Cyngor Celfyddydau Cymru | Gwyn Williams

Gwyn Williams

Cyfarwyddwr Cyllid

Gwyn Williams

Ymunodd Gwyn â Chyngor Celfyddydau Cymru ym Medi 2017. Mae'n Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth a hefyd yn Ysgrifennydd a Gweinyddwr Siartredig ac yntau wedi astudio yng Ngwent a Phrifysgol Morgannwg. Mae wedi treulio ei yrfa yn gweithio yn y sector cyhoeddus ym maes llywodraeth leol, y GIG ac yn ddiweddarach yn yr heddlu, gan wneud ystod o swyddi ym maes archwilio a rheolaeth ariannol.

Dechreuodd ei yrfa ym 1979 gyda Chyngor Bwrdeistref Rhondda gan symud yn gyflym i Gyngor Sir Morgannwg Ganol gan wneud nifer o swyddi cyn symud i faes archwilio mewnol. Wedyn treuliodd amser yn y GIG gan arwain ar gyflwyno prosesau sicrwydd ansawdd a chraffu yn yr Awdurdod Prisio Presgripsiynau ac archwilio gwaith adeiladu ar raddfa fawr.

Symudodd yn ôl i Gyngor Bwrdeistref Rhondda gan arwain yn y gwasanaethau archwilio mewnol. Bu'n weithgar mewn ad-drefnu llywodraeth leol ym 1996 a daeth yn Archwilydd Grŵp cyn symud yn ôl i reolaeth ariannol, yn gyntaf i ddarparu adolygiad ariannol mawr o’r gwasanaethau cymdeithasol. Ar ôl hynny ymgymerodd â’r swydd newydd ei chreu sef Rheolwr Cyllid y Gwasanaethau Cymunedol, gan sefydlu tîm mawr a darparu cymorth ariannol i nifer o feysydd gwasanaeth.

Yn 2003, dechreuodd yn ei swydd o brif gyfrifydd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn symud ymlaen i’w swydd ddiwethaf cyn Cyngor y Celfyddydau gyda Heddlu’r De. Ac yntau’n Gyfarwyddwr Cyllid Corfforaethol Cynorthwyol, rheolai gymorth ariannol strategol yn ogystal â'r holl swyddogaethau ariannol gan gynnwys y gyflogres a phensiynau. Yn ystod y cyfnod hwn roedd pwysau ariannol anferth ar yr heddluoedd ac roedd swydd Gwyn yn allweddol wrth arbed arian a sefydlu mentrau buddsoddi i arbed.

Ganed Gwyn yng Nglyn Rhedynog yn y Rhondda ond erbyn hyn mae’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr.Nôl at ein rhestr o aelodau'r Tim Rheoli Uwch >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245