Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau cymorth i ymgeisio am arian - Rhaglen gyfalaf y Loteri: datblygu dyluniad

Nodiadau cymorth i ymgeisio am arian - Rhaglen gyfalaf y Loteri: datblygu dyluniad

Cynnwys

Cyflwyniad

Sut i ddefnyddio'r nodiadau

Ymgeisio ar-lein

Adran 1. Am eich sefydliad

Adran 2. Eich prosiect arfaethedig

Adran 3. Manylion yr adeilad

Adran 4. Manylion y prosiect

Adran 5. Datganiad

Adran 6. Atodiadau


Cyflwyniad

Croeso i'r nodiadau cymorth. Dyma'r ail gam wrth ddatblygu eich prosiect cyfalaf mawr.

Bydd y nodiadau yn gymorth ichi wrth ymgeisio ar-lein.

Esboniwn sut i ymgeisio a darparu'r wybodaeth angenrheidiol.

Cewch wybod pam y gofynnwn am y wybodaeth a sut y defnyddiwn hi.

Ar y ffurflen gais ar-lein cewch esboniad byr am y wybodaeth angenrheidiol ym mhob adran. Yn y nodiadau hyn cewch ragor o ganllawiau am y wybodaeth fanwl sydd ei hangen.

Rhaid hefyd cyflwyno dogfennau ategol gyda'ch cais. Esboniwn am y rhain hefyd a sut i'w cyflwyno ar-lein.

Nôl i frig y dudalen


Sut i ddefnyddio'r nodiadau

Gellid eu darllen ar eu pen eu hunain neu ddilyn y dolenni i weld adrannau penodol. Dylid eu darllen ochr yn ochr â'r canllawiau cyffredinol i raglen cyfalaf Loteri'r Cyngor a'n strategaeth gyfalaf ar gyfer 2012-17.

Cymerant yn ganiataol yr adolygasom eisoes eich astudiaeth ddichonoldeb orffenedig a chawsoch wahoddiad gennym i ymgeisio am arian datblygu dyluniad. Os nid yw hyn yn wir, cysylltwch â ni i gael gwybod am eich cam nesaf.

'Eich prosiect, 'eich gwaith datblygu dyluniad' a 'chanlyniadau prosiect'

Drwy'r nodiadau hyn soniwn am 'eich prosiect' sef y prosiect rydych wrthi'n ei ddatblygu.

'Eich gwaith datblygu dyluniad' yw'r gwaith dylunio a chynllunio manwl a wnewch os llwydda'r cais hwn. Yn y cam hwn datblyga eich prosiect o'r cynllun amlinellol i gynnig manwl wedi'i gostio'n llawn. Ar ôl datblygu eich dyluniad byddwch wedi cyrraedd cam D yng nghynllun gwaith Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain.

Soniwn hefyd am 'ganlyniadau prosiect' sef yr hyn a ddigwydd os llwydda eich cais yn y cam adeiladu ac os digwydd y prosiect cyfalaf mawr.

Nôl i frig y dudalen


Ymgeisio ar-lein

Dylai hyn fod yn hawdd. Ymrwymwn i fod yn hygyrch gan gynnig ffyrdd o ymgeisio sy'n agored i bawb.

Os na ellwch ymgeisio ar-lein, er enghraifft os ydych yn anabl neu os nad oes gennych hygyrchedd at gyfrifiadur, cysylltwch â ni. Cydweithiwn â chi i drefnu ffyrdd eraill o ymgeisio.

Gallwn eich cefnogi os nad yw'r Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith gyntaf ichi.

Wrth ymgeisio, cofiwch:

 • Gellwch lenwi eich cais mewn un sesiwn neu sawl un ar wahanol adegau. Cewch gyfle i adolygu ac argraffu'r hyn a wnaethoch a dychwelyd ato wedyn
 • Gellwch lenwi'r adrannau mewn unrhyw drefn ond ni ellwch ei chyflwyno nes llenwi pob un.
 • A'r cais yn segur gennych am ddwy awr, cewch eich allgofnodi'n awtomatig. Os nad arbedasoch y gwaith, fe'i collir.

Nid oes dyddiadau cau gan y rhaglen hon. Cyn gynted eich bod wedi trafod eich cais â swyddog, gellwch gyflwyno unrhyw bryd.

Nôl i frig y dudalen


1. Am eich sefydliad

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am eich sefydliad.

Manylion cyswllt

Gofynnwn am dair set o fanylion cyswllt:

 • Cyfeiriad eich sefydliad (y brif swyddfa weinyddol neu'r pencadlys)
 • Cadeirydd eich bwrdd (neu'ch pwyllgor rheoli cyfatebol)
 • Y person yn eich sefydliad sy'n awdurdodedig i ymdrin â phob mater perthnasol i'r cais hwn (sef y prif gyswllt)

 hwnnw y cysylltwn parthed y cais a rhaid iddo allu llofnodi a chymeradwyo dogfennau ac ateb unrhyw gwestiynau.

Os llwydda eich cais, anfonir y cynnig at y prif gyswllt. Ef fydd yn gyfrifol am anfon atom yr adroddiadau cynnydd a geisiwn ac adroddiad diweddu ar ôl i'r prosiect ddod i ben.

Dim ond y tro cyntaf ichi ymgeisio ar-lein y gofynnwn am y manylion hyn. A chwithau eisoes wedi cyflwyno cais inni, bydd y manylion yno'n barod ar y ffurflen ichi eu gweld a diweddaru os oes angen.

Eich gweithgaredd

Yn aml gofynnir inni am y math o sefydliadau a ariannwn a pha weithgarwch a wnânt. Cymorth inni ateb y cwestiynau hyn ac asesu eich cais fydd y wybodaeth a rowch.

Dim ond 500 gair y cewch eu hysgrifennu felly canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n bwysig.

Nôl i frig y dudalen


2. Eich prosiect arfaethedig

Yma manylwch ar eich prosiect a'ch gwaith datblygu dyluniad. Yn hytrach na gofyn cwestiynau di-rif ichi, hoffem ichi lunio cynnig.

Mae 7 thema eang y mae'n rhaid i geisiadau'r Loteri fynd i'r afael â hwy:

 • Diwallu angen a nodir
 • Darparu prosiect o safon
 • Budd i'r cyhoedd
 • Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd
 • Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus
 • Ariannu prosiect llwyddiannus
 • Rheoli perygl

Bydd pob adran o'ch cynnig am un o'r themâu.

Rhowch y ffeithiau allweddol perthnasol yn yr adrannau. Dangoswch i ba raddau yr adlewyrcha eich prosiect a'ch datblygu dyluniad y themâu. Isod gofynnwn am y wybodaeth angenrheidiol.

Nid oes uchafswm am yr hyn y gellwch ei ysgrifennu a sicrhewch y cynhwyswch bob elfen y gofynnwn amdani.

Rhowch dystiolaeth, lle gellwch, i ategu eich cais (tystlythyrau, tystiolaeth o'r galw, cefnogaeth i'ch prosiect). Gellwch atodi cyllideb a gwybodaeth ategol yn nes ymlaen. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Blaenoriaethau ariannu

Defnyddiwn flaenoriaethau ariannu i dargedu ein buddsoddi a dewis rhwng ceisiadau. Dim ond ceisiadau sy'n adlewyrchu'n agos ein blaenoriaethau a ystyriwn.

Meddyliwch am sut maent yn gysylltiedig â chanlyniadau eich prosiect ac nid â'r gwaith datblygu dyluniad ei hun.

Darllenwch ragor amdanynt yn ein canllawiau cyffredinol i raglen gyfalaf y Loteri a'n strategaeth gyfalaf (2012-17).

Sut y defnyddiwn eich cynnig prosiect

Gwyddom y bydd y galw yn uchel ac y bydd cynigion da na allwn eu hariannu.

Penderfynwn ar eich cais drwy graffu ar y wybodaeth yno ac ystyried pa mor dda yr adlewyrchasoch yno'r themâu eang. Darllenwch ragor am hyn yn ein canllawiau cyffredinol.

Wrth benderfynu ar eich cais, ystyriwn pa mor dda y diwellwch ein blaenoriaethau ariannu.

Diwallu angen a nodir

Manylwch ar eich prosiect a pham y mae ei eisiau.

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch eich prosiect. Disgrifiwch yr adeilad a/neu'r ailddatblygu/adnewyddu rydych am ei wneud:
  • manylwch ar ofynion cyfalaf eich cynllun fel y safant yn eich brîff datblygu dyluniad
 • Pam y gwedda eich prosiect ag amcanion eich sefydliad?
  • Pam y mae'n briodol i'ch sefydliad chi gynnal y prosiect hwn?
  • Pa gymorth a gewch i ehangu neu wella'r hyn a wnewch yn barod?
 • Pam y mae eisiau'r prosiect?
  • Pa dystiolaeth o'r galw a ddaeth o'ch astudiaeth ddichonoldeb?
  • Pa randdeiliaid yr ymgynghorasoch â hwy yn ystod y cam dichonoldeb? Beth gawsoch wybod?
  • A yw'ch prosiect yn rhan o gynllun strategol (e.e. cynllun adfywio'r awdurdod lleol)?
 • Pam y diwalla eich prosiect yr angen a nodasoch?

Dylai'r wybodaeth hon fod yn eich astudiaeth ddichonoldeb. Cyflwynwch gopi ohoni gyda'ch cais.

Gellwch hefyd gyflwyno dogfennau eraill sy'n ategu'r angen am y prosiect. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Disgrifiad clir o brosiect wedi'i ymchwilio'n drylwyr sy'n cyfiawnhau buddsoddiad pellach i fynd ymlaen i gam D Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain
 • Yr angen a amlygasoch am y prosiect a pha mor dda y diwalla ef yr angen hwnnw
Darparu prosiect o safon

Disgrifiwch weledigaeth eich prosiect. Beth yr hoffech ei gyflawni? Beth a wnewch i sicrhau bod eich gwaith datblygu dyluniad yn addas i'w ddiben ac o safon?

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch weledigaeth ac amcanion eich prosiect. Sut y cytunasoch ar y rhain?
 • Sut y sicrhewch y bydd eich gwaith datblygu dyluniad o safon?
  • Beth a wnaethoch i sicrhau y cyflawna eich datblygu dyluniad anghenion eich sefydliad a bod yn addas i'w ddiben?
 • Dangoswch yr â'ch gwaith i'r afael â'r canlynol:
  • Anghenion pobl anabl
  • Ymarferoldeb ac effaith gorfforol eich prosiect
  • Effaith amgylcheddol eich prosiect
 • Sut y cewch y gwaith wedi'i gymeradwyo
  • Sut y profwch safon y gwaith cyn ei gymeradwyo?
 • Sut a pham y dewisasoch y tîm dylunio llawn neu, os na phenodasoch ef eto, sut y penodwch?
  • Nodwch swyddogaeth a thelerau pob penodiad
  • Pam y mae eisiau pob penodiad?

Rhaid ichi gyflwyno eich brîff datblygu dylunio ffurfiol gyda'ch cais.

Rhaid penodi unrhyw unigolyn neu sefydliad/contractwr sy'n gweithio ar eich prosiect a chael £5,000 neu ragor drwy broses dendro gystadleuol. Os penodasoch yn barod, rhaid cyflwyno adroddiad tendr priodol.

Gellwch ddarllen rhagor am ein gofynion ym maes cynaliadwyedd amgylcheddol, ansawdd dylunio ac adeiladu a chaffael yn ein nodiadau ychwanegol: prosiectau cyfalaf mawrion.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am wybodaeth ategol.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Gweledigaeth glir, briodol a chyraeddadwy y cytuna pob un o randdeiliaid y prosiect arni
 • I ba raddau y gesyd eich brîff yn glir ofynion eich prosiect
 • I ba raddau y dangosasoch y bydd eich gwaith o safon ac y diwalla eich gofynion a bod gennych gynllun clir am gael cymeradwyo'r dyluniadau
Budd i'r cyhoedd

Gwyddom mai cyfyngedig fydd y budd cyhoeddus o'r gwaith datblygu dyluniad ei hun. Ond pa effaith a gaiff ei ganlyniadau a pha fudd a ddaw yn ei sgil i bobl Cymru?

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch ganlyniadau posibl eich prosiect a'r buddion y gobeithiwch eu cyflawni. Beth a newidir os cyflawnwch eich prosiect?
 • Sut y cyfranna at sector celfyddydau Cymru? Dangoswch sut y gwedda â blaenoriaethau ariannu'r rhaglen. Darllenwch ragor amdanynt yn ein canllawiau cyffredinol i raglen gyfalaf y Loteri a'n strategaeth gyfalaf (2012-17).
 • Disgrifiwch y bobl a gaiff fudd posibl o'ch prosiect a pha fudd a gânt. Er enghraifft:
  • A fydd o fudd i'r bobl sy'n mwynhau'r celfyddydau a ddarparwch yn barod (yn aelodau o'r gynulleidfa neu'n ymgyfranogwyr)?
  • A fydd o gymorth i gynulleidfa ehangach fwynhau'r celfyddydau a ddarparwch neu annog pobl i ymgyfranogi am y tro cyntaf?
  • A fydd o gymorth i ymarferwyr creadigol megis artistiaid a chrefftwyr ddatblygu a chyflwyno eu gwaith?
 • Sut yr effeithia ar ansawdd a maint eich gwaith presennol?
 • Sut y cydweithiwch ag artistiaid a chrefftwyr i gomisiynu gwaith celfyddydol yn rhan o'ch prosiect?
  • Sut y gweithredwch hwn yn rhan o'ch gwaith datblygu dyluniad?

Darllenwch ragor am ein gofynion i gydweithio ag artistiaid a chrefftwyr yn ein nodiadau ychwanegol: prosiectau cyfalaf mawrion.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Disgrifiad clir o ganlyniadau arfaethedig eich prosiect
 • I ba raddau y dangoswch fod canlyniadau eich prosiect yn gyraeddadwy
Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd

Disgrifiwch eich sefydliad a sut y rheolir ef. Profwch eich bod wedi ystyried effaith ariannol eich prosiect ar eich sefydliad.

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch eich rheolaeth a strwythur eich staff a sut y llywodraethir eich sefydliad.
  • Pa sgiliau a phrofiadau sydd gan eich bwrdd neu bwyllgor rheoli (neu gorff cyfatebol)?
  • Sut yr adolygasoch gryfder eich bwrdd (cynnal gwiriad iechyd sefydliadol)?
  • Sut yr ewch ati o ran mynd i'r afael ag unrhyw fylchau a nodasoch yn sgiliau, profiad a chynhwysedd angenrheidiol i ddarparu eich prosiect? E.e. ystyried penodi aelodau ychwanegol â sgiliau penodol i'ch cefnogi yn ystod y prosiect cyfalaf megis cyfreithydd, pensaer, ymgynghorydd cost neu ariannol.
 • Profwch eich bod wedi ystyried yr effaith ar gynhwysedd eich sefydliad i gyflawni ei weithgarwch arferol.
  • Beth a wnewch i gryfhau eich sefydliad yn ystod y gwaith?
 • Profwch y rheolir eich sefydliad yn dda a'i fod yn wydn yn ariannol
 • Profwch fod eich astudiaeth ddichonoldeb wedi ystyried goblygiadau ariannol eich prosiect, e.e. costau gydol oes, goblygiadau refeniw, a pha beth a wnewch â'r canlyniadau hyn yn rhan o'ch cynllunio busnes parhaus
 • Yn ôl canlyniad ariannol yr astudiaeth, a gaiff eich prosiect effaith gadarnhaol ar gynaliadwyedd eich sefydliad a sut? (E.e. drwy gynhyrchu incwm, torri costau neu waith partneriaeth â sefydliadau eraill). Sut y gweithredwch ar y canlyniadau yn rhan o'ch cynllunio busnes?

Darllenwch ragor am ein gofynion i ymgymryd â gwiriad iechyd sefydliadol yn ein nodiadau ychwanegol: prosiectau cyfalaf mawrion.

Rhaid cyflwyno eich cynllun busnes cyfredol i ategu'r adran hon. Bydd yn fodd inni ddeall cyd-destun eich prosiect cyfalaf mawr. Os nad oes gennych gynllun busnes, cyflwynwch gyllidebau eich sefydliad am y flwyddyn ariannol bresennol a'r nesaf.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad wedi'i reoli'n dda, yn sefydlog a gall ymgymryd â phrosiect cyfalaf?
 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad yn wydn yn ariannol?
 • I ba raddau y dangosasoch
 • yr ystyria eich astudiaeth effaith ariannol bosibl eich prosiect ar eich sefydliad
Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus

Sut yr ewch ati o ran eich gwaith datblygu dyluniad. Pwy fydd yn gyfrifol am ei reoli a'i ddarparu a sut y sicrhewch y cyrraedd diwedd ei daith?

Yn eich cais:

 • Sut y rheolwch eich gwaith datblygu dyluniad?
  • Pwy yn eich sefydliad fydd yn gyfrifol yn gyffredinol amdani?
 • A oes gennych unrhyw brofiad o ddarparu prosiectau tebyg?
  • Beth a ddysgasoch gan y rhain sy'n gymwys i'r prosiect hwn?
  • Beth a ddysgasoch o'ch astudiaeth ddichonoldeb i'w gymhwyso i'ch gwaith datblygu dyluniad?
 • Beth yw'ch amserlen ddiweddu ac a yw'n gyraeddadwy?
 • Nodwch sut y sicrhewch y glyna'r gwaith at yr amserlen a'r gyllideb:
  • Sut y rheolwch a monitrwch eich cyllideb?
  • Sut y rheolwch dîm eich prosiect?
  • Sut y monitrwch gynnydd eich gwaith datblygu dyluniad ac adrodd amdano wrth eich bwrdd?

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch y gellwch ddarparu'n llwyddiannus y gwaith datblygu dyluniad hwn gan sicrhau y digwydd yn brydlon gan lynu at y gyllideb?
 • I ba raddau y dangosasoch fod gan dîm eich prosiect y sgiliau a'r profiad angenrheidiol?
Ariannu prosiect llwyddiannus

Disgrifiwch gyllideb y datblygu dyluniad a'r arian arall y bydd yn rhaid ichi ei godi i orffen y gwaith

Yn eich cais:

 • Nodwch unrhyw ragdybiaethau a wnaethoch i lunio eich cyllideb
  • Pa dystiolaeth a rowch i gefnogi ffigyrau eich cyllideb?
 • Disgrifiwch yr arian arall sydd arnoch ei angen i gynnal y gwaith:
  • O ble y daw?
  • A yw eisoes gennych?
  • Os nad yw, disgrifiwch sut ewch ati i godi'r arian a phrofi y daw mewn pryd.
 • Disgrifiwch y gost gyfalaf amlinellol i'ch prosiect cyfalaf mawr a sefydlasoch yn rhan o'ch astudiaeth ddichonoldeb.
 • Os gwyddoch yn awr am unrhyw ffynonellau ariannu eraill a allai gyfrannu at gost gyfalaf eich prosiect, soniwch.
 • Sut y datblygwch eich strategaeth codi arian yn rhan o'ch cynllunio busnes a bery'n rhan o'r gwaith datblygu

Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng nghanllawiau cyffredinol rhaglen gyfalaf y Loteri.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Cyllideb realistig a phriodol i raddfa a math eich prosiect
 • Pa mor llwyddiannus y buoch wrth godi arian a pha mor debygol ydyw y codwch yr holl arian angenrheidiol os nad ydych eisoes wedi'i wneud.
Rheoli perygl

Sut y nodwch, monitro a rheoli peryglon cysylltiedig â'r gwaith?

Yn eich cais:

 • Nodwch unrhyw beryglon hysbys
 • Sut y nodwch a rheoli peryglon drwy gydol y gwaith?
 • Pwy sy'n gyfrifol am reoli perygl ac adrodd ar hyn i'ch bwrdd?

Chwiliwn am y canlynol:

 • Ffordd gydlynol a strategol o fynd ati o ran dadansoddi a rheoli perygl.

Nôl i frig y dudalen


3. Manylion yr adeilad

Rhowch wybodaeth sylfaenol inni am yr adeilad a gaiff fudd o'ch prosiect. Rhaid profi eich bod wedi ystyried gofynion statudol eich prosiect.

Statws yr adeilad

Os nad chi sy'n berchen ar yr adeilad, dywedwch am y brydles. I fod yn gymwys i gael arian, rhaid bod gennych o leiaf bum mlynedd ar hugain sy'n weddill arni.

Os oes gennych brydles, rhaid bod gennych ganiatâd y landlord i gynnal eich prosiect. Rhaid cyflwyno cadarnhad ysgrifenedig o'i ganiatâd gyda'ch cais.

Os rhestrir yr adeilad, dywedwch a yw'n Radd II, II* neu I. Trafodwch eich prosiect gyda'ch awdurdod cynllunio lleol a/neu Gadw. Nodwch ffrwyth y trafodaethau yma a sut yr ystyriwch ef yn eich astudiaeth.

Arolwg strwythurol

A gawsoch arolwg neu a gewch un yn rhan o'ch astudiaeth? Dangoswch sut y gellwch ymateb i'w ganlyniadau.

Os nad oes angen arolwg strwythurol ar hyn o bryd, esboniwch pam.

Cyflwynwch gopi o'r arolwg gyda'ch cais, os oes un ar gael.

Gofynion

Caniatâd cynllunio

A ymgeisiasoch am ganiatâd amlinellol neu lawn a phryd y disgwyliwch benderfyniad? Os cawsoch y caniatâd, nodwch unrhyw amodau.

Cyflwynwch gopi o'r caniatâd os oes un ar gael.

Nôl i frig y dudalen


4. Manylion y prosiect

Yma rhowch ffeithiau sylfaenol am eich gwaith datblygu dyluniad a'ch prosiect. Defnyddiwn y wybodaeth hon i fonitro'r hyn a ddigwydd ledled Cymru ac adrodd ar effaith ein hariannu.

Dyddiadau'r prosiect

Beth yw dyddiad dechrau eich gwaith datblygu dyluniad hwn. Digwydd hyn pan ddisgwyliwch fynd i gost. Er enghraifft, wrth brynu offer, gallai dechrau eich prosiect fod ar adeg pan dalwch flaendal.

Ni allwn ariannu gweithgarwch a ddigwyddodd eisoes.

Os rhoddwn grant, defnyddiwn y dyddiadau hyn i ofyn am wybodaeth megis cynnydd a diweddu. Os newidia'r dyddiadau, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl gan esbonio pam.

Cyfanswm cost y prosiect

Yma ceisiwn gyfanswm cost eich datblygu dyluniad ac nid amlinelliad cost cyfalaf eich prosiect.

Celfyddyd

Yma defnyddiwch ganrannau i ddisgrifio'r celfyddydau cysylltiedig â'ch prosiect.

Os mai cysylltiedig â dawns yn unig ydyw (e.e. creu stiwdio ymarfer) rhowch 100% ar bwys dawns yn y rhestr.

Os oes rhagor nag un gelfyddyd yn eich prosiect, ceisiwch eich gorau glas i nodi canran y wahanol rai. E.e. os yw'ch prosiect i greu lleoliad perfformio i theatr, meddyliwch am y rhaglen ei hun a'r celfyddydau gwahanol a gynrychiolir yno. Rhyw ateb tebyg i hwn a gewch: drama 50%, cerddoriaeth 40%, adloniant theatr 10%.

Nôl i frig y dudalen


5. Datganiad

Yma rhaid ichi ddarllen gwybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau diogelu data a rhyddid gwybodaeth. Mae'n bwysig ichi ddeall sut y defnyddiwn a chadw'r wybodaeth a rowch. Rhaid ichi wybod hefyd beth i'w wneud os yw'ch gwybodaeth yn fasnachol sensitif neu'n gyfrinachol.

Nôl i frig y dudalen


6. Atodiadau

Ar y tudalen hwn o'r ffurflen gellwch lanlwytho dogfennau ategol ('atodiadau').

Mae rhai atodiadau asesu y bydd yn rhaid ichi eu cyflwyno. Ni dderbyniwn eich cais hebddynt. Dyma hwy:

 • Cyllideb eich gwaith datblygu dyluniad (rhaid i hon fod ar ein templed cyllideb prosiect a lawrlwythir)
 • Eich astudiaeth ddichonoldeb a lenwyd
 • Eich brîff datblygu dylunio ffurfiol
 • Eich cyfrifon blynyddol am y ddwy flynedd ariannol diwethaf. Os yw'ch sefydliad yn iau na dwy flynedd, cyflwynwch dystiolaeth o gyfrif banc yn enw eich sefydliad
 • Eich cynllun busnes

Gellwch ddarllen rhagor am rai o'r rhain isod.

Rhaid cyflwyno ffurflen monitro cyfle cyfartal. A ninnau'n gorff cyhoeddus, rhaid inni ddangos y cydymffurfiwn â'r ddyletswydd gydraddoldeb sy'n ymrwymedigaeth gyfreithiol a lywodraetha ein gwaith. Mae arnom angen casglu gwybodaeth i fesuro pa mor dda y cydymffurfiwn. Cymorth felly yw'r ffurflen ond nid yw'n rhan o'n proses asesu ac ni wêl y staff hi wrth brosesu eich cais.

Rhowch enw eich sefydliad a'ch prosiect yn enw'r ffeiliau a atodwch.

Cyllideb eich prosiect

Rhaid cyflwyno eich cyllideb ar ein templed a gellwch ei lawrlwytho yma.

Cynhyrcha'r templed is-gyfansymiau'n awtomatig ichi gan sicrhau y mantolir y gyllideb. Dylech lenwi'r blychau llwydion ar y daenlen, lle bo'n briodol. Gadewch yn wag y rhai amherthnasol. Ni ellid newid blychau gwynion Defnyddiwch bunnau llawn yn unig.

Dylai eich cyllideb ddweud wrthym gost eich gwaith datblygu dyluniad hwn (gwariant) a faint a gewch i dalu amdano (incwm). Dylai'r incwm a'r gwariant fod yn gyfartal er mwyn iddynt fantoli.

Gwariant y prosiect

Defnyddiwch y templed i nodi faint bydd cost eich gwaith datblygu dyluniad. Defnyddiwch y penawdau i ddangos cost popeth a brynwch i orffen eich gwaith.

Rhaid i'r costau fod yn gymwys. Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng nghanllawiau cyffredinol rhaglen gyfalaf y Loteri.

Ffioedd proffesiynol

Dywedwch am y ffioedd proffesiynol a dalwch. Mae digon o le ichi ddisgrifio'r prif swyddi yn eich tîm dylunio.

Argymhellwn yn gryf y penodwch artist yn aelod o'ch tîm dylunio. Mae lle yn y templed i nodi ffioedd proffesiynol i'r artist.

Darllenwch ragor am hyn yn ein canllawiau ychwanegol: prosiectau cyfalaf mawrion.

Mae'n bosibl y bydd arnoch angen mewnbwn arbenigol megis acwstegwr neu ddylunydd theatr. Defnyddiwch bennawd 'ffioedd proffesiynol: arall' yn y templed i nodi'r ffigyrau hyn.

Yn yr adran 'cynllunio rheoli prosiect llwyddiannus' disgrifiwch eich cynnig am y tîm dylunio a'r rhesymau am geisio cymorth arbenigol.

Rhaid penodi drwy broses ddethol gystadleuol unrhyw un neu sefydliad a dalwch £5,000 neu ragor iddynt. Gwnawn yn siŵr eich bod wedi penodi pobl a sefydliadau (caffael) yn briodol.

Darllenwch ein canllawiau ychwanegol: prosiectau cyfalaf mawrion i sicrhau y deallwch sut y penderfynir am gaffael yn y cam dichonoldeb a sut y gall eich penderfyniadau'n awr effeithio ar gamau datblygu hwyrach eich prosiect.

Gwerth cefnogaeth mewn nwyddau

Gall hyn gynnwys gwaith gwirfoddolwr di-dâl a rhoi tir, adeiladau neu offer. Ni dderbyniwn fod gostyngiadau a roddir gan gyflenwyr yn gyfraniad mewn nwyddau i'ch prosiect.

Dylech gyflwyno llythyr gyda'ch cais i gadarnhau'r gefnogaeth mewn nwyddau a dangos gwerth y nwyddau neu'r gwasanaethau.

TAW

Os nad ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW dylech ei chynnwys yng nghyllidebau eich prosiect.

Os ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW, dylai cyllideb eich datblygu dyluniad ei chynnwys ond y math na ellir ei hawlio'n ôl yn unig ('TAW anadenilladwy'). Esboniwch sut y cawsoch swm y DAW anadenilladwy a gynwysasoch yn eich cyllideb.

Arian wrth gefn

Argymhellwn arian wrth gefn nad yw'n uwch na 5% o gost yr astudiaeth.

Costau eraill

Nodwch unrhyw gostau eraill y bydd yn rhaid ichi eu talu i orffen eich gwaith.

Incwm y prosiect

Defnyddiwch y templed i ddisgrifio'r incwm a ddefnyddiwch i dalu am eich gwaith. Nodwch enw pob partner ariannu ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu os ydych o hyd yn y broses o'u ceisio.

Arian cyhoeddus arall

Yma soniwch am unrhyw grantiau gan sefydliadau cyhoeddus megis Llywodraeth Cymru, neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cefnogaeth mewn nwyddau

Dylai hyn fod yr un gost mewn nwyddau a gynwysasoch yn eich ffigyrau gwariant.

Incwm arall

Yma dywedwch am unrhyw incwm arall a ddefnyddiwch i dalu am eich gwaith. Gall gynnwys:

Eich arian eich hun (ond os ydych yn sefydliad refeniw, ni ellwch ddefnyddio eich grant refeniw)

Incwm o godi arian, apêl gyhoeddus a rhoddion

Grantiau gan ddosbarthwyr eraill y Loteri

Grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill

Eich cynllun busnes

Rhaid cyflwyno copi o'ch cynllun busnes cyfredol. Os nad oes un gennych, esboniwch pam. Yn lle, cyflwynwch gyllidebau eich sefydliad am y flwyddyn ariannol bresennol a'r nesaf.

Cawn wybod drwy'ch cynllun busnes ragor am eich sefydliad, y gwaith a wnewch a chyd-destun eich prosiect.

Gwybodaeth ategol arall

Gwyddom fod prosiectau cyfalaf yn gymhleth a bydd angen i rai ddarparu gwybodaeth wahanol. Efallai y bydd arnoch angen cyflwyno rhai o'r dogfennau hyn i ategu eich cais:

 • CVau aelodau o'r tîm dylunio (os penodwyd hwy'n barod)
 • Llythyrau sy'n cadarnhau unrhyw gefnogaeth mewn nwyddau
 • Tystiolaeth o'r galw am eich prosiect
 • Arolwg strwythurol
 • Cynlluniau a darluniau o'ch adeilad
 • Dogfennau caniatâd cynllunio
 • Caniatâd adeilad rhestredig
 • Caniatâd eich landlord i fwrw ymlaen â'r prosiect

Os na wyddoch beth i'w atodi, siaradwch â ni.

Efallai yr hoffech gyflwyno enghreifftiau o'ch gwaith creadigol neu brosiectau tebyg eraill a wnaethoch.

Nôl i frig y dudalen

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245