Cyngor Celfyddydau Cymru | Sut y'n Llywodraethir

Sut y'n Llywodraethir

Fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru rydym yn gweithio o fewn fframwaith strategol a gytunir gan Lywodraeth Cymru.


Strategaeth

Amlinellir ein cyfeiriad strategol, ynghyd ag adnoddau ariannol Llywodraeth Cymru i ddarparu rhaglen gytûn o waith, yn ein Llythyr Cylch Gwaith blynyddol.


Strwythur

Penodir gan Gyngor Celfyddydau Cymru nifer o bwyllgorau i ddarparu cyngor arbenigol a gwneud penderfyniadau o fewn fframwaith o bwerau dirprwyedig.


Egwyddorion a Safonau

Mae’r ffordd y caiff ein gwasanaethau eu darparu o ddydd i ddydd fel corff cyhoeddus yn seiliedig ar gyfres o egwyddorion arweiniol. Mae rhain yn cynnwys ein polisiau didwylledd a’n polisiau corfforaethol.


Rydym yn darparu adroddiadau mewnol ar ein perfformiad yn erbyn ein safonau gwasanaeth, ac adroddiadau allanol i’n prif fuddsoddwr, Llywodraeth Cymru.

Canllaw Ymarferol i Lywodraethu Sefydliadau Celfyddydol ac Amgueddfeydd

Mae Llywodraethu yn y Celfyddydau ac Amgueddfeydd: canllaw ymarferol wedi cael ei greu gan Rhaglen Arweinyddiaeth Clore fel pecyn cymorth o adnoddau defnyddiol ar gyfer Ymddiriedolwyr a staff sy'n gweithio gyda byrddau. Gallwch ddarlen rhagor amdano yma.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245