Cyngor Celfyddydau Cymru | Pynciau i'w trafod

Pynciau i'w trafod

Hyd at 10 Gorffennaf 31 Gorffennaf hoffem feithrin trafodaethau parhaus ar-lein, gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, am rai o'r pynciau sy'n effeithio ar gyflwr y celfyddydau yng Nghymru yn y dyfodol.

#adbudd2015

Dechreuodd y trafodaethau hyn ym mis Mawrth a mis Ebrill eleni, pan fynychodd neu gynhaliodd Gyngor Celfyddydau Cymru fforymau, i feithrin dealltwriaeth o gyd-destun yr Adolygiad Buddsoddi presennol. Gwnaethom hyn ar draws gwahanol rannau o'r sector celfyddydau. Mae'r deunydd cyflwyno a ddefnyddiwyd yn y sesiynau hyn i'w gael yn y cyflwyniad isod.

Adolygiad Buddsoddi 2015 - Cyflwyniad cyffredinol(3420k)

Gellir gweld y pynciau trafod allweddol isod. Os oes pynciau eraill y byddech yn dymuno eu gweld yn rhan o'r ddadl gyd-destunol o amgylch ein Hadolygiad Buddsoddi, cysylltwch â adolygiadbuddsoddi@cyngorcelfyddydaucymru.org.uk neu defnyddiwch #adbudd2015 ar y cyfryngau cymdeithasol.

Y Pynciau

1. Sut gallwn ni ddatblygu a chynyddu cyfranogiad gweithredol?

Mae'r Gweinidog wedi lansio thema allweddol ar gyfer y celfyddydau yng Nghymru: sut y gallwn ddatblygu a chynyddu cyfranogiad gweithredol? Mae'r tueddiadau wedi bod yn galonogol dros y blynyddoedd diwethaf, a sut y gall y celfyddydau lluosogi'r ffyrdd y gall pobl gymryd rhan trwy gyd-greu cymunedau ar-lein, dolenni adborth, profiad gwaith, gwirfoddoli yn ogystal â'r gweithdy ymarferol.Sut y gallwn rannu dealltwriaeth a datblygu mwy o ymgysylltu a sut y gallwn ffocysu'r ymgysylltu hwnnw yn effeithiol?

Darllenwch Ysbrydoli... Ein Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r Celfyddydau yng Nghymru

2. Beth yw rôl y cwmnïau Cenedlaethol yn chwarae eu rhan yn y Gymru greadigol?

Y cwestiwn yr ydym yn ei ofyn i'n cwmnïau Cenedlaethol yw'r un a fframiwyd yn Ysbrydoli.Gofynasom iddynt i adlewyrchu "sut y maen nhw'n Genedlaethol?" Mae'r atebion yn amlhaenog ac yn amrywio o gwmni i gwmni.

Datgelodd y dadleuon gyda'r cwmnïau Cenedlaethol yr angen i gyfnewid syniadau yn fwy a meithrin eu hymdeimlad o fod yn gydweithfa lle gallent, o safbwynt adnoddau a chydweithio a'u perthynas â Chymru a'i chelfyddydau yn ehangach.

Beth yw rôl y cwmnïau Cenedlaethol yn chwarae eu rhan yn y Gymru greadigol?

Darllenwch Ysbrydoli... Ein Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r Celfyddydau yng Nghymru

3. Sut y gall y celfyddydau wneud gwahaniaeth, yn enwedig lle mae amddifadedd yn effeithio ar fywydau a chyfleoedd?

Mae'r Llywodraeth yn gofyn i'r celfyddydau weithredu fel y gall wneud gwahaniaeth, ac yn arbennig lle mae bywydau a chyfleoedd yn cael eu heffeithio gan gylchred amddifadedd.

Un o'r themâu sy'n dod allan o' Adolygiad Buddsoddi hwn yw sut i greu rhagor o ddulliau ar y cyd, rhagor o effaith gynyddol y celfyddydau mewn cymunedau, dulliau mwy cynaledig.

Sut y gallwn gael at hyn a chyflawni mwy, tra bo cyllid yn prinhau fwyfwy?

Darllenwch Ysbrydoli... Ein Strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r Celfyddydau yng Nghymru

4. Beth sydd angen ei rhoi yn eu lle i adeiladu llwybr dilyniant gwell i'n cerddorion i mewn i yrfaoedd cynaliadwy?

Yn Adolygiad Buddsoddi diwethaf Cyngor Celfyddydau Cymru adnabuwyd nifer o faterion yn ymwneud â datblygu talent yn y sector cerddoriaeth a gallu cerddorion i ddatblygu marchnadoedd i'w gwaith y tu hwnt i Gymru i sicrhau rhagor o gynaliadwyedd.

Cafwyd llwyddiannau nodedig drosy blynyddoedd diwethaf, ond mae'r sylfeini strwythurol ar gyfer cerddoriaeth yn dal i fod yn ddiffygiol.

www.wai.org.uk/womex-13/womex13-legacy

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245