Cyngor Celfyddydau Cymru | Agor drysau Tŷ Cerdd
Nôl at y rhestr newyddion

Agor drysau Tŷ Cerdd

O fis Ebrill 2019, mae Tŷ Cerdd yn agor ei ddrysau led y pen i bawb sy’n cerddora o bob cwr o Gymru gan symud o fod yn sefydliad aelodaeth i rwydwaith. 01 Ebr 2019

Agor drysau Tŷ Cerdd

Bydd aelodau presennol Tŷ Cerdd yn gallu derbyn yr un buddion ag y maent ar hyn o bryd, ond o Ebrill 2019, byddant hwythau yn ogystal â grwpiau cerdd eraill yng Nghymru’n gallu elwa ar y manteision hynny am ddim, dim ond drwy ymgofrestru â’r Rhwydwaith. https://www.tycerdd.org/network


Mae’r buddion yn cynnwys mynediad i’r llyfrgell hurio gorawl, catalog health o nodau rhaglen a channoedd o gopïau o sgoriau cyhoeddedig ac anghyhoeddedig gan gyfansoddwyr Cymreig, am brisiau gostyngol. Mae Tŷ Cerdd hefyd yn cynnig cefnogaeth hyrwyddol, cysodi cerddoriaeth a chyngor ar gerddoriaeth Gymreig.


Mae’r sefydliad, sy’n bodoli i hyrwyddo a dathlu cerddoriaeth Cymru, yn cydweithio â gweithwyr proffesiynol a rhai nad ydynt yn broffesiynol fel ei gilydd – ac yn gorff aelodaeth ers iddo gael ei sefydlu fel Sefydliad Cerdd Amatur Cymru ar ddechrau’r 1970au.


Yn ôl Deborah Keyser, cyfarwyddwr Tŷ Cerdd: "Rydyn ni’n gyffro i gyd am y cyfle sy’n dod yn sgil y newid yma. Rydyn ni wedi ymrwymo i ymgysylltu â cherddorion ar draws Cymru ac i alluogi mwy o grwpiau ac unigolion i gyrchu ein gwasanaethau. Bydd symud fel hyn o gorff aelodaeth i rwydwaith yn gwneud hynny’n bosibl. Rydyn ni am gydweithio â phartneriaid h en a newydd i gefnogi datblygiad cerddorion mewn cymunedau ar draws Cymru a chwrdd ag ystod gynyddol amrywiol o wneuthurwyr cerddoriaeth. Rydyn ni’n hapus iawn i barhau i ddatblygu ein perthynas gyda Making Music, sy’n rhannu ein brwdfrydedd am gefnogi cerddoriaeth yn y gymuned; bydd grwpiau sy’n ymuno a’n Rhwydwaith yn gymwys i dderbyn gostyngiad oddi ar aelodaeth Making Music."


Mae Tŷ Cerdd yn cefnogi cyfansoddwyr Cymreig ac sy’n byw yng Nghymru mewn sawl ffordd. Er enghraifft, mae menter datblygu cyfansoddwyr CoDI yn darparu cyfleoedd creadigol a llwybrau i gyfansoddwyr profiadol a newydd fel ei gilydd ac mae wedi bod o fudd i ddwsinau o gyfansoddwyr yn ystod ei blwyddyn beilot. Mae hyn yn cynnwys cynllun Bydi sy’n paru cy-fansoddwyr â grwpiau perfformio nad ydynt yn broffesiynol.


Dosbarthwr dirprwyedig ar gyfer cyllid y Loteri yw’r sefydliad hefyd i Gyngor Celfyddydau Cymru a thrwy bedair rownd ariannu’r flwyddyn bydd yn dyfarnu grantiau bach i gefnogi a galluogi perfformio a chyfansoddi. Mae llu anferth o berfformiadau a gweithiau newydd wedi ffynnu drwy gynlluniau’r Loteri: o weithdai gyda phlant difreintiedig a gwaith gan a chydag artistiaid anabl, i berfformiadau gan gorau a bandiau pres cymunedol a chyfansoddwyr preswyl gyda llwyth o sefydliadau.


Mae Tŷ Cerdd yn parhau i fod yn elusen ac yn lansio cynllun CEFNOGWYR newydd i grwpiau ac unigolion a hoffai fuddsoddi yng ngherddoriaeth Cymru, gan helpu Tŷ Cerdd i gydweithio â chyfansoddwyr, hyrwyddo cerddoriaeth Cymru a chefnogi cerddora yn y gymuned. https://www.tycerdd.org/cefnogwch-support


Yn ôl Steph Power, cadeirydd y sefydliad: "Mae symud o sefydliad aelodaeth i rwydwaith yn dynodi dechrau cyfnod newydd arbennig o gyffrous i Tŷ Cerdd, un sy’n adeiladu ar fentrau sydd eisoes yn bodoli i ymestyn ymhellach i gymunedau ar draws y genedl. Ar adeg pryd mae cymaint yn y celfyddydau a’r gymdeithas ehangach yn teimlo’n ansicr, arwydd o obaith i’r dyfodol yw bod niferoedd cynyddol o wneuthurwyr cerddoriaeth Cymru yn gallu elwa ar yr adnoddau a’r arbenigedd sydd ar gael yn Tŷ Cerdd."


Am wybodaeth bellach am ymuno Rhwydwaith Tŷ Cerdd, neu i gefnogi’r sefydliad trwy rhodd-daliad: https://www.tycerdd.org/ymunwch-signup

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245