Cyngor Celfyddydau Cymru | Yr unig ŵyl yng Nghymru sydd dan arweiniad pobl ifanc yn dod i ganol y llwyfan yng Nghaerdydd
Nôl at y rhestr newyddion

Yr unig ŵyl yng Nghymru sydd dan arweiniad pobl ifanc yn dod i ganol y llwyfan yng Nghaerdydd

GŵylGrai 25 - 28 Ebrill 2019 02 Ebr 2019

Yr unig ŵyl yng Nghymru sydd dan arweiniad pobl ifanc yn dod i ganol y llwyfan yng Nghaerdydd

Yn 2016 y crëwyd GŵylGrai sef gŵyl celfyddydau ieuenctid bedwar diwrnod i Gymru sydd ar fynd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o 25 April - 28 Ebrill 2019. Mae GŵylGrai yn ŵyl ddifyr ac arloesol wedi’i chynllunio a’i rhaglennu gan bobl ifanc i bobl ifanc ac mae’n cynnig profiad o’r celfyddydau ar eu gwedd lawnaf a mwyaf crai.


Amcan yr ŵyl yw hybu a chefnogi gwaith gan artistiaid a pherfformwyr ifanc 14 hyd at 25 oed drwy roi stondin i’r gorau mewn celfyddydau ieuenctid heddiw ar yr un pryd â chynnig llwybrau i gyfranogwyr ifanc ddatblygu. Mae hyn yn cynnwys dwyn i mewn bobl ifanc o leiafrifoedd ethnig, pobl ifanc ag anableddau, a phobl ifanc o gefndiroedd dan anfantais. Mae rhaglen GŵylGrai yn cynnwys perfformiadau a gweithdai ffasiwn, ffotograffiaeth, syrcas, dawns stryd, rap, cerddoriaeth, slamiau barddoniaeth, teledu, radio, ffilm, comics, theatr a llond gwlad ar ben hynny.

Bydd y perfformiadau a’r arddangosfeydd sydd ar fynd yng NgŵylGrai i gyd gan bobl ifanc (14 – 25 oed), a dosbarthiadau meistr a gweithdai lawer dan arweiniad arbenigwyr, artistiaid y to sy’n codi a rhai gan y bobl ifanc eu hunain.

Rhaglennir yr ŵyl gan ‘Groesawyr’, tîm o ddwsin o wahanol bobl ifanc o amrywiaeth eang o gefndiroedd sy’n curadu, yn cynllunio, yn cynhyrchu, yn rheoli digwyddiadau, yn codi arian, yn cyllidebu ac yn marchnata’r ŵyl bob blwyddyn. Un o nodau’r ŵyl yw ymrymuso pobl ifanc drwy roi llais iddyn nhw. Mae rhoi lle iddyn nhw feithrin ymhellach eu hunanhyder yn ogystal â’u sgiliau arwain. Mae’n ymrymuso pobl ifanc ac yn rhoi’r teimlad iddyn nhw’u bod yn cael eu clywed, beth bynnag y bo eu hoed neu eu galluoedd. Mae’r cyfleoedd a’r heriau mae’r Croesawyr yn eu hwynebu yn rhan o greu gŵyl yn gyfle i feithrin eu sgiliau mewn amgylchfyd cadarnhaol cydweithredol.

Ruth Garnault, Cyfarwyddwr GŵylGrai, sy’n arwain y Croesawyr ac meddai "Mae’r ŵyl yn dathlu creadigedd gwych pobl ifanc yng Nghymru heddiw. Rydym wrth ein boddau o fod yn cyflwyno amrywiaeth mor eang o weithgaredd cyffrous. Yr hyn sy’n gosod GŵylGrai ar ei phen ei hun ymhlith gwyliau cenedlaethol yw mai pobl ifanc sydd wrth y llyw. Er mwyn i Gymru ffynnu, yn ein tyb ni mae’n holl bwysig clywed lleisiau pobl ifanc."

Mae’r ŵyl yn hyfforddi arweinwyr y to sy’n codi yn y celfyddydau. Meddai Gweni Llwyd, sy’n un o’r Croesawyr ac yn Intern-Gydlynydd y Celfyddydau Gweledol gyda’r ŵyl "Mae gweithio gyda’r ŵyl wedi cynnig cyfle tan gamp i mi ddatblygu’r sgiliau a’r hyder mae eu gofyn i gael troed ar ysgol gyrfa yn y celfyddydau. Fe fu hefyd yn ffordd dan gamp o gyfarfod a dod i nabod pobl unfryd, sgubol o greadigol sy’n ysbrydoli! Mae’n holl bwysig i’r ŵyl fod dan arweiniad ieuenctid gan ei bod yn rhoi llais i bobl ifanc, gyda rhoi lle i ni sôn am yr achosion mae pobl ifanc yn eu hwynebu’n awr, a sut y gall y celfyddydau helpu. Mae hyn wedi fy ymrymuso i deimlo bod beth rwy’n ei wneud o bwys ac y gallaf wneud gwahaniaeth i’r celfyddydau yng Nghymru ac ymhellach draw."

O gynhadledd celfyddydau ieuenctid y tyfodd yr ŵyl a’r canlyniad fu pobl ifanc yn mynegi angen gŵyl yn y celfyddydau i hyrwyddo gwaith eu cenhedlaeth. Yn 2016 y ganed GŵylGrai ac yng Nghasnewydd, De Cymru y cynhaliwyd yr ŵyl gyntaf. Wedyn yn 2017 teithiodd yr ŵyl i Venue Cymru Llandudno.

Eleni, am y tro cyntaf, bydd GŵylGrai, fydd ar fynd ar 25 – 28 Ebrill 2019, yn rhoi tro am brifddinas Cymru.

Mae tocynnau GŵylGrai bellach ar werth. Mae’r tocynnau’n costio £5 am y diwrnod, £10 am y diwrnod a gyda’r nos, a rhai tocynnau penwythnos am £20. Er mai ar gyfer pobl ifanc, 14 - 25 oed, y mae GŵylGrai wedi’i bwriadu, mae ei drysau’n agored led y pen i gynulleidfaoedd o bob oed dros y Sul ar ei hyd.

Uchelfannau’r Ŵyl
Bydd yr ŵyl yn agor ddydd Iau 25ain Ebrill â thri digwyddiad cyffrous:

Gala wefreiddiol yw Pulse o gwmnïau dawns ieuenctid gyda’r goreuon yn cynnwys Shelley Norton Dance School, Fusions Elite Motion Control Dance a Jukebox Academy.

A daw Syrcas Ieuenctid No Fit State â’u dawn ifanc fwyaf addawol i berfformio Circus Mundi i ddathlu deucan mlwyddiant a hanner syrcas.

Wedyn daw Entrée, sioe glownio newydd hudol gan y sleifar o berfformiwr Jose Pedro.

Bydd pob ffurf ar gerddoriaeth i’w chlywed dros benwythnos yr ŵyl. Nos Wener 26ain Ebrill am y tro cyntaf erioed yn hanes Hip Hop gwledydd Prydain, unodd cymanfa sy’n ferched i gyd ar daith o’r enw Queens of Art. Y rapiwr o Brydeiniwr Shay D guradodd y daith sy’n cyflwyno cerddoriaeth newydd Shay D, ochr yn ochr â rhaglen o artistiaid benywaidd dethol o’r radd flaenaf yn cynnwys DJ Ellie Prohan, Truemendous a merched Caerdydd ei hun Ladies of Rage.

Gwêl Sadwrn 27 Ebrill noson wedi’i neilltuo i rai o fandiau newydd mwyaf cyffrous Caerdydd. Mae’r Pitchforks eisoes yn un o ffefrynnau’r DJ Radio 1, Huw Stephens, ac mae pethau mawr o’u blaenau drwy gydol 2019. Ac mae Al Moses yn codi’r gwyllt yn dilyn eu sengl début pan gafodd ‘I Want More’ ei chwarae ar yr awyr ledled gwledydd Prydain. Yn gefn iddyn nhw mae Young Garbo, sydd "ar fin gwneud cymoedd Cymru’n wlad yr hipstar".

Drwy’r ŵyl drwyddi draw bydd Llwyfan y Lanfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fel chwyrligwgan a pherfformiadau yno’n cynnwys Paracetamol ac Aerobic o Galeri, Caernarfon a’r Voices from Care Choir.

Daw Operasonic yn ei ôl i ŵyl 2019. Bydd canwyr opera proffesiynol yn cyflwyno opera sydyn, wedi’i chyfansoddi mewn un diwrnod cwta gyda’n geiriau a’n syniadau ni.

I bobl ifanc sydd am gael gyrfa ym myd cerddoriaeth bydd yna lond gwlad o weithdai gan gynnwys Richard Samuel a Connor Cupples, Cyfarwyddwyr Orchard Live yn datgelu gwybodaeth o lygad y ffynnon am hyrwyddo yng Nghymru.

Bydd un ar ddeg o gwmnïau theatr Cymru yn perfformio’n rhan o’r ŵyl gan brofi bod theatr yn ffynnu yng Nghymru. Mae’r gymanfa’n cynnwys: Theatr Ieuenctid Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Cwmni Ennyn Awaken Productions, Fio: Futures, Found in the Forest, Media Academy In the Bay, Mess Up the Mess, Theatr Ieuenctid Arberth, Performance Platfform, Theatr Ieuenctid Spectacle, Telemachus Hijinx, a Theatr Ieuenctid Volcano. Mae’r themâu maen nhw’n eu chwilio yn amrywio o ddod i oed yn laslanc yng nghefn gwlad, bywyd heb dechnoleg a phwysau’r cyfryngau cymdeithasol, hyd at ein hymdeimlad o berthyn i Gymru.

Llenyddiaeth
I feirdd anturus mae GŵylGrai yn cyflwyno Slam Barddoniaeth. Mae Slamiau Barddoniaeth yn chwyldro ym myd barddoniaeth berfformio. A Natasha Borton o Voice Box yn llywyddu, caiff hyd at ddeg o feirdd ymgofrestru i ymryson, mewn gornest â geiriau nes i un ennill y dydd.

Bydd Cymdeithas Beirdd GŵylGrai yn cyflwyno gwaith rhai o feirdd disgleiriaf a mwyaf beiddgar Cymru yn cynnwys Alice Swatridge a Chloe Wilson o Ogledd-orllewin Cymru.

Daw Jake Evans yn ei ôl eilwaith i’r ŵyl ac i’w ganlyn perfformiad adrodd straeon a gweithdy i’r neb sydd am ddysgu am y grefft hynafol yma.

Bydd Jannat Ahmed yn arwain gweithdy ar hunan-gyhoeddi ar hyd ac ar led print, gwefannau, blogio a phodlediadau – yn dwyn yn ei flaen ei gwaith i wireddu breuddwydion pobl.

I bobl ifanc sy’n ymddiddori mewn llyfrau comics, mae GŵylGrai yn cynnig dau weithdy – y naill dan arweiniad y gwirionyn ardystiedig llyfrau comics Edward Lee, sy’n bwrw golwg ar fformat, techneg ac arddull. Bydd ail weithdy yn bwrw golwg ar elfennau gweledol a darlunio.

Ar y Sadwrn mae’r ŵyl yn llywyddu Gwobrau Bendigeidfran - sef Gwobrau GŵylGrai fydd yn rhoi stondin i ffilmiau byrion cyffrous, yn cynnwys seiat holi ac ateb y diwydiant. I’r rheini sy’n teimlo fymryn yn fwy heini, fe fydd yna weithdy a lywyddir gan Flashing Blades – tîm styntiau ac ymladd ar gyfer ffilm a’r teledu, yn dysgu sut i ymladd-llwyfan yn ddiogel.

Mae GŵylGrai wrth ei bodd bod Radio Platfform yn darlledu drwy gydol yr ŵyl, a’r rhestrau chwarae’n cynnwys gwaith gan rai o’n perfformwyr, cyfweliadau a'r newyddion diweddaraf. Bydd cyfle i fynd i weithdy lle mae pobl ifanc yn gwneud eu demo radio byr eu hunain.

Daw penwythnos yr ŵyl i ben nos Sul 28ain Ebrill mewn nifer o ddigwyddiadau a gweithdai tan gamp. Bydd grŵp Telemachus Hijinx yn difyrru’r mynychwyr â pherfformiad promenâd ffraeth. Bydd Syrcas Ieuenctid NoFitState yn difyrru’r tyrfaoedd y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru. A chaiff y rheini sy’n sgut am ffasiwn wylio Sioe Ffasiwn GŵylGrai fydd yn cyflwyno dillad o law dylunwyr ffasiwn y to sy’n codi.

Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru rydd perfformiad terfynol y penwythnos, pnawn Sul 28 Ebrill, gyda rhai o gerddorion ifainc mwyaf talentog a dawnus Cymru.

I weld llinell gyflawn GŵylGrai ac i gael gwybodaeth am docynnau, ewch i www.rawffest.wales

"Gyda chefnogaeth GŵylGrai medrais raddio o’r brifysgol â gradd dosbarth cyntaf ….bu GŵylGrai yn holl bwysig o ran meithrin fy hyder a bellach gwn o’r gorau fy mod yn medru codi fy llef a gwneud i bethau ddigwydd." Clywch stori Tara yma

"Roedd lluniadu’n gymorth i mi gyfathrebu pan oeddwn heb y geiriau. Unwaith, tynnais lun anghenfil i ddangos i fy chwaer pam roeddwn mewn trafferthion ac wedyn roeddwn gen i ymdeimlad o heddwch, fy mod yn gallu cywasgu’n llun bopeth roeddwn yn brwydro yn ei erbyn." ‘How art has helped me feel again’ – Meha's Youth Arts Story

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245