Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau cymorth i ymgeisio am arian Rhaglen gyfalaf y Loteri - Celfyddyd gyhoeddus: Gweithredu

Nodiadau cymorth i ymgeisio am arian Rhaglen gyfalaf y Loteri - Celfyddyd gyhoeddus: Gweithredu

Cynnwys

Cyflwyniad

Sut i ddefnyddio'r nodiadau

Ymgeisio ar-lein

Adran 1. Am eich sefydliad

Adran 2. Eich prosiect arfaethedig

Adran 3. Manylion y safle

Adran 4. Manylion y prosiect

Adran 5. Datganiad

Adran 6. Atodiadau


Cyflwyniad

Croeso i'r nodiadau cymorth. Gellwch ymgeisio i'r maes hwn o raglen gyfalaf y Loteri am arian tuag at weithredu eich prosiect celfyddyd gyhoeddus.

Bydd y nodiadau yn gymorth ichi wrth ymgeisio ar-lein. Esboniwn sut i ymgeisio a darparu'r wybodaeth angenrheidiol.

Cewch wybod pam y gofynnwn am y wybodaeth a sut y defnyddiwn hi.

Ar y ffurflen gais ar-lein cewch esboniad byr am y wybodaeth angenrheidiol ym mhob adran. Yn y nodiadau hyn cewch ragor o ganllawiau am y wybodaeth fanwl sydd ei hangen.

Rhaid hefyd cyflwyno dogfennau ategol gyda'ch cais. Esboniwn am y rhain hefyd a sut i'w cyflwyno ar-lein.

Sut i ddefnyddio'r nodiadau

Gellid eu darllen ar eu pen eu hunain neu ddilyn y dolenni weld adrannau penodol. Dylid eu darllen ochr yn ochr â'n harweiniad cyffredinol i raglen gyfalaf y Loteri, ein strategaeth gyfalaf (2012-17) a'n nodiadau ychwanegol: celfyddyd gyhoeddus.

Cymerant yn ganiataol yr adolygasom eich cynllun neu strategaeth gelfyddyd gyhoeddus orffenedig a gofynasom ichi ymgeisio am arian i weithredu eich cynnig. Os nad yw hyn yn wir, cysylltwch â ni i gael gwybod am eich cam nesaf.

'Eich prosiect' a 'chanlyniadau prosiect'

Drwy'r nodiadau hyn soniwn am 'eich prosiect' sef cynnwys eich cais inni. E.e. gall prynu offer sain a goleuo newydd i'ch theatr fod yn brosiect.

Soniwn hefyd am 'ganlyniadau prosiect' sef yr hyn a ddigwydd os llwydda eich cais ac os digwydd y prosiect. E.e. gallu llwyfannu rhagor o gynyrchiadau fyddai canlyniadau prynu'r offer uchod a olygai yn ei dro ragor o incwm.

Ymgeisio ar-lein

Dylai hyn fod yn hawdd. Ymrwymwn i fod yn hygyrch gan gynnig ffyrdd o ymgeisio sy'n agored i bawb.

Os na ellwch ymgeisio ar-lein, e.e. os ydych yn anabl neu os nad oes gennych hygyrchedd at gyfrifiadur, cysylltwch â ni. Cydweithiwn â chi i drefnu ffyrdd eraill o ymgeisio.

Gallwn eich cefnogi os nad yw'r Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith gyntaf ichi.

Wrth ymgeisio, cofiwch:

Gellwch lenwi eich cais mewn un sesiwn neu sawl un ar wahanol adegau. Cewch gyfle i adolygu ac argraffu'r hyn a wnaethoch a dychwelyd ato wedyn

Gallwch lenwi'r adrannau mewn unrhyw drefn ond ni ellwch ei chyflwyno nes llenwi pob un.

A'r cais yn segur gennych am ddwy awr, cewch eich allgofnodi'n awtomatig. Os nad arbedasoch y gwaith, fe'i collir.

Nid oes dyddiadau cau gan y rhaglen hon. Cyn belled ein bod wedi adolygu eich strategaeth gelfyddyd gyhoeddus ac rydych wedi ei thrafod â swyddog, gellwch gyflwyno eich cais ar unrhyw adeg.

Nôl i frig y dudalen


1. Am eich sefydliad

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am eich sefydliad.

Manylion cyswllt

Gofynnwn am dair set o fanylion cyswllt:

 • Cyfeiriad eich sefydliad (y brif swyddfa weinyddol neu'r pencadlys)
 • Cadeirydd eich bwrdd (neu'ch pwyllgor rheoli cyfatebol)
 • Y person yn eich sefydliad sy'n awdurdodedig i ymdrin â phob mater perthnasol i'r cais hwn (sef y prif gyswllt)

 hwnnw y cysylltwn parthed y cais a rhaid y gallai lofnodi a chymeradwyo dogfennau ac ateb unrhyw gwestiynau.

Os llwydda eich cais, anfonir y cynnig at y prif gyswllt. Ef fydd yn gyfrifol am anfon atom yr adroddiadau cynnydd a geisiwn ac adroddiad diweddu ar ôl i'r prosiect ddod i ben.

Dim ond y tro cyntaf ichi ymgeisio ar-lein y gofynnwn am y manylion hyn. Erys y manylion ar ffurflen eich ceisiadau yn y dyfodol ac os hoffech eu newid wedyn, cewch wneud â chroeso.

Eich gweithgaredd

Yn aml gofynnir inni am y math o sefydliadau a ariannwn a pha weithgarwch a wnânt. Cymorth inni ateb y cwestiynau hyn ac asesu eich cais fydd y wybodaeth a rowch.

Dim ond 500 gair y cewch eu hysgrifennu felly canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n bwysig.

Nôl i frig y dudalen


2. Eich prosiect arfaethedig

Yma manylwch ar eich prosiect. Yn hytrach na gofyn cwestiynau di-rif ichi, hoffem ichi lunio cynnig.

Mae 7 thema eang y mae'n rhaid i geisiadau'r Loteri fynd i'r afael â hwy:

 • Diwallu angen a nodir
 • Darparu prosiect o safon
 • Budd i'r cyhoedd
 • Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd
 • Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus
 • Ariannu prosiect llwyddiannus
 • Rheoli perygl

Bydd pob adran o'ch cynnig am un o'r themâu.

Rhowch y ffeithiau allweddol perthnasol yn yr adrannau. Dangoswch i ba raddau yr adlewyrcha eich prosiect y themâu. Isod gofynnwn am y wybodaeth angenrheidiol.

Nid oes uchafswm am yr hyn y gellwch ei ysgrifennu a sicrhewch y cynhwyswch bob elfen y gofynnwn amdani.

Rhowch dystiolaeth, lle gellwch, i ategu eich cais (tystlythyrau, tystiolaeth o'r galw, cefnogaeth i'ch prosiect. Anfonwch hefyd gyllideb y prosiect a gwybodaeth i ategu eich prosiect.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Blaenoriaethau ariannu

Defnyddiwn flaenoriaethau ariannu i dargedu ein buddsoddi a dewis rhwng ceisiadau. Dim ond ceisiadau sy'n adlewyrchu'n agos ein blaenoriaethau a ystyriwn.

Darllenwch ragor amdanynt yn ein canllawiau cyffredinol i raglen gyfalaf y Loteri a'n strategaeth gyfalaf (2012-17).

Sut y defnyddiwn eich cynnig prosiect

Gwyddom y bydd y galw yn uchel ac y bydd cynigion da na allwn eu hariannu.

Penderfynwn ar eich cais drwy graffu ar y wybodaeth yno ac ystyried pa mor dda yr adlewyrchasoch yno'r themâu eang. Darllenwch ragor am hyn yn ein canllawiau cyffredinol.

Wrth benderfynu ar eich cais, ystyriwn pa mor dda y diwellwch ein blaenoriaethau ariannu.

Diwallu angen a nodir

Manylwch ar eich prosiect a pham y mae ei eisiau.

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch eich prosiect:
  • Safleoedd/lleoliadau eich prosiect
  • A yw'ch comisiynau'n ymarferol, esthetig neu dros dro
 • Disgrifiwch waddol y prosiect gan gynnwys datganiad am ei barhauster a hyd ei oes
 • Sut y sicrhewch fod eich celfyddyd gyhoeddus yn integredig yn gysyniadol ac ymarferol i'ch prosiect ehangach?
 • Sut y gwedda eich prosiect ag amcanion eich sefydliad?
  • Pam y mae'n briodol i'ch sefydliad chi gynnal y prosiect hwn?
 • Pam y mae angen celfyddyd gyhoeddus yn eich prosiect strategol ehangach?
  • Pa werth ychwanegol sydd gan y gelfyddyd gyhoeddus?
  • Beth oedd casgliadau'r ymgysylltu ac ymgynghori cyhoeddus a oedd yn rhan o'ch gwaith ymchwil a datblygu? Sut y gweithredasoch ar y casgliadau hyn?
 • Pam y diwalla eich prosiect yr angen a nodasoch?

Cyflwynwch eich strategaeth gelfyddyd gyhoeddus gyda'ch cais.

Gellwch hefyd gyflwyno dogfennau eraill sy'n ategu'r angen am y prosiect.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Disgrifiad clir o brosiect wedi'i ymchwilio'n drylwyr
 • Yr angen a amlygasoch am y prosiect a pha mor dda y diwalla ef yr angen hwnnw
Darparu prosiect o safon

Disgrifiwch weledigaeth eich prosiect. Beth yr hoffech ei gyflawni? Beth a wnewch i sicrhau bod eich prosiect yn addas i'w ddiben ac o safon?

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch weledigaeth ac amcanion eich prosiect. Sut y cytunasoch ar y rhain?
 • Sut y sicrhewch brosiect o safon?
  • Dangoswch sut y glynwch at ymarfer da wrth gydweithio ag artistiaid
  • Sut y glynwch at egwyddorion yr ymarfer gorau wrth ddarparu eich prosiect?
 • Sut yr ewch ati i recriwtio a chontractio artistiaid?
 • Disgrifiwch eich ymgysylltu ac ymgynghori cyhoeddus wrth weithredu eich prosiect
 • Sut yr ystyriwch anghenion pobl anabl wrth weithredu eich prosiect
 • Sut yr integreiddia eich prosiect â chelfweithiau eraill yn yr ardal?
 • Sut yr ystyriasoch ei effaith amgylcheddol a'i gynaliadwyedd?
 • Sut y sicrhewch wydnwch unrhyw gelfwaith parhaol i sicrhau eu bod yn addas i'w ddiben?
  • Sawl celfwaith parhaol fydd i'w glanhau a'u cynnal a'u cadw? Pwy fydd yn gyfrifol am hyn a phwy a dâl amdano?

Rhaid ichi gyflwyno brîff yr artist i bob comisiwn sy'n rhan o'ch prosiect. Disgwyliwn ichi benodi artist ar ôl proses ddethol gydnabyddedig sy'n cydymffurfio â chyfle cyfartal.

Darllenwch ragor am hyn yn ein canllawiau ychwanegol: celfyddyd gyhoeddus.

Rhaid ichi gyflwyno hefyd gynllun cynnal a chadw i unrhyw gelfweithiau parhaol.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Gweledigaeth glir, briodol a chyraeddadwy y cytuna pob un o randdeiliaid y prosiect arni
 • I ba raddau y dangosasoch y darparwch brosiect o safon a ddiwalla eich gweledigaeth
Budd i'r cyhoedd

Pa effaith y caiff (ei ganlyniadau) a pha fudd a ddaw yn ei sgil i bobl Cymru?

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch ganlyniad eich prosiect. Beth yw'ch gobaith o ran effaith hir dymor eich prosiect i'ch sefydliad a'r gymuned leol?
 • Disgrifiwch y bobl a gaiff fudd posibl o'ch prosiect a pha fudd a gânt. E.e. dangoswch pa mor hygyrch i'r cyhoedd yw lleoliadau eich prosiect
  • fel y gall cynifer o bobl â phosibl fwynhau eich prosiect
  • Sut y disgwyliwch i'ch artist ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd mewn ffordd ystyrlon a hwyliog?
 • Sut y gwnewch ganlyniadau eich prosiect mor gynhwysol â phosibl a sut yr ystyriasoch anghenion pobl anabl a grwpiau anodd eu cyrraedd?
 • Sut y marchnatwch ganlyniadau eich prosiect i sicrhau'r ymwneud mwyaf posibl â'ch gweithgarwch celfyddydol?
 • Sut y dogfennwch eich prosiect a darparu unrhyw ddehongliad megis taflen neu wefan?
 • Sut y cyfranna at sector celfyddydau Cymru? Dangoswch sut y gwedda â blaenoriaethau ariannu'r rhaglen. Darllenwch ragor amdanynt yn ein canllawiau cyffredinol i raglen gyfalaf y Loteri a'n strategaeth gyfalaf (2012-17).

Chwiliwn am y canlynol:

 • Disgrifiad clir o ganlyniadau arfaethedig eich prosiect
 • I ba raddau y gellwch ddangos bod y canlyniadau yn gyraeddadwy?
 • I ba raddau y gellwch ddangos ichi ystyried materion hygyrchedd a chydraddoldebau?
Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd

Disgrifiwch eich sefydliad a sut y rheolir ef. Profwch eich bod wedi ystyried effaith ariannol eich prosiect ar eich sefydliad.

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch eich rheolaeth a strwythur eich staff a sut y llywodraethir eich sefydliad.
  • Pa sgiliau a phrofiadau sydd gan eich bwrdd neu bwyllgor rheoli (neu gorff cyfatebol)?
  • A gymerasoch gamau i gryfhau eich bwrdd er mwyn cyflawni'r prosiect?
 • Dangoswch y rheolir eich sefydliad yn dda a'i fod yn wydn yn ariannol.
 • Sut yr ystyriasoch yn llawn oblygiadau ariannol eich prosiect?
  • Profwch y gellwch gwrdd ag unrhyw gostau rhedeg, cynnal a chadw a chylch bywyd ar sail flynyddol. Sut y cyraeddasoch y costau hyn?

Rhaid cyflwyno eich cynllun busnes cyfredol i ategu'r adran hon.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad wedi'i reoli'n dda, yn sefydlog a gall ymgymryd â phrosiect cyfalaf?
 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad yn wydn yn ariannol?
 • I ba raddau yr ystyriasoch yr effaith ariannol bosibl ar eich sefydliad yn sgil eich prosiect?
Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus

Sut yr aethoch ati i gynllunio eich prosiect. Pwy fydd yn gyfrifol am ei rheoli a'i darparu a sut y sicrhewch y cyrraedd diwedd ei thaith?

Yn eich cais:

 • Sut y rheolwch eich prosiect?
  • Pwy yn eich sefydliad fydd yn gyfrifol yn gyffredinol amdani ?
  • Disgrifiwch eich grŵp llywio celfyddydol, gan gynnwys ei gylch gorchwyl ac aelodaeth
  • Os penodasoch reolwr eich prosiect yn barod, disgrifiwch ef a'i swyddogaeth a sut y dewiswyd ef. Os na ddewisasoch eich rheolwr, nodwch y broses a ddilynwch.
  • Sut y sicrhewch swyddogaethau a chyfrifoldebau clir rhwng eich grŵp llywio, eich artist a'ch rheolwr prosiect?
  • A oes gennych unrhyw brofiad o ddarparu prosiectau tebyg? Beth a ddysgasoch gan y rhain sy'n gymwys i'r prosiect hwn?
 • Beth yw'r amserlen ac a yw'n gyraeddadwy?
  • Dangoswch sut yr integreiddia eich amserlen yn briodol â rhaglen y prosiect ehangach?
 • Sut y sicrhewch y glyna at yr amserlen?
  • Sut y monitra'r rheolwr (a chi) eich cyllideb?
  • Sut y rheola'r rheolwr (a chi) eich artist?
  • Sut y monitrwch gynnydd eich prosiect ac adrodd hyn wrth eich bwrdd?
 • Ar ôl gorffen y prosiect, sut y gwyddoch y bu'n llwyddiannus?

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch y gellwch ddarparu'n llwyddiannus y prosiect gan sicrhau y digwydd yn brydlon gan lynu at y gyllideb?
 • I ba raddau y dangosasoch fod gan dîm eich prosiect y sgiliau a'r profiad angenrheidiol?
Ariannu prosiect llwyddiannus

Disgrifiwch y gyllideb a'r arian arall y mae arnoch ei angen i gyflawni'r prosiect.

Yn eich cais:

 • Nodwch unrhyw ragdybiaethau a wnaethoch i lunio eich cyllideb:
  • Pa dystiolaeth y gellwch ei darparu i gefnogi ffigurau eich cyllideb?
 • A gyflawnasoch werth ychwanegol am arian drwy drosglwyddo unrhyw ran o'r gyllideb gyfalaf o'ch prosiect ehangach i gyllideb eich celfyddyd gyhoeddus?
 • Nodwch yr arian arall y bydd arnoch ei angen am eich prosiect:
  • O ble y daw?
  • A yw eisoes gennych?
  • Os nad yw, disgrifiwch sut ewch ati i godi'r arian a phrofi y daw mewn pryd.

Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng nghanllawiau cyffredinol rhaglen gyfalaf y Loteri.

Rhaid cynnwys dadansoddiad manwl o gost pob comisiwn yn eich strategaeth. Os nac oes, cyflwynwch hwn ar wahân i ategu cyllideb eich prosiect.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Cyllideb seiliedig ar ragdybiaethau realistig sy'n briodol o ran graddfa a math i'ch prosiect
 • Pa mor llwyddiannus y buoch wrth godi arian a pha mor debygol ydyw y codwch yr holl arian angenrheidiol os nad ydych eisoes wedi'i wneud?
Rheoli perygl

Sut y nodwch, monitro a rheoli peryglon cysylltiedig â'ch prosiect?

Yn eich cais:

 • Nodwch unrhyw beryglon hysbys
 • Sut y nodwch a rheoli peryglon drwy gydol y prosiect?
 • Pwy sy'n gyfrifol am reoli perygl ac adrodd ar hyn i'ch bwrdd?

Chwiliwn am y canlynol:

Ffordd gydlynol a strategol o fynd ati o ran dadansoddi a rheoli perygl.

Nôl i frig y dudalen


3. Manylion y safle

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am leoliad eich prosiect.

Nodwch bob un a gaiff fudd o'r prosiect ac a ydynt yn allanol neu fewnol.

Cyflwynwch fap neu gynllun a ffotos o'r lleoliadau.

A ydych yn berchen arnynt? Os nad ydych, rhaid bod gennych ganiatâd y perchennog ar gyfer eich prosiect. Cyflwynwch gadarnhad ysgrifenedig o'r caniatâd gyda'ch cais, os yw'n berthnasol.

Caniatâd cynllunio

A oes ar unrhyw rai o'ch comisiynau angen caniatâd cynllunio? A ymgeisiasoch am ganiatâd amlinellol neu lawn a phryd y disgwyliwch benderfyniad? Os cawsoch y caniatâd, nodwch unrhyw amodau.

Gall mai'r prosiect ei hun sy'n ddarostyngedig i ymrwymedigaethau neu amodau cynllunio sy'n berthnasol i'ch prosiect ehangach. Os felly, manylwch.

Cyflwynwch gopi o unrhyw ddogfennaeth gynllunio am eich prosiect gyda'ch cais.

Nôl i frig y dudalen


4. Manylion y prosiect

Yma gofynnwn am ffeithiau sylfaenol am eich prosiect. Defnyddiwn y wybodaeth hon i fonitro'r hyn a ddigwydd ledled Cymru ac adrodd ar effaith ein hariannu.

Dyddiadau'r prosiect

Dylai dechrau eich prosiect fod ar yr adeg pan ddisgwyliwch fynd i gost. E.e. wrth brynu offer, gallai dechrau eich prosiect fod ar adeg pan dalwch flaendal. Ni allwn ariannu unrhyw weithgarwch sydd wedi cael ei gynnal eisoes.

Os rhoddwn grant, defnyddiwn y dyddiadau hyn i ofyn am wybodaeth megis cynnydd a diweddu. Os newidir y dyddiadau, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl gan esbonio pam.

Nôl i frig y dudalen


5. Datganiad

Yma rhaid ichi ddarllen gwybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau diogelu data a rhyddid gwybodaeth. Mae'n bwysig ichi ddeall sut y defnyddiwn a chadw'r wybodaeth a rowch. Rhaid ichi wybod hefyd beth i'w wneud os yw'ch gwybodaeth yn fasnachol sensitif neu'n gyfrinachol.

Nôl i frig y dudalen


6. Atodiadau

Yn yr adran hon cewch gyflwyno eich dogfennau ategol, neu atodiadau.

Dyma'r atodiadau asesu y bydd yn rhaid ichi eu cyflwyno. Ni dderbyniwn eich cais hebddynt. Dyma hwy:

 • Cyllideb eich prosiect (rhaid i hon fod ar ein templed i gyllideb y prosiect a lawrlwythwyd)
 • Cynllun neu strategaeth gelfyddyd gyhoeddus sydd eisoes gennych
 • Dogfennau briffio manwl ar gyfer pob comisiwn
 • Brîff rheolwr y prosiect
 • Amserlen
 • Cynllun/map y safleoedd
 • Ffotos o leoliadau
 • Cynnal a chadw unrhyw gelfweithiau parhaol
 • Eich cyfrifon blynyddol am y ddwy flynedd ariannol diwethaf
 • Eich cynllun busnes

Gellwch ddarllen rhagor am rai o'r rhain isod. Am fwy o wybodaeth am hyn oll, darllenwch ein canllawiau ychwanegol: celfyddyd gyhoeddus.

Rhaid cyflwyno ffurflen monitro cyfle cyfartal. A ninnau'n gorff cyhoeddus, rhaid inni ddangos y cydymffurfiwn â'r ddyletswydd gydraddoldeb sy'n ymrwymedigaeth gyfreithiol a lywodraetha ein gwaith. Mae arnom angen casglu gwybodaeth i fesuro pa mor dda y cydymffurfiwn. Cymorth felly yw'r ffurflen ond nid yw'n rhan o'n proses asesu ac ni wêl y staff hi wrth brosesu eich cais.

Cyllideb eich prosiect

Rhaid cyflwyno cyllideb eich prosiect (ar ein templed cyllideb a lawrlwythwyd).

Cynhyrcha'r templed is-gyfansymiau'n awtomatig ichi gan sicrhau y mantolir y gyllideb. Dylech lenwi'r blychau llwydion ar y daenlen, lle bo'n briodol. Gadewch yn wag y rhai amherthnasol. Ni ellid newid blychau gwynion. Defnyddiwch bunnau llawn yn unig.

Dylai eich cyllideb ddweud wrthym gost eich prosiect (gwariant) a faint a gewch i dalu amdano (incwm). Dylai’r incwm a’r gwariant ar gyfer eich prosiect fantoli (bod yn gyfartal).

Gwariant y prosiect

Defnyddiwch y templed i ddweud wrthym gost eich prosiect. Defnyddiwch y penawdau i ddangos cost popeth a brynwch yn rhan o'ch prosiect.

Rhaid i'r costau fod yn gymwys. Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng nghanllawiau cyffredinol rhaglen gyfalaf y Loteri.

Cyllidebau comisiynau

Beth yw cyfanswm cost pob comisiwn celfyddyd gyhoeddus sydd yn eich prosiect? Cynnwys y rhain fel arfer ffioedd yr artist, creu, gosod a chostau deunyddiau.

Rhaid cynnwys dadansoddiad manwl o gost pob comisiwn yn eich strategaeth. Os nad yw hyn yn wir, cyflwynwch y wybodaeth hon ar wahân.

Costau galluogi

Nodwch gost unrhyw waith galluogi sydd ei angen. Dyma'r gwaith angenrheidiol i osod celfwaith parhaol e.e. paratoi'r safle, gosod sylfeini, cyflenwad ynni neu ddŵr.

Mae'n bosibl ichi allu defnyddio cyllideb gyfalaf eich prosiect ehangach i dalu am ran o'r gwaith hwn. Os felly, defnyddiwch y pennawd 'gwerth cefnogaeth mewn nwyddau' i'w nodi.

Ffioedd proffesiynol: rheolwr prosiect

Nodwch ffioedd proffesiynol eich rheolwr prosiect.

Rhaid penodi drwy broses ddethol gystadleuol unrhyw un neu sefydliad a dalwch £5,000 neu ragor iddynt. Gwiriwn i sicrhau y penodwch yn briodol.

Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn ein canllawiau ychwanegol: celfyddyd gyhoeddus.

Costau recriwtio

Disgrifiwch unrhyw gostau cysylltiedig â recriwtio eich artist a'ch rheolwr prosiect gan gynnwys cost hysbysebu a theithio i gyfweliad.

Ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd

Disgrifiwch gostau'r rhain gan gynnwys llogi ystafell/lleoliad am ddigwyddiadau, gweithdai neu sesiynau ymweld, cost sesiynau ymgynghori creadigol a gweithgareddau, deunyddiau, ffotograffiaeth a dogfennaeth.

Marchnata, dogfennu a dehongli

Nodwch gostau cysylltiedig â dogfennu a hyrwyddo eich prosiect e.e. gan gynnwys ffotograffiaeth broffesiynol i'r gweithiau.

Gwerth cefnogaeth mewn nwyddau

Gall hyn gynnwys gwaith gwirfoddolwr di-dâl a rhoi tir, adeiladau neu offer. Ni dderbyniwn fod gostyngiadau a roddir gan gyflenwyr yn gyfraniad mewn nwyddau i'ch prosiect.

Dylech gyflwyno llythyr gyda'ch cais i gadarnhau'r gefnogaeth mewn nwyddau a dangos gwerth y nwyddau neu'r gwasanaethau.

TAW

Os nad ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW dylech ei chynnwys yng nghyllidebau eich prosiect.

Os ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW, dylai cyllideb eich prosiect ei chynnwys ond y math na ellir ei hawlio'n ôl yn unig ('TAW anadenilladwy'). Esboniwch sut y cawsoch swm y DAW anadenilladwy a gynwysasoch yn eich cyllideb.

Arian wrth gefn

Argymhellwn gael arian wrth gefn o 5% o gost y prosiect.

Costau eraill

Nodwch unrhyw gostau eraill y bydd yn rhaid ichi eu talu yn rhan o'ch prosiect nad â dan y penawdau cyllidebol.

Incwm y prosiect

Defnyddiwch y templed i ddisgrifio'r incwm a ddefnyddiwch i dalu am eich prosiect. Nodwch enw pob partner ariannu ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu os ydych o hyd yn y broses o'u ceisio.

Arian awdurdod lleol

A gewch arian Adran 106 tuag at eich prosiect?

Arian cyhoeddus arall

Yma soniwch am unrhyw grantiau gan sefydliadau cyhoeddus megis Llywodraeth Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cefnogaeth mewn nwyddau

Dylai hyn fod yr un gost mewn nwyddau a gynwysasoch yn eich ffigyrau gwariant.

Incwm arall

Yma dywedwch am unrhyw incwm arall a ddefnyddiwch i dalu am gost eich prosiect. Gall gynnwys:

 • Eich arian eich hun (ond os ydych yn sefydliad refeniw gennym ni ellwch ddefnyddio eich grant refeniw)
 • Incwm o godi arian, apêl gyhoeddus a rhoddion
 • Grantiau gan ddosbarthwyr eraill y Loteri
 • Grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill
Amserlen

Dylai'ch amserlen nodi'n glir gerrig milltir gweithredu eich prosiect a dangos sut y gwedda â'r prosiect ehangach gan arddangos sut yr integreiddir y ddau'n effeithiol.

Gwybodaeth ategol arall

Gwyddom fod prosiectau cyfalaf yn gymhleth a bydd angen darparu gwybodaeth wahanol i rai. Efallai y bydd arnoch angen cyflwyno rhai o'r dogfennau hyn i ategu eich cais:

 • Strategaeth codi arian
 • Tystiolaeth o arian partneriaeth cadarn hyd yn hyn
 • Llythyrau sy'n cadarnhau unrhyw gefnogaeth mewn nwyddau
 • Tystiolaeth o'r galw am eich prosiect
 • Dogfennau caniatâd cynllunio
 • Caniatâd y perchennog tir i fwrw ymlaen â'r prosiect

Os na wyddoch beth i'w atodi, siaradwch â ni. Os nad oes unrhyw ddarn o wybodaeth eto ar gael, gallwn ofyn amdano yn amod ar eich grant.

Efallai yr hoffech gyflwyno enghreifftiau o'ch gwaith creadigol neu brosiectau tebyg eraill a wnaethoch.

Nôl i frig y dudalen

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245