Cyngor Celfyddydau Cymru | Sian Tomos

Sian Tomos

Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio

Sian TomosSian Tomos yw Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio Cyngor Celfyddydau Cymru. Bwriad y rôl yw cydbwyso nodau artistig y sector ynghyd â’r angen i fod yn wydn, yn flaengar ac yn gydweithredol – yn enwedig ym maes modelau busnes, sgiliau ac hyfforddiant a mentergarwch.

Mae hefyd yn cymryd rôl ehangach fel rhan o Dîm Rheoli Uwch Cyngor Celfyddydau Cymru a hi sy’n cynnig arweiniad strategol a r gyfer awdurdodau lleol a datblygiad cynaliadwy.

Ar ôl iddi astudio yn Ysgol Gelf a Dylunio Coventry a hyfforddi yn niwydiant y papurau newydd ac fel ysgrifenwraig copi hysbysebion, cafodd Sian yrfa llwyddiannus iawn ym maes cysylltiadau cyhoeddus am rai blynyddoedd gan weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol Cymru, ymhlith eraill.

Ymunodd â Chyngor Celfyddydau Cymru yn y dechreuad yn 1994 er mwyn dychwelyd at ei phrif ddiddordeb, y celfyddydau. Yn ei gyrfa mae wedi ymgymryd ag ystod eang o rolau, gan gynnwys bod yn arweinydd strategol ar gyfer marchnata’r celfyddydau yng Nghymru, arwain adolygiad o ddarpariaeth gerddoriaeth yng ngogledd Cymru, swyddog cynllunio, uwch swyddog prosiectau cyfalaf.

Hi hefyd oedd Cyfarwyddwr Rhanbarth Gogledd Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, am 10 mlynedd. Yn ystod y cyfnod hwn, trawsnewidiwyd darpariaeth gelfyddydol yn y rhanbarth yn sgil ailagor adeiladau megis Canolfan Grefft Rhuthun, Mostyn, a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd. Bu Sian hefyd yn pledio achos Galeri Caernarfon yn gryf wrth iddo ddatblygu fel menter gymdeithasol.

Ar hyn o bryd mae’n gyfrifol am dîm sy’n gweithio ar nifer o bartneriaethau a chydweithrediadau celfyddydol blaengar gan gynnwys rhaglen adfywio arloesol Creu Cymunedau Cyfoes, sy’n defnyddio’r celfyddydau a chreadigrwydd fel modd o wella’r gofodau lle mae pobl yn byw, gweithio a chwarae. Cyfrifoldebau allweddol eraill y Tîm Menter ac Adfywio yw Datblygu’r Diwydiant Cerddorol, Partneriaethau Darlledu, Celfyddydau Digidol, Cynllun Casglu, Sgiliau a Hyfforddiant, Datblygu Busnes a Chelfyddydau a Busnes.

Bu Sian yn aelod o nifer o bwyllgorau a grwpiau ac mae’n gyn-gadeirydd annibynnol o Bwyllgor Safonau Cyngor Gwynedd. Mae’n angerddol am y Gymraeg a phynciau amgylcheddol, ac mae’n aelod o grwpiau monitro’r Gymraeg a Datblygiad Cynaliadwy Cyngor Celfyddydau Cymru. Fe’i penodwyd yn ddiweddar i’r Comisiwn Newid Hinsawdd yng Nghymru ac mae wedi arloesi gyda dull o arwain yn y maes hwn yn sector y celfyddydau.

Nôl at ein rhestr o aelodau'r Tim Rheoli Uwch >>

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245