Cyngor Celfyddydau Cymru | Creu Cymunedau Cyfoes - Nodiadau Cymorth

Creu Cymunedau Cyfoes - Nodiadau Cymorth

Canllawiau ar Wneud Cais ar gyfer Cam 2 Creu Cymunedau Cyfoes

Gair o Groeso

Creu Cymunedau Cyfoes (IPP) Mae'r broses gwneud cais ar gyfer Cam 2 yn agored i bob un o'r 12 prosiect a lwyddodd i gyrraedd y rhestr fer ac a gyflawnodd gyfnod o Ymchwil a Datblygu fel rhan o Gam 1, er mwyn datblygu cais llawn erbyn y dyddiad cau, sef 18fed Gorffennaf 2014.

Rydym yn rhagweld y byddwn yn rhoi rhwng pedwar a chwe dyfarniad gwerth rhwng £100,000 a hyd at £1 miliwn yr un yn ystod y tair blynedd nesaf hyd 2016.

Cyflwyniad

Drwy Creu Cymunedau Cyfoes byddwn yn buddsoddi mewn nifer bach o brosiectau canmoladwy sydd wirioneddol yn ceisio profi modelau adfywio a chydweithio newydd drwy gyfrwng y celfyddydau. Rydym am archwilio ffyrdd newydd o weithio, meithrin partneriaethau newydd a hyrwyddo ansawdd da o ran dyluniad a gweithrediad prosiectau. Tybiwn mai'r prosiectau llwyddiannus fydd y rheiny sy'n mabwysiadu ymagwedd greadigol ac ystyriol tuag at adfywio - ymagwedd sy'n cysylltu ac yn grymuso cymunedau, gan eu hystyried yn gyfranwyr pwysig i'r broses adfywio.

Nid ydym yn gweld unrhyw groestyniad rhwng adfywio 'seiliedig ar bobl' a 'seiliedig ar leoedd'. Credwn fod llwyddiant yn dibynnu ar integreiddio’r ddau mewn modd creadigol ac ar barchu'r rhyngberthnasoedd cymhleth sy’n cysylltu unigolion, teuluoedd a chymunedau â’r lleoedd maent yn byw, yn gweithio ac yn hamddena ynddynt.

Gan weithio gyda phartneriaid profiadol a medrus, rydym yn chwilio am

brosiectau sy’n gweddnewid ansawdd prosiectau adfywio ac sy’n atgyfnerthu ymgysylltiad pobl â'u hamgylchedd. Felly rydym am fuddsoddi mewn prosiectau sy’n herio'r ffordd arferol o feddwl am adfywio a chreu adfywiad. Yng nghyswllt Creu Cymunedau Cyfoes rydym am weithio gyda chonsortia (grwpiau o sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i reoli a chyflawni prosiect) sydd mor frwdfrydig â ni am allu’r celfyddydau i drawsnewid a hwyluso newid.

Agwedd bwysig ar y rhaglen hon yw ymgysylltu â chymunedau. Felly byddwn yn chwilio am dystiolaeth o ymagweddau creadigol sy'n defnyddio'r celfyddydau i ymgysylltu’n ehangach â'r cymunedau hynny er mwyn cael dylanwad ystyrlon a gwirioneddol. Rhaid i ymgeiswyr hefyd ddangos ymrwymiad amlwg a phrofedig i ansawdd artistig o ran cysyniad, cynllunio, dylunio, gweithredu a chyflawni eu prosiectau. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn hyrwyddo, yn datblygu ac yn buddsoddi mewn profiadau diwylliannol ac artistig sy’n cyfoethogi bywydau pobl. Rydym eisoes wedi gweld y newid enfawr y gall y celfyddydau ei wneud i gymunedau ac rydym yn argyhoeddedig y gallwn gyflawni llawer mwy drwy gydweithio ar raddfa ehangach.

Beth ydyn ni’n ceisio ei gyflawni?

Nod cyffredinol Creu Cymunedau Cyfoes yw:

"Gwreiddio'r celfyddydau mewn ffordd ystyrlon a diffuant mewn nifer bach o brosiectau adfywio arloesol, uchelgeisiol a chreadigol. Wrth wneud hyn, rydym am archwilio ffyrdd newydd o weithio sy'n sbarduno cydweithio ar draws sectorau, yn profi partneriaethau a syniadau newydd ac sy'n ysbrydoli cymunedau i ailfeddwl am eu hamgylchedd mewn modd creadigol sy'n grymuso."

Beth fyddwn ni’n ei ddisgwyl gennych chi?

Rydym am weld mwy o bobl yn cael profiad o'r celfyddydau ac yn cael eu hysbrydoli ganddynt, ni waeth ble maent yn byw na beth yw eu hamgylchiadau cymdeithasol, addysgol neu ariannol.

Felly pwrpas Creu Cymunedau Cyfoes yw canfod atebion newydd ac arloesol i heriau adfywio a chynllunio cyfarwydd. Byddwn yn buddsoddi mewn prosiectau am gyfnod penodol o amser, gan amlaf am dair blynedd ar y mwyaf. Ond, rydym yn disgwyl i'n partneriaid yn y prosiect feddwl yn yr hirdymor, gyda golwg ar ddiwallu anghenion cymunedau yn y dyfodol.

Rydym am gefnogi prosiectau sy'n adlewyrchu'r nodweddion canlynol:

 • Hyrwyddo cynnwys creadigrwydd a'r celfyddydau fel rhan annatod o'r broses adfywio, dylunio a chynllunio trefol
 • Hybu dealltwriaeth ehangach o’r effaith gadarnhaol y mae dylunio a phensaernïaeth yn gallu ei chael ar greu cymunedau bywiog, ffyniannus a chynaliadwy
 • Ceisio rhagoriaeth ac unigrywiaeth mewn dylunio trefol
 • Hybu a galluogi cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol
 • Cyflwyno llais newydd i’r ddadl ynglŷn ag adfywio, gan greu
 • amgylchedd lle gall syniadau egino a thyfu a lle gall cymunedau ffynnu drwy ymestyn dyheadau a dychymyg y bobl sy'n byw yno
 • Lle bo hynny'n briodol, hybu partneriaethau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector, gan ddatblygu modelau a fydd yn gweithredu fel esiamplau i ysbrydoli ac annog pobl eraill.

Yn naturiol, ffactor allweddol o ran dewis prosiectau llwyddiannus fydd i ba raddau y byddant yn cynnwys sefydliadau celfyddydol ac/neu artistiaid arbenigol priodol.

Canllaw i Ymgeiswyr

Y Fformat

Mae fformat y cais ar gyfer Cam 2 yn seiliedig ar yr un egwyddorion â Cham 1. Ond, rydym wedi symleiddio’r broses ac yn hytrach na llenwi ffurflen gais, rydym yn gofyn ichi lan lwytho set o ddogfennau angenrheidiol ar y templed gwneud cais.

 • Byddwn yn anfon dolen i’r ffurflen drwy e-bost at bob ymgeisydd
 • Bydd angen i chi roi eich gwybodaeth bersonol ar y ffurflen gais
 • Bydd angen llwytho’r holl ddogfennau angenrheidiol fel atodiadau
 • Mae gennych hefyd yr opsiwn i roi gwybodaeth ategol arall fel atodiadau ychwanegol
Dogfennau angenrheidiol

I wneud cais ar Gam 2, bydd angen i chi gyflwyno’r dogfennau canlynol fel atodiadau:

 1. Cynllun y prosiect (gyda chynllun gweithgareddau manwl a chynhwysfawr ynghyd â llinell amser a cherrig milltir)
 2. Cyllideb y Prosiect (templed wedi’i ddarparu)
 3. Dogfen ategol sy’n awgrymu’r gyllideb
 4. Datganiad Partneriaeth (Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth neu ddogfen arall berthnasol)
 5. Datganiad mynediad ar gyfer pobl anabl cychwynnol
 6. Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal (templed wedi’i ddarparu)

1. Cynllun y Prosiect

Fel rhan o gynllun eich prosiect, a wnewch chi ofalu eich bod yn rhoi sylw i bob un o'r canlynol os gwelwch yn dda -

Gweledigaeth/gweithgareddau arfaethedig/partneriaethau/rheoli gweithgareddau/hyfywedd ariannol a sail resymegol.

Isod mae rhestr o awgrymiadau/cwestiynau i’ch helpu.

Gweledigaeth

 • Ydy'r prosiect yn newydd ac yn arbrofol?
 • Ym mha ffyrdd y mae’r prosiect yn wahanol ac yn arloesol?
 • Ydy o'n profi syniadau a phartneriaethau newydd?
 • Ydy o'n hyrwyddo cynnwys creadigrwydd a'r celfyddydau fel rhan annatod o'r broses adfywio, dylunio a chynllunio trefol?
 • A fydd o’n cwmpasu'r berthynas â datblygiad yn y tymor hwy a gwaddol ar gyfer y dyfodol?
 • Beth yw nodau ac amcanion/datganiad cenhadaeth eich prosiect?

Gweithgareddau arfaethedig

 • Bydd angen i chi ddweud wrthon ni beth a ddatgelwyd yn sgil Ymchwil a Datblygu Cam 1 a sut mae hyn wedi llywio cynlluniau Cam 2
 • Nodwch eich ymagwedd tuag at archwilio a phrofi syniadau newydd a ffyrdd newydd o feddwl
 • Dylech ddangos ymagwedd o ansawdd uchel tuag at ddatblygu'r celfyddydau: ystyrlon; hygyrch; llawn pwrpas; creadigol; perthnasol; cynaliadwy; dyfeisgar.
 • Tystiolaeth o ymwneud cymunedau lleol, a'r dyhead i ddarparu ansawdd a defnyddio dychymyg drwy ei holl weithgareddau ymgysylltu
 • Rhoi dealltwriaeth o’r cyd-destun lleol y byddwch yn gweithio ynddo:
 • Pa fylchau a chyfleoedd y bydd eich prosiect yn mynd i’r afael â nhw?
 • Pa anghenion/blaenoriaethau/materion cysylltiedig ag adfywio lleol y byddwch chi'n mynd i'r afael â nhw, a sut y mae'r rhain yn berthnasol i heriau adfywio ehangach ar lefel genedlaethol a rhanbarthol?
 • Beth yw cysylltiad eich gweithgareddau chi a’u lleoliad â'r cyd-destun rhanbarthol ehangach?
 • Nodwch briodoldeb ac ansawdd yr artistiaid y cyfeirir atynt a nodi rhesymeg glir ar gyfer y prosiectau a’r gweithgareddau creadigol arfaethedig
 • Nodwch eich dull cychwynnol o gasglu'r elfennau dysgu a datblygu a fydd yn codi yn sgil eich prosiect a'r fethodoleg rydych yn bwriadu ei defnyddio o ran ymchwil a gwerthuso
 • Nodwch sut y byddwch yn rhoi sylw i gynaliadwyedd a gwaddol eich prosiect ar ôl tair blynedd (beth fydd y cysylltiad rhwng gweithgareddau creadigol ac arferion celfyddydol eich prosiect chi ag arferion, polisi, cynllunio a dylunio adfywio ac adfywio ffisegol cyfredol, a'u heffaith ar y rhain?)
 • Bydd angen i chi gyflwyno cynllun cerrig milltir amlinellol cychwynnol clir i ategu eich prosiect a'ch gweledigaeth
 • Os ydych yn gwneud cais am gyfalaf, yng nghyd-destun IPP, bydd angen i chi ddweud wrthon ni sut y defnyddir y buddsoddiad arfaethedig i brofi'r defnydd a wneir o adeilad(au)/gofodau a lleoliadau at ddibenion y prosiect

Partneriaethau

Rydym am i'r arian yr ydym yn ei fuddsoddi mewn prosiectau ymestyn hyn yr eithaf posibl. Felly byddwn yn disgwyl ichi wneud y gorau o unrhyw ffynonellau eraill o arian sydd ar gael ichi a bydd y rhain yn gallu cynnwys eich arian eich hun. Ar gyfer ceisiadau cam un byddwn yn disgwyl o leiaf deg y cant o gyfanswm cost y prosiect i ddod o ffynhonnell arian nad yw'n dod o Gyngor Celfyddydau Cymru. Byddwn yn cymryd i ystyriaeth lefel eich partneriaethau a'r dystiolaeth amdanynt a sicrwydd o'r holl arian arall sy'n gysylltiedig â'ch cais wrth asesu eich cais.

 • Nodwch pa sefydliadau a phartneriaid fydd yn ffurfio’r consortiwm craidd.
 • Bydd angen i ni ddeall sut y bydd strwythur y consortiwm yn hwyluso llwyfan teg a chynhwysol ar gyfer ymgysylltu a dysgu i bawb.
 • A oes tystiolaeth o ddysgu a chydweithio ar draws sectorau?
 • A fyddech cystal a dweud wrthym sut mae rhwydweithiau ehangach eich ardal chi wedi’u hymgorffori a’u cynnwys yn y prosiect?

Sut y byddwch chi’n rheoli’r Gweithgareddau

 • Dywedwch wrthon ni sut yr aethoch ati i reoli gweithgareddau Cam 1 a sut y bydd hyn yn llywio Cam 2.
 • Pa gapasiti sydd gennych a fydd yn golygu y byddwch yn gallu ymdopi â rhaglen ar y raddfa hon?
 • Pa brofiad sydd gennych o hybu trefniadau cydweithio llwyddiannus rhwng sefydliadau o wahanol feintiau a gyda rhanddeiliaid sydd â disgwyliadau gwahanol?
 • Pa hanes sydd gennych o gyflawni prosiectau neu raglenni mawr tebyg? Sut y byddwch chi’n cymhwyso’r profiad hwnnw i’r prosiect hwn?
 • Pa dystiolaeth y gallwch chi ei darparu i ddangos sut y byddwch yn sicrhau y bydd gennych chi ddigon o gapasiti a gallu sefydliadol ar draws partneriaid allweddol y consortiwm?
 • Dangoswch sut y bydd ymarferwyr celfyddydol, sefydliadau celfyddydol ac aelodau o’r gymuned yn ganolog i ddatblygiad y prosiect.

Hyfywedd Ariannol

 • Sut y bydd eich model llywodraethu chi yn sicrhau eich bod yn gallu arwain a chefnogi cyflawniad y prosiect?
 • Pa dystiolaeth y gallwch chi ei rhoi sy'n dangos bod gennych chi'r cadernid a'r gallu ariannol i reoli prosiectau ariannol mawr? Sut y byddwch chi’n cymhwyso’r profiad hwnnw i’r prosiect hwn?
 • A grybwyllwyd llwybr ariannu a allai sicrhau gwaddol i'r prosiect y tu hwnt i gyllid Cyngor Celfyddydau Cymru?
2. Cyllideb y Prosiect

Bydd angen i chi ddarparu manylion am unrhyw gost dros £5,000 yn blwyddyn un a ffigyrau dangosol ym mhob categori ar gyfer blwyddyn dau a tri.

(Gweler nodiadau Cymorth Cyllideb y Prosiect)

3. Dogfen ategol sy’n awgrymu’r gyllideb

Darparwch nodyn esboniadol priodol i gefnogi eich prosiect ar ddogfen ar wahân i ddangos y sail ar gyfer eich cynllunio ariannol. Byddwch mor glir â phosibl am y tybiaethau rydych wedi'u gwneud ar y cam hwn a pha strategaethau rydych yn eu llunio i wneud yn siŵr bod cyllid wedi'i sicrhau ar gyfer y prosiect.

 • Sut mae’r gyllideb yn llywio cynllun y prosiect?
 • Ydy’r gyllideb ar gyfer y prosiect yn realistig ac yn ddichonadwy?
4. Datganiad Partneriaeth

Bydd angen i chi ddarparu dogfen ar wahân sy’n rhoi manylion eich Datganiad Partneriaeth (Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth neu gontract neu ddogfen arall berthnasol), ac sy'n disgrifio gweledigaeth gyffredin a rolau a chyfrifoldebau bob partner.

5. Datganiad Mynediad ar gyfer Pobl Anabl Cychwynnol

Dywedwch wrthym pa drefniadau a sefydlir gennych i sicrhau bod eich adeiladau a'ch gweithgareddau yn hygyrch ac yn groesawus

6. Ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal

Mae’n rhaid i bob cais gynnwys ffurflen monitro cyfle cyfartal ar y templed rydych wedi'i lwytho i lawr (ffeil Adobe Reader "pdf" ydy hon). Allwn ni ddim derbyn copi o Bolisi Cyfle Cyfartal eich sefydliad yn lle hwn.

Fel corff cyhoeddus, mae’n rhaid i ni ddangos ein bod yn cydymffurfio â’r Ddyletswydd Cydraddoldeb – rhwymedigaeth gyfreithiol sy’n llywodraethu ein gwaith. Nod hon yw gwreiddio ystyriaethau cydraddoldeb yng ngwaith bob dydd awdurdodau cyhoeddus, er mwyn iddynt fynd i’r afael â gwahaniaethu ac anghydraddoldeb a chyfrannu at greu cymdeithas decach. Mae angen i ni gasglu gwybodaeth i’n helpu i fesur sut rydym yn cydymffurfio â’r ddyletswydd hon. Mae’r wybodaeth a gesglir drwy'r ffurflen monitro cyfleoedd cyfartal yn cael ei chyfuno â gwybodaeth arall er mwyn gweithredu fel sail ar gyfer ein hadroddiadau ar gydraddoldeb. Gallwch fod yn dawel eich meddwl na fydd staff asesu yn gweld eich ffurflen monitro.

Gwybodaeth ategol arall

Rydym yn gwybod y bydd prosiectau Creu Cymunedau Cyfoes yn rhai aml-haen a chymhleth, ac y bydd angen i brosiectau gwahanol gael gwybodaeth wahanol. Lan lwythwch atodiadau eraill rydych chi am i ni eu hystyried, hyd at yr uchafswm o ran maint ffeil sef 60 MB. Gall y rhain gynnwys ffeiliau sain a fideo, delweddau, astudiaethau achos, tystlythyrau, ac unrhyw ddogfennau cyffredinol ar wahân sy’n ymwneud â chyllideb eich prosiect. Efallai y gwelwch bod angen i chi gyflwyno rhai o'r dogfennau canlynol i ategu eich cais:

 • Astudiaethau neu adroddiadau ychwanegol perthnasol
 • Strategaeth codi arian
 • Dyfynbrisiau
 • CVs aelodau tîm y prosiect/artistiaid/pobl broffesiynol yn y celfyddydau
 • Tystiolaeth o gyllid partneriaeth a sicrhawyd hyd yma
 • Llythyrau yn cadarnhau unrhyw gymorth o fath arall
 • Tystiolaeth o’r galw am eich prosiect
 • Caniatâd y landlord i fwrw ymlaen â’ch prosiect

Canllawiau ychwanegol

Cyfalaf

Nid yw Creu Cymunedau Cyfoes yn canolbwyntio ar fuddsoddi cyfalaf, ond gallai rhai darnau penodol or prosiect ymgorffori elfennau o wariant cyfalaf.

Fel cydnabyddiaeth o natur arbrofol y cynllun ac amrywiaeth y prosiectau arfaethedig, nid ydym yn capio gwariant cyfalaf. Yn hytrach rydym am fod yn sensitif i gyd-destun, siâp ac anghenion y gwahanol gynigion.

Felly, os ydych yn gwneud cais am gyfalaf, yng nghyd-destun IPP, bydd angen i chi ddweud wrthon ni sut y defnyddir y buddsoddiad arfaethedig i brofi'r defnydd a wneir o adeiladau/gofodau a lleoliadau at ddibenion y prosiect.

Gallai hyn fod yn gwneud defnydd o ymyriadau pensaernïol arloesol i drawsnewid gofodau, adeiladau a lleoliadau a phrofi gweithgareddau newydd?

Os byddwch yn llwyddiannus

Dyma'r meysydd y byddwn yn disgwyl i chi eu datblygu y tu hwnt i'r cais ar gyfer cam 2:

Nid oes angen y dogfennau canlynol ar gyfer cais Cam 2 ond os ydych yn llwyddiannus, byddwn yn gofyn i chi ddatblygu'r elfennau hyn yn gynnar yn eich prosiect fel rhan o Gam 2.

Cynllun Dysgu a Datblygu

Cynllun sy’n ystyried ac yn dangos sut rydych yn bwriadu meithrin gallu ac arbenigedd partneriaid a’r rheiny sy’n rhan o’r prosiect, a sut byddwch yn rhannu gwersi a ddysgwyd o fewn y cyd-destun lleol a thu hwnt iddo. Sut byddwch chi’n sicrhau bod camau priodol wedi cael eu cymryd i warantu arferion dysgu a lledaenu gwybodaeth gwell?

Cynllun Ymchwil a Gwerthuso

Cynllun sy'n ystyried sut y byddwch yn asesu eich prosiect drwyddo draw a sut y defnyddir y safbwyntiau hyn fel sail ar gyfer yr hyn y byddwch yn ei feddwl ac yn ei wneud ar ôl hynny. Sut rydych chi'n rhagweld y byddwch yn casglu elfennau dysgu a syniadau arloesol, a sut y byddwch yn gwneud yn siŵr fod y rhain yn cael eu bwydo i mewn i’r sianeli iawn at ddibenion newid a'u rhoi ar waith?

Cynllun Cyfathrebu

Cynllun a fydd yn rhoi trosolwg clir i ni o randdeiliaid, y wybodaeth y byddwch yn ei rhannu, a sut y byddwch yn darparu'r wybodaeth hon yn effeithiol gydol y prosiect. Sut y bydd cynllun cyfathrebu cadarn yn tanategu ac yn cefnogi’r prosiect cyffredinol ac yn sicrhau cefnogaeth ac ymgysylltiad parhaus rhanddeiliaid?

Cynllun Mynediad ar gyfer Pobl Anabl

Cynllun Mynediad ar gyfer Pobl Anabl llawn sy'n ymdrin â'r holl ystyriaethau sy'n berthnasol i'r prosiect, ac a luniwyd yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Beth nesaf?

Ydych chi am gael cyngor pellach neu oes gennych chi ymholiad?

Gall eich Swyddogion Datblygu eich helpu â rhai agweddau ar eich ymholiadau ynghylch gwneud cais ar Gam 2. Dylech gyfeirio ymholiadau sydd gennych am y prosiect at sylw eich swyddog penodol a enwyd (yng Ngham 1). Gallwch hefyd anfon e-bost at nathalie.camus@artscouncilofwales.org.uk yn nodi eich ymholiad.

Cwblhau / Adroddiad Gwerthuso o Cam 1

Disgwylir i chi lenwi adroddiad cwblhau / gwerthuso ar gyfer Cam 1, a darparu’r wybodaeth ariannol berthnasol. Y dyddiad cau ar gyfer hyn yw dydd Gwener 8fed Awst 2014, 5pm. Bydd y ddolen yn cael ei anfon atoch ar wahân.

Dyddiadau Dechrau’r Prosiect

Byddwn yn ysgrifennu atoch gyda'n penderfyniad erbyn 24ain Hydref 2014. Os yn llwyddiannus gallwch ddechrau ar eich prosiect cyn gynted ag y byddwch wedi derbyn eich llythyr derbyn grant ac y bydd unrhyw amodau ychwanegol wedi cael eu bodloni.

Rhestr wirio ar gyfer Creu Cymunedau Cyfoes - Cam dau

Grantiau sydd ar gael:

Grantiau rhwng £100,000 a £1,000.000

% uchaf y gallwch wneud cais amdano:

Hyd at 90% o holl gostau cymwys y prosiect

Pryd i wneud cais:

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 18 Gorffennaf 2014 am 5pm

Faint o amser y mae angen i chi ei ganiatáu:

Gall prosiectau ddechrau ar ôl 24ain Hydref ac unwaith rydych wedi derbyn eich llythyr derbyn grant a phan fydd unrhyw amodau ychwanegol o'r grant wedi cael eu bodloni

Dogfennau y mae'n rhaid i chi eu hatodi:

Cynllun prosiect cynhwysfawr gyda llinell amser a cherrig milltir ar gyfer y gweithgareddau; Cyllideb y Prosiect a dogfen rhagdybiaethau cyllidebol i fynd gyda hi; ffurflen monitro Cyfle Cyfartal; Datganiad Partneriaeth; datganiad mynediad i bobl anabl cychwynnol

Nodiadau:

Fe'ch gwahoddir i roi cyflwyniad ym mis Medi fel rhan o'r broses gwneud cais ar gyfer Cam dau.


Nodiadau cymorth – Atodiadau

Cyllideb y prosiect

Bydd yn rhaid ichi gyflwyno eich cyllideb ar y Templed Cyllideb Prosiect y gellid ei islwytho (mae'n daenlen Excel ".xls"). Mae'r nodiadau cymorth cyllidebol hefyd wedi'u hyperddolennu o'r templed. Defnyddiwch y blychau llwydion ar gyfer eich ffigyrau a'ch testun esboniadol. Ni fyddwch yn gallu newid y blychau gwynion. Defnyddiwch bunnau llawn yn unig. Os yw rhai o'r penawdau hyn yn amherthnasol i'ch prosiect, gadewch hwy'n wag. Bydd y templed yn clandro is-gyfansymiau'n awtomatig ichi gan sicrhau y mantolir y gyllideb.

Gwariant y prosiect

Dywedwch wrthym am gostau eich gweithgarwch. Rydym wedi cynnwys rhai penawdau ond os oes arnoch eisiau rhagor o le defnyddiwch yr adran 'Costau eraill y prosiect'. Mae'r nodiadau hyn yn amlinellu'r mathau ar gostau sy'n gymwys ond os oes gennych gwestiwn penodol, cysylltwch a’ch swyddog penodol yn @cyngorcelfyddydaucymru.org.uk.

Ffioedd proffesiynol

Dywedwch wrthym am y ffioedd proffesiynol yr ydych yn eu talu megis costau artistiaid a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes y celfyddydau (er enghraifft, curadur).

Costau recriwtio

Dywedwch wrthym am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â recriwtio unrhyw rai o'ch artistiaid neu'ch gweithwyr proffesiynol eraill ym maes y celfyddydau. Mae'r rhain yn gallu cynnwys cost hysbysebu'r cyfle a chostau teithio ar gyfer y rhai sy'n cyrraedd y rhestr fer i ddod i'r cyfweliadau.

Costau ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd

Dywedwch wrthym am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig ag ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Bydd y rhain yn gallu cynnwys llogi ystafelloedd neu leoliadau ar gyfer digwyddiadau, sesiynau ymgynghori, gweithdai neu sesiynau agored a'r gost o wneud y gweithgareddau hyn yn fwy hygyrch i bobl anabl, yn ogystal â chost gweithgareddau creadigol, deunyddiau, ffotograffiaeth a dogfennau.

Costau cyfalaf

Rydym yn disgwyl i unrhyw wariant cyfalaf a ariennir gennym fod yn berthnasol i Gyllideb gyffredinol eich Prosiect ac yn rhan annatod o Gynllun eich Prosiect.

Prynu offer: Ar gyfer pob eitem sengl sy'n costio dros £500, dylech gyflwyno tri dyfynbris ysgrifenedig gan gyflenwyr gwahanol am offer sy'n union yr un fath neu’n gymaradwy.

Hyfforddiant a DPP

Dywedwch wrthym am unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â'ch rhaglen dysgu a datblygiad sy'n gysylltiedig â staff a/neu gyfranogwyr y prosiect.

Rhaglen a digwyddiadau celfyddydol

Dywedwch wrthym am y gost sy'n gysylltiedig â chreu eich gweithgareddau (digwyddiadau, seminarau, ac yn y blaen)

Treth ar Werth (TAW)

Os nad ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW dylech gynnwys TAW yng nghyllidebau eich prosiect. Os ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW, yr unig DAW y dylech ei chynnwys yn eich cyllideb yw'r math na ellwch ei hawlio'n ôl ('TAW anadenilladwy'). Dywedwch wrthym sut yr ydych wedi clandro swm y DAW anadenilladwy yr ydych wedi'i chynnwys.

Costau prosiect eraill

Dywedwch wrthym am unrhyw gostau eraill nad ydynt yn mynd yn ddestlus dan

unrhyw rai o'r penawdau uchod.

Arian wrth gefn

Rydym yn argymell bod eich arian wrth gefn yn ddim rhagor na phump y cant o gyfanswm cost y prosiect ar gyfer y gweithgarwch ymchwilio a datblygu.

Incwm y prosiect

Dywedwch wrthym am sut y byddwch yn talu costau eich gweithgarwch. Rydym wedi cynnwys ychydig o benawdau ichi.

Eich arian eich hun

Nid yw hyn yn gallu dod o unrhyw grantiau Cyngor Celfyddydau Cymru eraill sydd gennych yn barod.

Incwm a enillir

Ni fyddwn yn disgwyl bydd eich prosiect yn y cyfnod cynnar, yn ennill unrhyw incwm ond rydym wedi cynnwys y pennawd rhag ofn yr hoffech ei ddefnyddio.

Arian awdurdod lleol

Dywedwch wrthym enw pob awdurdod lleol sy'n bartner ariannu ichi ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu beidio ar hyn o bryd.

Arian cyhoeddus arall

Dywedwch wrthym am unrhyw grantiau oddi wrth sefydliadau cyhoeddus eraill megis Llywodraeth Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu beidio ar hyn o bryd.

Arian arall o ffynonellau preifat neu gan ymddiriedolaethau/sefydliadau

Dywedwch wrthym enw pob un o'ch partneriaid ariannu ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu beidio ar hyn o bryd.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245