Cyngor Celfyddydau Cymru | Amddiffyn arian ein sefydliadau allweddol er gwaethaf y toriadau cyllidebol cyffredinol
Nôl at y rhestr newyddion

Amddiffyn arian ein sefydliadau allweddol er gwaethaf y toriadau cyllidebol cyffredinol

Heddiw cyhoedda Cyngor Celfyddydau Cymru, yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth derfynol Llywodraeth Cymru o'i chyllideb, ddyraniadau ariannol ar gyfer 2016/17 i'w Bortffolio Celfyddydol newydd. 24 Chwef 2016

Amddiffyn arian ein sefydliadau allweddol er gwaethaf y toriadau cyllidebol cyffredinol
Bianco, NoFit State
Llun: Richard Davenport

Ymgyfarfu'r Cyngor ddydd Gwener 19 Chwefror 2016 i drafod ei strategaeth fuddsoddi mewn ymateb i leihad arfaethedig yn ei arian oddi wrth Lywodraeth Cymru o £1.5 miliwn (‑4.7%). Mae'r cyhoeddiad hwn yn nodi diwedd Adolygiad Buddsoddi Cyngor Celfyddydau Cymru.

Prif nodweddion strategaeth y Cyngor:

  • Dim toriadau ariannol i unrhyw sefydliad sy'n cael ar hyn o bryd lai na £150,000; bydd y penderfyniad hwn o fudd i 24 sefydliad ledled Cymru
  • Daw pedwar aelod newydd i'r portffolio (Arts Alive, Sefydliad Glowyr Coed-duon, Jukebox Collective a Neuadd Les Glowyr Ystradgynlais)
  • Caiff dau sefydliad cyfredol (Ballet Cymru a Sinfonia Cymru) ragor o arian refeniw
  • I weddill yr aelodaeth o'r portffolio cânt gyfyngiad ar y lleihad ariannol sef -3.5% neu lai

Caiff dau aelod o Bortffolio Celfyddydol newydd Cymru (Ffilm Cymru a Chelfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru) eu hariannu drwy arian y Loteri. Dirprwya Cyngor Celfyddydau Cymru arian agored i gais am Fwrsarïau Awduron i Lenyddiaeth Cymru ac am Wneud Cerddoriaeth Gymunedol i Dŷ Cerdd. Bydd ein harian i GBAC a Thŷ Cerdd yn y flwyddyn gyfredol yn cynnal ein hensembles perfformio cenedlaethol i bobl ifainc. O 2016/17 cyfunir y ddau swm hyn yn un grant i Gelfyddydau Ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Pery Tŷ Cerdd a ChBAC i gydweithio i gefnogi gweithgarwch ein hensembles ieuenctid.

Meddai'r Athro Dai Smith, Cadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru:

"Bu'r Adolygiad Buddsoddi'n heriol. Ond penderfynasom o'r cychwyn yn deg y byddai'n broses ddewr a phellgyrhaeddol. Heddiw y gwelir cyflawni ein huchelgais. Er gwaethaf toriad pellach o £1.5 miliwn yn yr arian a gawn gan Lywodraeth Cymru, gallasem gynnal rhwydwaith o sefydliadau sy'n perfformio ar lefel uchel. Gwarchodasom hwy hefyd rhag effaith lawn y toriadau gyda thros draean o'r portffolio heb brofi dim lleihad ariannol o gwbl."

Cydnebydd yr enw newydd, "Portffolio Celfyddydol Cymru", werth gweithgareddau'r sefydliadau hyn ledled Cymru.

Gan esbonio'r ystyr yn bellach, meddai Prif Weithredwr Cyngor Celfyddydau Cymru, Nick Capaldi:

"Un o nodweddion amlycaf Cymru yw cryfder ac amrywiaeth ei chelfyddydau. Adlewyrchir hyn yn ein portffolio newydd. Parhawn i hyrwyddo pwysigrwydd rhyngwladol ein cwmnïau cenedlaethol ond gwerthfawrogwn cystal waith beunyddiol ein sefydliadau lleol, llai eu maint. Boed yn fawr neu'n fach, profodd y sefydliadau hyn eu hymrwymiad i safon ac ymdrechant yn barhaus i ddod o hyd i ffyrdd newydd o annog pobl Cymru i fwynhau'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt."

Mae cyhoeddiad heddiw’n ddarostyngedig i gadarnhad Llywodraeth Cymru o'i harian i Gyngor Celfyddydau Cymru. Disgwylir cadarnhau'r gyllideb yn y Senedd ddydd Mawrth 8 Mawrth.

I gloi meddai'r Athro Dai Smith:

"Cyflawnasom well canlyniad ar gyfer 2016/17 nag oedd llawer yn ei ddisgwyl ond nid nawr yw'r amser i orffwys ar ein rhwyfau. Mae ein partneriaid mewn llywodraeth leol o hyd yn ymgodymu â'r cyfyngiadau ar eu harian hwy a gwyddom fod Llywodraeth Cymru yn wynebu pwysau ariannol ar gyfer sawl blwyddyn i ddod. Yn wir mae arian Llywodraeth Cymru i Gyngor Celfyddydau Cymru wedi gostwng gan dros 12% yn y cyfnod rhwng 2010 ac yn awr. Ac erbyn hyn mae ein gallu i leddfu ar unrhyw doriadau wedi ei hen ddihysbyddu.

"Serch hynny mae rhagor o bobl nag erioed yn mwynhau'r celfyddydau a chymryd rhan ynddynt. Ac nid damwain mohoni eithr canlyniad gwir ymgysylltiad â'r celfyddydau ac awydd ymwneud â hwy ledled Cymru. Os ydym am gynnal y celfyddydau ar gyfer y dyfodol, os ydym am weld Cymru'n wlad deg, ffyniannus a hyderus, os ydym am wella ansawdd bywyd ei phobl ymhob un gymuned, bydd yn rhaid i ni, a'r Llywodraeth, wneud penderfyniadau doeth i gyflawni hyn oll. Mae'r celfyddydau o bwys; mae'r celfyddydau o bwys i Gymru; y celfyddydau sy'n peri bod Cymru o bwys i'r byd. Bydd Portffolio Celfyddydol Cymru yn sicrhau bod hyn yn digwydd."

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Betsan Moses ar 02920441307 / 07970751057 neu betsan.moses@celfcymru.org.uk

Nodiadau i'r Golygydd:
  1. Cyngor Celfyddydau Cymru yw'n corff swyddogol sy'n ariannu a datblygu'r celfyddydau
  2. Eleni dyrannodd Cyngor Celfyddydau Cymru £27.1 miliwn mewn arian refeniw i Sefydliadau sydd ar hyn o bryd yn Cael Arian Refeniw
  3. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn dosbarthu arian y Loteri Genedlaethol

Portffolio Celfyddydol Cymru 2016/17

Sefydliad

2015/16

Argymhelliad 2016/17

Arad Goch

345,523

335,157

Ballet Cymru

193,842

243,842

Canolfan Gerdd William Mathias Cyf

77,537

77,537

Canolfan Grefft Rhuthun

387,684

376,053

Canolfan Mileniwm Cymru

3,531,743

3,408,132

Canolfan Ucheldre

72,691

72,691

Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

534,534

518,498

Canolfan y Celfyddydau, Llantarnam Grange

82,383

82,383

Canolfan y Celfyddydau, Pontardawe

61,060

61,060

Canolfan y Celfyddydau, Taliesin

219,041

212,470

Celf ar y Blaen

145,382

145,382

Celfyddydau Anabledd Cymru

164,766

159,823

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru (a ariennid gynt drwy CBAC a Thŷ Cerdd)

242,303

350,000

Celfyddydau Cymuned Cwm a Bro Cyf

174,458

169,224

Cerdd Gymunedol Cymru

101,767

101,767

Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

806,120

777,906

Chapter

654,804

635,160

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

835,209

805,977

Cwmni Theatr Volcano

208,380

202,129

Cwmni Theatr y Torch

445,837

432,462

Cwmni'r Frân Wen

232,096

225,133

Cymuned Artis

199,173

193,198

Cyngor Rhondda Cynon Taf

150,228

145,721

Cyswllt Celf

62,999

62,999

Dawns i Bawb

82,383

82,383

Dawns Powys

108,794

108,794

Dawns Rubicon

193,842

188,027

Dawns NEW

72,969

72,969

Ffilm Cymru

1,400,000

1,351,000

Ffotogallery

198,688

192,727

g39

67,845

67,845

Galeri Caernarfon Cyf

314,993

305,543

Glan yr Afon

121,151

121,151

Gofal Celf

128,420

128,420

Gwobr Artes Mundi Cyf

142,958

142,958

Hafren

103,395

103,395

Live Music Now Cymru

43,614

43,614

Llenyddiaeth Cymru

743,174

717,163

Mostyn

387,684

376,053

Music Theatre Wales

218,072

211,530

National Theatre Wales

1,608,375

1,552,082

Opera Canolbarth Cymru

100,798

100,798

Opera Cenedlaethol Cymru

4,539,538

4,380,654

Oriel Davies

222,918

216,230

Oriel Gelf Glynn Vivian

121,151

121,151

Oriel Mission

92,075

92,075

Plant y Cymoedd

118,244

118,244

Prifysgol Bangor

279,015

270,645

Sherman Cymru

1,121,567

1,087,920

Sinfonia Cymru

111,459

210,459

Syrcas Gymunedol NoFit State

193,842

188,027

Theatr Bara Caws

278,702

270,341

Theatr Brycheiniog

193,842

188,027

Theatr Clwyd

1,795,875

1,741,999

Theatr Felinfach

58,153

58,153

Theatr Genedlaethol Cymru

1,030,830

994,751

Theatr Hijinx

155,074

150,422

Theatr Iolo

255,739

248,067

Theatr Mwldan

266,826

258,821

Theatr na n'Óg

314,848

305,403

trac – Traddodiadau Cerdd Cymru

77,537

77,537

Tŷ Cerdd

237,901

153,164

Ymddiriedolaeth Oriel Myrddin

45,553

45,553

Aelodau newydd o'r portffolio

Arts Alive

75,000

Jukebox Collective

162,000

Neuadd Les Glowyr Ystradgynlais

40,202

Sefydliad Glowyr Coed-duon

125,000

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245