Cyngor Celfyddydau Cymru | Holiadur Cymhwysedd Ariannu i Sefydliadau

Holiadur Cymhwysedd Ariannu i Sefydliadau

Llenwch yr holiadur hwn er mwyn gweld a ydych yn gymwys fel sefydliad i wneud cais am arian gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Bydd yr holiadur isod yn eich cynorthwyo i gael gwybod a ellwch ymgeisio am Grantiau Celfyddydol i Sefydliadau. Cyn ateb y cwestiynau, darllenwch yr arweiniad, Cychwyn Arni.

Holi am lywodraethu

Mae llawer o'r cwestiynau am lywodraethu. Golyga hyn

 • sut y mae eich sefydliad wedi'i sefydlu
 • beth yw ei amcanion
 • sut y mae'n gweithio.

Am gymorth gyda'r materion hyn, darllenwch ein ffeithlen am lywodraethu.

Os gwnewch unrhyw ddatganiadau camarweiniol neu anghywir yn yr holiadur hwn, mae'n bosibl y bydd yn rhaid ichi ad-dalu unrhyw grant a gewch gennym.

Gwirio cymhwysedd eich sefydliad

Os ydych yn gymwys, byddwn yn eich dychwelyd i'r dudalen flaenorol i gyflawni'r tasg oeddech wrthi. Os nad ydych yn gymwys, byddwn yn cynnig rhai tudalennau cymorth ac opsiynau ariannu eraill sydd ar gael i chi.

 • 1. Ble mae cartref eich sefydliad?

  • Rydych yn gymwys i ymgeisio am Grantiau Celfyddydol i Sefydliadau. Nid ydych yn gymwys i ymgeisio i Raglen Gyfalaf y Loteri.

  • Nid ydych yn gymwys i ymgeisio. Gallwn ddim ond ystyried ceisiadau oddi wrth sefydliadau sydd yng Nghymru, mewn rhan arall o'r Deyrnas Unedig neu yn yr Undeb Ewropeaidd.
  • Rydych yn gymwys i ymgeisio am Grantiau Celfyddydol i Sefydliadau. Nid ydych yn gymwys i ymgeisio i Raglen Gyfalaf y Loteri.

  • Rydych yn gymwys.

 • 2. Pa ddisgrifiad sy'n gweddu orau i'ch sefydliad?

  • Rydych yn gymwys.

  • Rydych yn gymwys i ymgeisio am Grantiau Celfyddydol i Sefydliadau os gellwch arddangos yn glir eich bod yn ymgeisio am brosiect celfyddydol hunangynhwysol a fydd er budd y cyhoedd ac nid er eich budd preifat eich hun.
  • Rydych yn gymwys.

  • Rydych yn gymwys i ymgeisio cyn belled â bod eich prosiect yn cefnogi gweithgarwch sydd er budd y gymuned ehangach neu artistiaid. Nid yw ysgolion yn gymwys i ymgeisio.
  • Rydych yn gymwys.

  • Rydych yn gymwys.

  • Nid ydych yn gymwys i ymgeisio am Grantiau Celfyddydol i Sefydliadau. Cyfeiriwch at ein grantiau am Bobl Greadigol Broffesiynol.

 • 3. A oes gan eich sefydliad ddogfen lywodraethol (megis cyfansoddiad, gweithred ymddiriedolaeth neu erthyglau cwmni) sy'n dangos mai un o'ch amcanion yw darparu gweithgarwch celfyddydol?

  • I fod yn gymwys i ymgeisio, mae'n rhaid i'ch sefydliad feddu ar ddogfen lywodraethol sy'n dangos mai un o'ch amcanion yw darparu gweithgarwch celfyddydol (heblaw mai corff statudol yr ydych megis ysgol, cyngor tref, awdurdod lleol, corff iechyd neu brifysgol).
  • Rydych yn gymwys.

 • 4. A oes gan eich sefydliad ddogfen lywodraethol (megis cyfansoddiad, gweithred ymddiriedolaeth neu erthyglau cwmni) sy'n cynnwys cymal priodol am ddiddymu eich sefydliad a ddisgrifia'r hyn a ddigwydd gyda gweddill ei asedau ar ôl talu'r holl ddyledion a'r ymrwymedigaethau, pe diddymir ef?

  • I fod yn gymwys i ymgeisio, mae'n rhaid i'ch sefydliad feddu ar ddogfen lywodraethol (megis cyfansoddiad, gweithred ymddiriedolaeth neu erthyglau cwmni) sy'n cynnwys cymal priodol am ddiddymu eich sefydliad a ddisgrifia'r hyn a ddigwydd gyda gweddill ei asedau ar ôl talu'r holl ddyledion a'r ymrwymedigaethau, pe diddymir ef (heblaw mai corff statudol yr ydych megis ysgol, cyngor tref, awdurdod lleol, corff iechyd neu brifysgol)
  • Rydych yn gymwys.

 • 5. A all eich sefydliad ddarparu tystiolaeth i ddangos bod ganddo hanes o lwyddo wrth ddarparu gweithgareddau celfyddydol i gynulleidfaoedd neu ymgyfranogwyr?

  • I fod yn gymwys i ymgeisio, bydd arnoch angen gallu dangos inni drwy'r wybodaeth a roddwch yn eich ffurflen gais a'ch dogfennau ategol bod gennych hanes o lwyddo wrth ddarparu gweithgareddau celfyddydol i gynulleidfaoedd neu ymgyfranogwyr.

  • Rydych yn gymwys.

 • 7. A all eich sefydliad ddarparu tystiolaeth i ddangos bod gennych Bolisi Cyfle Cyfartal a adolygwyd gan eich corff llywodraethu yn y tair blynedd diwethaf ac sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth gyfredol?

  • I fod yn gymwys i ymgeisio, mae'n rhaid bod gan eich sefydliad Bolisi Cyfle Cyfartal diweddar.
  • Rydych yn gymwys.

 • 8. A oes gan eich sefydliad ddyledion sy'n gysylltiedig ag unrhyw gytundeb ariannol â Chyngor Celfyddydau Cymru?

  • Rydych yn gymwys.

  • Bydd yn rhaid ichi fodloni unrhyw delerau heb eu bodloni cyn y byddwch yn gymwys i ymgeisio. Gallai hyn gynnwys dychwelyd dogfennaeth brosiect neu ad-dalu arian.
 • 6. A oes gennych dystiolaeth o’ch banc yn dangos fod gennych gyfrif yn enw’r cwmni, ynghyd ag enwau o leiaf 2 berson sydd gyda’r hawl i awdurdodi trafodion (llofnodwyr y cyfrif)? Cliciwch yma am fanylion o'r hyn sydd ei angen

  • Ni allwch ymgeisio heb y wybodaeth yma, hyd yn oed os ydych wedi ei ddanfon i ni o’r blaen.
  • Rydych yn gymwys. Bydd rhaid i chi uwchlwytho hwn fel tystiolaeth i’ch cais

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245