Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyfleoedd Ariannu Eraill

Cyfleoedd Ariannu Eraill


Celfyddydau a Busnes Cymru

Rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi a datblygu partneriaethau cydfuddiannol rhwng busnes a’r celfyddydau.

O swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llandudno, mae tîm Cymru’n gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, o ymarferwyr unigol i sefydliadau cenedlaethol ac â’r sector preifat, o ficrofusnesau drwodd i gorfforaethau rhyngwladol.

Mae i waith C&B Cymru werth profedig yn hinsawdd economaidd gyfredol Cymru. Gellir teimlo ei effaith ar blant, pobl yn y gweithle a chymunedau mawr a mân.

Mae C&B Cymru’n gwybod pan fydd busnes a’r celfyddydau’n cydweithio mewn partneriaeth sy’n wirioneddol gydfuddiannol, mae’r ddau’n dod yn gryfach gyda'n cymdeithas yn elwa ar y canlyniadau mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a phendant.

www.aandbcymru.org.uk


Porth Ariannu'r Llywodraeth

Mae porth governmentfunding.org.uk yn dod â holl raglenni ariannu rhanbarthol, lleol a chenedlaethol y llywodraeth ynghyd. Mae hefyd yn cynnwys gweinyddwyr grant annibynnol a ffynonellau Ewropeaidd ac mae'n eich diweddaru ynglŷn â rowndiau ariannu sydd ar y gweill.

Rhydd fantais gwirioneddol wrth sicrhau cyllid gan fynnonellau llywodraethol. Mae ganddo fynediad at dros £2.2 biliwn o gyllid. Caniata'r Funder's Menu i chi weld cyllid gan Lywodraeth Ganolog, Gweiniddwyr Grant Annibynnol, Ffynonellau Ewropeaidd a Llywodraeth Ranbarthol.

Mae tanysgrifiad unigol i sefydliadau gwirfoddol yn £225 heb gynnwys TAW. Fodd bynnag, mae'r gost yn dibynnu ar ba fath o sefydliad yr ydych a'r nifer o drwyddedau yr hoffech eu pwrcasu.

Cynlluniau

Nid oes cynlluniau, dim ond y cyfle i rannu a chyfnewid syniadau ac arferion da.

Notes

www.governmentfunding.org.uk/


Sefydliad Codi Arian

How2fundraise.org yw'r ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr, ar-lein sydd am ddim i'r 16 miliwn o bobl sy'n gwirfoddoli i godi arian yn y DU, gan y Sefydliad Codi Arian. Yno, gallwch rannu'r hyn rydych chi'n ei wybod, a chael eich ysbrydoli gan bobl eraill.

Cynlluniau

Nid oes cynlluniau, dim ond y cyfle i rannu a chyfnewid syniadau ac arferion da.

Notes

Ffôn: 0207 840 3790

www.how2fundraise.org


Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn rhoi llawer o gefnogaeth a gwybodaeth ddefnyddiol. Mae'r wefan yn cynnwys llawer o gyngor ar arian cynaliadwy, hyfforddiant sydd ar gael, astudiaethau achos yn ogystal â ffynonellau eraill o wybodaeth.

Cynlluniau

Mae'n gweithredu Cyllid Cynaliadwy Cymru cartref Porth Cyllid Cymru – siop un stop am gyfleoedd a chyngor ar gyllid. Mae’r porth cyllid yn agor y drws i gronfa ddata y gellir ei chwilio am gyfleoedd cyllid yn y DU, cyngor a chymorth ar godi arian a tipiau ar sut i amrywio eich ffynonellau o gyllid.

Notes

www.sustainablefundingcymru.org.uk

Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth i ddysgwyr - Llywodraeth Cymru

A Llyfryn Cyllid a Chefnogaeth 2016-17 i ddysgwyr gan Llywodraeth Cymru.

Brenda Oakes: Mission Gallery
Ffynonellau Eraill o Arian

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245