Cyngor Celfyddydau Cymru | Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Datblygiad Cynaliadwy

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a Datblygiad Cynaliadwy

Mae ein hymrwymiad i nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a datblygiad cynaliadwy yn ganolog i'n gwaith.

Disgrifia'r Datganiad Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Datblygiad Cynaliadwy) sut y gweithreda Cyngor Celfyddydau Cymru ei weledigaeth am ddatblygu a chynnal Cymru greadigol lle mae'r celfyddydau wrth wraidd bywyd a llesiant y genedl.

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru a chryfhau trefniadau llywodraethu yn y sector cyhoeddus.

Mae'r Cyngor yn ymroddedig i fuddsoddi yn nyfodol pobl Cymru a sicrhau bod ei holl waith a'i bolisïau sefydliadol yn wydn.

Y 7 Nod Llesiant

Dyma'r 7 amcan allweddol i wella llesiant Cymru:

  1. Cymru Ffyniannus
  2. Cymru Wydn
  3. Cymru Iachach
  4. Cymru Fwy Cyfartal
  5. Cymru y Cymunedau Cydlynus
  6. Cymru lle mae Diwylliant yn Fywiog a'r Gymraeg yn Ffynnu
  7. Cymru â Chyfrifoldeb Byd-eang

Mae ein Adroddiad Blynyddol Datblygu Cynaliadwy 2015/16 & Chynllun Gweithredu 2016/17 yn adeiladu ar y gwaith yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd a bydd hwnnw'n parhau. Mae hefyd yn nodi amcanion newydd ar gyfer y flwyddyn hon.

Mae hyn yn cael ei borthi gan y cyfan yr ydym wedi'i ddysgu o wrando ar amrywiaeth o bobl a sefydliadau ac mae'n adlewyrchu ein dyheadau fel Cyngor i osod y targed yn uchel o ran hyn.


Darllen pellach

Datganiad Polisi Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Datblygiad Cynaliadwy)

Atega'r polisi hwn y ddogfen, Ysbrydoli... strategaeth gelfyddydol Cyngor Celfyddydau Cymru.

The Sustainability in Production Alliance (SiPA: Amcanion Datblygu Diwydiant Datganiad 2015 (Dolen allanol)

Ein gwaith hyd yn hyn

Rydym ni'n ymrwymedig i roi'r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy wrth wraidd ein gwaith - o reoli a chynnal ein swyddfeydd yn feunyddiol i ddatblygu polisïau, creu ein hisadeiledd corfforaethol, strategaethau cynllunio, hyfforddi ac ariannu.

Mae'r Cyngor yn cymryd ei dasg o fonitro ei waith o ddifrif. Gosodasom ni darged uchel iawn i ni ein hunain ac rydym ni'n hynod awyddus i ddiwallu ein rhwymedigaethau a hyrwyddo'r egwyddorion sydd ynghlwm wrth y ddeddfwriaeth. Rydym ni o'r farn eu bod nhw'n creu byd tecach, mwy cydymdeimladol a chreadigol. I Grŵp Monitro Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol y dirprwywyd y cyfrifoldeb o fwrw'r gwaith yma rhagddo.

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2017-18 nawr

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245