrediad rhyngwladol o weithiau a chynnyrch diwylliannol ac artistig;
 • ysgogi deialog rhyngddiwylliannol.

Nod yr alwad hon yw cefnogi (dyddiad cau mewn cromfachau):

 • Prosiect peilot er datblygiad partneriaethau gwybodaeth (30.6.11)
 • 'Action 3.2 - Youth in the world’: Cydweithrediad gyda gwledydd ar wahân i wledydd sy'n gyfagos i'r Undeb Ewropeaidd (9.2011)

Nodiadau

ec.europa.eu


Sefydliad Diwylliant Ewrop

Mae'r Sefydliad yn gatalydd ar gyfer newid trwy'r celfyddydau a diwylliant yn Ewrop. Eu nod yw ysbrydoli, cysylltu a galluogi.

Maent yn eiriol a throsglwyddo cyfewid diwylliannol o fynegiant celfyddydol. Maent yn rhannu a chysylltu gwybodaeth ar draws y sector diwylliannol Ewropeaiddm ac yn ymgyrchu tros y celfyddydau ar bob lefel o wleidyddiaeth weithredol.

Mae'r Sefydliad yn cychwyn siwrne i chwilio am Naratif tros Ewrop - sef chwilio am bobl a chymunedau sydd yn creu storïau a gweledigaethau sy'n siapio Ewrop heddiw ac yfory. Dyma fydd prif thema'r Sefydliad yn ystod y tair blynedd i ddod ym mhob maes o'u gwaith.

Cynlluniau

Mae gan y Sefydliad dri chynllun grant: Grantiau Cydweithio, Cronfa Gymhelliad y Balcan er mwyn diwylliannol. Am ragor o wybodaeth fanwl, gweler y wefan.

Nid yw'r Sefydliad bellach yn gweithredu'r Cynllun Grant Artstig.

Nodiadau

Ffôn: 020 573 3868
eurocult@eurocult.org
www.eurocult.org


Ffilm Cymru Wales

Wedi'i sefydlu yn 2006 ac elwid gynt yn Asiantaeth Ffilm Cymru, mae gennym y dasg i helpu datblygu'r sector ffilm yng Nghymru ac i wneud y gorau o’r manteision economaidd, addysgol a diwylliannol yn ffilm. Mae Ffilm Cymru Wales yn cefnogi awduron, cyfarwyddwyr a chynhyrchwyr yng Nghymru trwy ariannu datblygu a chynhyrchu, cymorth diwydiant a chyfleoedd mentora. Ein nod yw dod â gwneuthurwyr ffilm a chynulleidfaoedd at ei gilydd drwy annog mwy o bobl i weld mwy o ffilmiau mewn mwy o leoliadau. Rydym hefyd yn hyrwyddo'r defnydd o ffilm mewn addysg ac adfywio cymunedol, cynhyrchu adnoddau addysgol ar y cyd ag athrawon i gynorthwyo llythrennedd a dysgu cyffredinol.

Pauline Burt (Prif Weithredwr) - pauline@ffilmcymruwales.com
Hannah Thomas (Pennaeth Datblygu Sector Creadigol) - hannah@ffilmcymruwales.com
Daniel Thomas (Pennaeth Addysg, Arddangos ac Adfywio) - dan@ffilmcymruwales.com
Gail Reed (Swyddog Cyllid) - gail@ffilmcymruwales.com

Canolfan Gyfryngau S4C
Parc Ty Glas
Llanisien
Caerdydd
CF14 5DU
02920 766931

enquiries@ffilmcymruwales.com
www.ffilmcymruwales.com

Nodiadau

Ffôn: 029 2046 7480
www.filmagencywales.com


First Light Movies

Mae First Light Movies yn ariannu ac yn ysbrydoli prosiectau ffilm gyda phlant a phobl ifanc rhwng 5 a 19 oed ledled y DU. Ers ei lansiad yn 2001, maent wedi galluogi dros 40,000 o gyw grëwyr proffesiynol i ysgrifennu, actio, ffilmio, goleuo, cyfarwyddo a chynhyrchu dros 1000 o ffilmiau. Mae First Light Movies yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a genres, ac yn gwneud defnydd o dechnoleg ffilm ddigidol hygyrch.

Cynlluniau

Mae gan First Light Movies bedwar prif ffrwd cyllido ar gael:

 • Media Box (nawr ar gau)
 • Young Film Fund (uchafswm o 80 ymgais yn 2011/12)
 • Pilot Grant (cyllid ar gyfer un ffilm fer hyd at 5 munud o hyd; uchafswm grant o £5000; 20% o gyllid cyfatebol)
 • Studio Grant (ariannu i rhwng dau a pedwar ffilm o hyd at 10 munud o hyd; uchafswm grant o £30,000; 20% o gyllid cyfatebol)

Mae'r Pilot Grants a'r Studio Grants yn agored i geisiadau o 2p, 3 Mai 2011; 16 Awst a 22 Tachwedd 2011.

Nodiadau

Ffôn: 0121 224 7511
info@firstlightonline.co.uk
www.firstlightonline.com

Visiting Arts

Diben 'Visiting Arts' yw cryfhau'r ddealltwriaeth rhyngddiwylliannol ar draws y celfyddydau.

Cynlluniau

Mae Artist to Artist yn cynnig cyfle i ddod â pharau o artistiaid ynghyd er mwyn cychwyn deialogau ar draws ffiniau rhyngwladol. Mae strwythur y rhaglen wedi'i deilwra gan yr artistiaid ei hunan ac yn gosod pwyslais gref ar ymchwil a chyfnewid syniadau yn hytrach na chynhyrchu. Cynigia Literature lab breswyliadau i ysgrifenwyr, beirniaid a damcaniaethwyr, mewn partneriaeth gyda sefydliadau yn y Dwyrain Canol a gogledd Affrica. Cynigia'r preswyliadau gynnig i ysgrifenwyr creadigol gydweithio i adeiladu perthnasau, ac archwilio themau iaith, treftadaeth ac ymarfer.

Ffôn: 020 3463 4560
information@visitingarts.org.uk
www.visitingarts.org.uk


Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

Mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru a'r Cyngor Prydeinig:

Maent yn hwyluso gwaith rhyngwladol yn y celfyddydau trwy gyfrwng cydweithrediadau, prosiectau, rhwydweithiau a chyfathrebu.

Darparant gyngor a chefnogaeth i artistiaid a sefydliadau celfyddydol o Gymru sy’n gweithio ar lefel ryngwladol. Maent hefyd yn fan cyswllt i artistiaid a sefydliadau celfyddydol rhyngwladol sy’n gweithio yng Nghymru.

Cynlluniau

Gelwir cronfa ceisiadau agored Celfyddydau Rhyngwladol Cymru ar gyfer gweithgarwch rhyngwladol yn Gronfa Cyfleoedd Rhyngwladol. Mae’r cynllun yn gystadleuol ac mae yna ddeg dyddiad cau trwy’r flwyddyn.

Ffôn: 029 2044 1320

info@wai.org.uk
www.wai.org.uk


Cyngor Llyfrau Cymru

Mae'r Cyngor Llyfrau'n gorff cenedlaethol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy'n ganolbwynt i'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae'n darparu nifer o wasanaethau arbenigol (ym meysydd golygu, dylunio, marchnata a dosbarthu) gyda golwg ar wella safonau cynhyrchu a chyhoeddi llyfrau yn y Gymraeg a'r Saesneg. Mae hefyd yn dosbarthu grantiau i gyhoeddwyr. Mae'n ymwneud llawer â hybu darllen a llythrennedd.

Cynlluniau

Ar eu gwefan, ceir nifer fawr o gynlluniau ar gyfer cyhoeddi yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ffôn: 01970 624151

castellbrychan@wbc.org.uk
www.cllc.org.uk


Llenyddiaeth Cymru Dramor

Mae Llenyddiaeth Cymru Dramor yn gweithio i hwyluso'r gwaith o gyfieithu llenyddiaeth Cymru. Mae'n hyrwyddo llenyddiaeth ac awduron Cymru dramor; mae'n cynnig grantiau cyfieithu i gyhoeddwyr; mae'n darparu gwybodaeth am awduron, cyfieithwyr a chyhoeddwyr; mae'n cymryd rhan mewn ffeiriau llyfrau rhyngwladol ac mae'n cydweithio â gwyliau a digwyddiadau dramor, ac yn cymryd rhan mewn prosiectau llenyddiaeth rhyngwladol.

Cynlluniau

Mae grantiau cyfieithu Llenyddiaeth Cymru Dramor yn agored i gyhoeddwyr o dramor i gyfieithu darnau o lenyddiaeth yn y Gymraeg a'r Saesneg. Yn achos cyfieithu llên Gymraeg i'r Saesneg, gall cyhoeddwyr yn y DU hefyd ymgeisio. Gall cyhoeddwyr hefyd ymgeisio er talu'r gost o gomisiynu cyfieithiadau sampl.

www.walesliterature.org

'Noise Offs' - Clwyd Theatr Cymru
Ffynonellau Eraill o Arian

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245