Cyngor Celfyddydau Cymru | Yr Hyn a Wnawn

Yr Hyn a Wnawn

Ein nod yw gwneud y celfyddydau'n greiddiol i fywyd a lles y genedl.

Cynorthwywn a datblygwn weithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel

Buddsoddwn arian cyhoeddus, gan ddefnyddio’r arian hwn i greu cyfleoedd i bobl i fwynhau’r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt.

Mae ein buddsoddiad yn y 67 sefydliad sy'n rhan o Bortffolio Celfyddydol Cymru sy'n cefnogi sector celfyddydau deinamig a chreadigol.

Dosbarthwn arian y Loteri

Drwy geisiadau i raglenni ariannu’r Loteri, mae modd inni ariannu prosiectau sy’n datblygu gweithgarwch celfyddydol newydd, gan gynorthwyo unigolion, cymunedau a sefydliadau.

Darparwn wybodaeth a chyngor arbenigol am y celfyddydau

Ni yw’r ganolfan genedlaethol o rwydwaith o wybodaeth ynglŷn â’r celfyddydau yng Nghymru. Mae hefyd gennym gysylltiadau rhyngwladol cryf ym Mhrydain a thu hwnt. Drwy ein Cyngor, ein staff a’n Cynghorwyr Cenedlaethol, mae gennym y casgliad mwyaf o arbenigedd yn y celfyddydau yng Nghymru.

Codwn broffil y celfyddydau yng Nghymru

Ni yw’r llais cenedlaethol i’r celfyddydau yng Nghymru, yn hyrwyddo ansawdd, gwerth a phwysigrwydd artistiaid a sefydliadau celfyddydol y wlad.

Cynhyrchwn fwy o arian i economi’r celfyddydau

Rheolwn fentrau fel Cynllun Casglu (ein cynllun i annog rhagor o bobl i brynu celf); denwn arian Ewropeaidd i dyfu’r celfyddydau yng Nghymru; ac mae gennym bresenoldeb mewn digwyddiadau rhyngwladol yn y wlad hon a thramor sy’n agor marchnadoedd newydd i artistiaid o Gymru.

Anogwn arloesi ac arbrofi

Hyrwyddwn brosiectau a mentrau sy’n trawsnewid y celfyddydau yng Nghymru. O’n partneriaeth addysg gelfyddydol â Llywodraeth Cymru (Dysgu Creadigol drwy’r Celfyddydau) i newid technolegol (Ymchwil a Datblygu Digidol), rydym yn chwilio’n gyson am ffyrdd newydd i bobl ddarganfod ac ymwneud â’r celfyddydau.

Dylanwadwn ar gynllunwyr a rhai sy’n gwneud penderfyniadau

Mae’r celfyddydau’n digwydd mewn llawer o sefyllfaoedd gwahanol. Gallant gael effaith ddramatig ar ansawdd bywydau pobl, a’r lleoedd maent yn byw a gweithio ynddynt. Mae’r celfyddydau hefyd yn aml yn ganolog i fentrau adfywio economaidd a chymdeithasol.

Ein gwaith ni yw sicrhau bod y cyfraniad y gall y celfyddydau wneud yn cael ei gydnabod.

Datblygwn gyfleoedd rhyngwladol yn y celfyddydau

Drwy ein hasiantaeth arbenigol, Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, datblygwn bartneriaethau â sefydliadau diwylliannol fel British Council, hyrwyddwn ddiwylliant cyfoes Cymru yn rhyngwladol, ac anogwn gyfnewid a chydweithio rhyngwladol rhwng artistiaid a sefydliadau celfyddydol.

Hyrwyddwn berfformiadau graddfa fach mewn cymunedau lleol

Mae ein cynllun Noson Allan yn darparu cymhelliad ariannol i annog hyrwyddo gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel mewn lleoliadau cymunedol lleol ledled Cymru.

Ceisio am arian | Llun: Good Sailing, S Mark Gubb

Ceisio am arian

Darllen ein canllawiau a cheisio ar-lein

Portffolio Celfyddydau Cymru | Llun: Mostyn; Hélène Binet

Portffolio Celfyddydol Cymru

Gweld aelodau'r Portffolio

Ymchwil | Llun: Falstaff, Opera Canolbarth Cymru; ffotograffydd David Pugh

Ymchwil

Ein Hymchwil i'r Celfyddydau

Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau

Datblygu sgiliau creadigol ar draws y cwricwlwm

Cynllun Casglu | Llun: Artist Sue Hunt

Cynllun Casglu

Gwneud celf yn fforddiadwy

Ysbrydoli...

Ysbrydoli...

Ein strategaeth ar gyfer creadigrwydd a'r celfyddydau

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245