Cyngor Celfyddydau Cymru | Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl

Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl

Is-bwyllgor i Gyngor Celfyddydau Cymru.


Cylch Gorchwyl

Mae Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl yn cael ei adolygu a’i gymeradwyo gan y Cyngor yn flynyddol. Cafodd y ddogfen hon ei diweddaru a chymeradwywyd hi gan y Cyngor ym mis Chwefror 2014.


Swyddogaeth y Pwyllgor

  1. Mae Llywodraeth Cymru yn peri ei bod yn ofynnol i Gyngor Celfyddydau Cymru sefydlu Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl
    er mwyn cynghori, a darparu sicrwydd ar ddigonolrwydd y trefniadau ar gyfer archwilio mewnol, archwilio allanol a llywodraethu corfforaethol

  2. Mae'n is-bwyllgor o'r Cyngor ac edrydd iddo

  3. Dylai’r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl gefnogi’r Cyngor a’r Swyddog Cyfrifyddu drwy adolygu cynwysfawredd a dibynadwyedd y sicrwydd parthed llywodraethu, perygl, rheoli, amgylchedd y rheolaeth ac uniondeb y datganiadau ariannol a’r adroddiad blynyddol

  4. Yn benodol, mae'n gyfrifol am adolygu systemau'r rheolaeth fewnol ym meysydd rheoli perygl, rheolaeth, llywodraethu, ariannol a gweithrediadau eraill y Cyngor i hybu safonau uchaf priodoldeb wrth drafod arian y cyhoedd ac annog atebolrwydd cywir wrth ddefnyddio'r arian hwnnw

  5. Mae hefyd yn gyfrifol am fonitro gwaith yr archwilwyr mewnol ac allanol, cynnydd Cyngor y Celfyddydau wrth weithredu argymhellion a godir a chynghori'r Cyngor ar faterion perthnasol

  6. Wrth ei waith defnyddia'r pwyllgor yn bennaf waith yr Archwiliad Mewnol ac Allanol a swyddogaethau sicrwydd eraill ond heb gyfyngu ei hun i'r swyddogaethau archwilio hyn. Cais hefyd adroddiadau a sicrwydd oddi wrth gyfarwyddwyr a rheolwyr fel sy'n briodol a bydd yn gallu galw swyddogion i ymbresenoli mewn cyfarfodydd yn ôl yr angen.

Darllen Cylch Gorchwyl llawn y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Perygl yma

Deep Blue: National Dance Company
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245