Cyngor Celfyddydau Cymru | Polisi Amgylcheddol

Polisi Amgylcheddol

Rydym yn ymroddedig i reoli effaith amgylcheddol ei weithgareddau a byddwn yn ymdrechu i ddiwallu pob deddf a rheoliad amgylcheddol sy'n gysylltiedig â'r agweddau amgylcheddol ar fusnes y Cyngor neu i ragori wrth eu cyflawni.

Rydym yn glynu at egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu ein bod yn ystyried effaith ein penderfyniadau a’n rhaglenni gwaith at y dyfodol, gan weithredu lle bynnag y gallwn mewn modd sy’n dangos ymwybyddiaeth o gynaliadwyedd a’r amgylchedd. Yn hynny o beth, anelwn at fodloni’r holl gyfreithiau a rheoleiddiadau sy’n berthnasol i agweddau amgylcheddol ein busnes, neu ragori arnynt.

Mae bodloni ein hymrwymiadau amgylcheddol yn gyfrifoldeb corfforaethol ac yn berthnasol i bob aelod o’r Cyngor, staff, asiantwyr a'r rheiny sy’n cael eu penodi.

Darllenwch ei Polisi Amgylcheddol yma.

Borth - Gideon Koppel
Polisïau a Nodau Corfforaethol

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245