Cyngor Celfyddydau Cymru | Nodiadau Cymorth Cais am Gyllid Rhaglen Gyfalaf y Loteri: Prosiectau Cyfalaf Mawrion

Nodiadau Cymorth Cais am Gyllid Rhaglen Gyfalaf y Loteri: Prosiectau Cyfalaf Mawrion

Cynnwys

Cyflwyniad

Adran 1: Am Eich Sefydliad

Adran 2: Eich prosiect arfaethedig

Adran 3: Manylion yr adeilad

Adran 4: Manylion y prosiect

Adran 5: Datganiad

Adran 6: Atodiadau


Cyflwyniad

Croeso i'r nodiadau! Gellwch ymgeisio i'r rhaglen am brosiectau adeiladu mawrion.

Bydd eich prosiect eisoes wedi gorffen ei gam datblygu dichonoldeb a dylunio ac yn awr gellwch ymgeisio am gostau adeiladu a thaclu.

Os na chyrhaeddodd eich prosiect eto gam D yn ôl Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain, cysylltwch â ni am gyngor pellach.

Bydd y nodiadau yn gymorth ichi wrth ymgeisio ar-lein. Esboniwn sut i ymgeisio a darparu'r wybodaeth angenrheidiol.

Cewch wybod pam y gofynnwn am y wybodaeth a sut y defnyddiwn hi.

Ar y ffurflen gais ar-lein cewch esboniad byr am y wybodaeth angenrheidiol ym mhob adran. Yn y nodiadau hyn cewch ragor o ganllawiau am y wybodaeth fanwl sydd ei hangen.

Rhaid hefyd cyflwyno dogfennau ategol gyda'ch cais. Esboniwn am y rhain hefyd a sut i'w cyflwyno ar-lein.

Sut i ddefnyddio'r nodiadau

Gellid eu darllen ar eu pen eu hunain neu ddilyn y dolenni i weld adrannau penodol. Dylid eu darllen ochr yn ochr â'n harweiniad cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri, ein Strategaeth Gyfalaf (2012-17) a'n Nodiadau Ychwanegol: Prosiectau Cyfalaf Mawrion.

'Eich prosiect' a 'chanlyniadau prosiect'

Drwy'r nodiadau hyn soniwn am 'eich prosiect' a olyga'r hyn y cynigiwch amdano. Er enghraifft, gall prynu offer sain a goleuo newydd i'ch theatr fod yn brosiect.

'Canlyniadau'r prosiect' yw'r hyn a ddigwydd os llwydda eich cais ac os digwydd y prosiect. Er enghraifft, gallu i lwyfannu rhagor o gynyrchiadau fyddai canlyniadau prynu'r offer uchod a olygai yn ei dro ragor o incwm.

Ymgeisio ar-lein

Dylai hyn fod yn hawdd. Ymrwymwn i fod yn hygyrch gan gynnig ffyrdd o ymgeisio sy'n agored i bawb.

Os na ellwch ymgeisio ar-lein, er enghraifft os ydych yn anabl neu os nad oes gennych hygyrchedd at gyfrifiadur, cysylltwch â ni. Cydweithiwn â chi i drefnu ffyrdd eraill o ymgeisio. Gallwn eich cefnogi os nad yw'r Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith gyntaf ichi.

Wrth ymgeisio, cofiwch:

 • Gellwch lenwi eich cais mewn un sesiwn neu sawl un ar wahanol adegau. Cewch gyfle i adolygu ac argraffu'r hyn a wnaethoch a dychwelyd ato wedyn
 • Gellwch lenwi'r adrannau mewn unrhyw drefn ond ni ellwch ei chyflwyno nes llenwi pob un.
 • A'r cais yn segur gennych am ddwy awr, cewch eich allgofnodi'n awtomatig. Os nad arbedasoch y gwaith, fe'i collir.

Rhaid ichi siarad ag un o'n swyddogion cyn ymgeisio. Dywedwn wrthych pwy yw'r swyddog cywir i chi.

Nid oes dyddiadau cau gan y rhaglen hon. Cyn belled â'ch bod wedi trafod eich cais â swyddog, gellwch gyflwyno unrhyw bryd.

Nôl i'r brig


1. Am Eich Sefydliad

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am eich sefydliad.

Manylion Cyswllt

Gofynnwn am dair set o fanylion cyswllt:

 • Cyfeiriad eich sefydliad (y brif swyddfa weinyddol neu'r pencadlys)
 • Cadeirydd eich bwrdd (neu'ch pwyllgor rheoli cyfatebol)
 • Y person yn eich sefydliad sy'n awdurdodedig i ymdrin â phob mater perthnasol i'r cais hwn (sef y prif gyswllt)

 hwnnw y cysylltwn parthed y cais a rhaid y gallai lofnodi a chymeradwyo dogfennau ac ateb unrhyw gwestiynau.

Os llwydda eich cais, anfonir y cynnig at y prif gyswllt. Ef fydd yn gyfrifol am anfon atom yr adroddiadau cynnydd a geisiwn ac adroddiad diweddu ar ôl i'r prosiect ddod i ben.

Dim ond y tro cyntaf ichi ymgeisio ar-lein y gofynnwn am y manylion hyn. A chwithau eisoes wedi cyflwyno cais inni, bydd y manylion yno'n barod ar y ffurflen ichi eu gweld a diweddaru os oes angen.

Eich Gweithgaredd

Yn aml gofynnir inni am y math o sefydliadau a ariannwn a pha weithgarwch a wnânt. Cymorth inni ateb y cwestiynau hyn ac asesu eich cais fydd y wybodaeth a rowch.

Dim ond 500 gair y cewch eu hysgrifennu felly canolbwyntiwch ar yr hyn sy'n bwysig.

Nôl i'r brig


2. Eich prosiect arfaethedig

Yma manylwch ar eich prosiect. Yn hytrach na gofyn cwestiynau di-rif ichi, hoffem ichi lunio cynnig.

Mae 7 thema eang y mae'n rhaid i geisiadau'r Loteri fynd i'r afael â hwy:

 • Diwallu angen a nodir
 • Darparu prosiect o safon
 • Darparu budd i'r cyhoedd
 • Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd
 • Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus
 • Ariannu prosiect llwyddiannus
 • Rheoli perygl

Bydd pob adran o'ch cynnig am un o'r themâu.

Rhowch y ffeithiau allweddol perthnasol yn yr adrannau. Dangoswch i ba raddau yr adlewyrcha eich prosiect y themâu. Isod gofynnwn am y wybodaeth angenrheidiol.

Nid oes uchafswm am yr hyn y gellwch ei ysgrifennu a sicrhewch y cynhwyswch bob elfen y gofynnwn amdani.

Rhowch dystiolaeth, lle gellwch, i ategu eich cais (tystlythyrau, tystiolaeth o'r galw, cefnogaeth i'ch prosiect). Anfonwch hefyd gyllideb y prosiect a gwybodaeth i ategu eich prosiect. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Blaenoriaethau ariannu

Defnyddiwn flaenoriaethau ariannu i dargedu ein buddsoddi a dewis rhwng ceisiadau. Dim ond ceisiadau sy'n adlewyrchu'n agos ein blaenoriaethau a ystyriwn.

Darllenwch ragor amdanynt yn ein Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri a'n Strategaeth Gyfalaf (2012-17).

Sut y defnyddiwn eich cynnig prosiect

Gwyddom y bydd y galw yn uchel ac y bydd cynigion da na allwn eu hariannu.

Penderfynwn ar eich cais drwy graffu ar y wybodaeth yno ac ystyried pa mor dda yr adlewyrchasoch yno y themâu eang. Darllenwch ragor am hyn yn ein Canllawiau Cyffredinol.

Wrth benderfynu ar eich cais, ystyriwn pa mor dda y diwellwch ein blaenoriaethau ariannu.

Diwallu angen a nodir

Manylwch ar eich prosiect a pham y mae ei eisiau.

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch eich prosiect. Disgrifiwch yr adeilad a/neu'r ailddatblygu/adnewyddu rydych am ei wneud.
 • Sut y gwedda eich prosiect ag amcanion eich sefydliad?
  • Pam y mae'n briodol i'ch sefydliad chi gynnal y prosiect hwn?
  • Pa gymorth a gewch i ehangu neu wella'r hyn a wnewch yn barod?
 • Sut y gwyddoch fod angen am eich prosiect?
  • Pa dystiolaeth sydd gennych o'r galw?
  • A yw'ch prosiect yn rhan o gynllun strategol (e.e. cynllun adfywio'r awdurdod lleol neu strategaeth gelfyddydol?
  • Sut y cyfranna at seilwaith cenedlaethol y celfyddydau?
 • Pam y diwalla eich prosiect yr angen a nodasoch?

Mae'n bosibl na newidiodd fawr ar y wybodaeth a roesoch ers eich cais am arian datblygu dyluniad. Mae hyn yn iawn ond rhaid nodi unrhyw newidiadau neu unrhyw waith pellach a wnaethoch.

Rhaid ichi gyflwyno eich adroddiad dylunio cam D a set lawn o ddarluniau dylunio a manylebau technegol am eich prosiect. Os ydych am brynu offer, cyflwynwch restr lawn.

Gellwch hefyd gyflwyno dogfennau eraill sy'n ategu'r angen am y prosiect. Cliciwch yma i ddarllen am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Disgrifiad clir o brosiect wedi'i ymchwilio'n dda
 • Yr angen a amlygasoch am y prosiect a pha mor dda y diwalla ef yr angen hwnnw
Darparu prosiect o safon

Disgrifiwch weledigaeth eich prosiect. Beth yr hoffech ei gyflawni? Beth a wnewch i sicrhau bod eich prosiect yn addas i'w phwrpas ac o safon?

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch weledigaeth ac amcanion eich prosiect. Sut y cytunasoch ar y rhain?
 • Sut y sicrhewch brosiect o safon?
  • Pa gamau a gymerasoch i sicrhau dyluniad da eich prosiect?
 • Sut yr ystyriasoch ymarferoldeb eich prosiect?
  • Profwch pa mor briodol yw'r adeilad/ailddatblygu/adnewyddu i'w ddefnydd arfaethedig neu fod yn addas i'r diben.
  • A ddefnyddia'r gofod yn arloesol?
 • A ystyriasoch anghenion pobl anabl wrth ei ddylunio?
  • Beth oedd prif gasgliadau eich archwiliad hygyrchedd a sut y gweithredasoch ei argymhellion?
 • Sut yr ystyriasoch effaith gorfforol eich prosiect?
  • Os ailddatblygwch neu adnewyddwch adeilad sy'n bodoli, sut y cynhwyswch ef yng ngweddill eich safle?
  • Sut y sicrhewch y cynhwysir unrhyw waith allanol yn yr adeiladau a'r amgylchedd o'i gwmpas?
 • Sut yr ystyriasoch ei effaith amgylcheddol?
  • Sut y lleihewch eich gwastraff a'ch ôl carbon?
  • Sut y lleihewch ddefnydd ynni a mwyafu defnydd ynni adnewyddadwy/mwy cynaliadwy?
  • Sut y defnyddiwch ddeunyddiau cynaliadwy?
  • Beth a wnewch am reoli gwastraff a llygredd, yn ystod y cam adeiladu a phan fo'r prosiect ar waith?
  • Sut yr ystyriasoch y goblygiadau teithio a chludiant?
 • Os prynwch offer:
  • Pa ymchwil a wnaethoch i sicrhau bod yr offer yn addas i'r diben ac yn diwallu'r angen a nodasoch?
  • Pa ymchwil a wnaethoch i ansawdd y cynnyrch yr hoffech ei brynu, ei oes debygol a'i gostau cynnal a chadw?
  • Pa ymchwil a wnaethoch i werth am arian yr offer a ddewisasoch?
 • A fu unrhyw newidiadau i dîm eich prosiect ers ichi orffen cam D (datblygu dyluniad) a pham?
 • Os penodwch ragor o bobl i'ch tîm ar hyn o bryd, nodwch:
  • Swyddogaeth a thelerau'r penodiad
  • Pam y mae eisiau penodi
 • Beth yw'ch dull arfaethedig o gaffael adeiladu ac unrhyw offer/nwyddau? Os penodasoch yn barod, pam y gwnaethoch a beth oedd y broses a ddilynasoch?
 • Sut y cyflawnwch holl reoliadau adeiladu ac iechyd a diogelwch yn ystod y cyfnod adeiladu?

Rhaid penodi unrhyw unigolyn neu sefydliad/contractwr sy'n gweithio ar eich prosiect a chael £5,000 neu ragor drwy broses dendro gystadleuol. Os penodasoch yn barod, rhaid cyflwyno adroddiad tendr priodol.

Os bwriadwch brynu offer na fydd yn rhan o'r prif gontract, rhaid cyflwyno tri dyfynbris gan gyflenwyr gwahanol am bob eitem neu gasgliad o eitemau sy'n costio £2,500 neu ragor.

Os prynwch gasgliad o eitemau gan un cyflenwr a gostia £30,000 neu ragor, dylech gyflwyno adroddiad tendr sy'n nodi eich rhesymau am ddewis y cyflenwr hwnnw a pham mae prynu'r offer felly yn werth am arian.

Rhaid inni weld yr asesiad o gynaliadwyedd a'r archwiliad hygyrchedd annibynnol a lenwasoch yn rhan o'r cam datblygu dylunio. Rhaid inni gael eich polisïau gweithredol a chynnal a chadw hir dymor hefyd sy'n dangos bod cynaliadwyedd yn rhan anhepgor o waith eich sefydliad.

Gellwch ddarllen rhagor am ein gofynion ym maes cynaliadwyedd amgylcheddol, ansawdd dylunio ac adeiladu a chaffael yn ein Nodiadau Ychwanegol: Prosiectau Cyfalaf Mawrion.

Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Gweledigaeth glir, briodol a chyraeddadwy y cytuna pob un o randdeiliaid y prosiect arni
 • I ba raddau y dangosasoch y darparwch brosiect o safon a ddiwalla eich gweledigaeth
Darparu budd i'r cyhoedd

Pa effaith y caiff (ei ganlyniadau) a pha fudd a ddaw yn ei sgil i bobl Cymru?

Yn eich cais:

 • Beth yw'r canlyniadau? Beth a newidia os cyflawnwch eich prosiect? Beth a fydd effaith hir dymor eich prosiect?
 • Sut y cyfranna at sector celfyddydau Cymru? Dangoswch sut y gwedda â blaenoriaethau ariannu'r rhaglen. Darllenwch ragor amdanynt yn ein Canllawiau Cyffredinol i Raglen Gyfalaf y Loteri a'n Strategaeth Gyfalaf (2012-17).
 • Disgrifiwch y bobl a gaiff fudd posibl o'ch prosiect a pha fudd a gânt. Er enghraifft:
  • A fydd o fudd i'r bobl sy'n mwynhau'r celfyddydau a ddarparwch yn barod (yn aelodau o'r gynulleidfa neu'n ymgyfranogwyr)?
  • A fydd o gymorth i gynulleidfa ehangach fwynhau'r celfyddydau a ddarparwch neu annog pobl i ymgyfranogi am y tro cyntaf?
  • A fydd o gymorth i ymarferwyr creadigol megis artistiaid a chrefftwyr ddatblygu a chyflwyno eu gwaith?
 • Sut yr effeithia ar ansawdd a maint eich gwaith presennol?
 • Sut y cydweithiwch ag artistiaid a chrefftwyr i gomisiynu gwaith celfyddydol yn rhan o eich prosiect?
 • Sut y gwnewch ganlyniadau eich prosiect mor gynhwysol â phosibl a sut yr ystyriasoch anghenion pobl anabl a grwpiau anodd eu cyrraedd?
 • Sut y marchnatwch ganlyniadau eich prosiect i sicrhau'r ymwneud mwyaf posibl â'ch gweithgarwch celfyddydol?

Darllenwch ragor am ein gofynion i gydweithio ag artistiaid a chrefftwyr yn ein Nodiadau Ychwanegol: Prosiectau Cyfalaf Mawrion.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Disgrifiad clir o ganlyniadau arfaethedig eich prosiect
 • I ba raddau y gellwch ddangos bod y canlyniadau yn gyraeddadwy?
 • I ba raddau y gellwch ddangos ichi ystyried materion hygyrchedd a chydraddoldebau?
Arddangos eich cryfderau a'ch cynaliadwyedd

Disgrifiwch eich sefydliad a sut y rheolir ef. Profwch eich bod wedi ystyried effaith ariannol eich prosiect ar eich sefydliad.

Yn eich cais:

 • Disgrifiwch eich rheolaeth a strwythur eich staff a sut y llywodraethir eich sefydliad.
  • Pa sgiliau a phrofiadau sydd gan eich bwrdd neu bwyllgor rheoli (neu gorff cyfatebol)?
 • Disgrifiwch y gwiriad iechyd sefydliadol a wnaethoch:
  • Sut yr adolygasoch gryfder eich bwrdd a'ch staff a'ch gwirfoddolwyr?
  • Sut yr ewch ati i lenwi bylchau yn y sgiliau, y profiad a'r cynhwysedd angenrheidiol i gyflawni eich prosiect?
 • Dangoswch sut yr ystyriasoch yr effaith ar gynhwysedd eich sefydliad i gyflawni ei weithgarwch arferol:
  • Pa effaith a gaiff unrhyw gau yn y cyfnod adeiladu a sut y rheolwch hyn?
  • Pa effaith a gaiff yr adeiladu ar eich rhaglen artistig a sut y rheolwch hyn?
 • Dangoswch y rheolir eich sefydliad yn dda a'i fod yn wydn yn ariannol.
 • Sut yr ystyriasoch yn llawn oblygiadau ariannol eich prosiect?
  • Profwch y gellwch gwrdd ag unrhyw gostau rhedeg, cynnal a chadw a chylch bywyd ar sail flynyddol. Sut y cyraeddasoch y costau hyn?
  • A ddengys eich asesiadau ariannol y caiff eich prosiect effaith gadarnhaol ar gynaliadwyedd eich sefydliad? Er enghraifft, drwy gynhyrchu incwm, torri costau neu waith partneriaeth â sefydliadau eraill.
 • A alluoga fentrau newydd neu ymateb i gyfleoedd newydd?
 • A fwyafa gyfleoedd ariannu o ffynonellau eraill?

Darllenwch ragor am ein gofynion i ymgymryd â gwiriad iechyd sefydliadol yn ein Nodiadau Ychwanegol: Prosiectau Cyfalaf Mawrion.

Rhaid cyflwyno eich cynllun busnes cyfredol i ategu'r adran hon. Cliciwch yma i ddarllen rhagor am atodiadau.

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad wedi'i reoli'n dda, yn sefydlog a gall ymgymryd â phrosiect cyfalaf?
 • I ba raddau y dangosasoch fod eich sefydliad yn wydn yn ariannol?
 • I ba raddau yr ystyriasoch yr effaith ariannol bosibl ar eich sefydliad yn sgil eich prosiect?
Cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus

Sut yr aethoch ati i gynllunio eich prosiect? Pwy fydd yn gyfrifol am ei rheoli a'i darparu a sut y sicrhewch y cyrraedd diwedd ei thaith?

Yn eich cais:

 • Sut y rheolwch eich prosiect?
  • Pwy yn eich sefydliad a fydd yn gyfrifol yn gyffredinol amdani ?
  • Disgrifiwch y grŵp sy'n rheoli'n benodol y prosiect a sefydlwch i'w redeg a sut y rheolir ef.
  • Os penodasoch y rheolwr yn barod, disgrifiwch ef a'i swyddogaeth a sut y dewiswyd ef. Os na ddewisasoch eich rheolwr, nodwch y broses a ddilynwch.
  • Sut y sicrhewch eglurdeb swyddogaethau a chyfrifoldebau os darperir y prosiect mewn partneriaeth neu gyda chontractwr /cyflenwr neu sawl un?
  • A oes gennych unrhyw brofiad o ddarparu prosiectau tebyg? Beth a ddysgasoch gan y rhain sy'n gymwys i'r prosiect hwn?
 • Sut y rheolwch gomisiynu gwaith celfyddydol?
 • Beth yw'r amserlen ac a yw'n gyraeddadwy?
 • Sut y sicrhewch y glyna at yr amserlen?
  • Sut y monitra'r rheolwr (a chi) eich cyllideb?
  • Sut y rheola'r ddau ohonoch dîm eich prosiect a'r contractwyr?
  • Sut y monitrwch gynnydd eich prosiect ac adrodd hyn wrth eich bwrdd?
 • Ar ôl gorffen y prosiect, sut y gwyddoch y bu'n llwyddiannus?

Darllenwch ragor am ein gofynion i ymgymryd â gwiriad iechyd sefydliadol ac am reoli prosiect annibynnol yn ein Nodiadau Ychwanegol: Prosiectau Cyfalaf Mawrion.

Chwiliwn am y canlynol:

 • I ba raddau y dangosasoch y gellwch ddarparu'n llwyddiannus y prosiect gan sicrhau y digwydd yn brydlon gan lynu at y gyllideb?
 • I ba raddau y dangosasoch fod gan dîm eich prosiect y sgiliau a'r profiad angenrheidiol?
Ariannu prosiect llwyddiannus

Disgrifiwch y gyllideb a'r arian arall y mae arnoch ei angen i gyflawni'r prosiect.

Yn eich cais:

 • Nodwch yr arian arall y bydd arnoch ei angen am eich prosiect:
  • O ble y daw?
  • A yw eisoes gennych?
  • Os nad yw, disgrifiwch sut yr ewch ati i godi'r arian a phrofi y daw mewn pryd.

Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng Nghanllawiau Cyffredinol Rhaglen Gyfalaf y Loteri.

Rhaid cyflwyno eich cynllun costau cam D gyda'ch cais.

Chwiliwn am y canlynol:

 • Cyllideb seiliedig ar ragdybiaethau realistig sy'n briodol o ran graddfa a math i'ch prosiect
 • Pa mor llwyddiannus y buoch wrth godi arian a pha mor debygol ydyw y codwch yr holl arian angenrheidiol os nad ydych eisoes wedi'i wneud?
Rheoli perygl

Sut y nodwch, monitro a rheoli peryglon cysylltiedig â'ch prosiect?

Yn eich cais:

 • Nodwch unrhyw beryglon hysbys
 • Sut y nodwch a rheoli peryglon drwy gydol y prosiect?
 • Pwy sy'n gyfrifol am reoli perygl ac adrodd am hyn i'ch bwrdd?

Chwiliwn am y canlynol:

 • Ffordd gydlynol a strategol o ddadansoddi a rheoli perygl.

Nôl i'r brig


3. Manylion yr adeilad

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am yr adeilad a gaiff fudd o'ch prosiect, os ydych wedi'i nodi. Rhaid profi eich bod wedi ystyried gofynion statudol eich prosiect.

Statws yr adeilad

Disgrifiwch y brydles. I fod yn gymwys i gael arian, rhaid bod gennych o leiaf bum mlynedd ar hugain sy'n weddill arni.

Os oes gennych brydles, rhaid bod gennych ganiatâd y landlord i gynnal eich prosiect. Rhaid cyflwyno cadarnhad ysgrifenedig o'i ganiatâd gyda'ch cais.

Os rhestrir yr adeilad, dywedwch a yw'n Radd II, II* neu I. Trafodwch eich prosiect gyda'ch awdurdod cynllunio lleol a/neu Gadw. Dywedwch yma am ganlyniad y trafodaethau. Rhaid cael caniatâd adeilad rhestredig i bob gwaith a effeithia ar gymeriad adeilad rhestredig cyn ei wneud. A gawsoch y fath ganiatâd adeilad neu a arhoswch am benderfyniad?

Arolwg strwythurol

A ymgymerwyd ag un yn ystod y cam cynllunio/datblygu a sut yr effeithiai'r canlyniadau ar eich prosiect?

Os nad oes angen un ar eich prosiect, esboniwch pam.

Cyflwynwch gopi o'r arolwg gyda'ch cais, os oes un ar gael.

Gofynion

Caniatâd cynllunio

A oes ar eich prosiect angen caniatâd cynllunio? A ymgeisiasoch am ganiatâd amlinellol neu lawn a phryd disgwyliwch benderfyniad? Os cawsoch y caniatâd, nodwch unrhyw amodau.

Cyflwynwch gopi o'r caniatâd os oes un ar gael gyda'ch cais.

Asbestos

Dan Reoliadau Rheoli Asbestos 2012 (a ddaeth yn lle Rheoliadau Rheoli Asbestos yn y Gweithle 2002) os ydych yn gyfrifol am gynnal a chadw eiddo annomestig mae gennych 'ddyletswydd i reoli' yr asbestos sydd ynddo, amddiffyn unrhyw un sy'n ei ddefnyddio neu'n gweithio yno rhag y peryglon iechyd cysylltiedig ag asbestos.

Os ydych am wneud unrhyw waith adeiladu neu gynnal a chadw mewn eiddo neu ar safle neu offer a allai gynnwys asbestos, rhaid ichi nodi lle y mae, ei fath a'i gyflwr; asesu'r peryglon a'u rheoli.

Disgrifiwch sut yr ymgymerwch â'r ddyletswydd hon o ran eich prosiect.

Cewch wybodaeth bellach ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch: http://www.hse.gov.uk/asbestos/regulations.htm

Nôl i'r brig


4. Manylion y prosiect

Yma gofynnwn am wybodaeth sylfaenol am eich prosiect a defnyddiwn i fonitro'r hyn sy'n digwydd ledled Cymru ac adrodd ar effaith ein hariannu.

Dyddiadau'r prosiect

Dylai dechrau eich prosiect fod ar yr adeg pan ddisgwyliwch fynd i gost. Er enghraifft, wrth brynu offer, gallai dechrau eich prosiect fod pan dalwch flaendal. Ni allwn ariannu gweithgarwch a ddigwyddodd eisoes.

Os rhoddwn grant, defnyddiwn y dyddiadau hyn i ofyn am wybodaeth megis cynnydd a diweddu. Os eich prosiect newidia'r dyddiadau, dywedwch wrthym cyn gynted â phosibl gan esbonio pam.

Celfyddyd

Yma defnyddiwch ganrannau i ddisgrifio'r celfyddydau cysylltiedig â'ch prosiect.

Os mai cysylltiedig â dawns yn unig ydyw (e.e. prynu llawr dawns cludadwy) rhowch 100% ar bwys dawns yn y rhestr.

Os oes rhagor nag un gelfyddyd yn eich prosiect, ceisiwch eich gorau glas i nodi canran y wahanol rai. Er enghraifft, os yw'ch prosiect i brynu offer goleuo i theatr, meddyliwch am y rhaglen ei hun a'r celfyddydau gwahanol a gynrychiolir yno. Rhyw ateb tebyg i hwn a gewch: drama 50%, cerddoriaeth 40%, adloniant theatr 10%.

Nôl i'r brig


5. Datganiad

Yma rhaid ichi ddarllen gwybodaeth bwysig am ein cyfrifoldebau diogelu data a rhyddid gwybodaeth. Mae'n bwysig ichi ddeall sut y defnyddiwn a chadw'r wybodaeth a rowch.

Rhaid ichi wybod hefyd beth i'w wneud os yw'ch gwybodaeth yn fasnachol sensitif neu'n gyfrinachol.

Nôl i'r brig


6. Atodiadau

Yn yr adran hon cewch gyflwyno eich dogfennau ategol, neu atodiadau.

Defnyddiwn rai atodiadau i'ch asesu a rhaid ichi eu cyflwyno hwy. Ni dderbyniwn eich cais hebddynt. Dyma hwy:

 • Cyllideb eich prosiect (ar ein templed cyllideb prosiect y gellid ei lawrlwytho)
 • Cynllun costau cam D
 • Adroddiad dylunio cam D a set lawn o ddarluniau dylunio a gymeradwywyd gan eich sefydliad
 • Manylebau technegol a rhestr o offer i'w prynu
 • Asesiad o gynaliadwyedd
 • Archwiliad hygyrchedd annibynnol
 • Cynlluniau gweithredol a chynnal a chadw ar ôl diweddu
 • Cylch gorchwyl grŵp rheoli'r prosiect
 • Rhaglen adeiladu
 • Eich cyfrifon blynyddol am y ddwy flynedd ariannol diwethaf
 • Eich cynllun busnes

Gellwch ddarllen rhagor am lenwi eich cyllideb a pham rydym am weld eich cynllun busnes isod. Darllenwch ragor am y wybodaeth arall sy'n ofynnol yn ein Nodiadau Ychwanegol: Prosiectau Cyfalaf Mawrion.

Rhaid cyflwyno hefyd Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal. A ninnau'n gorff cyhoeddus, rhaid inni ddangos ein bod yn cydymffurfio â'r ddyletswydd gydraddoldeb sy'n ymrwymedigaeth gyfreithiol sy'n llywodraethu ein gwaith. Mae arnom angen casglu gwybodaeth i fesuro pa mor dda y cydymffurfiwn â'r ddyletswydd hon. Cymorth felly yw'r ffurflen ond nid yw'n rhan o'n proses asesu ac ni wêl y staff hi wrth brosesu eich cais.

Cyllideb eich prosiect

Rhaid cyflwyno cyllideb eich prosiect (ar ein templed cyllideb a lawrlwythwyd).

Cynhyrcha'r templed is-gyfansymiau'n awtomatig ichi gan sicrhau y mantolir y gyllideb. Dylech lenwi'r blychau llwydion ar y daenlen, lle bo'n briodol. Gadewch yn wag y rhai amherthnasol. Ni ellid newid blychau gwynion Defnyddiwch bunnau llawn yn unig.

Dylai eich cyllideb ddweud wrthym gost eich prosiect (gwariant) a faint a gewch i dalu amdano (incwm). Dylai’r incwm a’r gwariant ar gyfer eich prosiect fantoli (bod yn gyfartal).

Crynodeb yw'ch cyllideb o'ch cynllun costau cam D y bydd yn rhaid ichi ei gyflwyno gyda'ch cais.

Gwariant y prosiect

Defnyddiwch y templed i ddweud wrthym gost eich prosiect. Defnyddiwch y penawdau i ddangos cost popeth a brynwch yn rhan o'ch prosiect. Gwyddom fod pob prosiect a chynllun costau yn wahanol, ond dylai'n penawdau cyllidebol fod yn debyg i'r rhai yn eich cynllun costau.

Defnyddiwn benawdau tebyg i fonitro eich cyllideb felly dylech ymgyfarwyddo â hwy.

Rhaid i'r costau fod yn gymwys. Darllenwch ragor am y costau y gallwn eu talu a'r rhai na allwn eu talu yng Nghanllawiau Cyffredinol Rhaglen Gyfalaf y Loteri.

Costau adeiladu

Beth yw cyfanswm cost y gwaith adeiladu? Dylech ei rannu yn waith sy'n galluogi a gwaith a ddaw dan y prif gontract adeiladu. Y gwaith cyntaf sy'n galluogi prosiect i ddechrau ond nad ydynt yn rhan o'r prosiect ei hun (e.e. adeiladu mynediad i'r safle).

Rhaid penodi drwy broses ddethol gystadleuol unrhyw gontractwr a dalwch £5,000 neu ragor iddo. Gwiriwn i sicrhau y penodasoch yn briodol a disgwyliwn weld adroddiadau tendr yn y man.

Darllenwch ragor am ein gofynion caffael yn ein Nodiadau Ychwanegol: Prosiectau Cyfalaf Mawrion.

Ffioedd proffesiynol

Dywedwch am y ffioedd proffesiynol a dalwch. Rydym wedi eitemeiddio'r ffioedd am eich rheolwr prosiect annibynnol a'ch tîm dylunio. Os talwch ffioedd proffesiynol eraill, dywedwch wrthym am y penodiadau hyn yn yr adran 'cynllunio a rheoli prosiect llwyddiannus' o'ch cynnig.

Rhaid penodi drwy broses ddethol gystadleuol unrhyw un neu sefydliad a dalwch £5,000 neu ragor iddynt. Gwiriwn i sicrhau y penodwch yn briodol.

Costau taclu

Fel arfer ymwna'r rhain ag offer a dodrefn rhydd a brynir y tu allan i'r prif gontract.

Celfyddyd gyhoeddus

Mynnwn fod o leiaf 1% o gyfanswm cost eich prosiect yn gynwysedig yng nghyllideb eich prosiect i gomisiynu gwaith celfyddydol.

Gwerth cefnogaeth mewn nwyddau

Gall hyn gynnwys gwaith gwirfoddolwr di-dâl, rhoi tir, adeiladau neu offer. Ni dderbyniwn fod gostyngiadau a roddir gan gyflenwyr yn gyfraniad mewn nwyddau i'ch prosiect.

Dylech gyflwyno llythyr gyda'ch cais i gadarnhau'r gefnogaeth mewn nwyddau a dangos gwerth y nwyddau neu'r gwasanaethau.

TAW

Os nad ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW dylech gynnwys TAW yng nghyllidebau eich cyllideb.

Os ydych yn gofrestredig ar gyfer TAW, dylai cyllideb eich prosiect gynnwys TAW ond y math na ellir ei hawlio'n ôl yn unig ('TAW anadenilladwy'). Esboniwch sut y cawsoch swm y DAW anadenilladwy a gynwysasoch yn eich cyllideb.

Arian wrth gefn

Argymhellwn gael arian wrth gefn o 10% o gost y prosiect.

Costau eraill

Nodwch unrhyw gostau eraill y bydd yn rhaid ichi eu talu yn rhan o'ch prosiect nad â dan y penawdau cyllidebol.

Incwm y prosiect

Defnyddiwch y templed i ddisgrifio'r incwm a ddefnyddiwch i dalu am eich prosiect. Nodwch enw pob partner ariannu ac a yw eu cyfraniadau wedi'u cadarnhau neu os ydych o hyd yn y broses o'u ceisio.

Arian cyhoeddus arall

Yma soniwch am unrhyw grantiau gan sefydliadau cyhoeddus megis Llywodraeth Cymru neu'r Undeb Ewropeaidd.

Cefnogaeth mewn nwyddau

Dylai hyn fod yr un gost mewn nwyddau a gynwysasoch yn eich ffigyrau gwariant.

Incwm arall

Yma dywedwch am unrhyw incwm arall a ddefnyddiwch i dalu am gost eich prosiect. Gall gynnwys:

 • Eich arian eich hun (ond os ydych yn sefydliad refeniw gennym ni ellwch ddefnyddio eich grant refeniw)
 • Incwm o godi arian, apêl gyhoeddus a rhoddion
 • Grantiau gan ddosbarthwyr eraill y Loteri
 • Grantiau gan ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill
Eich cynllun busnes

Rhaid cyflwyno copi o'ch cynllun busnes cyfredol.

Cawn wybod drwy'ch cynllun busnes ragor am eich sefydliad a'r gwaith a wnewch. Dengys eich bod wedi ystyried goblygiadau ariannol a chostau gydol oes eich prosiect a'ch bod yn sefydlog yn ariannol cyn dechrau eich prosiect ac yr arhoswch felly ar ôl ei ddiweddu.

Gwybodaeth ategol arall

Gwyddom fod prosiectau cyfalaf yn gymhleth a bydd angen i rai ddarparu gwybodaeth wahanol. Efallai y bydd arnoch angen cyflwyno rhai o'r dogfennau hyn i ategu eich cais:

 • Adroddiadau tendr
 • Dyfynbrisiau cyflenwyr/contractwyr
 • CVau tîm y prosiect (onis cyflwynwyd o'r blaen)
 • Disgrifiad swydd y rheolwr prosiect annibynnol
 • Strategaeth codi arian
 • Tystiolaeth o arian partneriaeth cadarn hyd yn hyn
 • Llythyrau sy'n cadarnhau unrhyw gefnogaeth mewn nwyddau
 • Tystiolaeth o'r galw am eich prosiect
 • Arolwg strwythurol
 • Arolwg asbestos
 • Dogfennau caniatâd cynllunio
 • Caniatâd adeilad rhestredig
 • Caniatâd eich landlord i fwrw ymlaen â'r prosiect

Os na wyddoch beth i'w atodi, siaradwch â ni. Os nad oes unrhyw ddarn o wybodaeth eto ar gael, gallwn ofyn amdano yn amod ar eich grant.

Efallai yr hoffech gyflwyno enghreifftiau o'ch gwaith creadigol neu brosiectau tebyg eraill a wnaethoch.

Nôl i'r brig

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245