Cyngor Celfyddydau Cymru | Holiadur Cymhwysedd Ariannu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Holiadur Cymhwysedd Ariannu i Unigolion Creadigol Proffesiynol

Llenwch yr holiadur hwn er mwyn gweld a ydych yn gymwys i wneud cais fel unigolyn creadigol proffesiynol.

Dim ond unigolion creadigol proffesiynol gaiff gyflwyno cais o dan y cynllun Grantiau'r Celfyddydau i Unigolion Creadigol Proffesiynol.

Beth mae 'Unigolyn Creadigol Proffesiynol' yn ei olygu?

Ystyr hyn yw unigolion sy’n gweithio ar lefel broffesiynol ym maes y celfyddydau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys curaduron a chynhyrchwyr, ac unigolion sy’n eu diffinio eu hunain fel artistiaid ar draws yr holl fathau o gelfyddyd.

Holiadur Cymhwysedd

Os ydych yn gymwys, byddwn yn eich dychwelyd i'r dudalen flaenorol i gyflawni'r tasg oeddech wrthi. Os nad ydych yn gymwys, byddwn yn cynnig rhai tudalennau cymorth ac opsiynau ariannu eraill sydd ar gael i chi.

 • A ydych chi yn byw yng Nghymru (a bod gennych gyfeiriad parhaol yno)?

  • Nid ydych yn gymwys i ymgeisio. Ni allwn ond ystyried cefnogi Unigolion Creadigol Proffesiynol sy'n byw yng Nghymru a sydd gyda chyfeiriad parhaol yma.

  • Rydych yn gymwys.

 • A ydych chi'n hŷn nag 18?

  • Mae'n rhaid i chi fod dros 18 oed i fod yn gymwys i ymgeisio.

  • Rydych yn gymwys.

 • A ydych chi yn derbyn addysg yn llawn amser (boed hynny mewn ysgol, coleg neu brifysgol?

  • Rydych yn gymwys.

  • Nid ydych yn gymwys i ymgeisio os ydych ar hyn o bryd yn derbyn addysg yn llawn amser.

 • A yw eich CV Artistig yn dangos tystiolaeth o hwyluso neu greu gwaith artistig i'w gyflwyno i gynulleidfaeoedd celf (ystyr hyn yw pobl sy'n mynd i orielau, theatrau a digwyddiadau celfyddydol eraill)?

  • Nid ydym yn ariannu unigolion/unigolion creadigol proffesiynol/artistiaid nad ydynt wedi cyflwyno gwaith i gynulleidfaoedd yn broffesiynol.

  • Rydych yn gymwys.

 • Ydych chi'n deall egwyddorion cyfle cyfartal ac yn eu cymhwyso i'ch gwaith (hynny yw, bod heb ragfarn ar sail hil, lliw, oed, rhyw, cenedl, crefydd nac anabledd meddyliol neu gorfforol)?

  • Rydych yn gymwys.

  • Nid ydych yn gymwys i ymgeisio. Disgwyliwn fod gan bob ymgeisydd ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Gyfleoedd Cyfartal a bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn eu gwaith.

 • 6. A oes gennych dystiolaeth o’ch banc yn profi fod gennych gyfrif yn enw eich hun? Cliciwch yma am fanylion

  • Ni allwch ymgeisio heb y wybodaeth yma, hyd yn oed os ydych wedi ei ddanfon i ni o’r blaen
  • Bydd rhaid i chi uwchlwytho hwn fel tystiolaeth i’ch cais
 • A oes gennych ddyledion sy'n gysylltiedig ag unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru?

  • Rydych yn gymwys.

  • Rydych yn gymwys. (Bydd rhaid i chi fodloni unrhyw amodau sy'n weddill cyn bod yn gymwys i ymgeisio. Gallai hyn gynnwys dychwelyd dogfennaeth prosiect neu ad-dalu arian.)

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245