Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Cyngor

Y Cyngor

Aelodau penodedig yw'r Cyngor ac maent oll yn cyfrannu eu profiad a'u harbenigedd am Gymru a'r celfyddydau er mwyn dwyn dylanwad ar ddatblygiad y celfyddydau yng Nghymru.

Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth Llywodraeth Cymru sy'n penodi aelodau Cyngor Celfyddydau Cymru. Fel arfer mae’r aelodau’n gwasanaethu am gyfnod o dair blynedd a gellir eu hailbenodi am dair blynedd arall.

Mae eu swyddogaeth yn un bwysig. Fel corff, mae'r Cyngor yn gyfrifol am sicrhau buddsoddiad effeithiol a chywir o gyllid Llywodraeth Cymru ac arian y Loteri.

Mae’r Cyngor yn gyfrifol am:

  • bennu cyfeiriad strategol Cyngor y Celfyddydau
  • datblygu, gweithredu a monitro polisi’r celfyddydau
  • cytuno ar Gynlluniau Corfforaethol a Gweithredol
  • pennu’r gyllideb flynyddol
  • dyrannu grantiau yn flynyddol i sefydliadau a ariennir drwy refeniw
  • sicrhau bod Cyngor y Celfyddydau yn rheoli ei faterion yn effeithiol a’i fod yn atebol

Mae’r cyngor yn dirprwyo:

  • penderfyniadau ar grantiau hyd at £50,000 i’r staff
  • penderfyniadau ar grantiau cyfalaf y Loteri rhwng £50,001 a £250,000 i’r Pwyllgor Cyfalaf
  • penderfyniadau ar arian y Loteri ar gyfer ffilm i Asiantaeth Ffilm Cymru

Hefyd mae Ymgynghorwyr Cenedlaethol a benodir gan aelodau'r Cyngor i roi cyngor arbenigol y ôl y gofyn.


Dowch i wybod mwy am aelodau'r Cyngor, y cynlluniau a gytunwyd arnynt, a phapurau sydd ar gael yn dilyn cyfarfodydd y Cyngor.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245