Cyngor Celfyddydau Cymru | Côd Arferion Gorau

Côd Arferion Gorau

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru bob amser yn cadw at y safonau uchaf mewn ymagwedd ddiduedd, hygrededdedd a gwrthrychedd yn ei stiwardiaeth o arian cyhoeddus a'i reolaeth o gyrff eraill.

Yn unol â'i bolisi o wneud ei waith gyda'r safon uchaf o onestrwydd, effeithlonrwydd ac ymagwedd agored, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo'r Côd Arfer Gorau hwn.


Safonau'r Cyngor

Mae'r Cod yn nodi'r safonau sydd yn ofynnol - ac y mae gan y cyhoedd hawl i'w disgwyl - gan bawb sy'n rhan o fusnes Cyngor Celfyddydau Cymru, gan cynnwys:

  • Aelodau'r Cyngor
  • aelodau o'r Pwyllgorau
  • Rhestr Genedlaethol o Ymgynghorwyr
  • staff Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae hefyd yn nodi rhai gweithdrefnau a gynlluniwyd i roi ar waith yr egwyddorion a ymgorfforir yn y Cod Arfer neu i roi hawliau penodol i aelodau'r cyhoedd.


Cyrff sy'n Debyn Cyllid

Gyrrir copi o'r Côd i bob corff a gyllidir gan refeniw y Cyngor ac fe'i rhoddir yn ôl y gofyn i unrhyw un arall sy'n derbyn grant.

Mae gan Gyngor Celfyddydau Cymru hefyd Gôd Ymarfer ar gyfer Sefydliadau sy'n Cael Cyllid. Dim ond trwy gydweithio â sefydliadau ac unigolion sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol y gellir gweithredu'r polisi hwn ac mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn disgwyl bod y rhai sy'n derbyn grantiau yn gweithredu polisïau cyfle cyfartal effeithiol ac yn defnyddio'r Cod Ymarfer hwn fel canllaw.

Côd Arferion Gorau
Amdanom Ni
Pay Policy Link

Polisi Cyflog

Ein datganiad polisi cyflog blynyddol

Polisi Gwrth-dwyll | Llun: Ronan Devlin, Veillance

Polisi Gwrth-dwyll

Diogelu yn erbyn cam-drin neu gamddefnyddio arian y cyhoedd

Cwynion | Llun: A Small Family Business, Llun gan Nobby Clark

Trefn gwynion

Gwneud cŵyn i Gyngor Celfyddydau Cymru.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245