Cyngor Celfyddydau Cymru | Adroddiad blynyddol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2017-18

Adroddiad blynyddol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2017-18

Dyddiad y cyhoeddiad

15 Chwef 2019

Tagiau

Categorïau

Cyngor Celfyddydau Cymru

Crynodeb

Deddfwriaeth bwysig yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 sydd â'r nod o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu'n unol â'r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy, drwy saith amcan llesiant cenedlaethol a phum ffordd o weithio. Dan y ddeddfwriaeth, mae gan 44 corff cyhoeddus yng Nghymru ddyletswydd statudol i ymgymryd â'r newid ac ymgorffori'r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy yn eu sefydliadau.


A ninnau'n asiantaeth sy'n datblygu celfyddydau Cymru, ni yw un o'r cyrff cyhoeddus yma. Rydym ni o'r farn fod gennym ni swyddogaeth arwyddocaol wrth wireddu'r amcanion llesiant ac rydym ni'n ymrwymedig i greadigrwydd, rhagoriaeth ac arloesedd.


Dyma'r saith amcan llesiant: Cymru lewyrchus, Cymru wydn, Cymru iachach, Cymru fwy cyfartal, Cymru o gymunedau cydlynus, Cymru o ddiwylliant bywiog a'r Gymraeg, Cymru sy’n gyfrifol ar lefel byd-eang


Mae ddefnyddio'r 5 ffordd o weithio yn gwneud inni gynllunio a meddwl yn y tymor hir am effaith ein penderfyniadau heddiw ar anghenion y dyfodol. I greu Cymru wytnach rhaid inni gynnwys pobl o gymunedau amrywiol, cydweithio â'n partneriaid a chynnwys amcanion llesiant cyrff cyhoeddus eraill gyda'n rhai ni. Ein huchelgais yw atal problemau rhag digwydd neu waethygu drwy ddefnyddio ein dysgu a'n profiadau blaenorol – a rhai eraill - i borthi'n gwaith.


Rydym ni'n ymrwymedig i roi'r egwyddor o ddatblygu cynaliadwy wrth wraidd ein gwaith - o reoli a chynnal ein swyddfeydd yn feunyddiol i ddatblygu polisïau, creu ein hisadeiledd corfforaethol, strategaethau cynllunio, hyfforddi ac ariannu.


Mae'r Cyngor yn cymryd ei dasg o fonitro ei waith o ddifrif. Gosodasom ni darged uchel iawn i ni ein hunain ac rydym ni'n hynod awyddus i ddiwallu ein rhwymedigaethau a hyrwyddo'r egwyddorion sydd ynghlwm wrth y ddeddfwriaeth. Rydym ni o'r farn eu bod nhw'n creu byd tecach, mwy cydymdeimladol a chreadigol. I Grŵp Monitro Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol y dirprwywyd y cyfrifoldeb o fwrw'r gwaith yma rhagddo.

Back

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245