Cyngor Celfyddydau Cymru | Newyddion diweddaraf

Newyddion diweddaraf

Cyhoeddiad: 24 Chwefror 2016

Amddiffyn arian ein sefydliadau allweddol er gwaethaf y toriadau cyllidebol cyffredinol


15/09/2015

Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2016/17 / Adolygiad Buddsoddi 2015 - Llythyr i Sefydliadau Refeniw


23/09/2015

Cyngor Celfyddydau Cymru'n cyhoeddi portffolio dros dro


18/08/2015

Yn dilyn cyfarfod Cyngor ar ddydd Mawrth 11 Awst 2015, mae'r ddogfen hon yn cynnwys gwybodaeth bwysig yn rhagair y Cadeirydd am newidiadau i gamau sydd i ddod ym mhroses Adolygiad Buddsoddi 2015.

Y sefyllfa ddiweddaraf: Adolygiad Buddsoddi 2015: datganiad interim gan Gyngor Celfyddydau Cymru

01/06/2015

Erbyn hyn aeth y dyddiad cau heibio a buom wrthi'n coladu a threfnu'r wybodaeth yn barod at y cam nesaf ym mhroses yr Adolygiad.

Yn ein tyb ni, byddai'n ddiddorol rhannu ychydig o'r data pennawd â chi:

  • cawsom gyfanswm o 94 cais gan gynnwys 26 oddi wrth sefydliadau nad ydynt ar hyn o bryd yn rhan o'r portffolio.
  • gofynnwyd am gyfanswm o £32.798 miliwn ar gyfer 2016/17. Mae hyn yn gynnydd o £5.64 miliwn (+17%) o'i gymharu â ffigwr y flwyddyn gyfredol sy'n £27.157 miliwn.
  • o'r cynnydd o £5.64 miliwn, gofynnodd yr ymgeiswyr newydd am £3.125 miliwn ohono.

Rhestra'r ddogfen hon bob un o'r sefydliadau a gyflwynodd gais.

01/04/2015

Nodwch os gwelwch yn dda ein bod wedi addasu'r dyddiad yn ein meini prawf cymhwyso, sy'n manylu am ba hyd y mae'n rhaid y ymddiriedolwyr ddal eu swydd. Mae sefydliadau gydag o leiaf 5 ymddiriedolwr/cyfarwyddwr erbyn 21 Mai 2015 bellach yn gymwys. .

Darllenwch y Cylch Gorchwyl diwygiedig am ragor o wybodaeth.

25/03/2015

Mae proses ymgeisio yr Adolygiad Buddsoddi yn awr ar agor.

Mae'r ymateb i'r ymgynhoriad bellach wedi'i gyhoeddi.

Rydym yn ymgynghori ar y dogfennau Gwneud Apêl a'r Ffurflen Apelio.

Gohebiaeth

Llythyr i Sefydliadau Refeniw - 19 Rhagfyr 2014

Newyddion diweddaraf
Adolygiad Buddsoddi 2015

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245