Cyngor Celfyddydau Cymru | Sgwrs Gelfyddydol

Sgwrs Gelfyddydol

Yn ein cynhadledd flynyddol yn 2012 cymerwyd y camau cyntaf ar siwrnai gyda’n rhanddeiliaid a’r cyhoedd i ganfod a ffurfio’r themâu sydd, yn ein barn ni, bwysicaf ar gyfer dyfodol y celfyddydau yng Nghymru. Lluniwyd agenda gan ein rhanddeiliaid a’r rhai sydd â diddordeb yn rôl y celfyddydau.

Yn ystod y cyfnod hwn, bu i’n Cyngor ailddatgan ei genhadaeth a’i weledigaeth:
Ein gweledigaeth yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau wrth wraidd bywyd ein cenedl.

Mewn digwyddiadau Sgwrs Gelfyddydol ar hyd a lled Cymru ceisiwyd ateb y cwestiwn "Beth yw’ch gweledigaeth chi am Gymru greadigol 2020? A sut mae gwireddu’r freuddwyd?" Yn y Sgyrsiau Celfyddydol dilynol rhoesom ein meddyliau ar waith eto a rhannwyd y syniadau hynny a ddaeth i’r fei yn ein cynhadledd flynyddol yn 2013.

Rydym wedi defnyddio ein gwefan ac wedi cydweithio gyda Culture Colony i gofnodi’r trafodaethau a’r agweddau hyn. Agorwyd fforymau sgwrs ar-lein a chyhoeddwyd ein hymatebion i’r pynciau ar hyd y ffordd. Crynhowyd dros 70 o bynciau trafod y Sgyrsiau Celfyddydol i ddeg sialens. Wrth i’r Cyngor gwblhau ei waith, daeth y prif feysydd y teimlai y gallai wneud gwahaniaeth ynddynt i’r amlwg yn Ysbrydoli.

Ymgynghori

Canlyniad y broses hon a thrafodaethau’r Cyngor ar yr hyn sy’n bwysig i ni ganolbwyntio arno ac anelu tuag ato oedd cyflwyno’r strategaeth hon i ymgynghori arni.

pdf - logo bachYsbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru - Dogfen Ymgynghorol

Yn dilyn cyfnod estynedig o ymgynghori trwy gyfrwng ein cyfarfyddiadau ar ffurf Sgwrs Gelfyddydol, daeth cyfnod ymgynghori Ysbrydoli: ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau, i ben ar 30 Ebrill 2014.

Bu'r Cyngor yn trafod yr ymatebion i'r strategaeth a'r pynciau a godwyd gan yr ymatebion yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Mai 2014.

Rhoddodd yr ymgynghoriad inni ystod eang o ganfyddiadau defnyddiol ac ystyrlon. Croesawyd y rhain yn fawr a mynegodd y Cyngor ei werthfawrogiad o'r amser a'r ymdrech a roddwyd gan unigolion a sefydliadau i ymateb i'r ymgynghoriad. Gellir lawrlwytho ymateb y Cyngor yma:

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a'r Celfyddydau: Ymateb y Cyngor i'r Ymgynghoriad(172k)

Cafodd Ysbrydoli, ar ei ffurf orffenedig, yn cael ei gyhoeddi yn ystod mis Hydref 2014.


Cofnodi'r Trafodaethau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245