Cyngor Celfyddydau Cymru | Crefftau

Crefftau

Ein Gweledigaeth

Bod Cymru'n llunio, denu a hyrwyddo sector Crefftaueang, dichonadwy ac uchelgeisiol lle mae gan wneuthurwyr fynediad i rwydwaith o orielau, gwasanaethau a chyfleusterau sydd ag adnoddau digonol, fel y gall eu gwaith ffynnu a chyrraedd nifer cynyddol o bobl yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Cynllun Casglu: lliw llawn

Astudiaethau Achos

Stiwdios Clai Fireworks

Yn 2005, llwyddodd Stiwdios Clai Fireworks i dderbyn un o Grantiau Cyfalaf y Loteri gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Mwy . . . Darllen Mwy

Artist: Sam Bakewell

Anna Lewis

Gemydd yw Anna Lewis o Abertawe ac yn 2006 dyfarnwyd £10,000 iddi ar ôl iddi wneud cais am Ddyfarniad Cymru Greadigol.

Mwy . . . Darllen Mwy

'Cathexis': Anna Lewis ~ Llun/Photo : Jesse Seaward

Artistiaid a Sefydliadau

Pori neu chwilio pob proffil
Tudalen 1|2|3|4|5|6|7|8|9|
10|11|12|13|14|15|16|17|18|19

Cyngor Celfyddydau Cymru

Hysbysebwyd y digwyddiadau a'r cyfleoedd hyn gan Weinyddwyr yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, cysylltwch â'r unigolyn/sefydliad perthnasol am ragor o wybodaeth ar unrhyw un o'r hysbysebion hyn.

Untitled User

Mostyn

Ar agor: yn ddyddiol, 10.30YB - 4.00YP Mynediad am ddim. Ers ailagor ym Mai 2010 yn dilyn cynllun ehangu ac ailwampio arobryn gan Benseiri Ellis Williams, Mostyn yw'r brif oriel gelf gyfoes yng Nghymru. Gyda chwe oriel, cyfleusterau addysgol ardderchog, siop sylweddol ei mhaint yn gwerthu argraffiadau nifer cyfyngedig a chyhoeddiadau yn ymwneud â'r arddangosfeydd, caffi yn gweini coffi a phrydau ysgafn blasus mae'r Mostyn ynghanol tref Llandudo ar lannau gogledd Cymru yn le delfrydol i ymweld. Mae'r rhaglen arddangosfeydd heriol a diddorol yn newid yn dymhorol ac yn dangos y gorau gan artistiaid o Gymru, gweddill y DU a thramor. I gydfynd â phob arddangosfa mae rhaglen gynhwysfawr o weithgareddau yn cynnwys sgyrsiau gyda artistiaid, digwyddiadau, ffilmiau a gweithgareddau addysgol.

Untitled User

Bocs

Mae Bocs yn rhwydwaith cefnogol o artistiaid ifanc sy'n cwmpasu'r celfyddydau gweledol, cerddoriaeth a pherfformiad. Eu nod yw sefydlu canolnwynt i fod yn gatalydd i ragoriaeth mewn celf gyfoes ifanc.

Print Market Project

The Print Market Project is a fine art print studio aiming to provide both the facilities and expertise to allow for progressive, diverse and exciting print related projects to be undertaken. The studio works with individuals and small groups in the creation and production of prints, across a range of process. We are able to work with artists who are experienced printmakers and need a place to create new prints, either one-offs or editions; but more fundamental is our ability to work with artists from a variety of disciplines in the development of their work using print as a vehicle for their fine art practice.

Untitled User

Theatr Byd Bychan

Small World Theatre is an artist-led emergent organisation, a self-organising entity. Constantly evolving, contracting and expanding, it is a complex system. Small World Theatre has 3 main streams of activity: Producing and performing our own original shows and events: creating theatre performances that can tour small and mid scale venues. Street shows and site-specific spectaculars as well as intimate, environmentally sensitive experiences. Running our own venue: presenting a range of arts and performance events, mentoring emerging artists/performers, hosting conferences, community events, classes and workshops. The building is an accessible, welcoming space that provides a model of sustainability for other organisations striving towards a zero carbon future. Implementing projects and facilitating workshops: developed and delivered in house, in the community by us and for other agencies. Designing and delivering international projects in arts and theatre for development. We facilitate workshops, design and deliver our own accredited training programmes and also for other organisations. These programmes build skills and confidence with people of different ages and abilities. We are pioneers in developing and using methodologies now increasingly called SEED SCALE

Untitled User

Oriel Gelf Glynn Vivian

Offers a broad range of visual arts from the original bequest of Richard Glynn Vivian (1835-1910) to 20th Century Welsh art. Founded in 1911, the Gallery is well represented with modern painting and sculpture by Hepworth, Nicholson and Nash alongside Welsh artists such as Ceri Richards, Gwen John and Augustus John. These works complement the dynamic Exhibitions Programme which brings the work of today's artists alive with its sharp, contemporary overview of the arts in a local, national and international context. The Learning Programme focuses on meeting the needs of diverse audiences with an open, engaging and transformative approach to participation.

Untitled User

Cyswllt Celf

Sefydliad celf cymunedol ysbrydol yw Cyswllt Celf, sy’n gweithio yng Ngogledd Powys ac ar hyd y cymunedau ar y ffin ers 1994.

Untitled User

Theatr Mwldan

Mae Theatr Mwldan yn ganolfan cyflwyno a chynhyrchu bywiog sydd wedi ei lleoli yn Aberteifi, yng nghanol cefn gwlad brydferth Gorllewin Cymru. Gyda ymroddiad tuag at arloesi, gweledigaeth a rhagoriaeth, cafodd Theatr Mwldan ei disgrifio gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel ‘rhagorol’ ac fel ‘model o ymarfer gorau a rhagoriaeth’ am ei gwaith teithio a chynhyrchu. Yn ddiweddar, derbyniodd Theatr Mwldan Gwobr Beacon am 2008 a 2009 o Gyngor Celfyddydau Cymru, un o ond 22 sefydliad y celfyddydau yng Nghymru i dderbyn y gydnabyddiaeth arbennig hon. Mae gan Theatr Mwldan rôl bwysig mewn cyfrannu tuag at adfywiad economeg, cymdeithasol a diwylliannol lleol Aberteifi a’r cyffiniau. Mae Theatr Mwldan yn sefydliad nid-am-elw sy’n cyfuno gweithgaredd economaidd gyda phwrpas cymdeithasol a moesegol. Wrth galon y Mwldan yw’r cred y gall y celfyddydau gyflwyno profiadau gall newid a gwella ein bywyd ac sy’n meddu ar y p?er i newid canfyddiadau a chynyddu goddefiad, torri ar raniadau diwylliannol a chaniatáu mwy o ddealltwriaeth – sydd mor addas ar gyfer y gymuned rydym yn rhan ohoni ag y mae i’r blaned rydym yn byw arni. Mae’r weledigaeth hon wrth wraidd Theatr Mwldan a’i holl weithgareddau

Untitled User

Oriel Myrddin

Oriel Myrddin Gallery is a contemporary art and craft gallery showing a changing programme of contemporary art and craft exhibitions. An innovative programme of educational and cummunity activites runs alongside the exhibition programme throughout the year. Oriel Myrddin is proud to feature the best regional, national and international makers in the gallery shop.

Untitled User

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, sydd wedi ennill sawl wobr, yw'r ganolfan fwyaf o'i math yng Nghymru ac fe'i hystyrir yn genedlaethol fel canolfan flaenllaw ac arloesol ym myd y celfyddydau. Mae ganddi raglen artistig eang, o safbwynt cynhyrchu a chyflwyno, ar draws holl ystod y celfyddydau gan gynnwys drama, dawns, cerddoriaeth, y celfyddydau gweledol, y celfyddydau cymhwysol, ffilm, cyfryngau newydd a chelfyddydau cymunedol ac fe'i cydnabyddir fel canolfan genedlaethol ar gyfer datblygu'r celfyddydau. 'Rydym yn croesawu dros 750,000 o ymwelwyr y flwyddyn, gan gynnwys dros 100,000 yn mynychu'r celfyddydau perfformio a gweithgareddau yn nodweddu gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol; 236,000 ym ymweld â'r arddangosfeydd a thros 100,000 yn cymryd rhan yn ein rhaglen addysg a chelfyddydau cymunedol unigryw. Yn 2000 cwblhaodd Canolfan y Celfyddydau ail-ddatblygiad gwerth £4.3 miliwn. Yn 2009 bu'n ymgymryd â datblygiad ychwanegol gwerth £1.75 miliwn a ychwanegodd at gyfleusterau'r Ganolfan nifer sylweddol o stiwdios ar gyfer artistiaid a'r diwydiannau creadigol, sydd hefyd yn gartref i'r sawl sy'n cymryd rhan yn rhaglen artistiaid preswyl uchelgeisiol y Ganolfan. Mae'r datblygiad diweddaraf hwn yn golygu bod gan Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth amrediad o gyfleusterau sydd heb eu hail ym Mhrydain.

Untitled User

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Lleolir Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange mewn plasdy Fictoraidd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dyma’r ganolfan ranbarthol ar gyfer y celfyddydau cymhwysol yn Ne Ddwyrain Cymru. Mae’r Ganolfan yn creu ac yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd dynamig a chyffrous sy’n hyrwyddo’r celfyddydau cymhwysol ac yn darparu rhaglen addysg a chyfranogaeth helaeth i’r gymuned leol. Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn elusen gofrestredig gaiff ei llywodraethu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr gwirfoddol. Mae Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange yn un o gleientiaid refeniw Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn meddu ar Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae’r Ganolfan hefyd yn derbyn cyllid gan Gyngor Sir Fynwy, Cyngor Cymuned Cwmbrân, Cyngor Cymuned Croesyceiliog a Llanyrafon a gan ymddiriedolaethau a chronfeydd annibynnol.

Untitled User

Celf ar y Blaen

Mae Celf ar y Blaen yn sefydliad celf cymunedol sy’n gweithio ar draws ardaloedd Dwyrain Blaenau’r Cymoedd yn cynnwys bwrdeisdrefi sirol Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen. Sefydlwyd Celf ar y Blaen ym mis Ebrill 2008 ac mae ei swyddfa yn Sefydliad Glowyr Llanhiledd ond mae’n trefnu gweithgareddau celf mewn gwahanol ganolfannau ym mhob rhan o’r ardal. Ariannir Celf ar y Blaen gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy Gyngor Celfyddydau Cymru a chaiff ei gefnogi gan bartneriaeth o’r pedwar awdurdod lleol sy’n gysylltiedig.

Untitled User

Canolfan Mileniwm Cymru

Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Amdanom Ni Ein Gweledigaeth Yr Adeilad Y Ganolfan yn cyflwyno Hoffwn Ni Ddiolch i... Gwobrau Ein pobl Yr Amgylchedd Cwestiynau Cyffredin am y Wefan Gwaith Ffeithiau ac Ystadegau Amdanom Ni Agorodd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi meithrin enw iddi’i hun fel un o gyrchfannau celfyddydol a diwylliannol eiconig y Byd. Gweledigaeth y Ganolfan yw bod yn lleoliad diwylliannol rhyngwladol o bwys ac yn ganolfan i'r celfyddydau perfformio, yn enwog am ei hysbrydoliaeth, ei rhagoriaeth a'i harweinyddiaeth. Y Ganolfan yw un o ganolfannau mwyaf unigryw a bywiog Ewrop i'r celfyddydau perfformio, a agorwyd gan Ei Mawrhydi'r Frenhines yn 2004. Edrychwch heibio'r muriau allanol anhygoel, sydd wedi ymddangos ar Torchwood a Dr Who, a chewch brofi awyrgylch gyffrous sy'n gwneud i'n hymwelwyr ddychwelyd aton ni dro ar ôl tro. Rydyn ni'n fwy na theatr. Mae'n hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau cerdd gorau'r West End, opera, ballet a dawns gyfoes, hip hop a digrifwyr, arddangosfeydd celfyddydol, gweithdai, diwrnodau hyfforddi, perfformiadau dyddiol rhad ac am ddim yn y cyntedd, teithiau tywys, bariau a bwytai ... mae rhywbeth at ddant pawb.

Llun/Photo: Phil Boorman

Chapter

Mae Chapter yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop, or ran maint a gweithgarwech, gyda sinemau, theatrau, ystafelloedd arddangos, stiwdios, caffi, bariau sydd wedi enill gwobrau, dros 60 o ystafelloedd ar gyfer gwaith diwylliannol a mwy! Os ydych chi am fynd dan groen perfformiad, am weld ffilmiau sy'n codi'ch ysbryd ac yn cynhesu'r galon, am weld arddangosfa sy'n codi ysbryd ac yn cynhesy'r galon, am weld arddangosfa sy'n chwareus, yn bryfoclyd ac sy'n gwneud i chi feddwi neu am synfyfyrio dros goffi yn y caffi, yna ymunwch a ni yn Chapter - byddwch yn sicr o gael croeso.

Untitled User

Ffotogallery

Yr asiantaeth datblygu cenedlaethol i ffotograffiaeth a chyfryngau lens yng Nghymru. Mae'n ymwneud â chomisiynu artistiaid, arddangosfeydd, cyhoeddi, cyrsiau achrededig a gweithgareddau addysgol.

Untitled User

Articulture Cymru

Articulture is a creative organisation that aims to bring together public arts practitioners in Wales to generate and support innovation, collaboration and production of unique outdoor performance and spectacle.

Untitled User

Anne Morgan

Anne makes jewellery using reticulated silver and combining semi-precious stones. Her new work ‘Coast’ is supported by the Arts Council of Wales and uses a combination of her own work and found objects gathered from coastlines. The pieces are often one off’s, and echo the land around the beaches, with a sweeping echo of the land that ceases to exist through nature’s natural erosion, that instead of losing something, layers of the previous history whether natural or manmade are uncovered. Anne has also been selected to design and make the crown for the 2012 National Eisteddfod in Wales. She also received a Project Grant in 2008.

Untitled User

Royal Cambrian Academy of Art

Elusen yw'r Royal Cambrian Academy of Art sydd â'r nod o hybu'r mwynhad o gelf weledol trwy gyfrwng arddangosfeydd bywiog a rhaglen addysgiadol. Yr RCA yw'r sefydliad mwyaf hirhoedlog o'i fath yng Nghymru gyda hyd at 100 academwr yn aelod ohono.

Untitled User

The Romani Cultural and Arts Company

The Romani Cultural and Arts Company was formed in September 2009 as a not-for-profit company limited by guarantee (No. 07005660) and is a registered charity (No.1138150). Working through the arts the Company raises funds to take community development and educational projects onto Gypsy, Roma and Traveller sites and into Gorjer and ‘country-folk’ communities across Wales.

Untitled User

Oriel Davies

Mae’r Oriel yn datblygu a’n cyflwyno tua deg arddangosfa pob blwyddyn ar draws tri gofod yn yr oriel. Mae’r rhain yn amrywio o arddangosfeydd mawr a ddewiswyd o gasgliadau cenedlaethol, i waith newydd gan artistiaid sefydledig, ac i waith mwy arbrofol gan artistiaid sy’n datblygu yng ngofod Test Bed Oriel Davies. Yn ogystal â chomisiynu gwaith newydd, mae Oriel Davies hefyd yn cynhyrchu ffilmiau gan artistiaid, ac ystod o gyhoeddiadau o ansawdd uchel. Mae sawl cyfleuster ar gael yn yr Oriel, sy’n cynnwys golau, llachar, modern sy’n gweini bwyd cartref blasus tu mewn yn ogystal â thu allan ar deras y caffi. Mae siop ar gael hefyd, sydd ag ystod eang o emwaith gan gynllunwyr, cerameg, a thecstilau unigryw gan wneuthurwyr lleol a chenedlaethol adnabyddus mewn stoc, yn ogystal â llyfrau a chylchgronau celf, anrhegion gan gynllunwyr a deunydd ysgrifennu, a theganau, llyfrau a gemau i blant. Ochr yn ochr â rhaglen yr arddangosfa, sy’n aml yn teithio i leoliadau eraill ar draws y wlad, mae Oriel Davies hefyd yn cynnal cymysgedd fawr o weithdai, cyrsiau, sgyrsiau a digwyddiadau ysgogol. Mae’r Oriel hefyd yn enwog iawn am ei phrosiectau arloesol oddi ar-safle ac am ei rhaglenni addysgol i ysgolion, colegau ac i’r gymuned ehangach. Oriau agor Mae Oriel Davies Gallery ar agor Llun - Sadwrn, 10yb - 5yh, gan gynnwys Gwyliau’r Banc. Mae mynediad i’r oriel bob amser am ddim. Elusen ddielw yw Oriel Davies Gallery (Elusen Gofrestredig rhif 104890) sy’n derbyn cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Powys. Mae’r Oriel yn ennill incwm ychwanegol o amryw o ffynonellau, er enghraifft, ymddiriedolaethau elusennol, sefydliadau a drwy nawdd corfforaethol, o elw o siop yr Oriel ac o roddion unigol. Diolch yn fawr iawn i’n holl gefnogwyr.

Untitled User

Llinos Lanini

Prynodd Llinos gamera dugudol DSLR yn lle ci, i gadw’n heini, chwe’ mlynedd yn ôl. Chwe’ mis yn ddiweddarach ennillodd gystadleuaeth yn y Daily Telegraph, a chael trip i Singapor i dynnu lluniau ar gyfer Calendr 2007 Bwrdd Twristiaeth Singapor. Ennillodd Gwobr Ffotograffiaeth ‘Artist y Flwyddyn Cymru 2010’ a cyrhaeddodd y rownd derfynol yn 2009. Mae'r gwaith yn cofnodi byd o eiliadau byrhoedlog - mewn tirweddau gwledig a diwydiannol, tirwedd dinasoedd, bywydau pobl, ei bywyd hi. Ar hyn o bryd mae ei phrosiect - 'Capel' yn cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Celfyddydau a Busnes Cymru

Rôl C&B Cymru yw hyrwyddo, galluogi a datblygu partneriaethau cydfuddiannol rhwng busnes a’r celfyddydau. O swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llandudno, mae tîm Cymru’n gweithio gydag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol yn y celfyddydau, o ymarferwyr unigol i sefydliadau cenedlaethol ac â’r sector preifat, o ficrofusnesau drwodd i gorfforaethau rhyngwladol. Mae i waith C&B Cymru werth profedig yn hinsawdd economaidd gyfredol Cymru. Gellir teimlo ei effaith ar blant, pobl yn y gweithle a chymunedau mawr a mân. Mae C&B Cymru’n gwybod pan fydd busnes a’r celfyddydau’n cydweithio mewn partneriaeth sy’n wirioneddol gydfuddiannol, mae’r ddau’n dod yn gryfach gyda'n cymdeithas yn elwa ar y canlyniadau mewn ffyrdd pellgyrhaeddol a phendant.

Untitled User

Pypedau Vagabondi

Theatr bypedau broffesiynol ydyn ni sy'n darparu adloniant, addysg ac ysbrydoliaeth ledled y bydysawd (ond yn bennaf yng Nghymru ac yn Lloegr.)

Untitled User

Visiting Arts

We work internationally connecting artists to artists, organisations to organisations and networking across the globe. We provide advice, information and training on working internationally as well as creating projects linking artists.

Artis Cymuned

Artis Community/Cymuned believes in the transformational power of creativity. We deliver high quality professional art experiences to communities across the South Wales Valleys and beyond, with regular classes in creative dance and dance theatre, as well as bespoke visual and public art projects and celebratory events. We are committed to ensuring that creativity plays a role socially, educationally, culturally by innovating, inspiring, including.

Untitled User

Oriel King Street

King Street Gallery is an artist-led cooperative gallery formed in 2004 and incorporated as a not-for-profit limited company at that time. KSG generally has 25-30 artist members and has recently relocated to street level premises to raise its profile and expand its areas of activity. We are currently developing a dedicated room for use as a workshop and external exhibition space as an adjunct to the cooperative's own gallery and retail area. We aim to maintain membership from applications submitted by regional artists and makers working to a consistently high standard and have been a Collectorplan approved gallery for many years. Our objective is to show and sell our own work to the regional market and encourage each other's professional practices as both artists and administrators of a contemporary commercially self sufficient gallery.

Untitled User

Oriel Mission

Mission Gallery is one of Wales’ best adapted spaces for contemporary visual art, craft and applied art. Developing a reputation for dynamic and distinctive programming and for presenting excellence across the visual arts, applied arts and craft, from Wales and beyond. Mission Gallery is a Grade II Listed building, formerly St. Nicholas Church, a non-denominational Seaman’s Mission, built in 1886. Based in Swansea’s vibrant Maritime Quarter, surrounded by other cultural destinations, Mission Gallery is easy to access and in a prime location. Designated as a regeneration area, and an area where there is a concentration of cultural activities supported by the City and County of Swansea (CCS). With an exhibition space, craft space, learning resources, events, residencies and more, Mission Gallery provides the local and wider community with opportunities to develop their understanding and knowledge of art, providing a collective experience in which visitors can immerse themselves in. Mission Gallery presents exhibitions that push the boundaries of visual and applied art, alongside an opportunity to purchase cutting edge design and contemporary craft. Providing a commitment to learning, ensuring every age group and section of the community is welcome.

Untitled User

Oriel Wrecsam

Oriel Wrecsam yw ein lleoliad blaenllaw o ran celf a chelf weledol. Ein bwriad yw datblygu ein rhaglen yn ystod y 5 mlynedd nesaf er mwyn ehangu ein profiad o’r celfyddydau yn Wrecsam i ymwelwyr. Bydd ffocws y rhaglennu yn Oriel Wrecsam ar waith Darlunio, Print a gwaith graffeg yng ngwir ystyr y gair. Rydym yn awyddus i gydweithio gydag arlunwyr ar brosiectau sy’n ymwneud â ni mewn unrhyw fodd. Darparwn lwyfan ar gyfer celf weledol gyfoes, ond rydym am ymestyn ein cynnig i fod yn ganolbwynt creadigol sy’n cynnwys perfformiad, cerddoriaeth a digwyddiadau eraill. Byddem wrth ein boddau petai artistiaid yn arbrofi â ni ac ymgysylltu ag unigolion a chymunedau mewn ffyrdd arloesol, cyffrous ac weithiau heriol. Mae’n fwriad gennym i fod yn ganolbwynt i’r sefyllfa ddiwylliannol symbylol a ffyniannus yn y rhanbarth. Rydym yn cyflwyno 18 arddangosfa’r flwyddyn yn ein prif oriel, gan ddangos celf gyfoes Gymreig a rhyngwladol. Rydym hefyd yn cydweithio’n agos gydag arlunwyr newydd ac rydym yn ymrwymedig i gefnogi datblygiad gwaith newydd. Mae mynediad i’n harddangosfeydd am ddim.

Untitled User

Bocs

Bocs is a young artists’ co-operative who will spearhead ground-breaking fine art exhibitions, performance events and provide a hub for the growth of excellence in the arts. Bocs’ mission is to: Establish a focal point for excellence in young contemporary art. Provide a space to exhibit, perform and work. Provide a space to exchange ideas and share skills. Engage with the local community

bloc

Mae bloc yn gweithredu o Gymru fel canolbwynt ryngwladol i feddylwyr, gwneuthurwyr, cynhyrchwyr a phobl greadigol o bob math sy’n gwneud defnydd creadigol o dechnoleg. Mae bloc wedi bod yn brif hyrwyddwyr y dechnoleg greadigol yng Nghymru ers dros 12 mlynedd ac, yn rhinwedd hynny, yn gyfrifol am drefnu cyfres o ddigwyddiadau, gwyliau, comisiynau a phrosiectau ymchwil arloesol.

Untitled User

Canolfan Grefft Corris

Corris Craft Centre houses 9 individual Craft Studios and the resident Designer-Makers. Come along and see the Designer-Makers' unique creations and observe their work in progress. Many of the studios welcome private commissions. You can also drop into a number of the studios to make your own creations, crafts include pottery painting and candle dipping. You can also book ahead to build your own piece of rustic furniture and to take part in a sewing and fabric workshop. At the centre of the studios is Y Crochan cafe and Bwtri y Crochan Welsh food and drink shop. The Corris Craft Centre is also the starting point for the King Arthur's Labyrinth underground adventure and Corris Mine Explorers.

Untitled User

Galeri

Galeri is a creative enterprise centre located on Victoria Dock, Caernarfon. The £7.5m centre opened in early 2005 and consists of: - Theatre (394 capacity theatre style / 300 standing / 150 cabaret) - Work units (for companies involved within the arts/creative industries) - Art Space - Rehearsal Studios - Meeting Rooms - Cafe Bar (serving home cooked local produce) In September 2018, a new £4m extension was officially opened by Rhys Ifans. The extension consists of: - 2 cinema screens (119 + 65 seats) - Safle Creu (Project space for artists and creative workshops) - Siop Cywrain - New Box Office Further information can be found on Galeri's history, events and projects at galericaernarfon.com

Untitled User

Transition Narberth

Transition Narberth is part of the International Transition Network, a community based association helping to prepare local communities to move from a high carbon economy to a more sustainable, low carbon society. We aim to inspire, support and encourage local people to promote a compelling and engaging vision of a more resilient, self reliant future. We aim to raise awareness of the issues associated with climate change and peak oil helping the local community to answer the following question: "For all those aspects of life that this community needs in order to sustain itself and thrive, how do we significantly increase resilience (to mitigate the effects of peak oil) and drastically reduce carbon emissions (to mitigate the effects of climate change)?

Arts Alive Wales

Mae Arts Alive Wales yn sefydliad celf annibynnol a leolir yng nghefn gwlad De Powys. Rydym yn darparu cyfleoedd i gyfranogi mewn amrywiaeth eang o weithgareddau celf o ansawdd uchel.

Untitled User

Canolfan Celfyddydau Taliesin

Mae Canolfan Celfyddydau Taliesin wedi'i lleoli yng nghanol Campws Singleton Prifysgol Abertawe. Rydym ar agor drwy'r flwyddyn ac mae'r rhaglen weithgareddau a digwyddiadau wedi tyfu i gynnwys dangos ffilmiau'n rheolaidd yn y sinema, cyfartaledd o ddeg arddangosfa dros dro y flwyddyn, ac amrywiaeth eang o berfformiadau byw, o ddawns a drama i jazz a cherddoriaeth byd.

Untitled User

REDHOUSE

REDHOUSE is a new creative industries centre located in the Old Town Hall in the heart of Merthyr Tydfil. The building houses a theatre, multi media atriumed courtyard, dance and recording studios, music practice rooms and dedicated art gallery, as well as café/bar, conference facilities and heritage interpretation components.

Untitled User

Theatr Brycheiniog

Mae Theatr Brycheiniog yn chwilio am Ymgynghorydd / Tîm AD Theatr arbenigol i ymgymryd ag arolwg AD gan gynnwys strwythur staffio, tâl, telerau ac amodau Theatr Brycheiniog. Anfonwch e-bost i paula@brycheiniog.co.uk am gopi o'r brîff. Y dyddiad cau yw canol dydd 5, Tachwedd. Wedi ei leoli ar derfyn Camlas ddarluniaidd Mynwy ac Aberhonddu yn nhref farchnad dlos Aberhonddu ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae Theatr Brycheiniog yn cynnig rhaglen boblogaidd a chymeradwy o’r celfyddydau perfformio ac adloniant drwy gydol y flwyddyn. Ymhlith cyfleusterau eraill ar safle’r theatr mae rhaglen gelfyddydau gweledol gan artistiaid o’r ardal, i’w gweld yn Oriel Andrew Lamont drwy gydol y flwyddyn, a Tipple’n’Tiffin, bistro o fri cenedlaethol. Caiff Theatr Brycheiniog ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Powys a Chyngor Tref Aberhonddu. Ers 2008, Theatr Brycheiniog yw’r theatr ynni solar gyntaf yng Nghymru. Caiff cyfran fechan o ofynion ynni’r theatr eu cynhyrchu gan gelloedd ffotofoltäig a osodwyd ar y to yn ddiweddar. Mae’r theatr wedi ymrwymo i ddod o hyd i ffyrdd o leihau ei hôl troed carbon ymhellach. Agorodd Theatr Brycheiniog ym 1997.

Untitled User

Anna-Marie Hainsworth

The focus of my work is theatre set, costume and props design and making. I also provide theatre design and arts based workshops to young people, as well as theatre design related services such as technical drawing or model-making.

Untitled User

Deborah Ann Withey

I am a Welsh-American artist whose early career was in visual communications: in journalism, print, digital design, and illustration, working as an illustrator, designer, art director and finally as design director for a group of 36 publications. I continue to freelance internationally as a designer and illustrator. In 2009, I decided (not due to redundancy) that I wanted to move away from work in publishing to find new successes in teaching, making and most honestly, to live a more varied creative life, for this I emigrated to Wales. In Pembrokeshire, I teach creative awareness and OCN art courses for adult learners, NEET, children of all ages and lead workshops county-wide. From my own studio, cheese and pickles, I lead intensive workshops which help to prepare individuals in their own careers in design an illustration. For my own creative expression, I work as a painter, printmaker and collage relief artist, drawing inspiration from my surroundings, medieval and Celtic art, Welsh language, history, and beliefs. I have been a lead artist for Cauldrons and Furnaces 2012, held an artist-in-residency, and show in public and private galleries. My work is held in private collections around the world.

Untitled User

Gwanwyn

Mae Gwanwyn yn ŵyl genedlaethol mis o hyd a gynhelir yn flynyddol ledled Cymru ym mis Mai i ddathlu creadigrwydd ymhlith pobl hŷn a arweinir gan Age Cymru a’i arianir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru

Untitled User

MOMA Machynlleth

The Machynlleth Tabernacle Trust was established in 1986 in order to transform the Wesleyan Tabernacle into a concert space (350 seats) for local and visiting musicians. It is also used for lectures and other events. It has become known as one of the finest chamber music concert hall in the British Isles and artists from far afield come to perform, and many ask to record there. The restoration of the Tabernacle was followed by the development of the adjoining property, and the building of a link building between that and the auditorium, that allowed four galleries for Art exhibitions under the collective name of Museum of Modern Art, Wales (MOMA Wales) to open in 1992. These galleries are open six days a week, including bank holidays, and entry is free. Approximately twenty exhibitions are held during the year, by established and emerging artists, many have an emphasis on links with Wales. The annual Open Art Competition attracts entries from throughout the UK. The Tabernacle Art Collection, comprising over 250 works of art, is kept in the building and exhibited as part of the exhibition programme. The building also has space for education and learning, mainly language classes but also used for music and art teaching. Local and national groups use the space available for holding meetings. The Trust organises the annual Machynlleth Festival in August, a week's programme of over 15 events featuring local, national and international musicians playing Welsh, Jazz and Classical music. The programme includes the Hallstatt Lecture on a subject of Celtic Heritage, the award of the Gold Medal for service in the world of Music, Art or Literature in Wales, and master classes for young musicians. Recordings of the Festival are regularly featured on Radio 3 and Radio Cymru. Development of an adjacent, historic industrial building The Tannery is well underway and will provide 2 further galleries which will enable better displays of the Tabernacle Collection and an area for sculpture. 2013 has seen the appointment of the first professional Curator at MOMA WALES and with this the desire to improve the quality and range of shows offered to visitors.

Untitled User

Crefft yn y Bae

Arddangos a gwerthu creftau a gweithiau celf o safon gan Urdd Gwneuthurwyr Cymru ac aristiaid cenedlaethol a rhyngwladol gwadd. Gweithdai crefft ymarferol, partion celf, cyfleusterau cynadledda, llogi ystafell weithdy, caffi.

Untitled User

Celfwaith

Celfwaith is a public art consultancy. Our aim is to promote and develop the artist’s role in the public realm. Through working in partnership we can raise ambition and deliver inspiring projects that make a positive contribution to our environment and our communities. We provide a number of services including: Project Management Exhibition curation Strategy development Policy development Public art training Fundraising We're also happy to provide advice on specific aspects of public art projects such as budgets or contracts. Our areas of expertise include art in regeneration, art in hospitals, and art and architecture. We are particularly interested in finding opportunities for craftspeople to work on a larger scale and establishing creative collaborations between artists and architects and engineers. Recent projects: Riverside Walkway, SA1 Having produced a public art strategy for SA1, Celfwaith began the process of implementing proposals. Craig Wood and Perry Roberts were commissioned to devise a series of works for the Riverside Walkway which would create an interesting trail to arouse the curiosity of pedestrians and provide surprises. The history of the docks was the subject, but to be interpreted in a contemporary way. The series of works include ships names grit-blasted into the walkway of ships registered in Swansea since 1824, boulders placed along the river's edge etched with motifs referring to the manufacture, export and import of goods from the docks, e.g. the chemical symbols for carbon, copper and iron, and floral patterns from Swansea's ceramics. 'tattoo carpet' designs etched and painted in the paving composed of historical maritime tattoos and those worn by Swansea residents today. Ysbyty Cwm Cynon Celfwaith was appointed by Cwm Taf Health Trust to produce a commissioning plan and to implement public art commissions for the new Ysbyty Cwm Cynon. A broad theme of 'bringing the outside in' had been suggested by HLM Architects and the hospital's footprint echoed the curve of the nearby river Cynon. The building was designed to harness the use of natural daylight with a particular sensitivity to the surrounding landscape, therefore texture, material and the play of natural light were also key considerations when forming the artists' briefs. Five artworks were commissioned: Atrium relief sculpture by Kathy Dalwood Lightwell architectural glass by David Pearl Sculptural seating and landscaping for the courtyard by Walter Jack Studio Glass and textile panels for the corridor walls by Laura Thomas Photographic work on diasec panels for the restaurant area by Pascal Dubois Discover the Valleys Ten artists were commissioned to create images for advertising posters to promote the South Wales Valleys under the slogan 'Discover the Valleys'.

Untitled User

Axisweb

We support contemporary art in the UK by giving artists and art professionals a platform to showcase their work, find work opportunities, stay informed and make useful connections. Our directory of 2,000 selected artist and art professionals is an essential research tool for anyone interested in keeping in touch with UK contemporary art. Through our opportunities and enquiries service we help you find the right artist or art professional for your brief, whether it’s a purchase, commission, exhibition project, residency, consultancy opportunity or public programme. We also commission features from a wide network of specialist contributors across the UK. Their in-depth insights highlight the artists, ideas and new developments that should be on your radar. Alongside our activities online, we run a lively programme of talks and workshops, often relating to our in-house digital expertise. We also offer training, consultancy and film-making services to help other organisations make the most of digital technology.

Untitled User

Datrys

• Creative Production • Project Management • Strategic Consultancy

Untitled User

Denbighshire Arts

Mae’r Gwasanaeth yn gobeithio hybu ymwybyddiaeth o’r celfyddydau yn y gymuned ac ysgogi unigolion a mudiadau i gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol. Gwneir hyn drwy raglen o arddangosfeydd, gweithdai, perfformiadau a dosbarthiadau, yn arbennig ym maes y celfyddydau gweledol ond hefyd yn myd perfformiadau theatrig ar raddf fechan, dawns a llenyddiaeth. Mae’r rhaglen a gynigir yn cynnwys digwyddiadau o bwysigrwydd cenedlaethol ac ar raddfa mwy lleol. Trefnir arddangosfeydd yn y gymuned yn ogystal â digwyddiadau mewn llyfrgelloedd a mannau cyffelyb oddi mewn y Cyngor y Sir.

Uned Celfyddydau Cymunedol Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnal rhaglen o gynlluniau a gweithgareddau creadigol i bobl o bob oed, cefndir a gallu. Dyma fanylion am rai o’n cynlluniau: Criw Celf: Cynllun ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n ymddiddori mewn celf a chrefft yw Criw Celf. Mae gweithdai a dosbarthiadau meistri yn cael eu cynnal yn rheolaidd yng nghwmni artistiaid proffesiynol. Mae mwy o wybodaeth am y cynllun ar gael ar www.criwcelf.co.uk Oriel Ysbyty Gwynedd: Mae gwaith celf amrywiol yn cael ei arddangos yn Oriel Ysbyty Gwynedd, Bangor er mwyn cyfrannu’n bositif tuag at ymweliad cleifio a’r ysbyty. Mae hefyd yn cynnig cyfleoedd arddangos a gwerthu cynnyrch i artistiaid lleol. Therapi Celf: Mae Cyngor Gwynedd yn cydweithio a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i gynnal grŵp therapi celf cymunedol i oedolion sydd ag anhwylderau iechyd meddwl. Mae therapi celf yn cynnig cyfle i gyfranogwyr fynegi eu hunain gan ddefnyddio delweddau mewn awyrgylch ddiogel wedi ei hwyluso. Arteffact: Mae Arteffact yn gynllun sy’n cynnig profiadau creadigol mewn amgueddfeydd, orielau ac archifau i bobl sydd ag iselder, straen neu orbryder lefel isel i ganolig. Mae cyfranogwyr yn mynychu cyfres o sesiynau creadigol yng nghwmni artistiaid cymunedol er mwyn adeiladu hyder a dysgu sgiliau newydd yng nghwmni pobl sydd a phrofiadau tebyg. Noson Allan: Cynllun sy’n cefnogi cymunedau Gwynedd i lwyfannu cynhyrchiadau proffesiynol. Manylion llawn ar gael yma: www.nosonallan.org.uk Helfa Gelf: Digwyddiad stiwdios agored blynyddol ble mae cyfle i’r cyhoedd gwrdd ag artistiaid wrth eu gwaith. Mwy o wybodaeth ar gael yma: www.helfagelf.co.uk Gwynedd Greadigol: Grŵp gwirfoddol wedi ei gefnogi a’i hwyluso gan Gyngor Gwynedd i hyrwyddo’r celfyddydau yw Gwynedd Greadigol www.gwyneddgreadigol.com

Celfyddydau Anabledd Cymru

DAC create more opportunities for Disabled and Deaf People to develop their skills in the arts. We work in partnership with other organisations on arts related projects. we advise on issues relating to disability and the arts. we give arts-specifice disability equality training a consultancy service around policy development.

Angela Davies

Mae Angela Davies yn artist rhyngddisgyblaethol sy'n seiliedig yng Nghymru. Mae ei gwaith wedi'i seilio ar themâu o amser a lle; yn enwedig y newid ecolegol sydd i’r amgylchedd oherwydd dyn ac yn naturiol. Mae Davies yn tynnu ar ddisgyblaethau crefft traddodiadol ac yn cyfosod y rhain gyda thechnolegau creadigol i greu ymyriadau aml-synhwyraidd safle-benodol. Graddiodd o Brifysgol Metropolitan Manceinion yn 2000, gyda gradd BA (Anrh) mewn Crefftau Cyfoes. Yn 2013, graddiodd o Ysgol Gelf Manceinion wedi cwblhau gradd Meistr mewn Tecstilau (gyda Chlod). Mae Davies wedi arddangos ei gwaith yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae wedi ymgymryd amser preswyl yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Casgliad Tecstilau Gawthorpe ac yn fwyaf diweddar Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Yn 2013 ennillodd Davies Grant Ymchwil a Datblygu gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac yn 2014 grant cynhyrchu lle bu'n arwain cynhyrchiad ar raddfa fawr yng Nghastell y Waun, Cymru. Yn ddiweddar, cafodd Davies Bwrsariaeth ‘New Collaborations’ gan A-N. Yn 2013, yr oedd yn Ysgolor Prawf yn y Ganolfan Argraffu Ranbarthol, Cymru ac yn 2010 cafodd hi’r Wobr Ffair Lyfrau Manceinion. Mae ei gwaith o fewn casgliadau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys Amgueddfa Rhyngwladol Collage, Cydosodiad ac Adeiladu, Texas, Prifysgol Northampton a Chasgliad Arbennig Metropolitan Manceinion.

Untitled User

Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor

ORIEL Mae gan yr oriel raglen eang o arddangosfeydd sy’n dangos gwaith celf gan artistiaid lleol a rhyngwladol. Mae’r oriel yn newid yn rheolaidd ac yn cynnig ysbrydoliaeth yn gyson. AMGUEDDFA Dodrefn Cymreig, tecstiliau, celf, archaeoleg, eitemau o hanes cymdeithasol… Wedi eu lleoli yn y cyn Ganon-dy, mae Amgueddfa ac Oriel Gwynedd, Bangor yn orlawn o storïau o Wynedd a’r ardal gyfagos. Ymysg rhai o’r trysorau y gallwch fwynhau y mae’r cleddyf Rhufeinig o Segontiwm, y ‘Welsh Not’, model o bont grôg Telford, Coron Brenin Enlli, a llawer mwy. SIOP Mae’r siop yn gwerthu cymysgedd o grefftau unigryw a wnaed â llaw gan gynnwys crochenwaith, gemwaith, cardiau cyfarch a phrintiadau. Mae Cynllun Casglu, sef cynllun credyd di-lôg, ar gael i unigolion brynu gwaith celf a chrefft gwreiddiol a chyfoes o’r oriel a’r siop. Mae’r staff cyfeillgar wrth law yn gyson i ateb eich cwestiynau.

Untitled User

Jobina Tinnemans

Jobina Tinnemans is a contemporary composer working in crossover disciplines of electronic and classical music. Using innovative technologies and ancient crafts. Tinnemans originates from Limburg, near Maastricht, but adopted Pembrokeshire as her home.

Untitled User

the escape artists

We are a North Wales based community arts organisation bringing arts - including writing, visual arts and photography - closer to people who are furthest away from them through social, economic or health reasons. We also run The Word:Conwy:Y Gair, a celebration of words in all forms from poetry to rap, comic strips to braille, sign language, graffiti art, fiction, comic strips, songs...

Untitled User

Susan King

A practising artist for 25 years, working in ceramics, now studying Fine Art at Bangor University.

Untitled User

Made in Roath

madeinroath is for anyone and everyone who’s interested in art, culture, community or just having fun, and we have people from all across the UK (and beyond) who travel to Roath to take part. Our annual festival takes place in October, when we host a week-long extravaganza of events and activities across all creative disciplines, showing the very best of local talent alongside some excellent national and international artists. We believe art and culture can enrich the lives of everyone, and so that’s why a lot of what we do takes art out of the traditional museum or gallery spaces and into the community.

Untitled User

Gareth Nash

Ar ôl graddio o'r Coleg Celf Brenhinol, dychwelais adref i Gymru i ddatblygu fy ngyrfa fel artist seramig. Yr wyf wrthi'n ymchwilio i hanes y ceffyl mewn Cerameg, gan ymchwilio sut mae diwylliannau eraill wedi adeiladu ac addurno ceffylau clai. Ar hyn o bryd rwyf yn cynhyrchu arddangosfa yn sgil fy ymchwil: Ceffylau Clai, gyda dau bartner creadigol: Y Ffatri, Porth ac Amgueddfa Gwaith Cerameg Nantgarw.

Untitled User

Theatr Clwyd

Theatr Clwyd is Wales’ major drama producing operation, originally built as a Regional Arts Centre. It is the home of a highly acclaimed producing company, which also presents much of its work on tour throughout Wales and the rest of the UK. The company produces mainly in English, but also in Welsh. There is a fully integrated Theatre for Young People department which uses the same performers, technicians and creative staff to achieve the same high production values as the mainstream product. The theatre also hosts a variety of touring drama, dance, music and a community Festival in the Summer. There are around 900 public performances per year. Theatr Clwyd is supported by the Arts Council of Wales and Flintshire County Council

Untitled User

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rhwydwaith y Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol (Rhanbarth 2) Dyfarnwyd i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mewn partneriaeth ag ERW a’r chwe awdurdod lleol, grant Cyngor Celfyddydau Cymru i ddarparu un Rhwydwaith cyson ac integredig ar gyfer y Consortia Addysg a’r Celfyddydau i wasanaethu rhanbarth de orllewin a chanolbarth Cymru. Bydd Cynnig y Celfyddydau ac Addysg Cymru Gyfan yn canolbwyntio ar gynyddu a gwella cyfleoedd i athrawon a dysgwyr mewn ysgolion weithio gydag artistiaid a sefydliadau treftadaeth/celfyddydol/diwylliannol; cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc gael profiad o waith artistiaid a sefydliadau celfyddydol/ diwylliannol Cymru a chreu mwy o gyfleoedd ar gyfer cyfathrebu a phartneriaethau rhwng ysgolion, artistiaid, sefydliadau treftadaeth/celfyddydol/diwylliannol a chymunedau lleol.

Untitled User

Arts Care Gofal Celf

Wedi ei sefydlu yn 1987, mae Arts Care Gofal Celf yn sefydliad celfyddydol elusennol proffesiynol yn seiliedig yng Nghaerfyrddin, Gorllewin Cymru. Yr ydym yn brofiadol mewn darparu prosiectau o ansawdd uchel ar gyfer a gyda phobl o bob oed, cefndir a ffyrdd o fyw. Mae Arts Care Gofal Celf yn gwmni cyfyngedig trwy warant ac yn elusen gofrestredig, a derbynnir cefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel sefydliad Portffolio Celfyddydau Cymru. Rydym yn hwyluso rhaglenni dynamig sy'n amrywiol, ysbrydoledig ac yn berthnasol i gyfranogwyr. Rydym yn gweithio'n greadigol i gyrraedd grwpiau i annog cyfranogiad, gan weithio mewn partneriaeth ag ystod eang o sefydliadau mewn mannau lle mae pobl yn byw, yn gweithio ac yn cwrdd. Mae ein gwaith yn cwmpasu rhan fwyaf o ffurfiau celf ac amrywiaeth eang o ddulliau, gan gynnwys prosiectau celf yn y tymor hir, perfformiadau, celf gyhoeddus, artistiaid preswyl, arddangosfeydd a gweithdai unwaith ac am byth. Gyda chyfoeth o brofiad mewn datblygu rhaglenni yn y celfyddydau mewn iechyd a llês, y celfyddydau ac adfywio, celfyddydau yng cynhwysiant cymdeithasol a chyd-destunau eraill, gall Arts Care Gofal Celf yn eich helpu i ddatblygu prosiectau sy'n diwallu eich anghenion.

The Arts Active Trust is a charity that seeks to engage people of all ages with creative activities through working directly with artists and professional practitioners who can inspire and guide their development. A key part of the Arts Active programme is A2:Connect which is the Arts & Education network for the Central South region working to bring artists of all disciplines - music, drama, visual arts, literature etc. directly into our schools. In association with A2:Connect, Criw Celf Cardiff is a visual arts project for ‘More Able & Talented’ young artists at secondary school. 

Untitled User

Maindee Unlimited

Maindee Unlimited is a community run placemaking charity. We are active in the Maindee area of East Newport.

Untitled User

Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru

YANC is an organisation that brings together professionals delivering across the youth sector in Wales to share best practice and resources. YANC is an embryonic network which started life in response to the youth arts sector lacking any sort of cohesive thinking and sharing of practice across Wales. Initially the network was formed on the basis of various companies who were initially involved in a project. However this quickly grew as there was a genuine appetite amongst practitioners and organisations alike to develop practice and networks pan Wales. YANC has now become a genuinely pan Wales network which involves both Welsh and English speaking companies and individuals. It regularly hosts skills and practice sharing workshops across Wales as well as its biennial CASGLIAD conference.

Untitled User

Jukebox Collective

Jukebox Collective is a creative company based in Cardiff that specialises in street dance and hip hop culture. Our work is rooted in our community and we lead participative activities for young people and children across South Wales. We also create theatre, and have a Creative Agency that represents and promotes professional hip hop and street dance performers.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245