Cyngor Celfyddydau Cymru | Yr Audience Agency yn parhau â’r gwaith yng Nghymru
Nôl at y rhestr newyddion

Yr Audience Agency yn parhau â’r gwaith yng Nghymru

Yn dilyn diflaniad Cynulleidfaoedd Cymru ar 31 Mawrth 2014 bydd The Audience Agency a’r ymgynghorydd Carol Jones – sydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd – yn darparu rhychwant o gefnogaeth a mentrau y maent wedi eu hetifeddu oddi wrth Cynulleidfaoedd Cymru. 10 Ebr 2014

Yr Audience Agency yn parhau â’r gwaith yng Nghymru

Ymatebodd Bwrdd The Audience Agency i gais gan Gynulleidfaoedd Cymru i weithio gyda nhw er mwyn sicrhau bod y gwaith sydd ar y gweill ganddynt yn parhau er gwaetha’r penderfyniad fod y corff i ddod i ben. O ganlyniad, o fis Ebrill ymlaen, bydd Carol yn darparu a chyd-lynu gwasanaethau a fydd yn galw ar dimau ehangach ac arbenigedd staff The Audience Agency.

Bydd hyn yn diogelu ac ymestyn nifer o raglenni a gyllidir gan awdurdodau lleol a phartneriaid sy’n asiantaethau datblygu ac sydd ar fin cael eu trosglwyddo draw at The Audience Agency.

Bydd rhychwant cychwynnol y gefnogaeth yn cynnwys: digwyddiadau rhwydweithio; cefnogaeth marchnata strategol; hyfforddiant; ymchwil gynradd; gwasanaethau ymgynghorol a mynediad at broffilio a dadansoddi. Bydd hyn yn cael ei ategu a’i feithrin gan adborth oddi wrth ein cleientiaid a chonsortia led-led Cymru. Y nod yw parhau i ddarparu darpariaeth hyfforddiant a meithrin gallu bwysig er gwaethaf difodiant annhymig Cynulleidfaoedd Cymru.

Dywedodd Ivan Wadeson, Cyfarwyddwr Gweithredol The Audience Agency: ‘Roeddem yn hynod siomedig o glywed bod Cynulleidfaoedd Cymru wedi dod i ben. Mae’n hynod drist bod asiantaeth genedlaethol heb fod ar gyfer gwneud elw, gyda gwreiddiau cryfion a hir-sefydledig led-led Cymru, wedi dod i ben. Dros y mis diwethaf, rydym wedi bod yn cyd-weithio gyda chyd-weithwyr hŷn o’r asiantaeth er mwyn cadw nifer o’i prif fentrau ar gyfer 2014. Fedrwn ni ddim darparu’r elfen allweddol a ddarparent i’r is-adeiledd ond o leiaf bydd modd i ni ddarparu rhywfaint o gefnogaeth wedi ei dargedu yn ei habsenoldeb.'

Mae Carol Jones yn ymgynghorydd diwylliannol annibynnol, yn hyfforddwr a darlithydd. Mae ganddi gryn brofiad o weithio ym maes y celfyddydau a diwylliant led-led Cymru ac ar hyn o bryd mae wrthi’n datblygu adnodd newydd ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru sydd â’r nod o roi’r cyfarwyddyd a’r offer angenrheidiol i ymgeiswyr am grantiau prosiect er mwyn iddynt fedru cynllunio, gwella a gwireddu eu gweithgarwch marchnata a meithrin cynulleidfa.

Mae’n adnabyddus am ei dynesiad creadigol a bywiog tuag at weithio mewn partneriaethau ac yn angerddol o blaid gweithio cydweithredol er mwyn cefnogi busnesau i ddod yn fwy cynaladwy.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245