Cyngor Celfyddydau Cymru | Polisïau a Nodau Corfforaethol

Polisïau a Nodau Corfforaethol

Selir polisïau a nodau corfforaethol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfres o egwyddorion arweiniol.

Mae ein holl bolisïau corfforaethol wedi'u seilio ar gyfeiriad strategol a bennir yn ein Llythyr Cylch Gwaith.

Anelwn at gyrraedd y safonau uchaf posibl o ran y ffordd rydym yn ymddwyn ac yn rhedeg ein busnes. Gwyddom y byddwn yn cael ein barnu yn ôl ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn i'r rhai rydym yn gweithio gyda hwy.

Mae'r safonau hyn yn cynnwys:

Rydym yn darparu adroddiadau mewnol ar ein perfformiad yn erbyn y safonau gwasanaeth hyn, ac adroddiadau allanol i’n prif fuddsoddwr, Llywodraeth Cymru.

Jo Shapland - InScape
Amdanom Ni
Cydraddoldebau | Llun: SWICA

Ein hymrwymiad i Gydraddoldebau

Darllenwch ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol a'r arferion gorau

Polisi Amddiffyn Plant | Llun: Fragments and Echoes, Dawns Gymunedol Cymru

Polisi Amddiffyn Plant

Darparu amgylchfyd gwaith saff

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245