Cyngor Celfyddydau Cymru | Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth

Mae'n ddyletswydd ar Gyngor Celfyddydau Cymru i sicrhau fod gwybodaeth ar gael i'r cyhoedd fel rhan o'i weithgareddau busnes cyffredinol.


Pasiwyd y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ym mis Tachwedd 2000 a daeth yn gwbl weithredol ym mis Ionawr 2005. Saif y cyfrifoldeb am oruchwylio'r Ddeddf gyda'r Comisiynydd Gwybodaeth.


Gwybodaeth Hygyrch

O dan y Ddeddf gall unrhyw berson wneud cais am wybodaeth, lle nad yw'r wybodaeth ar gael eisoes, drwy anfon llythyr neu neges e-bost i Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae Cyngor y Celfyddydau yn ymrwymedig i hysbysu'r ymgeisydd yn ysgrifenedig p'un a yw'n meddu ar y wybodaeth y gwnaed cais amdani. Os cedwir yr wybodaeth ac nad yw'n destun eithriadau'r Ddeddf, mae gan Gyngor Celfyddydau Cymru 20 diwrnod gwaith i gyflenwi'r wybodaeth y gwnaed cais amdani.

Yn ôl y Ddeddf mae hefyd yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus gael cynllun cyhoeddi wedi'i gymeradwyo, sydd yn fodd o gynnig mynediad at wybodaeth y mae'r awdurdod yn ei gyhoeddi yn ddiofyn.

Bwriedir i'r broses o weithredu'r Ddeddf arwain at well dealltwriaeth o sut mae cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau a'r prosesau y byddant yn eu dilyn wrth wneud penderfyniadau.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.


Polisi Codi Tâl

O dan ddeddfwriaeth y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (y Ddeddf) a'n rhwymedigaethau fel elusen gofrestredig, mae'n bosibl y bydd achosion pan fydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn codi tâl am wybodaeth a ddarperir mewn ymateb i gais.

Mae ein Polisi Codi Tâl yn nodi amgylchiadau lle y codir tâl, a'r broses y byddwn yn ei mabwysiadu wrth gyfrifo, cyfathrebu a chodi'r tâl.


Proses Apelio

Mae hawl gennych i gael adolygiad o benderfyniad a wnaed gan Gyngor Celfyddydau Cymru i beidio â rhoi'r wybodaeth y gwnaethoch gais amdani.

Yn gyntaf, dylech ysgrifennu at:

Prif Weithredwr
Cyngor Celfyddydau Cymru
Plas Bute
Caerdydd
CF10 5AL

Bydd y Prif Weithredwr yn ystyried eich cwyn.

Os penderfynir na ddilynwyd gweithdrefnau ac y dylid datgelu gwybodaeth ychwanegol, gwneir hyn o fewn 20 diwrnod i'r penderfyniad i'w datgelu. Os na fyddwch yn fodlon ar adolygiad mewnol Cyngor Celfyddydau Cymru mae hawl gennych i apelio yn ysgrifenedig i'r Comisiynydd Gwybodaeth yn un o'r cyfeiriadau a ddarperir.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245