Cyngor Celfyddydau Cymru | ‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’
Nôl at y rhestr newyddion

‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’

Gan Paul Allen, Emily Hinshelwood, Fern Smith, Rhodri Thomas a Sarah Woods 12 Tach 2014

‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yng Nghymru yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’

Mae ‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’ yn adroddiad ymchwil a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2014. Caiff ei lansio’n swyddogol ar 12 Tachwedd 2014 yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd, Cymru.

Mae’r adroddiad ar gael i’w lawr lwytho yn Saesneg ac yn Gymraeg.

Mae ‘Newid Diwylliant’ yn rhoi trosolwg o’r nifer o fentrau celfyddydol cynaliadwy arloesol sydd ar hyn o bryd yn cael eu cynnal yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn dyst i’r hyn sydd eisoes yn digwydd. Mae hefyd wedi’i fwriadu fel datganiad o fwriad a galwad i weithredu. Mae’n amlygu pwer y celfyddydau i gyfrannu tuag at, neu hyd yn oed i gymryd rôl arweiniol yn y broses o bontio i gymdeithas sy’n cynnal bywyd. Y gobaith ydy y bydd yr adroddiad hwn yn cyfrannu tuag at bolisi celfyddydau yn y dyfodol oddi mewn i gyd-destun Mesur Lles Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru. Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at sut y mae nifer cynyddol o artistiaid yn arwain newid mewn gwerthoedd a chysylltiadau o amgylch mynediad i adnoddau yn y dyfodol.

Mae’n cynnwys argymhellion i Gyngor Celfyddydau Cmru ynghylch polisi celfyddydau yn y dyfodol o ran cefnogi datblygiad arfer mor arloesol. Fe’i cefnogir gan astudiaethau achos a chyfweliadau gyda nifer o artistiaid a chyrff ac mae’n adeiladu ar ganlyniadau arolwg sector gyfan a gynhaliwyd yn y Gwanwyn 2014. Mae’r atodiadau i’r adroddiad yn manylu ar ddata’r arolwg yn ogystal ag enwi nifer o brosiectau, llyfrau ffurfiannol, erthyglau, adnoddau defnyddiol, cysylltiadau a chyrff.

Er bod yr ymchwil yn canolbwyntio ar weithgaredd yng Nghymru, mae’r ymchwil wedi’i fframio o fewn cyd-destun y newidiadau a’r ysbrydoliaethau ehangach y mae artistiaid Cymreig yn eu tynnu oddi wrth y rhai y tu allan – yn cynnwys – including Artsadmin, Julies Bicycle, Tipping Point, Platform, Creative Carbon Scotland, People United, Encounters a Case for Optimism.

Cyflawnwyd y gwaith gan dîm o artistiaid ac arbenigwyr mewn cynaliadwyedd, sef: Fern Smith – actor a chyfarwyddwraig a chyd-sylfaenydd Theatr Volcano, Sarah Woods – awdur a pherfformwraig, Emily Hinshelwood – bardd a pherfformwraig, Paul Allen – Cyfarwyddwr Cyfathrebiadau Canolfan y Dechnoleg Amgen a Rhodri Hugh Thomas – actor, awdur ac arbenigwr datblygu cynaliadwy gyda Cynnal Cymru-Sustain Wales.

"Fe ymgeisiodd Eginiad am y tender nid fel ymgynghorwyr ond fel artistiaid, a bu’n llwyddiannus. Anelwyd at y broses a’r canlyniad fel cydweithrediad creadigol rhwng artistiaid a’r rhai sy’n gweithio ym maes cynaliadwyedd gyda’r bwriad o gynnwys cymaint o leisiau â phosibl. Rydym yn gweld yr adroddiad yma fel rhywbeth sydd yn adeiladu ar, ac yn cyfrannu tuag at naratif cynyddol sydd fel pe bai’n ennill momentwm a hyder ar draws Cymru, y DU a thu hwnt. Rydym yn gobeithio y bydd ‘Newid Diwylliant’ yn ddogfen waith. Rydym yn gobeithio y bydd yn anogaeth i eraill i ymuno â’r sgwrs ac i gefnogi’r rhai sydd eisoes yn gwneud y gwaith yma."

Fern Smith, cynhyrchydd creadigol Eginiad.

"Mae hwn yn adroddiad pwysig ac mae’r materion y mae’n eu codi yn werth eu trafod. Rydym yn ymwybodol iawn o’r angen i gyrff fel ni ddangos arweiniad ac ymrwymiad. Mae cymorth ac anogaeth y sector celfyddydau i barhau gyda’r gwaith ardderchog sydd eisoes yn digwydd yn hanfodol. Mae’r sector celfyddydau yng Nghymru eisoes wedi arwain ar hyn ac mae’r adroddiad yma yn ceisio dogfennu, cofnodi a rhannu hynny."

Sian Tomos, Cyngor Celfyddydau Cymru.

"Mae Cymru – diwylliant creadigol lle mae yna ddigonedd o artistiaid – yn un o ddim ond tair democratiaeth sydd yn fodlon dal eu hunain yn gyfreithiol atebol am hyrwyddo egwyddorion cynaliadwyedd. Dydy hi ddim yn syndod felly bod yr adroddiad blaengar yma yn dod o Gymru. Heb artistiaid, sut allwn ni fyth deimlo ein ffordd yn llawn i gymuned gynaliadwy neu i greu cysylltiadau sydd yn ein cynnal trwy amseroedd anodd?"

Margaret Wheatley, actifydd ac awdur.

Prosiect cydweithredol Volcano ydy Eginiad. Mae wedi ei ddylunio i ddatblygu seilwaith celfyddydau carbon isel, effeithlon o ran adnoddau a galluogi’r celfyddydau i fod yn grochan ar gyfer syniadau a meddwl newydd. Y partneriaid craidd ar Newid Diwylliant ydy Volcano, Cynnal Cymru-Sustain Wales, Awel Aman Tawe a Chanolfan Technoleg Amgen

GWELER YR ADRODDIAD YMA:

http://www.emergence-uk.org/wp-content/uploads/CULTURE-SHIFT-Report.pdf

http://www.emergence-uk.org/wp-content/uploads/CULTURE-SHIFT-Report-Welsh.pdf

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda Fern Smith fern@volcanotheatre.co.uk

Eginiad Gwefan Facebook Trydar: @emergenceuk #cultureshift

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245